Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2020-11-30

Sammanträde 2020-11-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2020/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Årets kulturstipendiater uppmärksammas av kultur- och fritidsnämnden.

2 Månadsrapport

Diarienummer 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per oktober redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Kultur och Fritid månadsrapport oktober 2020.pdf

3 Nämnd- och förvaltningsplan 2021

Diarienummer 2020/KFN 0083 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.
2. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2020-11-19 fattar beslut om antagande av kommunplanen för perioden 2021-2024 och att protokollet i samband därmed justeras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Förslaget baseras på kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 fastställd av
kommunfullmäktige den 19 november 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens nämnd- och förvaltningsplan 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens nämnd- och förvaltningsplan 2021.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2021.pdf

4 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2021

Diarienummer 2020/KFN 0092 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Informationsskyltar ska produceras och placeras för att belysa Tyresö industrihistoria.
2. Handikapprampen vid Albyfriluftsbad ska kompletteras.
3. Mosaiken som finns i före detta Erikssons lokaler ska tas fram och tillgängliggöras.
4. En sittgrupp ska anläggas längs Wättinge gårdsväg.
5. Bryggan vid Albyfriluftsbad ska kompletteras mot berget.
6. Beslut 1-5 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2021.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 1 000 000 kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. I tjänsteskrivelsen har förvaltningen sammanställt information om tänkbara investeringar som skulle kunna finansieras med samlingsanslaget för 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Investeringsbeslut samlingsanslag 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 20201118.pdf

5 Redovisning av uppdraget om att utreda framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård

Diarienummer 2020/KFN 0031 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningen godkänns

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat ett uppdrag till förvaltningen att utreda framtida behov vid Bergfotens fritidsgård (2020-03-02 § 12). I rapporten lämnas en redovisning över förutsättningarna för korttidstillsyn, förutsättningarna och antal elever inom gymnasiesärskolan och grundsärskolan. Vidare lämnas en redovisning av verksamheten vid Bergfotens fritidsgård och den korttidstillsyn som bedrivs där. En redovisning lämnas över de ungdomar som har beslut om korttidstillsyn i Tyresö kommun. Lokalfrågan analyseras och kopplingar görs till andra utredningar och översyner i kommunen.

Avslutningsvis dras sammanfattande slutsatser kring korttidstillsynen och de utmaningar som finns för Tyresö och några olika alternativ presenteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse korttidstillsyn Bergfoten.pdf
Korttidstillsynen vid Bergfotens fritidsgård.pdf
Tjänsteskrivelse korttidstillsyn Bergfoten.pdf

6 Redovisning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klättringsleder

Diarienummer 2020/KFN 0069 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
I augusti 2020 behandlade kultur- och fritidsnämnden ett Tyresöinitiativ om en klätterklippa i slutet på Slåttervägen. Förslagsställaren föreslår en klippa nära Slåttervägen som en plats för klätterled. Detta är inte aktuellt på grund av konflikt med naturvårdsintressen. Istället fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klättringsleder.

Kultur och fritidsnämnden ska tillhandahålla en meningsfull fritid för kommuninvånarna och främja tillgången till fritidsaktiviteter. Huvuddelen av
verksamheterna ska rikta sig till barn och ungdomar. Två möjliga förslag är presenterade, där en klätterled skulle kunna ligga. Att anordna en klättringsled, inte minst för barn går i linje med Kultur- och fridsnämndens uppdrag.

Det som dock talar mot förslaget är att det inte finns mycket relevant lagstöd eller praxis kring den ansvarsfråga som tillkommer vid anordnande av klätterled av kommun. Ingen annan kommun som utredningen känner till äger idag en klätterled eller klippa utomhus i Sverige. Vad som är acceptabelt eller säkert på en klätterled är mycket svårt att definiera. Anordnar Tyresö kommun en led ska den besiktigas och underhållas och ett förebyggande och kontinuerligt säkerhetsarbete ska göras. Förslaget om att anordna ett klätterled där kommunen är ansvarig, känns därför oprövad och därmed mycket osäkert.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har gjort en gedigen och bra utredning som visar på två svårigheter kring att kommunen ska anlägga en klätterled vid Slåttervägen som förslagsställaren skrev i sitt Tyresöinitiativ.

Det första är ansvarsfrågan, idag finns det ingen kommun som har skapat en kommunal klätterled med allt ansvar som då skulle falla på kommunen gällande underhåll och besiktning samt ansvar om någon använder leden men gör sig illa. Av den anledningen kommer vi inte ge förvaltningen i uppdrag att skapa en kommunal klätterled.

Den andra svårigheten är platsen, det finns rävgryt och andra naturintressen på platsen som skulle skapa en konflikt med en klätterled på platsen. Här ger förvaltningen förslag på alternativa platser där det redan idag finns klättringsleder.

Jag tycker förvaltningens förslag om att nämnden kan pröva möjligheten att stötta en klätterförening som vill skapa klätterleder för barn är intressant och uppmuntrar förslagsställaren att antingen skapa en egen förening eller gå med i en befintlig och driva idén vidare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klät.pdf
Tjänsteskrivelse. Redovisning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klättringsleder.pdf

7 Tyresöinitiativ om bygglek på Kringlans fritidsgård

Diarienummer 2020/KFN 0089 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för bygglek i enlighet med ordförandeutlåtandet, samt redovisa detta för nämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslags ställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om bygglek på Kringlans fritidsgård. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 113 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Konceptet parkklek och inriktning bygglek är en intressant idé och något vi inte har i Tyresö idag. Förslagsställaren nämner Karlstad som inspiration och de skriver följande om sin bygglek, Parkleken på Kronoparken är en pedagogisk och öppen verksamhet i en stimulerande miljö för såväl ung som gammal. Parkleken bedriver en öppen verksamhet året runt med inriktning på integration, mångfald och fysisk aktivitet.

Den parklek som finns geografiskt närmast Tyresö är belägen i Stockholms stad och ligger i Hökarängen. De skriver följande om den: Parkleken är en öppen fritidsverksamhet med tonvikten lagd på utomhusaktiviteter som till exempel lekar, spel, natur och miljö, djurhållning, idrott på lek, skapande verksamhet, grillning, ponnyridning, umgänge och fest. Vi har ett stort utbud av fasta lekredskap som karusell, spindelnät och gungdjur. Vi ordnar häst- och djurkurser för barn från sex år löpande under året. Här får barnen lära sig om våra djur och vad de behöver för att må bra.

Platsen som förslagsställaren pekar ut ingår i det tänkta utvecklingen av Trollbäckens Centrumstråk och det bör utredas om det är den bästa platsen att anlägga en bygglek på eller om det finns någon annan plats i Tyresö som passar
bättre, kommentarerna nämns ett annat Tyresöinitiativ Kulturhuset Waterfall men det kan även finnas andra platser.

Jag ger därför Kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda och redovisa följande till nämnden:
- Vilken verksamhet ska finnas på en bygglek
- Hur ska den organiseras och drivas
- Drift och investeringskostnader
- Vilken plats är bäst lämplig för en bygglek

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Bygglek på Kringlans fritidsgård.pdf

8 Tyresöinitiativ om lift i Alby

Diarienummer 2020/KFN 0097 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresöinitiativet om lift i Alby genomförs inte.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslags ställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om lift i Alby. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 50 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Att åter bygga en lift i Alby är inget som är prioriterat idag i kultur och fritidsförvaltningens anläggningsplan över investeringar. Det finns en rad orsaker till det men den främsta för mig är att det är för få snödagar i Tyresö i förhållande till vad investeringen kostar. Enligt data från SMHI så har det endast varit en vit jul (minst 5 cm snö) 4 gånger sedan 2010, 2010 var det snörikaste med 39 cm. Det är mitt i vintern men hela 5 gånger har det varit snöfritt. SMHI har även prognosticerat att Tyresö kommer ha mellan 8-28 dagar snö i framtiden vilket visar att det kommer vara svårt att bedriva någon alpin verksamhet i Alby på naturligt sätt. De backar som förslagsställaren nämner, Hammarbybacken och Flottsbro, använder sig av konstsnö för att pista sina backar och kunna erbjuda skidåkning. Något som är dyrt och resurskrävande.

Mitt förslag är därför att inte genomföra det föreslagna Tyresöinitiativet att bygga en lift i Alby.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Liften i Alby.pdf

9 Tyresö Musikklassers projektbidrag för julkonsert 2020

Diarienummer 2020/KFN 0096 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö musikklasser beviljas 28 500 kronor i projektbidrag till att täcka streaming av 4 julkonster.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö musikklasser söker projektbidrag för att livestreama julkonserter i Bollmoradalens kyrka. Under Coronapademin kan inte musikklasserna genomföra de planerade 4 konsterna med publik i kyrkan. Istället önskar Tyresö musikklasser streama konserterna dels för att eleverna ska få möjlighet att framföra de sånger som repeterats in dels för att föräldrar, äldreboenden, företag etc ska kunna uppleva julkonserterna live via digital sändning eller att streama den vid annat tillfälle.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja ett projektbidrag om 28 500 kronor. Beslutet föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9 och utbetalas efter att projektet har redovisats.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Projektet är för barnens bästa i och med att musikklassernas 130 elever får möjligheten att genomföra sin årliga julkonsert.

Bilagor
Tyresö Musikklasser ansöker om 28 500 kronor i projektbidrag för julkonsert 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Projektbidrag Tyresö musikklasser.pdf
Tjänsteskrivelse projektbidrag Tyresö musikklasser.pdf

10 Nämndbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor för evenemanget Vårkonsert.
2. Redo Ungdom Sportklubb beviljas 23 000 kronor för evenemanget Dansevent.
3. Besluten 1-2 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Åtta föreningar har lämnat in tolv kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2021. Två av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen för kultur, friluft och föreningsstöd föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 40 400 kronor i kulturbidrag enligt förslaget nedan. Redo Ungdom Sportklubb ansöker om 23 000 kronor för att arrangera evenemanget Dansevent. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Redo ungdom sportklubb beviljas 23 000 kronor. Kören Mamsellerna ansöker om 17 400 kronor för att arrangera evenemanget Vårkonsert. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.Nämndbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden 2021.pdf
Kulturbidragsansökningar VT 2021 nämndbeslut.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden 2021.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Åtta föreningar har lämnat in tolv kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2021. Sex av dessa föreningar ansöker om belopp som understiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar har behandlats av enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd, med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning (2020 -03-30 § 24, punkt D1). Följande kulturbidrag har beviljats för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2021:
- Hantverksgårdens vänner beviljas 6 650 kronor för Föreläsning om olika textila tekniker och material.
- Tyresö hembygdsförening beviljas 4 900 kronor för Valborgsmässofirande.
- Tyresö jazz och blues club beviljas 2 000 kronor för Jazzkonsert med Erik Palmborgs kvartett.
- Tyresö jazz och blues club beviljas 4 000 kronor för Jazzkonsert med Bill Öhrströms Bluesband 4 000 kronor.
- Tyresö jazz och blues club beviljas 4 000 kronor för Konsert med Mandys Blue Seven.
- Tyresö jazz och blues club beviljas 4 000 kronor för Terrasorkestern
- Tyresö konstförening beviljas 6 600 kronor för Föredrag Saadia Hussain
- Tyresö trädgårdssällskap beviljas 4 000 kronor för Föreläsning om ”Odla ätbart på liten yta”
- Tyresö trädgårdssällskap beviljas 4 000 kronor för Föreläsning om ”Förändra trädgården med små medel”.
- Tyresökören beviljas 14 000 kronor för Vårkonsert.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden 2021.pdf
Kulturbidragsansökningar VT 2021 delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden 2021.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Konstförenings ansökan enstaka bidrag för material och arbetstid för Marie Gustafssons utställning

Diarienummer 2020/KFN 0090 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Undertecknad har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020-01-26 § 2, punkt D1, fattat beslut om att bevilja enstaka bidrag om 5 000 kronor till Tyresö Konstförening för att finansiera material och arbetstids kostnader för Tyresökonstnären Marie Gustafsson.

Bilagor
Tyresö Konstförening ansöker om 5000 kronor i enstaka bidrag för material och arbetstid för Marie Gustafssons utställning.pdf
Delegationsbeslut om enstaka bidrag.pdf
Delegationsbeslut om enstaka bidrag.pdf

13 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby gård
- Covid 19
- Fårdalaridhus
- E-sport
- Behovsanalys idrottshall vid nyproduktion av skolor utifrån skolutredningen
- Anmälan av delegationsbeslut om beslutsattestanter 2021
- Information om Naturvårdsverkets relativt nya vägledningsdokument om buller på idrottsplatser: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-idrottsplatser/

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2021.pdf

14 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Diarienummer 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
Kommunfullmäktige 2020-10-22 § 73 Välfärdspaketet (Finns på insyn:
https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-10-22)
Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 206 Strategidagar 2020 (Finns på insyn:
https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12#agenda-18)

§75 Informationsärende

Diarienummer 2020/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Årets kulturstipendiater uppmärksammas av kultur- och fritidsnämnden.

§76 Månadsrapport

Diarienummer 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per oktober redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Kultur och Fritid månadsrapport oktober 2020.pdf

§77 Nämnd- och förvaltningsplan 2021

Diarienummer 2020/KFN 0083 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.
2. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2020-11-19 fattar beslut om antagande av kommunplanen för perioden 2021-2024 och att protokollet i samband därmed justeras.

Erkki Vesa (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.

Reservation
Johan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande
Erkki Vesa (M) lämnar in ett särskilt yttrande.
Anna Steele (C) lämnar in ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Förslaget baseras på kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 § 70 att tillgänglighetsplanens aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Den uppdaterade måldelningsprocessen innebär att varje avdelning/enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen. 

Ordförandeförslag
1. Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.
2. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2020-11-19 fattar beslut om antagande av kommunplanen för perioden 2021-2024 och att protokollet i samband därmed justeras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens nämnd- och förvaltningsplan 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens nämnd- och förvaltningsplan 2021.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2021.pdf

§78 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2021

Diarienummer 2020/KFN 0092 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Informationsskyltar ska produceras och placeras för att belysa Tyresö industrihistoria.
2. Handikapprampen vid Albyfriluftsbad ska kompletteras.
3. Mosaiken som finns i före detta Erikssons lokaler ska tas fram och tillgängliggöras.
4. En sittgrupp ska anläggas längs Wättinge gårdsväg.
5. Bryggan vid Albyfriluftsbad ska kompletteras mot berget.
6. Beslut 1-5 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2021.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 1 000 000 kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. I tjänsteskrivelsen har förvaltningen sammanställt information om tänkbara investeringar som skulle kunna finansieras med samlingsanslaget för 2021.

Ordförandeförslag
1. Informationsskyltar ska produceras och placeras för att belysa Tyresö industrihistoria.
2. Handikapprampen vid Albyfriluftsbad ska kompletteras.
3. Mosaiken som finns i före detta Erikssons lokaler ska tas fram och tillgängliggöras.
4. En sittgrupp ska anläggas längs Wättinge gårdsväg.
5. Bryggan vid Albyfriluftsbad ska kompletteras mot berget.
6. Beslut 1-5 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Investeringsbeslut samlingsanslag 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 20201118.pdf

§79 Redovisning av uppdraget om att utreda framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård

Diarienummer 2020/KFN 0031 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Redovisningen godkänns

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat ett uppdrag till förvaltningen att utreda framtida behov vid Bergfotens fritidsgård (2020-03-02 § 12).

I rapporten lämnas en redovisning över förutsättningarna för korttidstillsyn,
förutsättningarna och antal elever inom gymnasiesärskolan och grundsärskolan.
Vidare lämnas en redovisning av verksamheten vid Bergfotens fritidsgård och den korttidstillsyn som bedrivs där. En redovisning lämnas över de ungdomar som har beslut om korttidstillsyn i Tyresö kommun. Lokalfrågan analyseras och kopplingar görs till andra utredningar och översyner i kommunen. Avslutningsvis dras sammanfattande slutsatser kring korttidstillsynen och de utmaningar som finns för Tyresö och några olika alternativ presenteras.

Ordförandeförslag
– Redovisningen godkänns

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse korttidstillsyn Bergfoten.pdf
Korttidstillsynen vid Bergfotens fritidsgård.pdf
Tjänsteskrivelse korttidstillsyn Bergfoten.pdf

§80 Redovisning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klättringsleder

Diarienummer 2020/KFN 0069 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
I augusti 2020 behandlade kultur- och fritidsnämnden ett Tyresöinitiativ om en
klätterklippa i slutet på Slåttervägen. Förslagsställaren föreslår en klippa nära
Slåttervägen som en plats för klätterled. Detta är inte aktuellt på grund av konflikt med naturvårdsintressen. Istället fick kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klättringsleder.

Kultur och fritidsnämnden ska tillhandahålla en meningsfull fritid för kommuninvånarna och främja tillgången till fritidsaktiviteter. Huvuddelen av
verksamheterna ska rikta sig till barn och ungdomar. Två möjliga förslag är
presenterade, där en klätterled skulle kunna ligga. Att anordna en klättringsled, inte minst för barn går i linje med Kultur- och fridsnämndens uppdrag.

Det som dock talar mot förslaget är att det inte finns mycket relevant lagstöd eller praxis kring den ansvarsfråga som tillkommer vid anordnande av klätterled av kommun. Ingen annan kommun som utredningen känner till äger idag en klätterled eller klippa utomhus i Sverige. Vad som är acceptabelt eller säkert på en klätterled är mycket svårt att definiera. Anordnar Tyresö kommun en led ska den besiktigas och underhållas och ett förebyggande och kontinuerligt säkerhetsarbete ska göras. Förslaget om att anordna ett klätterled där kommunen är ansvarig, känns därför oprövad och därmed mycket osäkert.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har gjort en gedigen och bra utredning som visar på två svårigheter kring att kommunen ska anlägga en klätterled vid Slåttervägen som förslagsställaren skrev i sitt Tyresöinitiativ.

Det första är ansvarsfrågan, idag finns det ingen kommun som har skapat en
kommunal klätterled med allt ansvar som då skulle falla på kommunen gällande
underhåll och besiktning samt ansvar om någon använder leden men gör sig illa. Av den anledningen kommer vi inte ge förvaltningen i uppdrag att skapa en kommunal klätterled.

Den andra svårigheten är platsen, det finns rävgryt och andra naturintressen på platsen som skulle skapa en konflikt med en klätterled på platsen. Här ger förvaltningen förslag på alternativa platser där det redan idag finns klättringsleder.

Jag tycker förvaltningens förslag om att nämnden kan pröva möjligheten att stötta en klätterförening som vill skapa klätterleder för barn är intressant och
uppmuntrar förslagsställaren att antingen skapa en egen förening eller gå med i en befintlig och driva idén vidare.

Ordförandeförslag
– Redovisningen noteras

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klät.pdf
Tjänsteskrivelse. Redovisning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för att anordna kommunala klättringsleder.pdf

§81 Tyresöinitiativ om bygglek på Kringlans fritidsgård

Diarienummer 2020/KFN 0089 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för bygglek i enlighet med ordförandeutlåtandet, samt redovisa detta för nämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om bygglek på Kringlans fritidsgård. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 113 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Konceptet parkklek och inriktning bygglek är en intressant idé och något vi inte har i Tyresö idag. Förslagsställaren nämner Karlstad som inspiration och de skriver följande om sin bygglek, Parkleken på Kronoparken är en pedagogisk och öppen verksamhet i en stimulerande miljö för såväl ung som gammal. Parkleken bedriver en öppen verksamhet året runt med inriktning på integration, mångfald och fysisk aktivitet.

Den parklek som finns geografiskt närmast Tyresö är belägen i Stockholms stad och ligger i Hökarängen. De skriver följande om den: Parkleken är en öppen fritidsverksamhet med tonvikten lagd på utomhusaktiviteter som till exempel lekar, spel, natur och miljö, djurhållning, idrott på lek, skapande verksamhet, grillning, ponnyridning, umgänge och fest. Vi har ett stort utbud av fasta lekredskap som karusell, spindelnät och gungdjur. Vi ordnar häst- och djurkurser för barn från sex år löpande under året. Här får barnen lära sig om våra djur och vad de behöver för att må bra. Platsen som förslagsställaren pekar ut ingår i det tänkta utvecklingen av Trollbäckens Centrumstråk och det bör utredas om det är den bästa platsen att anlägga en bygglek på eller om det finns någon annan plats i Tyresö som passar bättre, kommentarerna nämns ett annat Tyresöinitiativ Kulturhuset Waterfall men det kan även finnas andra platser.

Jag ger därför Kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda och redovisa
följande till nämnden:
- Vilken verksamhet ska finnas på en bygglek
- Hur ska den organiseras och drivas
- Drift och investeringskostnader
- Vilken plats är bäst lämplig för en bygglek

Ordförandeförslag
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för bygglek i enlighet med ordförandeutlåtandet, samt redovisa detta för nämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslags ställaren.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Bygglek på Kringlans fritidsgård.pdf

§82 Tyresöinitiativ om lift i Alby

Diarienummer 2020/KFN 0097 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresöinitiativet om lift i Alby genomförs inte.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om lift i Alby. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 50 röster. Kultur-
och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Att åter bygga en lift i Alby är inget som är prioriterat idag i kultur och fritidsförvaltningens anläggningsplan över investeringar. Det finns en rad orsaker till det men den främsta för mig är att det är för få snödagar i Tyresö i förhållande till vad investeringen kostar. Enligt data från SMHI så har det endast varit en vit jul (minst 5 cm snö) 4 gånger sedan 2010, 2010 var det snörikaste med 39 cm. Det är mitt i vintern men hela 5 gånger har det varit snöfritt. SMHI har även prognosticerat att Tyresö kommer ha mellan 8-28 dagar snö i framtiden vilket visar att det kommer vara svårt att bedriva någon alpin verksamhet i Alby på naturligt sätt. De backar som förslagsställaren nämner, Hammarbybacken och Flottsbro, använder sig av konstsnö för att pista sina backar och kunna erbjuda skidåkning. Något som är dyrt och resurskrävande.

Mitt förslag är därför att inte genomföra det föreslagna Tyresöinitiativet att bygga en lift i Alby.

Ordförandeförslag
1. Tyresöinitiativet om lift i Alby genomförs inte.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslags ställaren.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Liften i Alby.pdf

§83 Tyresö Musikklassers projektbidrag för julkonsert 2020

Diarienummer 2020/KFN 0096 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö musikklasser beviljas 28 500 kronor i projektbidrag till att täcka streaming av 4 julkonster.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö musikklasser söker projektbidrag för att livestreama julkonserter i Bollmoradalens kyrka. Under Coronapademin kan inte musikklasserna genomföra de planerade 4 konsterna med publik i kyrkan. Istället önskar Tyresö musikklasser streama konserterna dels för att eleverna ska få möjlighet att framföra de sånger som repeterats in dels för att föräldrar, äldreboenden, företag etc ska kunna uppleva julkonserterna live via digital sändning eller att streama den vid annat tillfälle.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja ett projektbidrag om 28 500 kronor. Beslutet föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9 och utbetalas efter att projektet har redovisats.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Projektet är för barnens bästa i och med att musikklassernas 130 elever får möjligheten att genomföra sin årliga julkonsert.

Ordförandeförslag
1. Tyresö musikklasser beviljas 28 500 kronor i projektbidrag till att täcka streaming av 4 julkonster.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresö Musikklasser ansöker om 28 500 kronor i projektbidrag för julkonsert
2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Projektbidrag Tyresö musikklasser.pdf
Tjänsteskrivelse projektbidrag Tyresö musikklasser.pdf

§84 Nämndbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor för evenemanget Vårkonsert.
2. Redo Ungdom Sportklubb beviljas 23 000 kronor för evenemanget Dansevent.
3. Besluten 1-2 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Åtta föreningar har lämnat in tolv kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2021. Två av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen för kultur, friluft och föreningsstöd föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 40 400 kronor i kulturbidrag enligt förslaget nedan. Redo Ungdom Sportklubb ansöker om 23 000 kronor för att arrangera evenemanget Dansevent. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Redo ungdom sportklubb beviljas 23 000 kronor.
Kören Mamsellerna ansöker om 17 400 kronor för att arrangera evenemanget
Vårkonsert. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor.

Ordförandeförslag
1. Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor för evenemanget Vårkonsert.
2. Redo Ungdom Sportklubb beviljas 23 000 kronor för evenemanget Dansevent.
3. Besluten 1-2 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.Nämndbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden
2021.pdf
Kulturbidragsansökningar VT 2021 nämndbeslut.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden
2021.pdf

§85 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras

David Westius (S) delar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Anita Jonsson (S) delar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Åtta föreningar har lämnat in tolv kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2021. Sex av dessa föreningar ansöker om belopp som understiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar har behandlats av enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd, med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning (2020 -03-30 § 24, punkt D1). Följande kulturbidrag har beviljats för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2021:

Hantverksgårdens vänner beviljas 6 650 kronor för Föreläsning om olika textila tekniker och material.
Tyresö hembygdsförening beviljas 4 900 kronor för Valborgsmässofirande.
Tyresö jazz och blues club beviljas 2 000 kronor för Jazzkonsert med Erik Palmborgs kvartett.
Tyresö jazz och blues club beviljas 4 000 kronor för Jazzkonsert med Bill Öhrströms Bluesband 4 000 kronor.
Tyresö jazz och blues club beviljas 4 000 kronor för Konsert med Mandys Blue
Seven.
Tyresö jazz och blues club beviljas 4 000 kronor för Terrasorkestern
Tyresö konstförening beviljas 6 600 kronor för Föredrag Saadia Hussain
Tyresö trädgårdssällskap beviljas 4 000 kronor för Föreläsning om ”Odla ätbart på liten yta”
Tyresö trädgårdssällskap beviljas 4 000 kronor för Föreläsning om ”Förändra
trädgården med små medel”.
Tyresökören beviljas 14 000 kronor för Vårkonsert.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden 2021.pdf
Kulturbidragsansökningar VT 2021 delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden 2021.pdf

§86 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Konstförenings ansökan enstaka bidrag för material och arbetstid för Marie Gustafssons utställning

Diarienummer 2020/KFN 0090 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Undertecknad har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
beslutad 2020-01-26 § 2, punkt D1, fattat beslut om att bevilja enstaka bidrag om 5 000 kronor till Tyresö Konstförening för att finansiera material och arbetstids kostnader för Tyresökonstnären Marie Gustafsson.

Bilagor
Tyresö Konstförening ansöker om 5000 kronor i enstaka bidrag för material och arbetstid för Marie Gustafssons utställning.pdf
Delegationsbeslut om enstaka bidrag.pdf
Delegationsbeslut om enstaka bidrag.pdf

§87 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby gård
- Covid 19
- Fårdalastall
- E-sport
- Behovsanalys idrottshall vid nyproduktion av skolor utifrån skolutredningen
- Anmälan av delegationsbeslut om beslutsattestanter 2021
- Information om Naturvårdsverkets relativt nya vägledningsdokument om buller på idrottsplatser: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-idrottsplatser/

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2021.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2021 signerad.pdf
Skrivelse till KFN ang situationen för Tyresö RF.pdf

§88 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Diarienummer 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
Kommunfullmäktige 2020-10-22 § 73 Välfärdspaketet (Finns på insyn:
https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-10-22)
Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 206 Strategidagar 2020 (Finns på insyn:
https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12#agenda-18)