Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2023-08-28

Sammanträde 2023-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden informeras om sommarens verksamheter med mera.

2 Månadsrapport maj, juni och juli 2023

Diarienummer 2023/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten för maj, juni och juli 2023 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport maj 2023, kultur-och fritidsförvaltningen.pdf
Månadsrapport juni-juli 2023, kultur-och fritidsförvaltningen.pdf

3 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036

Diarienummer 2023/KFN 0085 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en anläggnings- och lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Lokalbehovsanalysen ligger till grund för kommunens sammanhållna anläggnings- och lokalförsörjningsplan som antas årligen av kommunstyrelsen.

Behovsanalysen baseras på befolkningsprognosen fram till 2036. Den prioriterade målgruppen barn och unga, antas öka under perioden men inte i samma utsträckning som fjolårets befolkningsprognos indikerade. Analysen visar trots det att det finns behov av att komplettera befintliga lokaler och anläggningar för att behålla eller utveckla servicenivån i antalet invånare per anläggning fram till 2036.
Flera av de identifierade behoven som förvaltningen ser på kort sikt (behov som uppstår mellan åren 2023-2030) hanteras just nu som pågående projekt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anläggnings- och lokalbehovsanalys KFN 2024-2036.pdf
Bilaga 1 till Anläggnings och lokalbehovsanalys 2024-2036.pdf

4 Dataskyddsombud till kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2023/KFN 0061 017

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Anders Sederholm föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden.pdf

5 Redovisning av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2022

Diarienummer 2023/KFN 0005 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen kan söka många statsbidrag, därför har kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag antagits (KS 2019-09-10 § 155) för att säkerställa att kommunen söker de statsbidrag som kommunen har möjlighet till.

Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats kring att ansöka/rekvirera eller inte ansöka om aktuella statsbidrag.

Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år, enligt rutinen. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat under föregående år. Sammanställningen över vilka beslut som har fattats avseende vilka statsbidrag som sökts/inte sökts samt vilka bidrag som har rekvirerats under 2022 finns i bilagan Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2022.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2022.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut Tyresö Trädgårdssällskap redovisning av kulturbidrag för föreläsningen Det nya trädgårdslandet.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö hembygdsförenings redovisning av kulturbidrag för Valborgsfirande på Ahlstorp.pdf
Delegationsbeslut om redovisning av ABFs föreläsning Svart historia av Amat Levin.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö hembygdsförenings redovisning av kulturbidrag för visning av Teknisk sonat.pdf
Delegationsbeslut Tyresö Jazz Blues Club jazzkonsert - ansökt 8 000 kr.pdf
Delegationsbeslut Tyresö Jazz Blues Club jazzkonsert - ansökt 4 200 kr.pdf
Delegationsbeslut om Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för jazzkonsert.pdf

7 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

8 Meddelanden

Diarienummer 2023/KFN 0048 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.
Följande redovisas i bilagor:
- Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2023-05-10
- Kommunala pensionärsrådet protokoll 2023-05-11

Information om beslut om statsbidrag
- Statens kulturråd har beviljat Tyresö kulturskola 293 500 kronor i statsbidrag för "Kulturskola i Granängsringen, teater för barn och unga med funktionsnedsättning, teaterskola på lov och utveckling av ämnet film".
- Statens kulturråd har beviljat Tyresö, Nacka och Värmdö kommuns kulturskolor 235 000 kr i statsbidrag för "Samverkan med andra kommuner genom ett gemensamt orkesterprojekt för blås och slagverkselever". Bidraget inkommer till Tyresö kommun och fördelas sen vidare efter respektive kommuns kostnader i projektet.
- Statens kulturråd har beviljat Tyresö kommun 200 000 kronor i statsbidrag för "Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek". Av dessa medel tilldelas 50 000 kronor kultur-och fritidsförvaltningen för köp av litteratur till förskolorna och resterande medel tilldelas barn-och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Protokoll KTR 2023-05-10.pdf
Protokoll KPR 2023-05-11.pdf

§43 Informationsärende

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden informeras om sommarens verksamheter och om fritidsgårdarna.

§44 Månadsrapport maj, juni och juli 2023

Diarienummer 2023/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten för maj, juni och juli 2023 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport maj 2023, kultur-och fritidsförvaltningen.pdf
Månadsrapport juni-juli 2023, kultur-och fritidsförvaltningen.pdf

§45 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036

Diarienummer 2023/KFN 0085 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.
Deltar inte i beslutet
Emelie Hedberg (M), Erkki Vesa (M) och Per Lindén (KD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en anläggnings- och lokalbehovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Lokalbehovsanalysen ligger till grund för kommunens sammanhållna anläggnings- och lokalförsörjningsplan som antas årligen av kommunstyrelsen.

Behovsanalysen baseras på befolkningsprognosen fram till 2036. Den prioriterade målgruppen barn och unga, antas öka under perioden men inte i samma utsträckning som fjolårets befolkningsprognos indikerade. Analysen visar trots det att det finns behov av att komplettera befintliga lokaler och anläggningar för att behålla eller utveckla servicenivån i antalet invånare per anläggning fram till 2036.

Flera av de identifierade behoven som förvaltningen ser på kort sikt (behov som uppstår mellan åren 2023-2030) hanteras just nu som pågående projekt.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anläggnings- och lokalbehovsanalys KFN 2024-2036.pdf
Bilaga 1 till Anläggnings och lokalbehovsanalys 2024-2036.pdf

§46 Dataskyddsombud till kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2023/KFN 0061 017

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Anders Sederholm föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att:
1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden.pdf

§47 Redovisning av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2022

Diarienummer 2023/KFN 0005 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen kan söka många statsbidrag, därför har kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag antagits (KS 2019-09-10 § 155) för att säkerställa att kommunen söker de statsbidrag som kommunen har möjlighet till.

Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats kring att ansöka/rekvirera eller inte ansöka om aktuella statsbidrag.

Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år, enligt rutinen. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat under föregående år. Sammanställningen över vilka beslut som har fattats avseende vilka statsbidrag som sökts/inte sökts samt vilka bidrag som har rekvirerats under 2022 finns i bilagan Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2022.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2022.pdf

§48 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut Tyresö Trädgårdssällskap redovisning av kulturbidrag för föreläsningen Det nya trädgårdslandet.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö hembygdsförenings redovisning av kulturbidrag för Valborgsfirande på Ahlstorp.pdf
Delegationsbeslut om redovisning av ABFs föreläsning Svart historia av Amat Levin.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö hembygdsförenings redovisning av kulturbidrag för visning av Teknisk sonat.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för jazzkonsert - ansökt belopp 8000 kr.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för jazzkonsert - ansökt 4200 kr.pdf
Delegationsbeslut om Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för jazzkonsert.pdf

§49 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§50 Meddelanden

Diarienummer 2023/KFN 0048 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.
Följande redovisas i bilagor:
- Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2023-05-10
- Kommunala pensionärsrådet protokoll 2023-05-11

Information om beslut om statsbidrag
- Statens kulturråd har beviljat Tyresö kulturskola 293 500 kronor i statsbidrag för "Kulturskola i Granängsringen, teater för barn och unga med funktionsnedsättning, teaterskola på lov och utveckling av ämnet film".
- Statens kulturråd har beviljat Tyresö, Nacka och Värmdö kommuns kulturskolor 235 000 kr i statsbidrag för "Samverkan med andra kommuner genom ett gemensamt orkesterprojekt för blås och slagverkselever". Bidraget inkommer till Tyresö kommun och fördelas sen vidare efter respektive kommuns kostnader i projektet.
- Statens kulturråd har beviljat Tyresö kommun 200 000 kronor i statsbidrag för "Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek". Av dessa medel tilldelas 50 000 kronor kultur-och fritidsförvaltningen för köp av litteratur till förskolorna och resterande medel tilldelas barn-och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Protokoll KTR 2023-05-10.pdf
Protokoll KPR 2023-05-11.pdf