Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2020-05-25

Sammanträde 2020-05-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Delårsrapport för tertial 1 2020

Dnr 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Delårsrapport för tertial 1 för kultur- och fritidsnämnden med
verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritids och fritidsgårdar med mål- och
budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari –
april 2020 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos
för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Kultur och fritidsnämndens delårsrapport för tertial 1 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2020 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

2 Tyresö Teaterförening ansöker om verksamhetsbidrag för förrådsutrymmen 2020

Dnr 2020/KFN 0053 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö teaterförening beviljas 28 784 kronor i verksamhetsbidrag till att täcka
hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening ansöker om verksamhetsbidrag om 28 784 kronor i syfte att
täcka föreningens hyreskostnader för förråd i Kulturskolans källare. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja ett
verksamhetsbidrag om 28 784 kronor. Beslutet föreslås finansieras inom ramen för
verksamhetsområde 9.

Bilagor
Tyresö Teaterförenings ansökan om 28 784 kronor i verksamhetsbidrag för
förrådsutrymmen 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö Teaterförenings ansökan om verksamhetsbidrag för
förrådsutrymmen 2020.pdf

3 Astma- och allergiföreningen ansöker om mångfaldsbidrag för sommarverksamhet för barn med astma och allergi

Dnr 2020/KFN 0054
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Astma- och allergiföreningen beviljas ett mångfaldsbidrag om 24 500 kronor för
lägerverksamhet för fyra deltagare boende i Tyresö kommun.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiförening i Stockholms län bedriver årligen sjösportsläger för barn
och ungdom med allergi och astma. Föreningen söker bidrag om 24 500 kronor för
fyra deltagarna, alla boende i Tyresö kommun. Bidragsnivån på ansökan utgår från
en rekommendation från Kommunförbundet 2010. Kultur - och fritidsförvaltningen
föreslår att ett bidrag ska utgå med samma nivå som Kommunförbundet
rekommenderar, det vill säga hela det sökta beloppet om 24 500 kronor.

Bilagor
Astma- och Allergiföreningens ansökan om 24 500 kronor i mångfaldsbidrag för
lägerverksamhet 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Astma- och allergiföreningens ansökan om mångfaldsbidrag för
sommarverksamhet för barn med allergi och astma.pdf

4 Tyresö hembygdsförening ansöker om enstaka bidrag för bok om Tyresö torp och gårdar

Dnr 2020/KFN 0028 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö hembygdsförening beviljas ett bidrag om 320 000 kronor till produktion
av bok om Tyresö torp och gårdar.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9 och ska belasta
budgeten för 2020.
3. Tyresö hembygdsförening ska, efter att boken är utgiven, redovisa alla kostnader
och intäkter för produktionen av boken. Därefter ska bidraget upp till 320 000
kronor betalas ut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö hembygdsförening har ansökt om 320 000 kronor i bidrag för att ge ut en
bok om Tyresö torp och gårdar. Föreningen avser att ge ut boken via ett bokförlag
(Kulturhistoriska bokförlaget) specialiserat på denna typ av böcker för att resultatet
ska bli en bok av fin kvalitet med högt läsvärde. Total budget är 420 000 kronor.

Tyresö hembygdsförening satsar 100 000 kronor i egna medel. De söker även medel
ur flera kulturfonder, men svaren från dem kan dröja åtskilliga månader. Avtal med
förlaget och arbetet med själva bokproduktionen kan dock inte starta förrän
finansiering är säkrad.

Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö
hembygdsföreningen ett bidrag om 320 000 kronor till produktion av bok om Tyresö
torp och gårdar.

Bilagor
Tyresö hembygdsförenings ansökan om 320 000kr i enstakabidrag för bok om
Tyresö torp och gårdar (ink bilagor).pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö hembygdsförenings ansökan om enstaka bidrag till bok om
Tyresö torp och gårdar.pdf

5 Nämndbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden 2020

Dnr 2019/KFN 0078 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Konstrundan Tyresö beviljas 13 000 kronor för evenemanget Konstrunda 2020.
2. Redo Ungdom Sportklubb beviljas 22 000 kronor för evenemanget Dansevent.
3. Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor för evenemanget Höstkonsert.
4. Besluten 1-3 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som
planeras äga rum under andra halvan av 2020. Tre av dessa föreningar ansöker om
belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av
kultur- och fritidsnämnden.

Konstrundan Tyresö ansöker om 17 000 kronor för att arrangera evenemanget
Konstrunda 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Konstrundan Tyresö
beviljas 13 000 kronor.

Redo Ungdom Sportklubb ansöker om 22 000 kronor för att arrangera evenemanget
Dansevent. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Redo ungdom sportklubb
beviljas 22 000 kronor.

Kören Mamsellerna ansöker om 17 400 kronor för att arrangera evenemanget
Höstkonsert. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kören Mamsellerna beviljas
17 400 kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur - och fritidsnämnden beviljar
sammanlagt 52 400 kronor i kulturbidrag enligt förslaget ovan.

Bilagor
Konstrundan Tyresös ansökan om 17 000 kronor i kulturbidrag för Konstrunda
2020.pdf
Kören Mamsellernas ansökan om 17 400 kronor i kulturbidrag för Höstkonsert
2020.pdf
Redo Ungdom Sportklubbs ansökan om 22 000 kronor i kulturbidrag för Dansevent
Step up and dance 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden för
2020.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden 2020

Dnr 2019/KFN 0078 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som
planeras äga rum under andra halvan av 2020. Fyra av dessa föreningar ansöker
om belopp som understiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar har
behandlats av enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd, med stöd av kultur-
och fritidsnämndens delegationsordning (2020 -03-30 § 24, punkt D1). Följande
kulturbidrag har beviljats för arrangemang som planeras äga rum under andra
halvan av 2020:

- Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 5 500 kronor för Jazzsångtävling.
- Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 2 000 kronor för Jazzkonsert med Erik
Palmborgs Kvartett.
- Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 200 kronor för Jazzkonsert med Bill Öhrströms
bluesband.
- Tyresökören beviljas 9 000 kronor för Julkonsert
- Tyresö konstförening beviljas 4 100 kronor för Föredrag om John Bauer.
- Tyresö hembygdsförening ansökan om Körsång vid julmarknad avslås.

Bilagor
Tyresö Hembygdsförenings ansökan om 7 800 kronor i kulturbidrag för Körsång vid
julmarknad 2020.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs ansökan om 2 000 kronor i kulturbidrag för Jazzkonsert
med Erik Palmborgs 2020.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs ansökan om 4 200 kronor i kulturbidrag för Jazzkonsert
med Bill Öhrströms 2020.pdf
Tyresö Konstförenings ansökan om 4 100 kronor i kulturbidrag för Föredrag om John
Bauer 2020.pdf
Tyresökörens ansökan om 9 000 kronor i kulturbidrag för julkonsert 2020.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs ansökan om 5 500 kronor i kulturbidrag för
jazzsångtävling 2020.pdf
Delegationsbeslut om kulturbidrag andra ansökningsperioden för 2020.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Discgolfs ansökan om integrationsbidrag för Discgolf för nyanlända

Dnr 2020/KFN 0052

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur - och
fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020-03-30 § 24, punkt D1, fattat
beslut om att bevilja integrationsbidrag som utgår från etableringsersättningen om
30 000 kronor till Tyresö Discgolf för att finansiera discgolf för nyanlända

Bilagor
Tyresö Discgolfs ansökan om 30 000 kronor i intergrationsbidrag för Discgolf för
nyanlända.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Discgolfklubbs ansökan om integrationsbidrag för
discgolf för nyanlända.pdf

8 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby gård
- Utfall för studieförbundsbidrag för verksamhet 2019
- Kulturskolans avgifter för läsår 2020-2021
- Semesterlista

Bilagor
Studieförbundsbidrag för verksamhet 2019.pdf
Beräkning av avgifter inför läsåret 2020-2021 kulturskolan.pdf

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:

Kommunfullmäktige 2020-04-23 § 18 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/dagordning?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 § 21 Senarelagd budgetprocess inför 2021
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/dagordning?date=2020-04-23)
Kommunstyrelsen 2020-05-05 § 70 Förslag till tillgänglighetsplan 2021(Finns på
insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2020-05-05)

10 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2020

Dnr 2020/KFN 0009 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2020 redovisas för kultur- och fritidsnämnden
genom nedan bifogade bilagor.

Bilagor
Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Konsert med Erik Kjellberg
Quartett 2020.pdf
Tyresö trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för Föredrag för klimat och
hälsa.pdf

11 Meddelanden

Dnr 2020/KFN 0049

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens meddelanden bifogas som bilagor.

Bilagor
Skrivelse från Svenska Ridsportsförbundet. Coronapandemin påverkar ridsporten.pdf

§39 Delårsrapport för tertial 1 2020

Dnr 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Delårsrapport för tertial 1 för kultur- och fritidsnämnden med
verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritids och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Delårsrapport för tertial 1 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritids och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.  

Bilagor
Kultur och fritidsnämndens delårsrapport för tertial 1 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2020 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

§40 Tyresö Teaterförening ansöker om verksamhetsbidrag för förrådsutrymmen 2020

Dnr 2020/KFN 0053 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.  Tyresö teaterförening beviljas 28 784  kronor i verksamhetsbidrag till att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
2.  Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening ansöker om verksamhetsbidrag om 28 784 kronor i syfte att täcka föreningens hyreskostnader för förråd i Kulturskolans källare. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja ett verksamhetsbidrag om 28 784 kronor. Beslutet föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Ordförandeförslag
1.  Tyresö teaterförening beviljas 28 784 kronor i verksamhetsbidrag till att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
2.  Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslag et. 

Bilagor
Tyresö Teaterförenings ansökan om 28 784 kronor i verksamhetsbidrag för
förrådsutrymmen 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö Teaterförenings ansökan om verksamhetsbidrag för
förrådsutrymmen 2020.pdf

§41 Astma- och allergiföreningen ansöker om mångfaldsbidrag för sommarverksamhet för barn med astma och allergi

Dnr 2020/KFN 0054 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.  Astma- och allergiföreningen beviljas ett mångfaldsbidrag om 24  500 kronor för lägerverksamhet för fyra deltagare boende i Tyresö kommun.
2.  Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.
 
Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiförening i Stockholms län bedriver årligen sjösportsläger för barn och ungdom med allergi och astma. Föreningen s öker bidrag om 24 500 kronor för fyra deltagarna, alla boende i Tyresö kommun. Bidragsnivån på ansökan utgår från en rekommendation från Kommunförbundet 2010. Kultur - och fritidsförvaltningen föreslår att ett bidrag ska utgå med samma nivå som
Kommunförbundet rekommenderar, det vill säga hela det sökta beloppet om 24 500 kronor.

Ordförandeförslag
1.  Astma- och allergiföreningen beviljas ett mångfaldsbidrag om 24  500 kronor för lägerverksamhet för fyra deltagare boende i Tyresö kommun.
2.  Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Astma- och Allergiföreningens ansökan om 24 500 krono r i mångfaldsbidrag för lägerverksamhet 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Astma- och allergiföreningens ansökan om mångfaldsbidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma.pdf

§42 Tyresö hembygdsförening ansöker om enstaka bidrag för bok om Tyresö torp och gårdar

Dnr 2020/KFN 0028 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.  Tyresö hembygdsförening beviljas ett bidrag om 320 000 kronor till produktion av bok om Tyresö torp och gårdar.
2.  Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9 och ska belasta budgeten för 2020.
3.  Tyresö hembygdsförening ska, efter att boken är utgiven, redovisa alla kostnader och intäkter för produktionen av boken. Därefter ska bidraget upp till 320 000 kronor betalas ut.

Jäv
David Westius (S) delar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Anita Jonsson (S) delar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö hembygdsförening har ansökt om 320 000 kronor i bidrag för att ge ut en bok om Tyresö torp och gårdar. Föreningen avser att ge ut boken via ett bokförlag (Kulturhistoriska bokförlaget) specialiserat på denna typ av böcker för att resultatet ska bli en bok av fin kvalitet med högt läsvärde. Total budget är 420 000 kronor.
 
Tyresö hembygdsförening satsar 100 000 kronor i egna medel. De söker även
medel ur flera kulturfonder, men svaren från dem kan dröja åtskilliga månader.
Avtal med förlaget och arbetet med själva bokproduktionen kan dock inte starta
förrän finansiering är säkrad.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar
Tyresö hembygdsföreningen ett bidrag om 320 000 kronor till produktion av
bok om Tyresö torp och gårdar.

Ordförandeförslag
1.  Tyresö hembygdsförening beviljas ett bidrag om 320 000 kronor till produktion av bok om Tyresö torp och gårdar.
2.  Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9 och ska belasta budgeten för 2020.
3.  Tyresö hembygdsförening ska, efter att boken är utgiven, redovisa alla kostnader och intäkter för produktionen av boken. Därefter ska bidraget upp till 320 000 kronor betalas ut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförsla get. 

Bilagor
Tyresö hembygdsförenings ansökan om 320 000kr i enstakabidrag för bok om
Tyresö torp och gårdar (ink bilagor).pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö hembygdsförenings ansökan om enstaka bidrag till bok
om Tyresö torp och gårdar.pdf

§43 Nämndbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden 2020

Dnr 2019/KFN 0078 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.  Konstrundan Tyresö beviljas 13 000 kronor för evenemanget Konstrunda 2020.
2.  Redo Ungdom Sportklubb beviljas 22 000 kronor för evenemanget Dansevent.
3.  Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor för evenemanget Höstkonsert.
4.  Besluten 1-3 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.
 
Jäv
Katarina Helling (S) delar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som
planeras äga rum under andra halvan av 2020. Tre av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden.
 
Konstrundan Tyresö ansöker om 17 000 kronor för att arrangera evenemanget
Konstrunda 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Konstrundan Tyresö beviljas 13 000 kronor.
 
Redo Ungdom Sportklubb ansöker om 22 000 kronor för att arrangera evenemanget Dansevent. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Redo ungdom sportklubb beviljas 22 000 kronor.
 
Kören Mamsellerna ansöker om 17 400 kronor för att arrangera evenemanget
Höstkonsert. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur - och fritidsnämnden beviljar
sammanlagt 52 400 kronor i kulturbidrag enligt förslaget ovan. 

Ordförandeförslag
1.  Konstrundan Tyresö beviljas 13 000 kronor för evenemanget Konstrunda 2020.
2.  Redo Ungdom Sportklubb beviljas 22 000 kronor för evenemanget Dansevent.
3.  Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor för evenemanget Höstkonsert.
4.  Besluten 1-3 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.  

Bilagor
Konstrundan Tyresös ansökan om 17 000 kronor i kulturbidrag för Konstrunda 2020.pdf
Kören Mamsellernas ansökan om 17 400 kronor i kulturbidrag för Höstkonsert
2020.pdf
Redo Ungdom Sportklubbs ansökan om 22 000 kronor i kulturbidrag för
Dansevent Step up and dance 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden för 2020.pdf

§44 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden 2020

Dnr 2019/KFN 0078 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som
planeras äga rum under andra halvan av 2020.  Fyra av dessa föreningar ansöker om belopp som understiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar har
behandlats av enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd, med stöd av
kultur- och fritidsnämndens delegationsordning (2020 -03-30 § 24, punkt D1).
Följande kulturbidrag har beviljats för arrangemang som planeras äga rum
under andra halvan av 2020:
 
Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 5 500 kronor för Jazzsångtävling.
Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 2 000 kronor för Jazzkonsert med Erik Palmborgs Kvartett. 
Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 200 kronor för Jazzkonsert med Bill
Öhrströms bluesband.
Tyresökören beviljas 9 000 kronor för Julkonsert
Tyresö konstförening beviljas 4 100 kronor för Föredrag om John Bauer.
Tyresö hembygdsförening ansökan om Körsång vid julmarknad avslås.

Bilagor
Tyresö Hembygdsförenings ansökan om 7 800 kronor i kulturbidrag för
Körsång vid julmarknad 2020.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs ansökan om 2 000 kronor i kulturbidrag för
Jazzkonsert med Erik Palmborgs 2020.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs ansökan om 4 200 kronor i kulturbidrag för
Jazzkonsert med Bill Öhrströms 2020.pdf
Tyresö Konstförenings ansökan om 4 100 kronor i kulturbidrag för Föredrag om John Bauer 2020.pdf
Tyresökörens ansökan om 9 000 kronor i kulturbidrag för julkonsert 2020.pdf
Tyresö Jazz och Blues Clubs ansökan om 5 500 kronor i kulturbidrag för
jazzsångtävling 2020.pdf
Delegationsbeslut om kulturbidrag andra ansökningsperioden för 2020.pdf

§45 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Discgolfs ansökan om integrationsbidrag för Discgolf för nyanlända

Dnr 2020/KFN 0052 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur - och
fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020-03-30 § 24, punkt D1, fattat
beslut om att bevilja integrationsbidrag som utgår f rån etableringsersättningen om 30 000 kronor till Tyresö Discgolf för att finansiera discgolf för nyanlända 

Bilagor
Tyresö Discgolfs ansökan om 30 000 kronor i intergrationsbidrag för Discgolf för nyanlända.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Discgolfklubbs ansökan om integrationsbidrag för
discgolf för nyanlända.pdf

§46 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuel la frågor inom förvaltningen.  
-  Uddby gård
-  Utfall för studieförbundsbidrag för verksamhet 2019 
-  Kulturskolans avgifter för läsår 2020-2021
-  Semesterlista

Bilagor
Studieförbundsbidrag för verksamhet 2019.pdf
Beräkning av avgifter inför läsåret 2020-2021 kulturskolan.pdf

§47 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
Kommunfullmäktige 2020-04-23 § 18 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/dagordning?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 § 21 Senarelagd budgetprocess inför 2021
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/dagordning?date=2020-04-23)
Kommunstyrelsen 2020-05-05 § 70 Förslag till tillgänglighetsplan 2021(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2020-05-05)

Beslut/Protokollsutdrag
§47_prot_20200525.pdf (52 kb)

§48 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2020

Dnr 2020/KFN 0009 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Redovisningarna noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2020 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.

Bilagor
Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Konsert med Erik Kjellberg Quartett 2020.pdf
Tyresö trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för Föredrag för klimat och hälsa.pdf

§49 Meddelanden

Dnr 2020/KFN 0049 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens meddelanden bifogas som bilagor.

Bilagor
Skrivelse från Svenska Ridsportsförbundet. Coronapandemin påverkar ridsporten.pdf