Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2021-04-26

Sammanträde 2021-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende - Digital fritidsgård

Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om digital fritidsgård

2 Månadsrapport

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per mars redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport mars Kultur och Fritid.pdf

3 Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård

Diarienummer 2017/KFN 0070 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är skyldig att tillgodose en god djurhållning, ge förutsättningar till en god arbetsmiljö och tillgänglighet i ridanläggningen i Fårdala.

Kommunfullmäktige tog beslut den 24 oktober 2019 §75 att investeringen om 48 miljoner ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem. I kommunplanen inför 2021 avsattes 3,5 miljoner kronor i utökad budgetram för kultur- och fritidsnämnden, verksamhetsområde 9, för att täcka kommande hyreshöjning.

Upphandling har genomförts och vinnande anbud innebär en total budget på xx kronor. I och med att upphandling genomförts finns inget behov av sekretess i ärendet.

Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige att anta en investeringsbudget för nytt stall och utrymmen för personal och elever på xx kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har från och med budgetåret 2021 fått en ramförstärkning med 3,5 mnkr för tillkommande kapitalkostnader för stallanläggningen.

Eftersom kommunen river nuvarande stall för att bygga ett nytt stall med utrymmen för personal och elever kommer den genomsnittliga avskrivningstiden öka jämfört med tidigare beräkningar. Det innebär att den årliga kapitalkostnaden kommer att motsvara den tidigare beslutade ramförstärkningen.

För 2021, och fram till dess att stallet står klart sommaren 2022 kommer den beslutade ramförstärkningen bidra till ett överskott inom kultur- och fritidsförvaltningen med 3,5 mnkr på helårsbasis.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård.pdf

4 Svar på remiss om Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Diarienummer 2021/KFN 0024 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om folkbildningsstrategin till Region Stockholm

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av regionfullmäktige har kulturnämnden tagit fram ett förslag till Folkbildningsstrategi. Syftet med strategin är att bidra till att folkbildningsarbetet i Stockholmsregionen får en övergripande inriktning. Strategin ska också öka kunskapen, dialogen och samsynen mellan regionala och lokala aktö­rer samt folkbildningens aktörer.

En avgränsning har gjorts i strategin då den primärt syftar till den folkbildning som studieförbund och folkhögskolor bedriver som syftar till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla utanför den traditionella skolvärlden.
Remiss har inkommit till Tyresö kommun och förvaltningen lämnar sitt förslag till svar på remissen i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Folkbildningsstrategi REMISSVERSION.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om folkbildningsstrategi.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Svar på remiss om folkbildningsstrategi.pdf

5 Återkallat beslut om årlig kulturvecka

Diarienummer 2021/KFN 0028

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Beslutet från 2013 att genomföra en årlig kulturvecka den 11 - 17 november återtas.

Beskrivning av ärendet
25 mars 2013 tog kultur- och fritidsnämnden ett beslut att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten med namnet Kultur i höstmörkret. Dnr 2012/KFN 0070 70).

Uppdraget som kultur- och fritidsnämnden gav till förvaltningen 2013 är beskrivet i detalj vilket inte ger utrymme till förändring av ett kulturutbud som passar föreningslivets förutsättningar eller som kan attrahera en ny publik.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden återtar beslutet att genomföra en årlig kulturvecka den 11 - 17 november.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Återkallat beslut om årlig kulturvecka.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Återkallat beslut om årlig kulturvecka.pdf

6 Justering av beslut om KonstRundan Tyresös kulturbidrag för konstrunda 2020

Diarienummer 2019/KFN 0078 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. KonstRundan Tyresös redovisning av kulturbidrag för KonstRundan 2020 godkänns och 10 853 kronor betalas ut.
2. Beslutet ovan ersätter kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut om att bevilja föreningen kulturbidrag om 13 000 kronor för KonstRundan (KFN 2020-05-25 § 43, punkt 1)

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2020 ansökte föreningen om 17 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra KonstRundan 2020. Kultur- och fritidsnämnden beviljade föreningen 13 000 kronor.

KonstRundan Tyresö har nu lämnat in en redovisning av kulturbidrag för KonstRundan. Evenemanget var planerat att genomföras 14-15 november men den 3 november skärpte folkhälsomyndigheten sina föreskrifter och allmänna råd, vilket gjorde att föreningen beslöt att ställa in evenemanget den 4 november. Vid den tidpunkten hade föreningen redan utgifter för evenemanget i form av lokalhyra och marknadsföring om 10 853 kronor.

Bilagor
KonstRundan Tyresös redovisning av kulturbidrag för Kultur i Höstmörkret 2020.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut om föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag 2021

Diarienummer 2021/KFN 0030 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för kultur, fritid och friluft har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutat 2021-03-29 § 19, punkt D3, fattat beslut om att bevilja verksamhetsbidrag om 8 000 kronor till Föreningen Sörmlandsleden.

Bilagor
Föreningen Sörmlandsledens ansökan om 8 000kr i verksamhetsbidrag 2021.pdf
Delegationsbeslut om Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för skötsel 2021.docx
Signerat delegationsbeslut om Sörmlansledens verksamhetsbidrag för 2021.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Musikklassers redovisning av projektbidrag för julkonsert 2020

Diarienummer 2020/KFN 0096 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö musikklassers redovisning av projektbidrag för att finansiera livestreaming av julkonserter godkänns och 12 780 kronor betalas ut.
2. Beslutet ovan ersätter tidigare beslut om att bevilja föreningen 28 500 kronor (KFN 2020-11-30 § 83)

Beskrivning av ärendet
2020 ansökte Tyresö Musikklasser om 28 500 kronor för att genomföra livestreaming för sina julkonserter. Kultur- och fritidsnämnden beviljade föreningen 28 500 kronor (KFN 2020-11-30 § 83).

Tyresö Musikklasser har lämnat in en redovisning av projektbidrag för livestreama julkonserter.

På grund av striktare restriktioner fick julkonserten med Tyresö musikklasser filmas under en hel inspelningsdag i Kulturskolans lokaler, istället för som planerat under flera tillfällen i Bollmoradalens kyrka. Föreningen valde att spela in materialet innan lucia och frångick den första planen att livestreama. Detta minskade föreningens kostnader för projektet.

Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 12 780 kronor.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö musikklassers redovisning av projektbidrag för livestreama julkonserter.pdf
Signerat delegationsbeslut om Tyresö musikklassers redovisning av projektbidrag för livestreama julkonserter.docx.pdf

9 Rapportering om riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område

Diarienummer 2021/KFN 0029 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen kan söka många statsbidrag, därför har kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag antagits (KS 2019-09-10 § 155) för att säkerställa att kommunen söker de statsbidrag som kommunen har möjlighet till.

Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats kring att ansöka/rekvirera eller inte ansöka om aktuella statsbidrag.

Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år, enligt rutinen. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat under föregående år. Sammanställningen över vilka beslut som har fattats avseende vilka statsbidrag som sökts/inte sökts samt vilka bidrag som har rekvirerats under 2020 finns i bilagan Rapportering av stadsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2020.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2020.pdf

10 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby Gård
- Information från verksamheterna
- Fritidsbanken

11 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 56 Senarelagd kommunplansprocess 2022 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-03-25)

§24 Informationsärende - Digital fritidsgård

Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om digital fritidsgård

§25 Månadsrapport

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per mars redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport mars Kultur och Fritid.pdf

§26 Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård

Diarienummer 2017/KFN 0070 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är skyldig att tillgodose en god djurhållning, ge förutsättningar till en god arbetsmiljö och tillgänglighet i ridanläggningen i Fårdala.

Kommunfullmäktige tog beslut den 24 oktober 2019 §75 att investeringen om 48 miljoner ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem. I kommunplanen inför 2021 avsattes 3,5 miljoner kronor i utökad budgetram för kultur- och fritidsnämnden, verksamhetsområde 9, för att täcka kommande hyreshöjning.

Upphandling har genomförts och vinnande anbud innebär en total budget på xx kronor. I och med att upphandling genomförts finns inget behov av sekretess i ärendet.

Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige att anta en investeringsbudget för nytt stall och utrymmen för personal och elever på xx kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har från och med budgetåret 2021 fått en ramförstärkning med 3,5 mnkr för tillkommande kapitalkostnader för stallanläggningen.

Eftersom kommunen river nuvarande stall för att bygga ett nytt stall med utrymmen för personal och elever kommer den genomsnittliga avskrivningstiden öka jämfört med tidigare beräkningar. Det innebär att den årliga kapitalkostnaden kommer att motsvara den tidigare beslutade ramförstärkningen.

För 2021, och fram till dess att stallet står klart sommaren 2022 kommer den beslutade ramförstärkningen bidra till ett överskott inom kultur- och fritidsförvaltningen med 3,5 mnkr på helårsbasis.

Ordförandeförslag
1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård.pdf

§27 Svar på remiss om Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Diarienummer 2021/KFN 0024 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om folkbildningsstrategin till Region Stockholm

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av regionfullmäktige har kulturnämnden tagit fram ett förslag till Folkbildningsstrategi. Syftet med strategin är att bidra till att folkbildningsarbetet i Stockholmsregionen får en övergripande inriktning. Strategin ska också öka kunskapen, dialogen och samsynen mellan regionala och lokala aktö­rer samt folkbildningens aktörer.

En avgränsning har gjorts i strategin då den primärt syftar till den folkbildning som studieförbund och folkhögskolor bedriver som syftar till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla utanför den traditionella skolvärlden.
Remiss har inkommit till Tyresö kommun och förvaltningen lämnar sitt förslag till svar på remissen i bifogad tjänsteskrivelse.

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om folkbildningsstrategin till Region Stockholm

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Folkbildningsstrategi REMISSVERSION.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om folkbildningsstrategi.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Svar på remiss om folkbildningsstrategi.pdf

§28 Återkallat beslut om årlig kulturvecka

Diarienummer 2021/KFN 0028

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Beslutet från 2013 att genomföra en årlig kulturvecka den 11 - 17 november återtas.

Beskrivning av ärendet
25 mars 2013 tog kultur- och fritidsnämnden ett beslut att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten med namnet Kultur i höstmörkret. Dnr 2012/KFN 0070 70).

Uppdraget som kultur- och fritidsnämnden gav till förvaltningen 2013 är beskrivet i detalj vilket inte ger utrymme till förändring av ett kulturutbud som passar föreningslivets förutsättningar eller som kan attrahera en ny publik.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden återtar beslutet att genomföra en årlig kulturvecka den 11 - 17 november.

Ordförandeförslag
Beslutet från 2013 att genomföra en årlig kulturvecka den 11 - 17 november återtas.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Återkallat beslut om årlig kulturvecka.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Återkallat beslut om årlig kulturvecka.pdf

§29 Justering av beslut om KonstRundan Tyresös kulturbidrag för konstrunda 2020

Diarienummer 2019/KFN 0078 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. KonstRundan Tyresös redovisning av kulturbidrag för KonstRundan 2020 godkänns och 10 853 kronor betalas ut.
2. Beslutet ovan ersätter kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut om att bevilja föreningen kulturbidrag om 13 000 kronor för KonstRundan (KFN 2020-05-25 § 43, punkt 1)

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2020 ansökte föreningen om 17 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra KonstRundan 2020. Kultur- och fritidsnämnden beviljade föreningen 13 000 kronor.

KonstRundan Tyresö har nu lämnat in en redovisning av kulturbidrag för KonstRundan. Evenemanget var planerat att genomföras 14-15 november men den 3 november skärpte folkhälsomyndigheten sina föreskrifter och allmänna råd, vilket gjorde att föreningen beslöt att ställa in evenemanget den 4 november. Vid den tidpunkten hade föreningen redan utgifter för evenemanget i form av lokalhyra och marknadsföring om 10 853 kronor.

Ordförandeförslag
KonstRundan Tyresös redovisning av kulturbidrag för KonstRundan 2020 godkänns och 10 853 kronor betalas ut.

Beslutet ovan ersätter kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut om att bevilja föreningen kulturbidrag om 13 000 kronor för KonstRundan (KFN 2020-05-25 § 43, punkt 1)

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
KonstRundan Tyresös redovisning av kulturbidrag för Kultur i Höstmörkret 2020.pdf

§30 Anmälan av delegationsbeslut om föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag 2021

Diarienummer 2021/KFN 0030 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för kultur, fritid och friluft har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutat 2021-03-29 § 19, punkt D3, fattat beslut om att bevilja verksamhetsbidrag om 8 000 kronor till Föreningen Sörmlandsleden.

Bilagor
Föreningen Sörmlandsledens ansökan om 8 000kr i verksamhetsbidrag 2021.pdf
Delegationsbeslut om Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för skötsel 2021.docx
Signerat delegationsbeslut om Sörmlansledens verksamhetsbidrag för 2021.pdf

§31 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Musikklassers redovisning av projektbidrag för julkonsert 2020

Diarienummer 2020/KFN 0096 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2020 ansökte Tyresö Musikklasser om 28 500 kronor för att genomföra livestreaming för sina julkonserter. Kultur- och fritidsnämnden beviljade föreningen 28 500 kronor (KFN 2020-11-30 § 83).

Tyresö Musikklasser har lämnat in en redovisning av projektbidrag för livestreama julkonserter.

På grund av striktare restriktioner fick julkonserten med Tyresö musikklasser filmas under en hel inspelningsdag i Kulturskolans lokaler, istället för som planerat under flera tillfällen i Bollmoradalens kyrka. Föreningen valde att spela in materialet innan lucia och frångick den första planen att livestreama. Detta minskade föreningens kostnader för projektet.

Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 12 780 kronor.

Ordförandeförslag
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö musikklassers redovisning av projektbidrag för livestreama julkonserter.pdf
Signerat delegationsbeslut om Tyresö musikklassers redovisning av projektbidrag för livestreama julkonserter.docx.pdf

§32 Rapportering om riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område

Diarienummer 2021/KFN 0029 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen kan söka många statsbidrag, därför har kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag antagits (KS 2019-09-10 § 155) för att säkerställa att kommunen söker de statsbidrag som kommunen har möjlighet till.

Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats kring att ansöka/rekvirera eller inte ansöka om aktuella statsbidrag.
Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år, enligt rutinen. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat under föregående år. Sammanställningen över vilka beslut som har fattats avseende vilka statsbidrag som sökts/inte sökts samt vilka bidrag som har rekvirerats under 2020 finns i bilagan Rapportering av stadsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2020.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2020.pdf

§33 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby Gård
- Information från verksamheterna
- Fritidsbanken

§34 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 56 Senarelagd kommunplansprocess 2022 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-03-25)