Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Delårsbokslut per augusti 2015 *

Dnr 2015/KS 0413 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

4 Svar på revisionsrapport om IT-säkerhet i form av internt intrångstest

Dnr 2015/KS 0323 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten IT-säkerhet i form av internt intrångstest.

Beskrivning av ärendet
PWC genomförde i april 2015 ett internt intrångstest på uppdrag av kommunens revisorer. I den rapport som presenterats efter intrångstestet finns ett antal identifierade risker i kommunens IT-miljö. I skrivelsen till kommunstyrelsen finns rekommendationer kring arbetet med informationssäkerheten om att genomföra en risk- och åtgärdsanalys av de identifierade riskerna samt att genomföra ett externt penetrationstest.

Ett förslag till svar på revisorernas skrivelse har tagits fram av IT-enheten på konsult- och servicekontoret i samråd med säkerhetsenheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om IT-säkerhet i form av internt intrångstest.pdf
IT-säkethet i form av internt intrångstest.pdf

5 Svar på revisionsrapport om verkställighet och uppföljning av beslut

Dnr 2015/KS 0324 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunledningskontorets svar överlämnas till de förtroendevalda revisorerna som kommunstyrelsens svar över rapporten "Verkställighet och uppföljning av beslut"
2. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att införa uppdragslistor över lämnade uppdrag till nämnden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och uppdrag som nämnden i sin tur lämnat till förvaltningen.
3. Den redovisning som årligen lämnas till kommunstyrelsen över ärendebalans i lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska även lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning av rutiner för verkställighet och uppföljning av beslut. Efter genomförd granskning är revisorernas bedömning att det i stort finns ändamålsenliga rutiner kring verkställighet och uppföljning av beslut. Revisorerna lämnar i sin rapport ett antal rekommendationer vilka kommenteras i ärendet av kommunledningskontoret. Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande senast 16 november.

Bilagor
Svar på verkställighet och uppföljning av beslut.pdf
Verkställighet och uppföljning av beslut.pdf

6 Reviderade taxor 2016 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde *

Dnr 2015/KS 0408 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut
2015-08-26, §§ 24-28 antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa enligt strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-e ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, dvs. rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2015-08-26, §§ 24-28 beslutat om nya reviderade taxor som bland annat justerar timtaxan för tillsyn och kontroll uppåt.

Bilagor
Revidering av taxor 2016 inom smof verksamheter.pdf
Protokoll 150826 §24-28 från förbundsstyrelse.pdf
taxa kontroll animaliska biprodukter.pdf
Taxa kontroll livsmedelskontroll.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa kontroll receptfria läkemedel.pdf
Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
SMOHFs tjänsteskrivelseTaxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelse Taxa livsmedelskontroll.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse Taxa miljöbalken.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse taxa vissa receptfria läkemedel.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelseTaxa enligt strålskyddslagen.pdf

7 Revidering av kommunikationspolicy *

Dnr 2015/KS 0387 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Reviderad kommunikationspolicy antas och ersätter tidigare policy antagen i kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationspolicyn (KF 2011) har uppdaterats med avseende på organisatoriska förändringar. En del förenklingar i text och förtydliganden har också gjorts.

Kommunikationspolicyn anger vårt förhållningssätt till kommunikation och ansvarsfördelningen. Ledorden - att kommunikationen ska vara öppen, planerad och målgruppsanpassad - är oförändrade.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunikationspolicy.pdf
Kommunikationspolicy_2015.pdf

8 Svar på remissen En kommunallag för framtiden

Dnr 2015/KS 0257 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunkansliets förslag till remissvar antas.

Beskrivning av ärendet
Regeringen lämnade 2012 utredningsdirektiv till en särskild utredare om att föreslå modernisering av kommunallagen. En sammanfattning av remissförslaget finns bifogat. Remissförslaget i sin helhet finns att läsa på http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201524/

Tyresö kommun kommenterar nu slutbetänkandet SOU 2015:24 - en kommunallag för framtiden. Kommunkansliet föreslår att kommunens remissvar begränsas till punkter med störst aktualitet för Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse En kommunallag för framtiden.pdf
remissyttrande - en kommunallag för framtiden.pdf
Sammanfattning SOU 2015 24.pdf
Remiss - En kommunallag för framtiden.pdf

9 Ändrat sammanträdesdatum för kommunstyrelsen i november

Dnr 2015/KS 0414 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen flyttar sitt sammanträde i november från den 10:e till den 12:e november 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2015 sammanfaller med Sveriges kommuner och landstings kongress. Kommunstyrelsens sammanträde föreslås därför flyttas till torsdagen den 12 november 2015, med start samma tid som vanligt kl. 18.30.

10 Svar på motion om friskare barn i Tyresö *

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:

- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 23 september. Bifogat finns kallelsehandling för barn- och utbildningsnämnden i form av tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf

11 Svar på motion om kulturlyft i skolan *

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlar motionen vid sitt sammanträde den 23 september. Bifogat finns kallelsehandling för barn- och utbildningsnämnden i form av en tjänsteskrivelse.

Bilagor
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion Kulturlyft i skolan.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärenden enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Lista över anmälda delegationsbeslut bifogas ärendet.

Bilagor
150916 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

§130 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk information KLU 2015-09-24.pptx
Tyresö Ekonomisk långtidsprognos info.pptx

Beslut/Protokollsutdrag
§130_prot_20150924.pdf (163 kb)

§131 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§131_prot_20150924.pdf (163 kb)

§132 Delårsbokslut per augusti 2015

Dnr 2015/KS 0413 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen Sigbrith Martinsson gav en muntlig redovisning. Handlingar är under utarbetande inför kommunstyrelsens sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§132_prot_20150924.pdf (163 kb)

§133 Svar på revisionsrapport om IT-säkerhet i form av internt intrångstest

Dnr 2015/KS 0323 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten IT-säkerhet i form av internt intrångstest.

Beskrivning av ärendet
PWC genomförde i april 2015 ett internt intrångstest på uppdrag av kommunens revisorer. I den rapport som presenterats efter intrångstestet finns ett antal identifierade risker i kommunens IT-miljö. I skrivelsen till kommunstyrelsen finns rekommendationer kring arbetet med informationssäkerheten om att genomföra en risk- och åtgärdsanalys av de identifierade riskerna samt att genomföra ett externt penetrationstest.

Ett förslag till svar på revisorernas skrivelse har tagits fram av IT-enheten på konsult- och servicekontoret i samråd med säkerhetsenheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om IT-säkerhet i form av internt intrångstest.pdf
IT-säkethet i form av internt intrångstest.pdf

§134 Svar på revisionsrapport om verkställighet och uppföljning av beslut

Dnr 2015/KS 0324 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunledningskontorets svar överlämnas till de förtroendevalda revisorerna som kommunstyrelsens svar över rapporten "Verkställighet och uppföljning av beslut"
2. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att införa uppdragslistor över lämnade uppdrag till nämnden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och uppdrag som nämnden i sin tur lämnat till förvaltningen.
3. Den redovisning som årligen lämnas till kommunstyrelsen över ärendebalans i lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska även lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning av rutiner för verkställighet och uppföljning av beslut. Efter genomförd granskning är revisorernas bedömning att det i stort finns ändamålsenliga rutiner kring verkställighet och uppföljning av beslut. Revisorerna lämnar i sin rapport ett antal rekommendationer vilka kommenteras i ärendet av kommunledningskontoret. Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande senast 16 november.

Bilagor
Svar på verkställighet och uppföljning av beslut.pdf
Verkställighet och uppföljning av beslut.pdf

§135 Reviderade taxor 2016 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2015/KS 0408 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 2015-08-26, §§ 24-28 antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa enligt strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-e ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, dvs. rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2015-08-26, §§ 24-28 beslutat om nya reviderade taxor som bland annat justerar timtaxan för tillsyn och kontroll uppåt.

Bilagor
Revidering av taxor 2016 inom smof verksamheter.pdf
Protokoll 150826 §24-28 från förbundsstyrelse.pdf
taxa kontroll animaliska biprodukter.pdf
Taxa kontroll  livsmedelskontroll.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa kontroll  receptfria läkemedel.pdf
Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
SMOHFs  tjänsteskrivelseTaxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelse Taxa livsmedelskontroll.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse Taxa miljöbalken.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse taxa vissa receptfria läkemedel.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelseTaxa enligt strålskyddslagen.pdf

§136 Revidering av kommunikationspolicy

Dnr 2015/KS 0387 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Reviderad kommunikationspolicy antas och ersätter tidigare policy antagen i kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationspolicyn (KF 2011) har uppdaterats med avseende på organisatoriska förändringar. En del förenklingar i text och förtydliganden har också gjorts.
 
Kommunikationspolicyn anger vårt förhållningssätt till kommunikation och ansvarsfördelningen. Ledorden - att kommunikationen ska vara öppen, planerad och målgruppsanpassad - är oförändrade.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunikationspolicy.pdf
Kommunikationspolicy_2015.pdf

§137 Svar på remissen En kommunallag för framtiden

Dnr 2015/KS 0257 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunkansliets förslag till remissvar antas.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Regeringen lämnade 2012 utredningsdirektiv till en särskild utredare om att föreslå modernisering av kommunallagen. En sammanfattning av remissförslaget finns bifogat. Remissförslaget i sin helhet finns att läsa på http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201524/

Tyresö kommun kommenterar nu slutbetänkandet SOU 2015:24 - en kommunallag för framtiden. Kommunkansliet föreslår att kommunens remissvar begränsas till punkter med störst aktualitet för Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse En kommunallag för framtiden.pdf
remissyttrande - en kommunallag för framtiden.pdf
Sammanfattning SOU 2015 24.pdf
Remiss - En kommunallag för framtiden.pdf

§138 Ändrat sammanträdesdatum för kommunstyrelsen i november

Dnr 2015/KS 0414 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen flyttar sitt sammanträde i november från den 10:e till den 12:e november 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2015 sammanfaller med Sveriges kommuner och landstings kongress. Kommunstyrelsens sammanträde föreslås därför flyttas till torsdagen den 12 november 2015, med start samma tid som vanligt kl. 18.30.

Beslut/Protokollsutdrag
§138_prot_20150924.pdf (164 kb)

§139 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:

- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 23 september. Bifogat finns kallelsehandling för barn- och utbildningsnämnden i form av tjänsteskrivelse.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf

§140 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlar motionen vid sitt sammanträde den 23 september. Bifogat finns kallelsehandling för barn- och utbildningsnämnden i form av en tjänsteskrivelse.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion Kulturlyft i skolan.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf

§141 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärenden enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Lista över anmälda delegationsbeslut bifogas ärendet.

Bilagor
150916 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

§142 Information från tf HR-chefen

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf HR-chefen informerade vid sammanträdet om tillämpningen av avgångsvederlag i kommunen.

Beslut/Protokollsutdrag
§142_prot_20150924.pdf (163 kb)