Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2023-02-20

Sammanträde 2023-02-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/KFN 0018

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den
personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd
för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de
personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om personuppgiftsincidenter.pdf

2 Verksamhetsberättelse 2022 kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2023/KFN 0007 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur,
fritid och fritidsgårdar 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av
uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och
riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022
för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid
och fritidsgårdar 2022. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål
och uppdrag för 2022 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat,
nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp. Ett barnbokslut
bifogas också.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse
2022.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2022.pdf

3 Behovsanalys 11-spelplan i centrumnära läge

Diarienummer 2022/KFN 0143 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Behovsanalys om 11-spelsplan fastställs.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om 11-
spelsplan.
3. Kostnader för förstudien finansieras med 100 000 kronor av medel
från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av ytterligare en 11-spelsplan i centrumnära läge från och
med år 2025. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som
beskriver varför behovet finns, vilken nytta investeringen kan innebära och vad
konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden
fastställer behovsanalysen om 11-spelsplan i centrumnära läge samt att
nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att det ska genomföras en
förstudie.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behovsanalys om 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Bilaga 1. Behovsanalys 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Bilaga 2. Prövning av barnets bästa 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Behovsanalys för idrottsanläggningar KFN 2022-05-23 § 48.pdf

4 Tyresöinitiativ om inomhusklättring

Diarienummer 2023/KFN 0017 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresöinitiativet om inomhushall i Tyresö avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om inomhusklättring i
Tyresö. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har
fått 75 röster.

Förslagsställaren skriver att det finns många fina utomhusklippor i Tyresö att
klättra i men ett inomhusalternativ vintertid saknas. Mindre klätterväggar finns
i Strandhallen och Wättingehallen. Förslagsställaren föreslår att fokusera/flytta
befintliga klätterväggar och/eller nyinförskaffa och placera i en hall så det blir
fler klätterleder. En klätterklubb skulle kunna starta som då hyr lokalen vissa
tider, förslagsvis två kvällar i veckan.

Ordförandeutlåtande
Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt för att tillhandahålla en meningsfull
fritid för kommuninvånarna och att främja tillgången till fritidsaktiviteter varav
huvuddelen av verksamheterna ska rikta sig främst mot barn och ungdomar.
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarinitiativ att man vill se att nämnden
etablerar en klätterhall inom kommunen; alternativt ser över en samlokalisering
av befintliga klätterväggar.

Att förslagsställaren efterfrågan mer klättringsyta är förståeligt i och med att
intresset för klättring har ökat den senaste perioden. Klättring som sport är
dock en aktivitet som ställer särskilda krav och erfordrar särskilda
förutsättningar för att kunna bedrivas på ett tillförlitligt sätt. Dessa i form av
större och anpassade ytor som idag saknas inom kommunen bestånd och
tillgång till utbildad personal för säkring och säkerhet; något som ligger utanför
praxis och den förvaltningsmässiga kompetensen då det idag inte finns några
kommunala klättringshallar i Sverige.

De klätterväggar som förslagsställaren nämner i sitt initiativ är i nuläget inte
längre i drift och har nermonterats då säkert utövande inte kunde garanteras
inom ramen för skolornas verksamhet. Som ordförande ser jag positivt på att
privata aktörer med engagemang för sporten skapar ytor för klättring, men ser
att det i nuläget inte finns förutsättningar att skapa en hall inom kommunal drift.
Med dessa argument i baktanke kommer jag därför att föreslå att nämnden avslår förslaget.

Bilagor
Tyresöinitiativ om inomhusklättring i Tyresö.pdf

5 Föreningen Hantverksgårdens vänners verksamhetsbidrag för 2023

Diarienummer 2023/KFN 0020 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Hantverksgårdens vänner beviljas 15 000 kronor i verksamhetsbidrag
för 2023.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner har lämnat in en ansökan om 20 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2023. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett
ansökan och föreslår att Hantverksgårdens vänner beviljas 15 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Hantverksgårdens vänners verksamhetsbidrag för 2023.pdf

6 Information från kultur- och fritidsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§9 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/KFN 0018

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den
personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd
för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de
personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om personuppgiftsincidenter.pdf

§10 Verksamhetsberättelse 2022 kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2023/KFN 0007 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2022. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp. Ett barnbokslut
bifogas också.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att nämnden beslutar att
verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och
fritidsgårdar 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens
prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse
2022.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2022.pdf

§11 Behovsanalys 11-spelplan i centrumnära läge

Diarienummer 2022/KFN 0143 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Behovsanalys om 11-spelsplan fastställs.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om 11-spelsplan.
3. Kostnader för förstudien finansieras med 100 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av ytterligare en 11-spelsplan i centrumnära läge från och med år 2025. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver varför behovet finns, vilken nytta investeringen kan innebära och vad
konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer behovsanalysen om 11-spelsplan i centrumnära läge samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att det ska genomföras en förstudie.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att behovsanalys om 11-spelsplan fastställs. Vidare föreslår ordföranden att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om 11-spelsplan samt att kostnader för förstudien finansieras med 100 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behovsanalys om 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Bilaga 1. Behovsanalys 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Bilaga 2. Prövning av barnets bästa 11-spelsplan i centrumnära läge.pdf
Behovsanalys för idrottsanläggningar KFN 2022-05-23 § 48.pdf

§12 Tyresöinitiativ om inomhusklättring

Diarienummer 2023/KFN 0017 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresöinitiativet om inomhushall i Tyresö avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om inomhusklättring i Tyresö. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 75 röster.

Förslagsställaren skriver att det finns många fina utomhusklippor i Tyresö att
klättra i men ett inomhusalternativ vintertid saknas. Mindre klätterväggar finns i Strandhallen och Wättingehallen. Förslagsställaren föreslår att fokusera/flytta
befintliga klätterväggar och/eller nyinförskaffa och placera i en hall så det blir fler klätterleder. En klätterklubb skulle kunna starta som då hyr lokalen vissa tider, förslagsvis två kvällar i veckan.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att:
1. Tyresöinitiativet om inomhushall i Tyresö avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt för att tillhandahålla en meningsfull fritid för kommuninvånarna och att främja tillgången till fritidsaktiviteter varav
huvuddelen av verksamheterna ska rikta sig främst mot barn och ungdomar.
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarinitiativ att man vill se att nämnden
etablerar en klätterhall inom kommunen; alternativt ser över en samlokalisering
av befintliga klätterväggar. Att förslagsställaren efterfrågan mer klättringsyta är
förståeligt i och med att intresset för klättring har ökat den senaste perioden.
Klättring som sport är dock en aktivitet som ställer särskilda krav och erfordrar
särskilda förutsättningar för att kunna bedrivas på ett tillförlitligt sätt. Dessa i
form av större och anpassade ytor som idag saknas inom kommunen bestånd och tillgång till utbildad personal för säkring och säkerhet; något som ligger
utanför praxis och den förvaltningsmässiga kompetensen då det idag inte finns
några kommunala klättringshallar i Sverige. De klätterväggar som förslagsställaren nämner i sitt initiativ är i nuläget inte längre i drift och har
nermonterats då säkert utövande inte kunde garanteras inom ramen för
skolornas verksamhet. Som ordförande ser jag positivt på att privata aktörer
med engagemang för sporten skapar ytor för klättring, men ser att det i nuläget
inte finns förutsättningar att skapa en hall inom kommunal drift. Med dessa
argument i baktanke kommer jag därför att föreslå att nämnden avslår
förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tyresöinitiativ om inomhusklättring i Tyresö.pdf

§13 Föreningen Hantverksgårdens vänners verksamhetsbidrag för 2023

Diarienummer 2023/KFN 0020 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Hantverksgårdens vänner beviljas 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2023.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner har lämnat in en ansökan om 20 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2023. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att Hantverksgårdens vänner beviljas 15 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden
beslutar att:
1. Hantverksgårdens vänner beviljas 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2023.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Hantverksgårdens vänners verksamhetsbidrag för 2023.pdf

§14 Information från kultur- och fritidsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.