Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2020-08-31

Sammanträde 2020-08-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende: Dansa utan krav

Dnr 2020/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Dansa utan krav

2 Månadsrapport

Dnr 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
KoF månadsrapport juli 2020.pdf

3 Lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till lokalförsörjningsplan 2021-2033

Dnr 2020/KFN 0051 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till
strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021-2033.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov för att kunna möta
framtida behov. Utgångspunkter för behovet baseras på befolkningsprognoser och
att behålla dagens servicenivå i antal invånare per anläggning. Den prioriterade
målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning antas öka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde till lokalförsörjnin.pdf

4 Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Kryddvägen

Dnr 2020/KFN 0023 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som kultur - och fritidsnämndens
svar på remiss om konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen enligt
konstprojektets samrådsgruppsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet vid Kryddvägen/Farmarstigen har följt arbetsprocessen som är
fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga
byggnader och allmänna platser’ antagen i KS 2014. Upphandlingen av
konstgestaltningen har genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp
bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet
finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för konstprojektet
Kryddvägen/Farmarstigen fastslogs på Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU
2015-09-02 §114). Total budget för genomförande av konstgestaltning: 300 000
kronor. Vinnande konstnär erhåller 225 000 kronor. Resterande del av budget
avsätts för markarbeten, grundläggning och montering på plats.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna
platser’ har kultur- och fritidsnämnden beretts möjlighet att yttra si g angående
beslut om konstnärlig gestaltning, Kryddvägen/Farmarstigen som i detta ärendets
fall ska fattas av kommunstyrelsen efter förslag från stadbyggnadsutskottet. Kultur-
och fritidsförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och
har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att denna skrivelse antas som
kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om konstnärlig gestaltning vid
Kryddvägen/Farmarstigen.

Bilagor
Bilaga 1_Prövning av barnets bästa_Kryddvägen-Farmarstigen.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Kryddvägen.pdf

5 Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för kulturstipendium

Dnr 2020/KFN 0057 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för kulturstipendium antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendium till kulturellt
verksamma personer, i syfte att stimulera kommunens kulturella liv och fungera
som uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer som har en anknytning
till Tyresö kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de gällande
riktlinjerna för kulturstipendium (KFN 2005 -09-26 § 39) och föreslår att riktlinjerna
ska revideras enligt det som beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse samt det bifogade
förslaget på reviderade riktlinjer.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningen bedömer att revideringen av riktlinjerna inte anses påverka barn -
och unga, därför har ingen prövning av barnets bästa gjorts.

Bilagor
Styrdokument. Riktlinjer för kulturstipendier.pdf
Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för
kulturstipendium.pdf

6 Tyresöinitiativ om klätterklippa i slutet på Slåttervägen

Dnr 2020/KFN 0069 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
anordna kommunala klättringsleder.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslags ställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om klätterklippa i slutet på
Slåttervägen. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har
fått 65 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar
sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Jag tycker det är ett intressant Tyresöinitiativ som förslagsställaren har lämnat och
kommer ge förvaltningen ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för att
anordna kommunala klättringsleder. Utredningen ska fokusera på möjligheten att
anordna lite enklare klättringsleder som kan locka barn och unga att pröva
klättring.

Utredningen ska besvara:
- ansvarsfrågan kring lederna om kommunen anordnar dessa,
- vilka klätterleder som finns i dag i kommunen men som inte är kommunalt
anordnade,
- hur lederna ska underhållas och besiktas,
- vilken plats i kommunen som är bäst lämpad för att anordna klättringsleder.

Bilagor
Förslag från Tyresöinitiativet Klätterklippa i slutet på Slåttervägen.pdf

7 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/KFN 0071 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnar Jonny Knutas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs
att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställd jurist,
Sam Norryd, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområden.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2020/KFN 0007 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige, kultur-
och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens ordförande har beslutat att
uppdra kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för kultur- och
fritidsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden 2016 till
och med 2019 redovisas i bilaga.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag 2020.pdf

9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Rapportering av statsbidrag
- Samverkan kulturskolan

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2020 (Ink.
läsår 20-21).pdf

10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden:

Kommunfullmäktige 2020-06-11 §48 Budgetförutsättningar inför 2021 (Finns på insyn:
https://insynsverige.se/tyreso -kf/protokoll?date=2020-06-11)

§50 Informationsärende: Dansa utan krav

Dnr 2020/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Dansa utan krav

§51 Månadsrapport

Dnr 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
KoF månadsrapport juli 2020.pdf

§52 Lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till lokalförsörjningsplan 2021-2033

Dnr 2020/KFN 0051 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys kompletteras med tillägg om behovet av två omklädningsrum vid Strandvallen under rubriken ”På kort sikt - fram till 2023” och godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021-2033.

Erkki Vesa (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet. Johanna Björksten (C) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Erkki Vesa (M) lämnar in ett särskilt yttrande.
Johanna Björksten (C) lämnar in ett särskilt yttrande.
Per Lindén (KD) lämnar in ett ersättaryttrande.

Protokollsanteckning
Per Lindén (KD) hade inte deltagit i beslutet om han hade haft rösträ tt.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov för att kunna möta framtida behov. Utgångspunkter för behovet baseras på befolkningsprognoser och att behålla dagens servicenivå i antal invånare per anläggning. Den prioriterade målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning antas öka.

Ordförandeförslag
Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys kompletteras med tillägg om behovet av två omklädningsrum vid Strandvallen under rubriken ”På kort sikt - fram till 2023” och godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021-2033.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till lokalförsörjnin.pdf

§53 Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Kryddvägen

Dnr 2020/KFN 0023 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som kultur - och fritidsnämndens svar på remiss om konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen enligt konstprojektets samrådsgruppsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet vid Kryddvägen/Farmarstigen har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i KS 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för konstprojektet Kryddvägen/Farmarstigen fastslogs på Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU 2015-09-02 §114). Total budget för genomförande av konstgestaltning: 300 000 kronor. Vinnande konstnär erhåller 225 000 kronor. Resterande del av budget avsätts för markarbeten, grundläggning och montering på plats.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden beretts möjlighet att yttra sig angående beslut om konstnärlig gestaltning, Kryddvägen/Farmarstigen som i detta ärendets fall ska fattas av kommunstyrelsen efter förslag från stadbyggnadsutskottet. Kultur- och fritidsförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslå r att denna skrivelse antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen.

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som kultur - och fritidsnämndens svar på remiss om konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen enligt konstprojektets samrådsgruppsbeslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Bilaga 1_Prövning av barnets bästa_Kryddvägen-Farmarstigen.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om konstnärlig gestaltning Kryddvägen.pdf

§54 Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för kulturstipendium

Dnr 2020/KFN 0057 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för kulturstipendium antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendium till kulturellt verksamma personer, i syfte att stimulera kommunens kulturella liv och fungera som uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer som har en anknytning till Tyresö kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de gällande riktlinjerna för kulturstipendium (KFN 2005 -09-26 § 39) och föreslår att riktlinjerna ska revideras enligt det som beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse samt det bifogade förslaget på reviderade riktlinjer.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningen bedömer att revideringen av riktlinjerna inte anses påverka barn- och unga, därför har ingen prövning av barnets bästa gjorts.

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för kulturstipendium antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Styrdokument. Riktlinjer för kulturstipendier.pdf
Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för kulturstipendium.pdf

§55 Tyresöinitiativ om klätterklippa i slutet på Slåttervägen

Dnr 2020/KFN 0069 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klättringsleder.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om klätterklippa i slutet på Slåttervägen. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 65 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Jag tycker det är ett intressant Tyresöinitiativ som förslagsställaren har lämnat och kommer ge förvaltningen ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klättringsleder. Utredningen ska fokusera på möjligheten att anordna lite enklare klättringsleder som kan locka barn och unga att pröva klättring.

Utredningen ska besvara:
- ansvarsfrågan kring lederna om kommunen anordnar dessa,
- vilka klätterleder som finns i dag i kommunen men som inte är kommunalt anordnade,
- hur lederna ska underhållas och besiktas,
- vilken plats i kommunen som är bäst lämpad för att anordna klättringsleder.

Ordförandeförslag
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klättringsleder.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Förslag från Tyresöinitiativet Klätterklippa i slutet på Slåttervägen.pdf

§56 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/KFN 0071 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för kultur - och fritidsnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnar Jonny Knutas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställd jurist, Sam Norryd, som föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
1. Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för kultur - och fritidsnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnar Jonny Knutas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområden.pdf

§57 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2020/KFN 0007 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens ordförande har beslutat att uppdra kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden 2016 till och med 2019 redovisas i bilaga.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag 2020.pdf

§58 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Rapportering av statsbidrag
- Samverkan kulturskolan
- Uddby

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2020 (Ink. läsår 20-21).pdf

§59 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

Kommunfullmäktige 2020-06-11 §48 Budgetförutsättningar inför 2021 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -kf/protokoll?date=2020-06-11)