Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2022-11-21

Sammanträde 2022-11-21

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Behovsanalys spontankulturplats

Diarienummer 2021/KFN 0032

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden för förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om spontankulturplats.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Under 2021 gjorde kultur och fritidsförvaltningen en behovsanalys för spontankulturplats som fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-29 § 76. Förvaltningen bedömer att behovet kvarstår och att föreslår därför att en förstudie av spontankulturplats ska initieras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys om spontankulturplats.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa spontankulturplats.pdf
Bilaga 2. Behovsanalys spontankulturplats.pdf
Bilaga 3. Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats.pdf

2 Nämnduppdrag om att utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva

Diarienummer 2020/KFN 0095 71

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Slutredovisningen av nämnduppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag om att utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nämnduppdraget i bifogad rapport (bilaga 1) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av nämnduppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämnduppdrag om att utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva.pdf
Bilaga 1. Rapport.pdf
Bilaga 2. Prövning av barnets bästa.pdf

3 Inriktningsbeslut för spelplan vid Njupkärrs skola

Diarienummer 2022/KFN 0118 71

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen gjort bedömningen att det inte är möjligt att placera en 11-spelsplan vid Njupkärrs skola. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta ett inriktningsbeslut om spelplan vid Njupkärrs skola. Inriktningsbeslutet innebär fortsatt arbete med Njupkärrs skola med förutsättning att skapa utrymme för en eventuell 7-spelsplan. Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat synpunkter på ärendet under handläggningen som återges i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse BUN, inriktningsbeslut för spelplan vid Njupkärrs skola.pdf

4 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per oktober 2022 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport KFN oktober 2022.pdf

5 Tyresö teaterförenings ansöker om projektbidrag för Tyresöspelet 2023

Diarienummer 2022/KFN 0114 70

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Tyresö teaterförening beviljas 137 900 kronor för Tyresöspelet och bidraget betalas ut i samband med beviljad ansökan.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö teaterförening har lämnat in en ansökan om 137 900 kronor i projektbidrag för att genomföra Tyresöspelet 2023. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö teaterförening 137 900 kronor i projektbidrag för att genomföra Tyresöspelet 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresö teaterförenings ansökan om projektbidrag för Tyresöspelet 2023.pdf
Tyresö teaterförening ansökan om projektbidrag för Tyresöspelet 2023.pdf

6 Konstrundan Tyresö ansöker om projektbidrag för Konstrundan i Tyresö - delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KFN 0115 70

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef har, med stöd med gällande delegationsordning, 2022-08-29 § 65 punkt D.4a avslagit Konstrundan Tyresös ansökan om projektbidrag för finansiera Konstrundan Tyresö.
Föreningen har inte inkommit med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning. Det är också ett, varje år, återkommande evenemang som inte stämmer mot kriterierna för att få projektbidrag.

Bilagor
Delegationsbeslut, Konstrundan Tyresös ansökan om projektbidrag för Konstrundan.pdf
Konstrundan Tyresös ansökan om projektbidrag för Konstrundan i Tyresö.pdf

7 Kulturbidrag första ansökningsperioden 2023

Diarienummer 2022/KFN 0110 007

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Kören Mamsellerna beviljas 19 000 kronor för att arrangera Vårkonsert.
2. Tyresö Teaterförening beviljas 24 000 kronor för att arrangera Teaterföreställningen Momo: eller kampen om tiden.
3. Tyresö Jazz Blues Club beviljas 4 200 kronor för att arrangera jazzkonsert i januari.
4. Tyresö Jazz Blues Club beviljas 8 000 kronor för att arrangera jazzkonsert i mars.
5. Tyresö Jazz Blues Club beviljas 7 000 kronor för att arrangera jazzkonsert i april.
6. Besluten 1-5 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in tio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2023. Tre av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 62 200 kronor i kulturbidrag enligt förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturbidrag för första ansökningsperioden 2023 - nämndbeslut.pdf
Kulturbidragsansökningar för arrangemang våren 2023, sammanställning.pdf

8 Kulturbidrag första ansökningsperioden 2023 - delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KFN 0110 007

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen har med stöd av delegationsordningen (KFN 2022-08-29 § 65 punkt D.3a) beviljat sammanlagt 26 025 kronor i kulturbidrag till föreningar vars respektive totala ansökningssumma för denna ansökningsperiod understeg 15 000 kronor.
- Tyresö konstförening har beviljats 4 550 kronor för Föreläsning av Andrea Kollnitz.
- ABF Södertörn har beviljats 5 500 kronor för Föreläsning med Amat Levin om Svart Historia.
- Tyresö Hembygdsförening har beviljats 3 500 kronor för Visning och föredrag om mosaiken Teknisk sonat.
- Tyresö Hembygdsförening har beviljats 5 950 kronor för Valborgsfirande på Ahlstorp.
- Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 6 500 kronor för föreläsning om "Det nya trädgårdslandet".

Bilagor
Delegationsbeslut, kulturbidrag för första ansökningsperioden 2023.pdf
Kulturbidragsansökningar för arrangemang våren 2023, sammanställning.pdf

9 Ytterligare en discgolfbana i Tyresö kommun - Tyresöinitiativ

Diarienummer 2022/KFN 0117 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kultur och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en behovsanalys för ytterligare en discgolfbana inom Tyresö kommun.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren anser att Tyresö kommun behöver ytterligare en discgolfbana. I nuläget finns en av de populäraste banorna för discgolf i Stockholms län i Alby friluftsområde.
Med ökat antal utövare och ökat intresse för discgolf har den befintliga banan
varit välbesökt under lång tid. antal deltagare i föreningar har ökat från ca 2 000 deltagare år 2017 till nästan 8 000 deltagare år 2021. Sporten är till för alla, både unga och gamla, killar och tjejer och den kostar relativt lite att utöva och är relativt tillgänglig.

Ordförandeförslag
Kultur och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en behovsanalys för ytterligare en discgolfbana inom Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Under den gångna mandatperioden så har kultur- och fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen haft ett prioriterat fokus på att planera för och etablera nya ytor för spontan rörelse och idrott. Att tillgängliggöra nya ytor för motion och aktivitet är något som både stärker folkhälsan och ökar valfriheten för den enskilda individen i dess vardag. De senaste åren har det också gått att observera en växande samhällstrend där allt fler personer söker sig just ut för att motionera och efterfrågan på nya ytor för spontan aktivitet och motion har ökat kraftigt. En central del av dagens spontanidrott är den discgolfbana på 18-hål som idag är placerad i Alby friluftsområde och som är mycket uppskattad av många kommuninvånare. Som ordförande kan jag instämma i den bild som förlagsgivaren har beskrivit i sitt medborgarinitiativ kring hur intresset för dessa banor har ökat kraftigt de senaste åren och att det därför kan ses som motiverat att etablera en ny bana någonstans inom kommunen. Därför kommer jag att föreslå att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en behovsanalys där man undersöker behovet av en ny bana inom kommunen, något som kan göra att fler får möjlighet att testa på och utöva denna växande sport.

Bilagor
Ytterligare en discgolfbana - Tyresöinitiativ.pdf
Ordförandeutlåtande, ytterligare en discgolfbana i Tyresö kommun- Tyresöinitiativ.pdf

10 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Diarienummer 2022/KFN 0141 002

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Stefan Vallin, säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, dataskyddsombud kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.pdf

11 Rapportering om riktade statsbidrag

Diarienummer 2022/KFN 0016

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats avseende ansökan, beslut och rekvirering om aktuella statsbidrag.
Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år enligt rutinen. Den omfattande återrapporteringen sker till nämnden årligen i april månad.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2022.pdf

12 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i december.
- Information från verksamheterna.

§82 Behovsanalys spontankulturplats

Diarienummer 2021/KFN 0032

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om spontankulturplats.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Under 2021 gjorde kultur och fritidsförvaltningen en behovsanalys för spontankulturplats som fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-29 § 76. Förvaltningen bedömer att behovet kvarstår och att föreslår därför att en förstudie av spontankulturplats ska initieras.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om spontankulturplats.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys om spontankulturplats.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa spontankulturplats.pdf
Bilaga 2. Behovsanalys spontankulturplats.pdf
Bilaga 3. Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats.pdf

§83 Nämnduppdrag om att utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva

Diarienummer 2020/KFN 0095 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Slutredovisningen av nämnduppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag om att utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nämnduppdraget i bifogad rapport (bilaga 1) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av nämnduppdraget.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av nämnduppdraget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämnduppdrag om att utveckla effektiva informationsvägar för att nå barn och unga som inte är föreningsaktiva.pdf
Bilaga 1. Rapport.pdf
Bilaga 2. Prövning av barnets bästa.pdf

§84 Inriktningsbeslut för spelplan vid Njupkärrs skola

Diarienummer 2022/KFN 0118 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen gjort bedömningen att det inte är möjligt att placera en 11-spelsplan vid Njupkärrs skola. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta ett inriktningsbeslut om spelplan vid Njupkärrs skola. Inriktningsbeslutet innebär fortsatt arbete med Njupkärrs skola med förutsättning att skapa utrymme för en eventuell 7-spelsplan. Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat synpunkter på ärendet under handläggningen som återges i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse BUN, inriktningsbeslut för spelplan vid Njupkärrs skola.pdf

§85 Månadsrapport

Diarienummer KFN 0009 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per oktober 2022 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport KFN oktober 2022.pdf

§86 Tyresö teaterförenings ansöker om projektbidrag för Tyresöspelet 2023

Diarienummer 2022/KFN 0114 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Tyresö teaterförening beviljas 137 900 kronor för Tyresöspelet och bidraget betalas ut i samband med beviljad ansökan.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö teaterförening har lämnat in en ansökan om 137 900 kronor i projektbidrag för att genomföra Tyresöspelet 2023. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö teaterförening 137 900 kronor i projektbidrag för att genomföra Tyresöspelet 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Tyresö teaterförening beviljas 137 900 kronor för Tyresöspelet och bidraget betalas ut i samband med beviljad ansökan.
2.Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse,  Tyresö teaterförenings ansökan om projektbidrag för Tyresöspelet 2023.pdf
Tyresö teaterförening ansökan om projektbidrag för Tyresöspelet 2023.pdf

§87 Konstrundan Tyresö ansöker om projektbidrag för Konstrundan i Tyresö - delegationsbeslut

Diarienummer KFN 0115 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef har, med stöd med gällande delegationsordning, 2022-08-29 § 65 punkt D.4a avslagit Konstrundan Tyresös ansökan om projektbidrag för att finansiera Konstrundan Tyresö.

Föreningen har inte inkommit med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse eller ekonomisk redovisning. Det är också ett, varje år, återkommande evenemang som inte stämmer mot kriterierna för att beviljas projektbidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut, Konstrundan Tyresös ansökan om projektbidrag för Konstrundan.pdf
Konstrundan Tyresös ansökan om projektbidrag för Konstrundan i Tyresö.pdf

§88 Kulturbidrag första ansökningsperioden 2023

Diarienummer 2022/KFN 0110 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Kören Mamsellerna beviljas 19 000 kronor för att arrangera Vårkonsert.
2. Tyresö Teaterförening beviljas 24 000 kronor för att arrangera Teaterföreställningen Momo: eller kampen om tiden.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 200 kronor för att arrangera jazzkonsert i januari.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 8 000 kronor för att arrangera jazzkonsert i mars.
5. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 7 000 kronor för att arrangera jazzkonsert i april.
6. Besluten 1-5 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in tio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2023. Tre av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 62 200 kronor i kulturbidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden bifaller
1. Kören Mamsellerna beviljas 19 000 kronor för att arrangera vårkonsert.
2. Tyresö Teaterförening beviljas 24 000 kronor för att arrangera Teaterföreställningen Momo: eller kampen om tiden.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 200 kronor för att arrangera jazzkonsert i januari.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 8 000 kronor för att arrangera jazzkonsert i mars.
5. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 7 000 kronor för att arrangera jazzkonsert i april.
6. Besluten 1-5 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturbidrag för första ansökningsperioden 2023 - nämndbeslut.pdf
Kulturbidragsansökningar för arrangemang våren 2023, sammanställning.pdf

§89 Kulturbidrag första ansökningsperioden 2023 - delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KFN 0110 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen har med stöd av delegationsordningen (KFN 2022-08-29 § 65 punkt D.3a) beviljat sammanlagt 26 025 kronor i kulturbidrag till föreningar vars respektive totala ansökningssumma för denna ansökningsperiod understeg
15 000 kronor.
- Tyresö konstförening har beviljats 4 550 kronor för "Föreläsning av Andrea Kollnitz"
- ABF Södertörn har beviljats 5 500 kronor för "Föreläsning med Amat Levin om Svart Historia"
- Tyresö Hembygdsförening har beviljats 3 500 kronor för "Visning och föredrag om mosaiken Teknisk sonat"
- Tyresö Hembygdsförening har beviljats 5 950 kronor för "Valborgsfirande på Ahlstorp"
- Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 6 500 kronor för "Föreläsning om Det nya trädgårdslandet”

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut, kulturbidrag för första ansökningsperioden 2023.pdf
Kulturbidragsansökningar för arrangemang våren 2023, sammanställning.pdf

§90 Ytterligare en discgolfbana i Tyresö kommun - Tyresöinitiativ

Diarienummer 2022/KFN 0117 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Kultur och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en behovsanalys för ytterligare en discgolfbana inom Tyresö kommun.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren anser att Tyresö kommun behöver ytterligare en discgolfbana. I nuläget finns en av de populäraste banorna för discgolf i Stockholms län i Alby friluftsområde.

Med ökat antal utövare och ökat intresse för discgolf har den befintliga banan
varit välbesökt under lång tid. antal deltagare i föreningar har ökat från ca 2 000 deltagare år 2017 till nästan 8 000 deltagare år 2021. Sporten är till för alla, både unga och gamla, killar och tjejer och den kostar relativt lite att utöva och är relativt tillgänglig.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Kultur och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en behovsanalys för ytterligare en discgolfbana inom Tyresö kommun.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Under den gångna mandatperioden så har kultur- och fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen haft ett prioriterat fokus på att planera för och etablera nya ytor för spontan rörelse och idrott. Att tillgängliggöra nya ytor för motion och aktivitet är något som både stärker folkhälsan och ökar valfriheten för den enskilda individen i dess vardag. De senaste åren har det också gått att observera en växande samhällstrend där allt fler personer söker sig just ut för att motionera och efterfrågan på nya ytor för spontan aktivitet och motion har ökat kraftigt. En central del av dagens spontanidrott är den discgolfbana på 18-hål som idag är placerad i Alby friluftsområde och som är mycket uppskattad av många kommuninvånare. Som ordförande kan jag instämma i den bild som förlagsgivaren har beskrivit i sitt medborgarinitiativ kring hur intresset för dessa banor har ökat kraftigt de senaste åren och att det därför kan ses som motiverat att etablera en ny bana någonstans inom kommunen. Därför kommer jag att föreslå att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en behovsanalys där man undersöker behovet av en ny bana inom kommunen, något som kan göra att fler får möjlighet att testa på och utöva denna växande sport. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Ytterligare en discgolfbana - Tyresöinitiativ.pdf
Ordförandeutlåtande, ytterligare en discgolfbana i Tyresö kommun- Tyresöinitiativ.pdf

§91 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Diarienummer 2022/KFN 0141 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Stefan Vallin, säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Stefan Vallin, säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, dataskyddsombud kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.pdf

§92 Rapportering om riktade statsbidrag

Diarienummer 2022/KFN 0016

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats avseende ansökan, beslut och rekvirering om aktuella statsbidrag. 

Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år enligt rutinen. Den omfattande återrapporteringen sker till nämnden årligen i april månad.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2022.pdf

§93 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i december
- Information från verksamheterna

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§93_prot_20221121.pdf (113 kb)