Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2021-01-25

Sammanträde 2021-01-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende ryttarföreningen och Fårdala stall

Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om ryttarföreningen och Fårdala stall

2 Beslut om upphandling för bro inom projekt Nordlig Entré Tyresta

Diarienummer 2021/KFN 0016

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelse n
1. Förstudien och systemhandlingsprojekteringen godkänns, som underlag till genomförande inom ramen för befintlig investeringsbudget.
2. Startbesked för upphandling av bro inom projekt Nordlig Entré Tyresta ges.
3. Kostnaden för drift och underhåll av bron, inklusive kapitalkostnader, läggs inom verksamhetsområde kultur- och fritid.
4. Medel för kapitalkostnader, drift och underhåll av bron beaktas i budgetarbetet för 2022.

Beskrivning av ärendet
Projektet Nordlig entré till Tyresta, som handlar om att genomföra den planerade
bron mellan Alby och Tyresta har genomgått systemhandlingsprojektering under 2020 och nästa steg är gå vidare till detaljprojektering för upphandling av entreprenör för att anlägga bron.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om upphandling för bro inom projekt Nordlig Entré Tyresta.docx

3 Tyresöinitiativ om att Bygga riktiga MTB-spår och pumptrack för cyklar

Diarienummer 2020/KFN 0099 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på sträckning av cykelspår samt beräkna budget för att anlägga förslaget, i enlighet med ordförandeutlåtandet.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga riktiga MTB-spår och pumptrack för cyklar. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 176 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen ska fortsätta arbeta för att vi ska kunna anlägga en MTB-bana i Tyresö kommun, tidigare har ett område längs Wättingestråket utpekats och vi i den styrande minoriteten är av åsikten att vi ska fortsätta arbeta för det. Det blir extra viktigt nu när arbetet börjar med att skapa Barnsjöns naturreservat. I Alby är det förbjudet att cykla förutom på anlagda vägar medan det finns andra naturreservat i Sverige där det i reservatsföreskrifterna tillåter MTB och annan cykelaktivitet på utpekade stigar/områden. Jag vill också att förvaltningen initierar arbetet med planeringen av det utpekade området och tar fram ett konkret förslag på sträckning av cykelspår tillsammans med en budget för att anlägga det. Förvaltningen har även i uppdrag i år att anlägga en mötesplats i sträckan mellan Krusboda torp och Nyfors, det skulle vara bra att även denna plats samplaneras för att kunna vara en naturlig mötesplats att kunna användas av medborgare som även vill syssla med organiserad och oorganiserad cykling.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Bygg riktiga MTB-spår och pumptrack för cyklar.pdf

4 Tyresö hembygdsförening redovisar bidrag för produktion av bok om Tyresö torp och gårdar

Diarienummer 2020/KFN 0028 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– 266 556 kronor betalas ut till Tyresö hembygdsförening för produktion av bok om Tyresö torp och gårdar.

Beskrivning av ärendet
Tyresö hembygdsförening beviljades ett bidrag om 320 000 kronor till produktion av bok om Tyresö torp och gårdar (KFN 2020-05-25 § 42). Projektet redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom bifogad bilaga.

Bilagor
Tyresö Hembygdsförenings redovisning av enstaka bidrag för bok om Tyresö torp och gårdar.pdf

5 Teaterföreningen redovisar projektbidrag för not- och textbok om Tyresöspelen

Diarienummer 2019/KFN 0103 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö teaterförening beviljas 51 120 kronor i projektbidrag för framtagandet av en not- och textbok om Tyresöspelen (KFN 2020-03-02 § 13). Projektet redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom bifogad bilaga.

Bilagor
Tyresö Teaterförenings redovisning av projektbidrag för Tyresöspelen i ord och ton.pdf

6 Anmälan om delegationsbeslut Hantverksgårdens verksamhetsbidrag för 2021

Diarienummer 2020/KFN 0109

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för kultur, fritid och friluft har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutat 2020-03-30 § 24, punkt D1, fattat beslut om att bevilja verksamhetsbidrag om 15 000 kronor till Föreningen Hantverksgårdens vänner.

Bilagor
Hantverksgårdens vänners ansökan om 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2021.pdf
Delegationsbeslut om verksamhetsbidrag för Hantverksgårdens vänner 2021.pdf

7 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2020

Diarienummer 2020/KFN 0009 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2020 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.

Bilagor
Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för Föreläsning Branta sluttningar..pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2021/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens ordförande har beslutat att uppdra kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen redovisas för kultur- och fritidsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden 2016 till och med 2020 redovisas i bilaga.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag 2021.pdf

9 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
• Uddby
• Covid 19
• Välfärdspengarna
• Strandbadet

10 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
• Svenska ridsportförbundets skrivelse (se bilaga)
• Skrivelse rörande revisionsprocessen (se bilaga)
• Naturskyddsföreningen i Tyresös skrivelse Upprop om kulturfastigheterna i Tyresö kommun (se bilaga)
• Tyresö Rid och Körsällskaps skrivelse Låt hästverksamheten vara kvar vid Uddby Gård (se bilaga)
• Kommunfullmäktige 2020-11-19 §98 Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2020-11-19)
• Kommunfullmäktige 2020-12-10 §103 Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2020-12-10)

Bilagor
Svenska Ridsportförbundet. Skärpta restriktioner hot mot hästvälfärd.pdf
Skrivelse rörande revisionsprocessen.pdf
Naturskyddsföreningen i Tyresös skrivelse Upprop om kulturfastigheterna i Tyresö kommun.pdf
Låt hästverksamheten vara kvar vid Uddby Gård. Tyresö Rid och Körsällskaps
skrivelse till Tyresö kommun.pdf

§1 Informationsärende ryttarföreningen och Fårdalastall

Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om ryttarföreningen och Fårdala stall

§2 Beslut om upphandling för bro inom projektNordlig Entré Tyresta

Diarienummer 2021/KFN 0016

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Förstudien och systemhandlingsprojekteringen godkänns, somunderlag till genomförande inom ramen för befintliginvesteringsbudget.
2. Startbesked för upphandling av bro inom projekt Nordlig EntréTyresta ges.
3. Kostnaden för drift och underhåll av bron, inklusive kapitalkostnader,läggs inom verksamhetsområde kultur- och fritid.
4. Medel för kapitalkostnader, drift och underhåll av bron beaktas ibudgetarbetet för 2022.

Reservation
Erkki Vesa (M) och Anna Steele (C) lämnar in en gemensam skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Projektet Nordlig entré till Tyresta, som handlar om att genomföra den planerade
bron mellan Alby och Tyresta har genomgått systemhandlingsprojektering under 2020 och nästa steg är gå vidare till detaljprojektering för upphandling av entreprenör för att anlägga bron.

Ordförandeförslag
1. Förstudien och systemhandlingsprojekteringen godkänns, som underlag till genomförande inom ramen för befintlig investeringsbudget.
2. Startbesked för upphandling av bro inom projekt Nordlig Entré Tyresta ges.
3. Kostnaden för drift och underhåll av bron, inklusive kapitalkostnader, läggs inom verksamhetsområde kultur- och fritid.
4. Medel för kapitalkostnader, drift och underhåll av bron beaktas i budgetarbetet för 2022.

Yrkande
Erkki Vesa (M) yrkar avslag på samtliga beslutspunkter för de tjänstgörande
moderaternas räkning.
Anna Steele (C) stöttar Erkki Vesas avslagsyrkande.
Johan Carlsson (SD) stöttar Erkki Vesas avslagsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Erkki Vesas (M), Anna Steeles (C) och Johans Carlssons (SD) avslagsyrkande.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om upphandling för bro inom projekt Nordlig Entré Tyresta.pdf

§3 Tyresöinitiativ om att Bygga riktiga MTB-spår och pumptrack för cyklar

Diarienummer 2020/KFN 0099 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på sträckning av cykelspår samt beräkna budget för att anlägga förslaget, i enlighet med ordförandeutlåtandet.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Reservation
Erkki Vesa (M) och Anna Steele (C) lämnar in en gemensam skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga riktiga MTB-spår och pumptrack för cyklar. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 176 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen ska fortsätta arbeta för att vi ska kunna anlägga en MTB-bana i
Tyresö kommun, tidigare har ett område längs Wättingestråket utpekats och vi i den styrande minoriteten är av åsikten att vi ska fortsätta arbeta för det. Det blir extra viktigt nu när arbetet börjar med att skapa Barnsjöns naturreservat. I Alby är det förbjudet att cykla förutom på anlagda vägar medan det finns andra
naturreservat i Sverige där det i reservatsföreskrifterna tillåter MTB och annan
cykelaktivitet på utpekade stigar/områden. Jag vill också att förvaltningen initierar arbetet med planeringen av det utpekade området och tar fram ett konkret förslag på sträckning av cykelspår tillsammans med en budget för att anlägga det. Förvaltningen har även i uppdrag i år att anlägga en mötesplats i sträckan mellan Krusboda torp och Nyfors, det skulle vara bra att även denna plats samplaneras för att kunna vara en naturlig mötesplats att kunna användas av medborgare som även vill syssla med organiserad och oorganiserad cykling.

Ordförandeförslag
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på sträckning av cykelspår samt beräkna budget för att anlägga förslaget, i enlighet med ordförandeutlåtandet.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Yrkande
Anna Steele (C) yrkar att första beslutspunkten ändras till: förvaltningen får i
uppdrag att utreda förslaget kring MTB-bana och pumptrack samt ta fram
ekonomiska konsekvenser. Utredningen ska presenteras i nämnd för vidare beslut.

Erkki Vesa (M) stöttar Anna Steeles (C) ändringsyrkande för första beslutspunkten.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget för första beslutspunkten.

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Anna Steeles (C) och Erkki Vesas (M) ändringsyrkande för första beslutspunkten.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget för första beslutspunkten.

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget för andra beslutspunkten.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget för andra beslutspunkten.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Bygg riktiga MTB-spår och pumptrack för cyklar.pdf

§4 Tyresö hembygdsförening redovisar bidrag för produktion av bok om Tyresö torp och gårdar

Diarienummer 2020/KFN 0028 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– 266 556 kronor betalas ut till Tyresö hembygdsförening för produktion av bok om Tyresö torp och gårdar.

Beskrivning av ärendet
Tyresö hembygdsförening beviljades ett bidrag om 320 000 kronor till produktion av bok om Tyresö torp och gårdar (KFN 2020-05-25 § 42). Projektet redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom bifogad bilaga.

Ordförandeförslag
266 556 kronor betalas ut till Tyresö hembygdsförening för produktion av bok om Tyresö torp och gårdar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresö Hembygdsförenings redovisning av enstaka bidrag för bok om Tyresö torp och gårdar.pdf

§5 Teaterföreningen redovisar projektbidrag för not-och textbok om Tyresöspelen

Diarienummer 2019/KFN 0103 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö teaterförening beviljas 51 120 kronor i projektbidrag för framtagandet av en not- och textbok om Tyresöspelen (KFN 2020-03-02 § 13). Projektet redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom bifogad bilaga.

Ordförandeförslag
Redovisningen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresö Teaterförenings redovisning av projektbidrag för Tyresöspelen i ord och ton.pdf

§6 Anmälan om delegationsbeslut Hantverksgårdens vänner verksamhetsbidrag för 2021

Diarienummer 2020/KFN 0109

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för kultur, fritid och friluft har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutat 2020-03-30 § 24, punkt D1, fattat beslut om att bevilja verksamhetsbidrag om 15 000 kronor till Föreningen Hantverksgårdens vänner.

Bilagor
Hantverksgårdens vänners ansökan om 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2021.pdf
Delegationsbeslut om verksamhetsbidrag för Hantverksgårdens vänner 2021.pdf

§7 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2020

Diarienummer 2020/KFN 0009 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2020 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.

Bilagor
Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för Föreläsning Branta sluttningar..pdf

§8 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2021/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens ordförande har beslutat att uppdra kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen redovisas för kultur- och fritidsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden 2016 till och med 2020 redovisas i bilaga.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag 2021.pdf

§9 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
• Uddby
• Covid 19
• Välfärdspengarna
• Strandbadet

§10 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
• Svenska ridsportförbundets skrivelse (se bilaga)
• Skrivelse rörande revisionsprocessen (se bilaga)
• Naturskyddsföreningen i Tyresös skrivelse Upprop om kulturfastigheterna i Tyresö kommun (se bilaga)
• Tyresö Rid och Körsällskaps skrivelse Låt hästverksamheten vara kvar vid Uddby Gård (se bilaga)
• Kommunfullmäktige 2020-11-19 §98 Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2020-11-19)
• Kommunfullmäktige 2020-12-10 §103 Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2020-12-10)

Bilagor
Svenska Ridsportförbundet. Skärpta restriktioner hot mot hästvälfärd.pdf
Skrivelse rörande revisionsprocessen.pdf
Naturskyddsföreningen i Tyresös skrivelse Upprop om kulturfastigheterna i Tyresö kommun.pdf
Låt hästverksamheten vara kvar vid Uddby Gård. Tyresö Rid och Körsällskaps
skrivelse till Tyresö kommun.pdf