Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2021-03-29

Sammanträde 2021-03-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende om ishallen

Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om ishallen.

2 Månadsrapport

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per februari redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
månadsrapport februari Kultur o Fritid.pdf

3 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/KFN 0021 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning reglerar vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över kultur- och fritidsnämndens delegationsordning och föreslår att den reviderade delegationsordningen antas. Ändringarna framgår av bifogad delegationsordning med ändringsmarkeringar. Ändringarnas syfte beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden med ändringsmarkeringar.pdf

4 Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinje för stöd till föreningar och studieförbund

Diarienummer 2019/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de gällande riktlinjerna för stöd till föreningar och studieförbund (KFN 2020-03-30 § 23) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar de reviderade riktlinjerna. Ändringarna framgår av bifogade riktlinjer med ändringsmarkeringar. Ändringarnas syfte beskrivs i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf
Styrdokument. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbundsbidrag.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf

5 Behovsanalys gällande förbättringar av logen/bastuhuset i Alby

Diarienummer 2021/KFN 0027

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalysen för loge/bastuhus i Alby fastställs

Beskrivning av ärendet
Bilagd behovsanalys beskriver hur logen/bastuhusets kan förbättras för att bli ett kultur- och naturpedagogiskt centrum för naturskolans verksamheter och kulturhistoriska utställningar samt en plats med offentliga omklädningsrum och toaletter för allmänheten.

Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att behovet (i behovsanalysen) är reellt och att en kostnadseffektiv lösning är värt att utreda genom att fastställa behovsanalysen.

Bilagor
Behovsanalys Bastu_loge mars 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Fastställande av behovsanalys gällande loge_bastuhus Alby friluftsområde.pdf

6 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby gård
- Information från verksamheterna
- Dreviken

7 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
Beslut i kommunstyrelsen 2021-03-09 § 46 Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-03-09)
Beslut i kommunstyrelsen 2021-03-09 § 72 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-03-09)
Öppet brev till Sveriges kommuner. Nu skriker vi

Bilagor
Öppet brev till Sveriges kommuner. Nu skriker vi.pdf


Sida
1 (8)

Beslutande organ
Kultur- och fritidsnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2021-03-29
Sida
1 (1)
Beslutande organ
Kultur- och fritidsnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2021-03-29
Sida
8 (8)

§17 Informationsärende om ishallen

Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om ishallen.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20210329.pdf (89 kb)

§18 Månadsrapport

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per februari redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
månadsrapport februari Kultur o Fritid.pdf

§19 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/KFN 0021 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning reglerar vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över kultur- och fritidsnämndens delegationsordning och föreslår att den reviderade delegationsordningen antas. Ändringarna framgår av bifogad delegationsordning med ändringsmarkeringar. Ändringarnas syfte beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.

Ordförandeförslag
Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden med ändringsmarkeringar.pdf

§20 Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinje för stöd till föreningar och studieförbund

Diarienummer 2019/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de gällande riktlinjerna för stöd till föreningar och studieförbund (KFN 2020-03-30 § 23) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar de reviderade riktlinjerna. Ändringarna framgår av bifogade riktlinjer med ändringsmarkeringar. Ändringarnas syfte beskrivs i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf
Styrdokument. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbundsbidrag.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf

§21 Behovsanalys gällande förbättringar av logen/bastuhuset i Alby

Diarienummer 2021/KFN 0027

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Behovsanalysen för loge/bastuhus i Alby fastställs

Beskrivning av ärendet
Bilagd behovsanalys beskriver hur logen/bastuhusets kan förbättras för att bli ett kultur- och naturpedagogiskt centrum för naturskolans verksamheter och kulturhistoriska utställningar samt en plats med offentliga omklädningsrum och toaletter för allmänheten.

Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att behovet (i behovsanalysen) är reellt och att en kostnadseffektiv lösning är värt att utreda genom att fastställa behovsanalysen.

Ordförandeförslag
Behovsanalysen för loge/bastuhus i Alby fastställs

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Behovsanalys Bastu_loge mars 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Fastställande av behovsanalys gällande loge_bastuhus Alby friluftsområde.pdf

§22 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby gård
- Information från verksamheterna
- Dreviken

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20210329.pdf (90 kb)

§23 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:

Beslut i kommunstyrelsen 2021-03-09 § 46 Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-03-09)
Beslut i kommunstyrelsen 2021-03-09 § 72 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-03-09)
Öppet brev till Sveriges kommuner. Nu skriker vi
Bilagor
Öppet brev till Sveriges kommuner. Nu skriker vi.pdf