Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2021-02-17

Sammanträde 2021-02-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

3 Information om lokalförsörjningsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0044 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

4 Information om aktuella projekt och entreprenader

Diarienummer 2021/KS 0067 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef på projektavdelningen informerar kommunledningsutskottet om aktuella projekt och entreprenader.

5 Beslut om nybyggnation av bostäder vid Töresjövägen, Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0051 011

Beskrivning av ärendet
(Handlingar under utarbetande)

6 Information om investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3:1733 (Töresjövägen)

Beskrivning av ärendet
– Informationsärende.

7 Genomförande av projekt Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-110.315

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
1. Start av genomförande för projekt Granitvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökad budget för projektet.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
2. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, under rubriken övriga exploateringar.
3. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infratruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och möjliggör byggnation av cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt allaktivitetshus. Kommunen ska bygga ut infrastrukturen i området och planerar för entreprenadstart av groventreprenaden under våren 2021. Projektet har sedan tidigare en beviljad investeringsram om 16 400 000 kr, vilket byggde på kostnadsuppskattningar som gjordes parallellt med detaljplanearbetet. I samband med projekteringen har en genomlysning av de tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts och kostnader för vatten- och avlopp lagts till. Den beviljade budgeten bedöms nu behöva utökas till totalt XXXX miljoner kronor. Intäkterna i projektet väntas uppgå till cirka XXXX miljoner kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utökad investeringsram beviljas och att start av genomförande i projekt Granitvägen godkänns.

Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Genomförande av projekt Granitvägen (maskad version).pdf

8 Svar på granskning avseende intern kontroll i räkenskaperna

Diarienummer 2020/KS 0336 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapporten till kommunstyrelsen 22 december 2020.

Granskningen har omfattat sju områden:
- Löner inklusive hantering av pensioner
- Bokslutsprocess/avstämningar
- Intäkter/kundfordringar
- Inköp/leverantörsskulder
- Likvida medel (inbetalningar/utbetalningar)
- Materiella anläggningstillgångar
- Ledningsnära och förtroendekänsliga kostnader
Inom följande områden har revisionen sett behov av att förstärka den interna kontrollen: Löner, Leverantörsskulder, Materiella anläggningstillgångar, Intäkter Vatten och Renhållning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse_Granskning av IK i räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse_Granskning av IK i räkenskaperna.pdf
meddelandehuvud.txt

9 Svar på remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Diarienummer 2021/KS 0031 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på Remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har beretts möjlighet att yttra sig för en Näringslivs-och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen. Näringslivs- och tillväxtstrategin syftar till att vägleda Stockholmsregionen i arbetet med att öka dialogen och utveckla en samsyn mellan regionens utvecklingsaktörer och ge en bra grund för vad som behöver prioriteras för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en hållbar tillväxt i Stockholmsregionen. Strategin har identifierat fyra områden att stärka och utveckla:
- Forskning, innovation och smart specialisering
- Små och medelstora företags konkurrenskraft
- Export internationalisering
- Investeringar samt strategisk kompetensförsörjning

För att genomföra strategin kommer handlingsplaner och genomförandeplaner inom de olika inriktnings-områdena tas fram i samverkan med regionens aktörer.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på Remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen. Observera att ärendet kommer att uppdateras med ett Södertörnsgemensamt yttrande som publiceras den 12 februari.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen. OBS kommer att uppdateras.pdf
Remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen, RS 2020-07-80.html
RS 2020-0780 Remissbrev NT-strategin.pdf
RS 2020-0780 PM bilaga NT-strategin.pdf
REMISSVERSION Regional naringslivs- och tillvaxtstrategi 20201218.pdf

10 Externa aktörer kopplat till grundskoleutredning centrumområde

Diarienummer 2021/BUN 0018 41

Kommunledningsutskottets förslag till kommu nstyrelsen
1. Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
2. Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2020-10-06 §144 gavs kommundirektören i uppdrag att ta fram förstudier för de två lösningsförslagen, ny skola på Njupkärr och ny skola på Stimmet, i enlighet med centrumutredningen grundskolor, som underlag för genomförandebeslut.

Ett tillägg till förstudierna gavs, att även utreda fördelar och nackdelar med att låta externa aktörer bygga och förvalta nya verksamhetslokaler och låta fristående alternativ driva verksamheten för att skapa balans i kommunens ekonomi och minska investeringskostnaderna.

Olika möjliga alternativ har utretts och barn- och utbildningsförvaltningen förordar att Tyresö kommun ska äga de berörda fastigheterna och förvalt och driva skolorna i egen regi.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
2. Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse - Rapport privat aktör grundskolor.docx
Rapport privat aktör grundskolor 2021-01-18.docx
Särskilt yttrande Moderaterna och Centerpartiet §3.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 3.pdf

11 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga

Diarienummer 2020/ASN 0121 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden gavs ett uppdrag att arbeta fram en modell för sommarjobb för unga. Under tidigare år har olika modeller testats och utvärderats i Tyresö kommun. Våren 2020 gjordes en utredning för att kartlägga hur tidigare strategier för sommarjobb sett ut, både i Tyresö kommun och i andra kommuner. Utredningen omfattar en beskrivning av sommarjobbens betydelse för ungdomar, historik i Tyresö kommun och utvärderingar av tidigare modeller. Andra kommuners erfarenheter och utvärderingar beskrivs och möjligheterna att samarbeta med näringslivet har undersökts.

Utifrån utredningens slutsatser och arbetsmarknadsenhetens erfarenheter har förslag till en långsiktig strategi för feriejobb för ungdomar i Tyresö kommun tagits fram. Strategin har formulerats i styrdokumentet Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun.

Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 8 med medfinanisering från andra förvaltningar och Tyresö bostäder.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har behandlat ärendet 2021-01-26 och föreslår kommunstyrelsen att besluta:
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Plan/riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun godkänns.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 2.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga.pdf
Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun.pdf
Utredning om sommarjobbsmodell.pdf

12 Senarelagd kommunplansprocess 2022

Diarienummer 2021/KS 0076 001

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.