Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2020-09-28

Sammanträde 2020-09-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Delårsrapport för tertial 2 2020

Dnr 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Delårsrapport för tertial 2 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj
– augusti 2020 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Delårsrapport 2 KFN.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2020 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

2 Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar

Dnr 2020/KFN 0037 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ny avgift införs för hyra av halva fotbollsplaner.

2. Ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang.

3. Avgift för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme.

4. Avgift för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort.

5. Avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av klassrum eller idrottshall.

6. Avgift för hyra av ishall för barn- och ungdomar under icke säsong (för- och eftersäsong) revideras till 450 kr/timme.

7. De reviderade avgifterna (beslut 1-6) i taxor och avgifter för lokaler och anläggningar börjar gälla 1 januari 2021 och justeras därefter årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV).
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
8. Beslut 1-5, och 7 ovan ersätter beslut 1-6 i kultur- och fritidsnämnden 2020-04-27 § 35
9. Beloppen för de indexuppräknade taxorna och avgifterna för 2021 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxor och avgifter för att hyra lokaleroch anläggningar och föreslår att en ny avgift införs för hyra av halva fotbollsplaner samt att en ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang. Förvaltningen föreslår även att avgiften för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme samt att avgiften för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort. Förvaltningen föreslår också att avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av klassrum eller idrottshall. Slutligen föreslår förvaltningen att avgiften för hyra av ishall för barn- och ungdomar under icke säsong (för- och eftersäsong) revideras till 450 kr/timme.

Utöver föreslagna ändringar ovan justeras taxor och avgifter för att hyra lokaler och anläggningar årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår att beloppen för de indexuppräknade taxorna och avgifterna för 2021 noteras.

I bilaga Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2021 framgår de föreslagna
beloppen för nya, reviderade samt indexuppräknade taxor och avgifter för 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2021.pdf

3 Svar på motion om tillgänglig konst för alla

Dnr 2020/KFN 0061 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion om tillgänglig konst för alla.

Centerpartiet vill att.
- en inventering görs för att se vad som finns i kommunens ägo som just nu inte används, som kan få nya platser
- en utredning görs för att inventera på vilka platser i kommunen där kan placera offentlig utsmyckning för att kunna förse alla kommundelar med konst och kultur ute i det fria till glädje för att Tyresöbor.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till beslut. Nämndens förslag till beslut behandlas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutande instans och därmed den som bifaller, avslår eller besvarar motionen.

I bilagan ”Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla” så beskriver kultur- och fritidsförvaltningen hur arbetet med offentlig konst bedrivs i kommunen idag.

Ordförandeutlåtande
Det ingår i förvaltningens uppdrag att inventera och förvalta all konst som de ansvarar för och en inventering sker årligen. Offentlig konst utomhus skapas när vi bygger nya miljöer och ingår som en del i utsmyckningen av området, nu senast i Norra Tyresö centrum där flera platser blivit utpekade som lämpliga. Kultur- och fritidsnämnden har varit remissinstans i dessa frågor. Dock är all offentlig utomhuskonst inte i kommunens ägo då de ibland bekostas av byggherrar, centrumledningen eller andra aktörer, när det skapas nya miljöer. Det gör att kommunen inte har något lager för utomhuskonst ståendes som väntar på plats att ställas ut den på. Gällande tavlor och grafiska blad så finns en stor samling och det mesta är utställt och hänger i kommunens olika lokaler.

Jag anser att det skulle vara ett slöseri med förvaltningens tid att inventera alla platser i Tyresö där det skulle kunna hänga en tavla eller installeras utomhuskonst. Det är bättre att Tyresöbor via Tyresöinitiativet eller anställda istället efterfrågar konst på en specifik plats så hjälper förvaltningen till med behovet om det finns möjlighet.

Bilagor
Motion om tillgänglig konst för alla.pdf
Tjänsteskrivelse. Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla.pdf
Bilaga 1. Offentlig konst utomhus i Tyresö.pdf
Bilaga 2. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf

4 Svar på motion om att återställa dansbanan i Gimmersta hage

Dnr 2020/KFN 0062 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion om att återställa dansbanan i Gimmersta hage (se bilaga).

Centerpartiet vill att.
- en strategi tas fram, för att återställa dansbanan kombinerat med friluftsscen tas fram
- vägen till festplatsen och festplatsområdet ska rensas upp och göras tillgänglig för alla.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till beslut. Nämndens förslag till beslut behandlas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutande instans och därmed den som bifaller, avslår eller besvarar motionen.

I bilagan ”Utlåtande för motion om Dansbana i Gimmersta hage” så beskriver kultur- och fritidsförvaltningen återställandet av dansbanan då det är en förutsättning för att ta fram en strategi.Samråd har skett med samhällsbyggnadskontoret och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Ordförandeutlåtande
Att återbygga en 60 år gammal dansbana som det idag inte finns några som helst fysiska spår av idag skulle göra stor åverkan på naturen och direkt bryta mot reservatsföreskrifterna för Alby naturreservat. Det är ingenting som jag eller Tillsammans för Tyresö tänker stödja. Att den gamla dansbanan ligger inom reservatets gränser är en aspekt. En annan är den väldigt bristande tillgängligheten för denna tänkta dansbana. Om Centerpartiet vill återupprätta en dansbana av detta slag föreslår jag att ni istället stödjer en upprustning av Hälleberga i Nyfors, som redan har en dansbana av denna typ. Centerpartiet var dock emot det inköpet , men skulle kanske kunna tänka om i frågan. Till Hälleberga finns det dessutom goda kommunikationer att tas sig. Det borde verkligen ligga i allas intresse att ta tillvara och renovera det som redan finns bland våra kulturfastigheter, än att bygga nytt i otillgänglig miljö som bryter mot reservatföreskrifterna.

Bilagor
Motion, Dansbana i Gimmersta hage.pdf
Tjänsteskrivelse utlåtande för motion om dansbana i Gimmersta.pdf
Föreskrifter - Alby naturreservat.pdf

5 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Rapportering av statsbidrag
- Uddby gård

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2020 (Ink. läsår 20-21).pdf

§60 Delårsrapport för tertial 2 2020

Diarienummer 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Delårsrapport för tertial 2 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2020 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
– Delårsrapport för tertial 2 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Delårsrapport 2 KFN.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2020 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

§61 Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar

Diarienummer 2020/KFN 0037 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ny avgift införs för hyra av halva fotbollsplaner.
2. Ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang.
3. Avgift för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme.
4. Avgift för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort.
5. Avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av klassrum eller idrottshall.
6. Avgift för hyra av ishall för barn- och ungdomar under icke säsong (för- och eftersäsong) revideras till 450 kr/timme.
7. De reviderade avgifterna (beslut 1-6) i taxor och avgifter för lokaler och anläggningar börjar gälla 1 januari 2021 och justeras därefter årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV).

Kultur- och fritidsnämndens beslut
8. Beslut 1-5, och 7 ovan ersätter beslut 1-6 i kultur- och fritidsnämnden 2020-04-27 § 35
9. Beloppen för de indexuppräknade taxorna och avgifterna för 2021 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxor och avgifter för att hyra lokaler och anläggningar och föreslår att en ny avgift införs för hyra av halva fotbollsplaner samt att en ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang. Förvaltningen föreslår även att avgiften för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme samt att avgiften för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort. Förvaltningen föreslår också att avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av klassrum eller idrottshall. Slutligen föreslår förvaltningen att avgiften för hyra av ishall för barn- och ungdomar under icke säsong (för- och eftersäsong) revideras till 450 kr/timme. Utöver föreslagna ändringar ovan justeras taxor och avgifter för att hyra lokaler och anläggningar årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår att beloppen för de indexuppräknade taxorna och avgifterna för 2021 noteras. I bilaga Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2021 framgår de föreslagna beloppen för nya, reviderade samt indexuppräknade taxor och avgifter för 2021.

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ny avgift införs för hyra av halva fotbollsplaner.
2. Ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang.
3. Avgift för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme.
4. Avgift för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort.
5. Avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av klassrum eller idrottshall.
6. Avgift för hyra av ishall för barn- och ungdomar under icke säsong (för- och eftersäsong) revideras till 450 kr/timme.
7. De reviderade avgifterna (beslut 1-6) i taxor och avgifter för lokaler och anläggningar börjar gälla 1 januari 2021 och justeras därefter årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV). Kultur- och fritidsnämndens ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
8. Beslut 1-5, och 7 ovan ersätter beslut 1-6 i kultur- och fritidsnämnden 2020-04-27 § 35
9. Beloppen för de indexuppräknade taxorna och avgifterna för 2021 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2021.pdf

§62 Svar på motion om tillgänglig konst för alla

Diarienummer 2020/KFN 0061 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås.

Reservation
Johanna Björksten (C) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion om tillgänglig konst för alla. Centerpartiet vill att.
- en inventering görs för att se vad som finns i kommunens ägo som just nu inte används, som kan få nya platser
- en utredning görs för att inventera på vilka platser i kommunen där kan placera offentlig utsmyckning för att kunna förse alla kommundelar med konst och kultur ute i det fria till glädje för att Tyresöbor. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till beslut. Nämndens förslag till beslut behandlas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutande instans och därmed den som bifaller, avslår eller besvarar motionen. I bilagan "Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla" så beskriver kultur- och fritidsförvaltningen hur arbetet med offentlig konst bedrivs i kommunen idag.

Ordförandeförslag
1. Motionens första attsats anses besvarad.
2. Motionens andra attsats avslås. 

Ordförandeutlåtande
Det ingår i förvaltningens uppdrag att inventera och förvalta all konst som de ansvarar för och en inventering sker årligen. Offentlig konst utomhus skapas när vi bygger nya miljöer och ingår som en del i utsmyckningen av området, nu senast i Norra Tyresö centrum där flera platser blivit utpekade som lämpliga. Kultur- och fritidsnämnden har varit remissinstans i dessa frågor. Dock är all offentlig utomhuskonst inte i kommunens ägo då de ibland bekostas av byggherrar, centrumledningen eller andra aktörer, när det skapas nya miljöer. Det gör att kommunen inte har något lager för utomhuskonst ståendes som väntar på plats att ställas ut den på. Gällande tavlor och grafiska blad så finns en stor samling och det mesta är utställt och hänger i kommunens olika lokaler.

Jag anser att det skulle vara ett slöseri med förvaltningens tid att inventera alla platser i Tyresö där det skulle kunna hänga en tavla eller installeras utomhuskonst. Det är bättre att Tyresöbor via Tyresöinitiativet eller anställda istället efterfrågar konst på en specifik plats så hjälper förvaltningen till med behovet om det finns möjlighet.

Yrkande
Johanna Björksten (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Johanna Björkstens (C) bifallsyrkande.
Johanna Björksten (C) begär omröstning.

Ordföranden meddelar att den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja och att den som vill bifalla motionen röstar nej. Röstningsresultat: 8 ja och 1 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om tillgänglig konst för alla.pdf
Tjänsteskrivelse. Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla.pdf
Bilaga 1. Offentlig konst utomhus i Tyresö.pdf
Bilaga 2. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf

§63 Svar på motion om att återställa dansbanan i Gimmersta hage

Diarienummer 2020/KFN 0062 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Reservation
Johanna Björksten (C) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion om att återställa dansbanan i Gimmersta hage (se bilaga). Centerpartiet vill att.
- en strategi tas fram, för att återställa dansbanan kombinerat med friluftsscen tas fram
- vägen till festplatsen och festplatsområdet ska rensas upp och göras tillgänglig för alla.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till beslut. Nämndens förslag till beslut behandlas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutande instans och därmed den som bifaller, avslår eller besvarar motionen.

I bilagan ”Utlåtande för motion om Dansbana i Gimmersta hage” så beskriver kultur- och fritidsförvaltningen återställandet av dansbanan då det är en förutsättning för att ta fram en strategi. Samråd har skett med samhällsbyggnadskontoret och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Ordförandeförslag
– Motionen avslås. 

Ordförandeutlåtande
Att återbygga en 60 år gammal dansbana som det idag inte finns några som helst fysiska spår av idag skulle göra stor åverkan på naturen och direkt bryta mot reservatsföreskrifterna för Alby naturreservat. Det är ingenting som jag eller Tillsammans för Tyresö tänker stödja. Att den gamla dansbanan ligger inom reservatets gränser är en aspekt. En annan är den väldigt bristande tillgängligheten för denna tänkta dansbana. Om Centerpartiet vill återupprätta en dansbana av detta slag föreslår jag att ni istället stödjer en upprustning av Hälleberga i Nyfors, som redan har en dansbana av denna typ. Centerpartiet var dock emot det inköpet, men skulle kanske kunna tänka om i frågan. Till Hälleberga finns det dessutom goda kommunikationer att tas sig. Det borde verkligen ligga i allas intresse att ta tillvara och renovera det som redan finns bland våra kulturfastigheter, än att bygga nytt i otillgänglig miljö som bryter mot reservatföreskrifterna.

Yrkande
Johanna Björksten (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Johanna Björkstens (C) bifallsyrkande.
Johanna Björksten (C) begär omröstning.

Ordföranden meddelar att den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja och att den som vill bifalla motionen röstar nej. Röstningsresultat: 8 ja och 1 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion, Dansbana i Gimmersta hage.pdf
Tjänsteskrivelse utlåtande för motion om dansbana i Gimmersta.pdf
Föreskrifter - Alby naturreservat.pdf

§64 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Rapportering av statsbidrag
- Uddby gård

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2020 (Ink. läsår 20-21).pdf