Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2022-01-24

Sammanträde 2022-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Informationsärende

Ärende 1 Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om rapporten Våga Visa samt Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet.

2 Komplettering av nämnd- och förvaltningsplan 2022 avseende tillgänglighetsplanen 2022

Ärende 2 Diarienummer 2021/KFN 0059 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-11-29 § 73 om att anta Nämnd- och förvaltningsplanen 2022 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Under sammanträdet informerades kultur- och fritidsnämnden om att aktiviteterna från tillgänglighetsplanen skulle kompletteras till nämndplanen vid kommande sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-07 § 264 om att respektive nämnd bör behandla tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter i framtagandet av nämndplaner. Aktiviteterna från tillgänglighetsplanen har integrerats i nämnd- och förvaltningsplanen för 2022 (se sida 13 i bifogat dokument).

3 Delegationsbeslut om beslutsattestanter

Ärende 3 Diarienummer 2022/KFN 0005 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa.

4 Anmälan av delegationsbeslut om föreningen Hantverksgårdens vänner ansökan om 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2022

Ärende 4 Diarienummer 2021/KFN 0105 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-11-29 § 74, punkt D3, att fattat beslut om att bevilja verksamhetsbidrag om 15 000 kronor till Föreningen Hantverkargårdens vänner.

5 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskap redovisning av kulturbidrag för Föreläsning "Harmoni i trädgården"

Ärende 5 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Trädgårdssällskap om 1 800 kronor för att genomföra föreläsningen "Harmoni i trädgården". Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 1 800 kronor (KFN 2021-05-24 §43, punkt 2).
Tyresö Trädgårdssällskap har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för föreläsningen "Samplanteringar med Rhododendron".
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 1 391 kronor.

6 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskap redovisning av kulturbidrag för Föreläsning "Samplanteringar med Rhododendron"

Ärende 6 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Trädgårdssällskap om 3 000 kronor för att genomföra föreläsningen "Samplanteringar med Rhododendron". Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 3 000 kronor (KFN (KFN 2021-05-24 §43, punkt 2).
Tyresö Trädgårdssällskap har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för föreläsningen "Samplanteringar med Rhododendron".
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 3 000 kronor.

7 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Konstförenings redovisning av kulturbidrag för Carin Rech föreläser om utställningen Ett eget rum på Prins Eugens Waldemarsudde

Ärende 7 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Konstförening om 4 500 kronor för att genomföra Carin Rech föreläsning om utställning " Ett eget rum på Prins Eugens Waldemarsudde". Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 4 500 kronor (KFN 2021-10-25 §67).
Tyresö Konstförening har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Carin Rech föreläsning om utställning " Ett eget rum på Prins Eugens Waldemarsudde".
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 4 500 kronor.

8 Anmälan av delegationsbeslut om ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för Affischutställning

Ärende 8 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte ABF Södertörn om 5 470 kronor för att genomföra Affischutställning. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 5 470 kronor (KFN 2021-09-27 §58, punkt 5).
ABF Södertörn har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Affischutställningen.
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 5 470 kronor.

9 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Thomas Driving med Jazz4an

Ärende 9 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Jazz och Blues Club om 1 000 kronor för att genomföra Thomas Driving med Jazz4an. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 1 000 kronor (KFN 2021-09-27 §58, punkt 2).
Tyresö Jazz och Blues Club har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Thomas Driving med Jazz4an.
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 1 000 kronor.

10 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Jazzkonsert med Erik Palmbergs kvartett

Ärende 10 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Jazz och Blues Club om 4 000 kronor för att genomföra Jazzkonsert Erik Palmbergs kvartett. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 4 000 kronor (KFN 2021-09-27 §58, punkt 4).
Tyresö Jazz och Blues Club har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Jazzkonsert Erik Palmbergs kvartett.
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 4 000 kronor.

11 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Terrassorkestern

Ärende 11 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Jazz och Blues Club om 3 000 kronor för att genomföra Terrassorkestern. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 3 000 kronor (KFN 2021-09-27 §58, punkt 3).
Tyresö Jazz och Blues Club har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Terrassorkestern.
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 3 000 kronor.

12 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Jazzkosert med Gwyn Lewis Creole Quartet

Ärende 12 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Jazz och Blues Club om 1 000 kronor för att genomföra Jazzkonsert med Gwyn Lewis Creole Quartet. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 1 000 kronor (KFN 2021-05-24 §43, punkt 1).
Tyresö Jazz och Blues Club har lämnat in en redovisning på överskott 1 075 kronor av kulturbidrag för Jazzkonsert med Gwyn Lewis Creole Quartet.
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och inte betala ut något bidrag.

13 Information från förvaltningen

Ärende 13 Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Organisationen
- Rörlig bild
- Projekt KoKo
- Covid restriktioner
- Riktlinjer för kultur

14 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Ärende 14 Diarienummer 2022/KFN 0003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2021-12-07 §270 Ett tryggare Granängsringen (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-12-07)

§1 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om rapporten Våga Visa samt Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet.

Bilagor
Euro chartern på svenska foldern.pdf

§2 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per november redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport kultur- och fritid november.pdf

§3 Komplettering av nämnd- och förvaltningsplan 2022 avseende tillgänglighetsplanen 2022

Diarienummer 2021/KFN 0059 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19.10 till kl. 19.15.
2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-11-29 § 73 om att anta Nämnd- och förvaltningsplanen 2022 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Under sammanträdet informerades kultur- och fritidsnämnden om att aktiviteterna från tillgänglighetsplanen skulle kompletteras till nämndplanen vid kommande sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-07 § 264 om att respektive nämnd bör behandla tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter i framtagandet av nämndplaner. Aktiviteterna från tillgänglighetsplanen har integrerats i nämnd- och förvaltningsplanen för 2022 (se sida 13 i bifogat dokument).

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
1. Mötet ajourneras från kl. 19.10 till kl. 19.15.
2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om sammanträdet ska ajourneras i fem minuter för överläggning. Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bordlägga ärendet för att behandlas vid ett kommande sammanträde. Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2022 komplettering med tillgänglighetsplan.pdf
Tjänsteskrivelse. Komplettering av nämnd- och förvaltningsplan 2022 avseende tillgänglighetsplanen 2022.pdf

§4 Delegationsbeslut om beslutsattestanter

Diarienummer 2022/KFN 0005 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Signerad. Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
KoF attestlista 2022.pdf

§5 Anmälan av delegationsbeslut om föreningen Hantverksgårdens vänner ansökan om 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2022

Diarienummer 2021/KFN 0105 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-11-29 § 74, punkt D3, att fattat beslut om att bevilja verksamhetsbidrag om 15 000 kronor till Föreningen Hantverkargårdens vänner.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Föreningen Hantverksgårdens vänner ansökan om 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2022.pdf
Delegationsbeslut. Hantverkgårdens vänners ansökan om verksamhetsbidrag för 2022.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Föreningen Hantverksgårdens vänner ansökan om verksamhetsbidrag för 2022.pdf

§6 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskap redovisning av kulturbidrag för Föreläsning "Harmoni i trädgården"

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Trädgårdssällskap om 1 800 kronor för att genomföra föreläsningen "Harmoni i trädgården". Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 1 800 kronor (KFN 2021-05-24 §43, punkt 2).
Tyresö Trädgårdssällskap har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för föreläsningen "Samplanteringar med Rhododendron".

Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 1 391 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för Föreläsning Harmoni i trädgården.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Tyresö Trädgårdssällskap redovisning av kulturbidrag för Föreläsning Harmoni i trädgården.pdf

§7 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskap redovisning av kulturbidrag för Föreläsning "Samplanteringar med Rhododendron"

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Trädgårdssällskap om 3 000 kronor för att genomföra föreläsningen "Samplanteringar med Rhododendron". Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 3 000 kronor (KFN (KFN 2021-05-24 §43, punkt 2).

Tyresö Trädgårdssällskap har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för föreläsningen "Samplanteringar med Rhododendron".

Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 3 000 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för Samplanteringar med Rhododendron.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Tyresö Trädgårdssällskap redovisning av kulturbidrag för Föreläsning Samplanteringar med Rhododendron.pdf

§8 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Konstförenings redovisning av kulturbidrag för Carin Rech föreläser om utställningen Ett eget rum på Prins Eugens Waldemarsudde

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Konstförening om 4 500 kronor för att genomföra Carin Rech föreläsning om utställning " Ett eget rum på Prins Eugens Waldemarsudde". Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 4 500 kronor (KFN 2021-10-25 §67).

Tyresö Konstförening har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Carin Rech föreläsning om utställning " Ett eget rum på Prins Eugens Waldemarsudde".
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 4 500 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Konstförenings redovisning av kulturbidrag för Carin Rech föreläsning.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Tyresö Konstförenings redovisning av kulturbidrag för Carin Rech föreläser om utställningen Ett eget rum.pdf

§9 Anmälan av delegationsbeslut om ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för Affischutställning

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte ABF Södertörn om 5 470 kronor för att genomföra Affischutställning. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 5 470 kronor (KFN 2021-09-27 §58, punkt 5).
ABF Södertörn har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Affischutställningen.

Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 5 470 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för Affischutställning.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för Affischutställning.pdf

§10 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Thomas Driving med Jazz4an

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Jazz och Blues Club om 1 000 kronor för att genomföra Thomas Driving med Jazz4an. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 1 000 kronor (KFN 2021-09-27 §58, punkt 2).
Tyresö Jazz och Blues Club har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Thomas Driving med Jazz4an.

Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 1 000 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Jazz och Blues Club redovisning av Thomas Driving med Jazz4an.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Thomas Driving med Jazz4an.pdf

§11 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Jazzkonsert med Erik Palmbergs kvartett

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Jazz och Blues Club om 4 000 kronor för att genomföra Jazzkonsert Erik Palmbergs kvartett. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 4 000 kronor (KFN 2021-09-27 §58, punkt 4).
Tyresö Jazz och Blues Club har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Jazzkonsert Erik Palmbergs kvartett.

Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 4 000 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Jazz och Blues Club redovisning av Jazzkonsert med Erik Palmbergs kvartett.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Jazzkonsert med Erik Palmbergs kvartett.pdf

§12 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Terrassorkestern

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Jazz och Blues Club om 3 000 kronor för att genomföra Terrassorkestern. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 3 000 kronor (KFN 2021-09-27 §58, punkt 3).
Tyresö Jazz och Blues Club har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Terrassorkestern.

Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 3 000 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Jazz och Blues Club redovisning av Terrassorkestern.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Terrassorkestern.pdf

§13 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Jazzkosert med Gwyn Lewis Creole Quartet

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresö Jazz och Blues Club om 1 000 kronor för att genomföra Jazzkonsert med Gwyn Lewis Creole Quartet. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 1 000 kronor (KFN 2021-05-24 §43, punkt 1).
Tyresö Jazz och Blues Club har lämnat in en redovisning på överskott 1 075 kronor av kulturbidrag för Jazzkonsert med Gwyn Lewis Creole Quartet.

Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och inte betala ut något bidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö Jazz och Blues Club redovisning av kulturbidrag för Jazzkonsert med Gwyn Lewis Creole Quartet.pdf

§14 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Organisationen
- Rörlig bild
- Projekt KoKo
- Covid restriktioner
- Riktlinjer för kultur

§15 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2022/KFN 0003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2021-12-07 §270 Ett tryggare Granängsringen (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-12-07)
- Kommunstyrelsen 2022-01-11 §14 Behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2022-01-11)

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 14.pdf