Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-10-28

Sammanträde 2019-10-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om kulturskolan.

2 Nämndplan 2020

Dnr 2019/KFN 0057 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar
antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur,
fritid och fritidsgårdar för 2020.

Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av
kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning
och planering.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden Trygga – hela
livet, Delaktiga – tillsammans och I balans för hållbarhet och hälsa.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram
förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och
internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att
upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av
resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är en grön skärgårdskommun där alla medborgare har nära till natur och
vatten. Tyresö har ett rikt föreningsliv med nästan en förening för allas intresse. Vi
vill fortsätta att ge förutsättningar för medborgarna att skapa en fritid de vill ha.
Motion, spontanidrott och kultur är en förutsättning för god folkhälsa och ett
psykiskt välmående oavsett ålder. Det ska vara enkelt att leva ett aktivt liv i
Tyresö och våra prioriterade målgrupper, barn, unga och personer med
funktionsvariationer ska kunna utöva sin verksamhet utan hyreskostnader till
kommunen.

Tyresö har länge satsat på att ha ett stort utbud av idrottsfaciliteter och
ambitionen är att fortsätta utveckla nya i takt med att befolkningen i kommunen
växer. Ett växande problem i samhället som stort är stillasittande, det är därför
ett prioriterat mål för oss att få Tyresöborna att röra sig mer, antingen genom att
engagera sig i en förening eller spontan aktivitet. Nya idrotter som blir populära ska
få utvecklas och ges möjlighet att få fäste i Tyresö och förhoppningsvis kan vi
anlägga padelbanor för spontanspel detta år. E-sport är ett stort fritidsintresse för
många i kommunen och en fortsatt stöttning och samarbete med gymnasiet
kommer leda till att e-sporten fortsätter sin etablering med en balans mellan spel
och rörelse som krävs för ett lyckat resultat. Prioriterade satsningar detta år är att
etablera det Sportotek som är beslutat. Syftet med ett Sportotek är att minska
tröskeln att testa en aktivitet och det är ur ett hållbarhetsperspektiv en nödvändig
satsning som gynnar alla i kommunen. En annan satsning är att genomföra de
förslag till förbättringar för att minska spridningen av mikroplast och granulat från
konstgräsplaner samt fortsätta ligga i framkant gällande kunskapsinhämtning om
alternativa granulat och planer som inte är plastberoende. Det finns ett bibliotek i
varje kommundel. Huvudbiblioteket ska vara öppet varje dag så medborgarna kan
besöka det när de är lediga och vi ska fortsätta med satsningen på ”meröppet” där
det går.

Regionala samarbeten kommer bli allt viktigare för kommunen då Tyresö inte har
ekonomi att bygga alla sorters specialiserade idrottsarenor, kulturhus eller
anordna alla sorters kurser på kulturskolan som medborgarna önskar. Vi som
kommun behöver samarbeta med de andra kommunerna i Stockholms län för
att se hur vi tillsammans kan underlätta för föreningar och medborgare att utöva
den fritid de själva väljer.

Fritidsgårdar är en viktig mötesplats för ungdomar. Ambitionen är att alla
ungdomar ska känna delaktighet, trygghet och engagemang så de kan växa och
utvecklas som unga individer. Fritidsledare finns där för ungdomarna och agerar
bollplank och har en stödjande funktion. Vårt mål är att det ska finnas en
fritidsgård i varje kommundel med meningsfull verksamhet för ungdomar, om det
inte finns en fysisk lokal så ska ett utökat fältarbete och temporära lokaler
utnyttjas.

Kulturskolan har en verksamhet som främst vänder sig till unga med musik, teater,
dans och bild. Vi vill verka för att skapa ett bredare utbud av aktiviteter inom
Kulturskolan och även sänka tröskeln att testa dess verksamhet, den uppsökande
verksamheten som genomförs i skolor med elever som är underrepresenterade i
kulturskolan ska göras permanent. Riktad verksamhet för personer med
funktionsvariationer uppmuntras, initiativ som Funkisfestivalen och körsång är några
lysande exempel som vi vill ska fortsätta att utvecklas. Vid badplatsen i Alby ska vi
fortsätta tillgänglighetsanpassningen så att alla medborgare i Tyresö kan utnyttja
badet. Det kan vara anpassning utav vägen till badet, på stranden, bryggan i och ur
badet eller hjälpmedel för att kunna bada. Tävlingen ”Nordliga entrén mellan Alby
och Tyresta” har nu avgjorts och projektet går nu till en genomförandefas där själva
bygget av bron ska genomföras inom beslutad budget och med så liten åverkan på
natur och djurliv som möjligt. En fortsatt utveckling av det fria friluftslivet där
synliggörandet av de torp och industrihistoriska byggnader som finns i Tyresö
förhoppningsvis resulterar i olika vandringskartor för spontana och informativa
promenader. Den torputredning som genomförs kommer visa vilka funktioner de
olika kulturhistoriska byggnaderna kan ha. Vi kommer också förbättra och dra om
ridstigar i Alby. Skapandet av Norra Tyresö Centrum gör att vi är involverade i må
nga projekt, exempelvis den nya ishallen som byggs, renoveringen av Tyresövallens
planer, läktare och belysning samt skapandet av konst på allmän plats. Ett annat
projekt är Fornuddens skola där en ny idrottshall byggs och vi ska jobba för att få
tillgång till skolans lokaler på kvällarna så vi kan erbjuda fler möteslokaler till våra
föreningar.

Bilagor
Nämndplan KFN.pdf
tjänsteskrivelse nämndplan KFN.docx

3 Ekonomiskrapport

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per september redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF sept 2019.pdf

4 Biblioteksplan 2020-2024

Dnr 2019/KFN 0077 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17. Ansvaret för
kommunens biblioteksverksamheter är fördelat mellan barn - och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 är ett
styrdokument för utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun.
Nämnderna ansvarar enskilt och tillsammans för att biblioteksplanens strategier
genomförs enligt beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Biblioteksplan 2020-2024.pdf
tjänsteskrivelse KFN.docx

5 Redovisning av ordförandeuppdrag om att utreda en anpassning av studieförbundsbidragsmodellen efter det statliga verksamhetsbidraget

Dnr 2019/KFN 0070 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda
en anpassning av studiebidragsmodellen efter det statliga verksamhetsbidraget.

Förvaltningen har gjort en sammanställning av nuvarande regelverk för bidrag till
studieförbunden i Tyresö och jämfört med statens och Västra Götalands regelverk.
Underlaget har analyserats och förslag på alternativa regelverk och dessa
konsekvenser redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse studieförbund.docx

6 Redovisning av ordförandeuppdrag om att utreda om det är möjligt att anlägga utepadelbanor i Fårdala

Dnr 2019/KFN 0069 71
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda
om det är möjligt att anlägga utepadelbanor i Fårdala.

Padeltennis är en racketsport som kan ses som en blandning mellan tennis och
squash. Sporten har idag över 14 miljoner utövare i världen och utövas av
motionärer. Kostnaden för en padelbana är ungefär 300 tkr. Det tillkommer
kostnader för markarbete. Beroende på markunderlag beräknas en kostnad i
intervallet 100-400 tkr. Bedömningen är att den bästa placeringen för en padelbana
är Wättingestråket.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utepadelbana.docx

7 Redovisning av ordförandeuppdrag om att inventera cykelställ vid våra idrottsanläggningar

Dnr 2019/KFN 0068 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att
inventera cykelställ vid kommunens idrottsanläggningar.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en inventering cykelställ vid kommunens
idrottsanläggningar. Det saknas cykelställ vid Dalhallen och det behöver det behövs
nya eller kompletteringar vid Tyresövallen och Trollbäckens IP. Kostnaden för dessa
cykelställ uppgår till cirka 100 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse cykelställ.docx

8 Redovisning av nämnduppdrag att undersöka intresse för och möjligheter till att anlägga en pumptrackbana

Dnr 2019/KFN 0030 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Förslaget om pumptruckbana i Tyresöinitiativet avslås.
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav den 25 mars 2019 förvaltningen för liv och hälsa i
uppdrag att undersöka intresse för och möjligheter till att anlägga en
pumptrackbana.

Bakgrunden till uppdraget var ett det lämnades in ett tyresöinitiativ om att
anlägga en pumptrackbana i Tyresö.

Förvaltningen anser att det inte är aktuellt att anlägga en pumptrackbana i
dagsläget.

Det finns redan anläggningar för spontanaktiviteter för samma målgrupp. Det
behöver analyseras ytterligare vilka fritidsaktiviteter som flickor anser att
kommunen bör satsa på.

Ordförandeutlåtande
Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse med kroppen
driver en cykel framåt istället för att trampa med fötterna. Pumptrack är en
perfekt bana där man kan öva sin balans och lära sig nya färdigheter tillsammans
med andra. Banan är lämplig för alla åldrar och färdighetsnivåer. Cyklar av alla
storlekar, skateboards, inlines och kick-bikes kan användas beroende på hur
banan anläggs.

Ett förslag om en pumptrackbana kom in till förvaltningen som ett
Tyresöinitiativ i november 2018 och på nämndmötet den 25 mars 2019 gavs
förvaltningen ett uppdrag att undersöka intresset och utreda möjligheten att
anlägga en pumptrackbana. Den utredningen redovisas idag av förvaltningen och
kommer fram till att det inte är aktuellt att anlägga en pumptrackbana i Tyresö just
nu. Jag delar den uppfattningen utifrån de uppgifter som kommit fram i de
forskningsrapporter och utvärderingsgrupper som genomförts i Ung livsstil samt
Wättingestråket. Beslutet att inte anlägga en pumptrackbana ska meddelas den
medborgare som skrev Tyresöinitiativet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pumptrack.docx

9 Investeringsbeslut om samlingsanslaget

Dnr 2019/KFN 0101

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2019 avsätts för
en utepadelbana, granulatfällor, cykelställ, datorkomponenter för e-sport och
tillgänglighetsanpassningar vid badplatsen i Alby friluftsområde.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har utrett möjligheten att anlägga utepadelbanor och
cykelställ vid idrottsanläggningar. De två utredningarna presenteras i §86 och §87 i
kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019 -10-28. Förvaltningen för liv och
hälsa har i nämnplan 2019 fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för
medborgare att utöva e-sport i samverkan med Tyresö gymnasium och i
delårsrapport 2 har förvaltningen redovisat status i uppdraget. Förvaltningen har i
nämndplanen även fått i uppdrag att utveckla mätmetoder för miljöpåverkan av
kommunens gummigranulat på konstgräsplaner och i delårsrapport 2 redovisar
förvaltningen att granulatfällor ska installeras. Förvaltningen har deltagit i projektet
”naturen på lika villkor” som syftar till att göra en inventering av tillgängligheten i
kommunens naturområden för personer med funktionsnedsättning. I samband med
inventeringen har förvaltningen kommit fram till att genomföra
tillgänglighetsanpassningar vid friluftsbaden.

10 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2019 redovisas för kultur- och
fritidsnämnden.

- Tyresö Finska Förening redovisar 50+20 jubileum.

Bilagor
Finska föreningen redovisning kulturbidrag vår 2019 2019KN3433.pdf

11 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

-Bibliotekets avvikande öppettider under jul

§80 Informationsärende

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om kulturskolan.

§81 Nämndplan 2020

Dnr 2019/KFN 0057 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Johanna Björksten (C), Hampus Degramo (M) och Erkki Vesa (M) deltar inte i
beslutet.

Reservation
Johan Carlsson (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Johanna Björksten (C) och Erkki Vesa (M) lämnar in ett särskilt yttrande.
Per Lindén (KD) lämnar in ett ersättaryttrande.
Gisela Jansson (V) anmäler ett ersättaryttrande. Yttrandet är inte inlämnat i tid för justering.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek,  kultur, fritid och fritidsgårdar för 2020.

Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av
kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden Trygga – hela livet, Delaktiga – tillsammans och I balans för hållbarhet och hälsa.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av  resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är en grön skärgårdskommun där alla medborgare har nära till natur och
vatten. Tyresö har ett rikt föreningsliv med nästan en förening för allas intresse. Vi vill fortsätta att ge förutsättningar för medborgarna att skapa en fritid de vill  ha. Motion, spontanidrott och kultur är en förutsättning för god folkhälsa och ett psykiskt välmående oavsett ålder. Det ska vara enkelt att leva ett aktivt liv i
Tyresö och våra prioriterade målgrupper, barn, unga och personer med
funktionsvariationer ska kunna utöva sin verksamhet utan hyreskostnader till
kommunen.

Tyresö har länge satsat på att ha ett stort utbud av idrottsfaciliteter och  ambitionen är att fortsätta utveckla nya i takt med att befolkningen i kommunen
växer. Ett växande problem i samhället som stort är stillasittande, det är därför  ett prioriterat mål för oss att få Tyresöborna att röra sig mer, antingen genom att engagera sig i en förening eller spontan aktivitet. Nya idrotter som blir populära ska få utvecklas och ges möjlighet att få fäste i Tyresö och förhoppningsvis kan vi anlägga padelbanor för spontanspel detta år. E-sport är ett stort fritidsintresse för många i kommunen och en fortsatt stöttning och samarbete med gymnasiet kommer leda till att e-sporten fortsätter sin etablering med en balans mellan spel och rörelse som krävs för ett lyckat resultat. Prioriterade satsningar detta år är att etablera det Sportotek som är beslutat. Syftet med ett Sportotek är att minska tröskeln att testa en aktivitet och det är ur ett hållbarhetsperspektiv en nödvändig satsning som gynnar alla i kommunen. En annan satsning är att genomföra de förslag till förbättringar för att minska spridningen av mikroplast och granulat från konstgräsplaner samt fortsätta ligga i framkant gällande kunskapsinhämtning om alternativa granulat och planer som inte är plastberoende. Det finns ett bibliotek i varje kommundel. Huvudbiblioteket ska vara öppet varje dag så medborgarna kan besöka det när de är lediga och vi ska fortsätta med satsningen på ”meröppet” där det går. Regionala samarbeten kommer bli allt viktigare för kommunen då Tyresö inte har ekonomi att bygga alla sorters specialiserade id rottsarenor, kulturhus eller anordna alla sorters kurser på kulturskolan som medborgarna önskar. Vi som kommun behöver samarbeta med de andra kommunerna i Stockholms län för att se hur vi tillsammans kan underlätta för föreningar och medborgare att utöva den fritid de själva väljer.

Fritidsgårdar är en viktig mötesplats för ungdomar. Ambitionen är att alla  ungdomar ska känna delaktighet, trygghet och engagemang så de kan växa och
utvecklas som unga individer. Fritidsledare finns där för ungdomarna och agerar
bollplank och har en stödjande funktion. Vårt mål är att det ska finnas en
fritidsgård i varje kommundel med meningsfull verksamhet för ungdomar, om
det inte finns en fysisk lokal så ska ett utökat fältarbete och temporära lokaler
utnyttjas.

Kulturskolan har en verksamhet som främst vänder sig till unga med musik,  teater, dans och bild. Vi vill verka för att skapa ett bredare utbud av aktiviteter  inom Kulturskolan och även sänka tröskeln att testa dess verksamhet, den
uppsökande verksamheten som genomförs i skolor med elever som är
underrepresenterade i kulturskolan ska göras permanent.

Riktad verksamhet för personer med funktionsvariationer uppmuntras, initiativ  som Funkisfestivalen och körsång är några lysande exempel som vi vill ska
fortsätta att utvecklas. Vid badplatsen i Alby ska vi fortsätta  tillgänglighetsanpassningen så att alla medborgare i Tyresö kan utnyttja badet.  Det kan vara anpassning utav vägen till badet, på stranden, bryggan i och ur  badet eller hjälpmedel för att kunna bada.

Tävlingen ”Nordliga entrén mellan Alby och Tyresta” har nu avgjorts och projektet går nu till en genomförandefas där själva bygget av bron ska genomföras inom beslutad budget och med så liten åverkan på natur och djurliv som möjligt. En fortsatt utveckling av det fria friluftslivet där synliggörandet av de torp och industrihistoriska byggnader som finns i Tyresö förhoppningsvis resulterar i olika vandringskartor för spontana och informativa promenader. Den torputredning som genomförs kommer visa vilka funktioner de olika kulturhistoriska byggnaderna kan ha. Vi kommer också förbättra och dra om ridstigar i Alby. Skapandet av Norra Tyresö Centrum gör att vi är involverade i många projekt, exempelvis den nya ishallen som byggs, renoveringen av Tyresövallens planer, läktare och belysning samt skapandet av konst på allmän plats. Ett annat projekt är Fornuddens skola där en ny idrottshall byggs och vi ska jobba för att få tillgång till skolans lokaler på kvällarna så vi kan erbjuda fler möteslokaler till våra föreningar.

Bilagor
Nämndplan KFN.pdf
tjänsteskrivelse nämndplan KFN.pdf

§82 Ekonomiskrapport

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per september redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF sept 2019.pdf

§83 Biblioteksplan 2020-2024

Dnr 2019/KFN 0077 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17. Ansvaret för
kommunens biblioteksverksamheter är fördelat mellan barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 är ett
styrdokument för utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun.
Nämnderna ansvarar enskilt och tillsammans för att biblioteksplanens strategier
genomförs enligt beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Biblioteksplan 2020-2024.pdf
tjänsteskrivelse KFN.pdf

§84 Redovisning av ordförandeuppdrag om att utreda en anpassning av  studieförbundsbidragsmodellen efter det statliga verksamhetsbidraget

Dnr 2019/KFN 0070 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltn ingen i uppdrag att utreda en anpassning av studiebidragsmodellen efter det statliga verksamhetsbidraget.

Förvaltningen har gjort en sammanställning av nuvarande regelverk för bidrag till studieförbunden i Tyresö och jämfört med statens och Västra Götalands regelverk.

Underlaget har analyserats och förslag på alternativa regelverk och dessa konsekvenser redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse studieförbund.pdf

§85 Redovisning av ordförandeuppdrag om att utreda om det är möjligt att anlägga utepadelbanor i Fårdala

Dnr 2019/KFN 0069 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att
utreda om det är möjligt att anlägga utepadelbanor i Fårdala.

Padeltennis är en racketsport som kan ses som en blandning mellan tennis och
squash. Sporten har idag över 14 miljoner utövare i världen och utövas av
motionärer. Kostnaden för en padelbana är ungefär 300 tkr. Det tillkommer
kostnader för markarbete. Beroende på markunderlag beräknas en kostnad i
intervallet 100-400 tkr. Bedömningen är att den bästa placeringen för en
padelbana är Wättingestråket.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utepadelbana.pdf

§86 Redovisning av ordförandeuppdrag om att inventera cykelställ vid våra idrottsanläggningar

Dnr 2019/KFN 0068 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att  inventera cykelställ vid kommunens idrottsanläggningar.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en inventering cykelställ vid kommunens idrottsanläggningar. Det saknas cykelställ vid Dalhallen och det behöver det behövs nya eller kompletteringar vid Tyresövallen och Trollbäckens IP. Kostnaden för dessa cykelställ uppgår till cirka 100 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse cykelställ.pdf

§87 Redovisning av nämnduppdrag att undersöka intresse för och möjligheter till att anlägga en pumptrackbana

Dnr 2019/KFN 0030 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Förslaget om pumptruckbana i Tyresöinitiativet avslås.
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav den 25 mars 2019 förvaltningen för liv och hälsa i uppdrag att undersöka intresse för och möjligheter till att anlägga en pumptrackbana.

Bakgrunden till uppdraget var ett det lämnades in ett tyresöinitiativ om att
anlägga en pumptrackbana i Tyresö.

Förvaltningen anser att det inte är aktuellt att anlägga en pumptrackbana i
dagsläget.

Det finns redan anläggningar för spontanaktiviteter för samma målgrupp. Det
behöver analyseras ytterligare vilka fritidsaktiviteter som flickor anser att  kommunen bör satsa på.

Ordförandeutlåtande
Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse med kroppen
driver en cykel framåt istället för att trampa med fötterna. Pumptrack är en
perfekt bana där man kan öva sin balans och lära sig nya färdigheter tillsammans
med andra. Banan är lämplig för alla åldrar och färdighetsnivåer. Cyklar av alla
storlekar, skateboards, inlines och kick-bikes kan användas beroende på hur
banan anläggs.

Ett förslag om en pumptrackbana kom in till förvaltningen som ett
Tyresöinitiativ i november 2018 och på nämndmötet den 25 mars 2019 gavs
förvaltningen ett uppdrag att undersöka intresset och utreda möjligheten att
anlägga en pumptrackbana. Den utredningen redovisas idag av för valtningen
och kommer fram till att det inte är aktuellt att anlägga en pumptrackbana i
Tyresö just nu. Jag delar den uppfattningen utifrån de uppgifter som kommit fram i de forskningsrapporter och utvärderingsgrupper som genomförts i Ung livsstil samt Wättingestråket. Beslutet att inte anlägga en pumptrackbana ska meddelas den medborgare som skrev Tyresöinitiativet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pumptrack.pdf

§88 Investeringsbeslut om samlingsanslaget

Dnr 2019/KFN 0101

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2019 avsätts för en utepadelbana, granulatfällor, cykelställ, datorkomponenter för e-sport och tillgänglighetsanpassningar vid badplatsen i Alby friluftsområde.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har utrett möjligheten att anlägga utepadelbanor  och cykelställ vid idrottsanläggningar. De två utredningarna presenteras i §86 och §87 i kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019 -10-28. Förvaltningen för liv och hälsa har i nämnplan 2019 fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för medborgare att utöva e-sport i samverkan med Tyresö gymnasium och i  delårsrapport 2 har förvaltningen redovisat status i uppdraget. Förvaltningen har i nämndplanen även fått i uppdrag att utveckla mätmetoder för miljöpåverkan av kommunens gummigranulat på konstgräsplaner och i delårsrapport 2 redovisar förvaltningen att granulatfällor ska installeras. Förvaltningen har deltagit i projektet ”naturen på lika villkor” som syftar till att göra en inventering av tillgängligheten i kommunens naturområden för personer med  funktionsnedsättning. I samband med inventeringen har förvaltningen kommit  fram till att genomföra tillgänglighetsanpassningar vid friluftsbaden.

§89 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2019 redovisas för kultur- och  fritidsnämnden.
- Tyresö Finska Förening redovisar 50+20 jubileum.

Bilagor
Finska föreningen redovisning kulturbidrag vår 2019 2019KN3433.pdf

§90 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bibliotekets avvikande öppettider under jul.