Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-02-25

Sammanträde 2016-02-25

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

2 Information om flyktingmottagande

Dnr 2015/KS 0452 61

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om flyktingmottagandet från den särskilda ledningsgrupp under kommundirektörens ledning som arbetar med dessa frågor.

3 Ansökan om serveringstillstånd för Lilla Rött AB på restaurang Lilla Rött, Vendelsövägen 53

Dnr 2014/KS 0389 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Ansökan om serveringstid till klockan 23.00 på uteserveringen avslås med stöd av 8 kap 17 § alkohollagen.
2. Lilla Rött AB, 556945-0330, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Lilla Rött, Vendelsövägen 53. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på serveringsytorna utomhus efter klockan 22:30.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Lilla Rött AB, 556945-0330, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Lilla Rött, Vendelsövägen 53. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00 på inneserveringen och 11.00 - 23.00 på uteserveringen.

Restaurangen ligger i ett villaområde. Uteserveringen ligger vänd mot gatan och har cirka 90 sittplatser. Det är cirka 10 meter mellan uteserveringen och närmaste bostadsfastighet. På grund av risk för störningar till närboende föreslås att ansökan om servering till klockan 23.00 utomhus avslås.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav i övrigt är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas. Serveringstid för uteserveringen ges till klockan 22.00 under villkor om att ätande och drickande gäster inte får vistas på serveringsytorna utomhus efter klockan 22.30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Lilla Rött AB.pdf

4 Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat för modernisering av löpspåren

Dnr 2016/KS 0075 90

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A9 och A10 gällande arbeten för breddning av motionsspår och ny elljusbelysning beviljas.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i genomförandet av kommunens program "Attraktiva Alby" för utvecklingen av Alby naturreservat, har kultur- och fritidsnämnden gett fritidsavdelningen hos utvecklingsförvaltningen i uppdrag att modernisera och anpassa löpspåren i Alby till gällande normer och regler. För att genomföra åtgärder behöver kommunstyrelsen besluta om dispens från naturreservatsreglerna A9 om att dra fram ledningar i luft, mark och vatten samt A10 om att anlägga väg eller motsvarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat.pdf

5 Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat för att uppföra visningshus för lantdjur

Dnr 2016/KS 0078 90

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A11 gällande uppförande av visningshus för lantdjur beviljas.

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

6 Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive internkontroll

Dnr 2016/KS 0076 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive genomförd interkontroll godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse för 2015 samt genomförd interkontroll för kommunövergripande verksamheter utifrån verksamhetsplan 2015. Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter.pdf

7 Uppföljningsprocessen 2016

Dnr 2016/KS 0080 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Uppföljningsplanen för 2016 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med att få en ekonomi i balans innebär ett omfattande arbete bland annat med ekonomiska prognoser i stort sett varje månad. Arbetsinsatsen för att genomföra prognoser har varit omfattande och inte stått i relation till informationsvärdet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att antalet prognostillfällen minskas till tre tillfällen under 2016, efter månaderna februari, april och augusti. Mellanliggande månader lämnas en ekonomisk uppföljning med analys och riskbedömningar samt i förekommande fall volymutveckling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljningsprocess 2016.pdf

8 Integrering av arbetet med tillgänglighetsplan i styrprocessen

Dnr 2016/KS 0077 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har arbetat fram tillgänglighetsplan för åren 2017-2019 med förslag till aktiviteter för 2017 och föreslår att kommunstyrelsen fastställer planen.

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen, 2015-06-02 § 116, att utarbeta förslag på hur arbetet med tillgänglighetsplanen skulle kunna integreras i styrprocessen från och med 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tillgänglighetsplanen behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen. Med den föreslagna ordningen blir planen en naturlig del av styrprocessen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillgänglighetsplan.pdf
Kommunala funktionshinderrådets protokollsutdrag 2016-02-04 § 4.pdf
Tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

9 Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran

Dnr 2015/KS 0594 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman Pwc granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner av leverantörsreskontran.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga och säkerställer därför inte en tillräcklig intern kontroll inom området. Av de fem kontrollmålen som granskas bedöms tre uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.

Konsult- och servicekontoret har tagit fram förslag till svar på rapportens rekommendationer och föreslår kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen att anta skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.pdf
Granskning av leverantörsreskontra.pdf

10 Ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till klockan 17:00 *

Dnr 2016/KS 0072 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktiges sammanträden i mars, april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2015, § 166, att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme i januari och februari för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00. När kommunfullmäktige behandlar interpellationer och frågor kockan 17:00-18:00 skapas mer tid för behandling av beslutsärenden med start klockan 18:00, i stället för som tidigare med start klockan 19:00.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att upplägget fungerade väl under januarimötet och anser att det skulle vara önskvärt att även fortsättningsvis under år 2016 fortsätta med upplägget. Bakgrunden till förslaget är att kommunfullmäktige sedan flera möten bakåt har bordlagt ärenden och att ärendemängden inte beräknas minska.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktiges sammanträden i mars, april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden år 2016.p

§20 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20160225.pdf (163 kb)

§21 Information om flyktingmottagande

Dnr 2015/KS 0452 61

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om flyktingmottagandet från den särskilda ledningsgrupp under kommundirektörens ledning som arbetar med dessa frågor.

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20160225.pdf (163 kb)

§22 Ansökan om serveringstillstånd för Lilla Rött AB på restaurang Lilla Rött, Vendelsövägen 53

Dnr 2014/KS 0389 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ansökan om serveringstid till klockan 23.00 på uteserveringen avslås med stöd av 8 kap 17 § alkohollagen.
2. Lilla Rött AB, 556945-0330, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Lilla Rött, Vendelsövägen 53. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på serveringsytorna utomhus efter klockan 22:30.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
Lilla Rött AB, 556945-0330, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Lilla Rött, Vendelsövägen 53. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00 på inneserveringen och 11.00 - 23.00 på uteserveringen.

Restaurangen ligger i ett villaområde. Uteserveringen ligger vänd mot gatan och har cirka 90 sittplatser. Det är cirka 10 meter mellan uteserveringen och närmaste bostadsfastighet. På grund av risk för störningar till närboende föreslås att ansökan om servering till klockan 23.00 utomhus avslås.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav i övrigt är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas. Serveringstid för uteserveringen ges till klockan 22.00 under villkor om att ätande och drickande gäster inte får vistas på serveringsytorna utomhus efter klockan 22.30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Lilla Rött AB.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§23 Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat för modernisering av löpspåren

Dnr 2016/KS 0075 90

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A9 och A10 gällande arbeten för breddning av motionsspår och ny elljusbelysning beviljas.
 
Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i genomförandet av kommunens program "Attraktiva Alby" för utvecklingen av Alby naturreservat, har kultur- och fritidsnämnden gett fritidsavdelningen hos utvecklingsförvaltningen i uppdrag att modernisera och anpassa löpspåren i Alby till gällande normer och regler. För att genomföra åtgärder behöver kommunstyrelsen besluta om dispens från naturreservatsreglerna A9 om att dra fram ledningar i luft, mark och vatten samt A10 om att anlägga väg eller motsvarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat.pdf

§24 Dispens från reservatsföreskrift i Alby naturreservat för att uppföra visningshus för lantdjur

Dnr 2016/KS 0078 90

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från föreskrifterna för Alby naturreservat A11 gällande uppförande av visningshus för lantdjur beviljas.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Fastighet- och facility-enheten har haft ett uppdrag att bistå utvecklingsförvaltningen med upprättande av arrendeavtal för Uddby gård inom Alby naturreservat. Enligt arrendeavtalet ska visningsverksamheten fortsätta och utvecklas, vilket kräver en ny visningsbyggnad då dagens logbyggnad inte uppfyller gällande krav på god djurhållning och säkerhet vid visningsverksamhet. För att uppföra visningsbyggnaden krävs dispens från föreskrifterna för naturreservatet, vilket kräver beslut i kommunstyrelsen.

Kostnaden för visningshuset är beräknad till 5,2 miljoner kronor och finansieras inom ramen för anslaget för utveckling av Alby fritidsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Visningsverksamhet Uddby gård och tillstånd för uppförande av ny byggnad.pdf
Uddby Visningsgård bilaga 1 och 2.pdf

§25 Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive internkontroll

Dnr 2016/KS 0076 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter inklusive genomförd internkontroll godkänns.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse för 2015 samt genomförd internkontroll för kommunövergripande verksamheter utifrån verksamhetsplan 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2015 för kommunövergripande verksamheter.pdf
Verksamhetsberättelse kommunövergripande verksamheter 2015.pdf
Bilaga 1 Riskhanteringsplan uppföljning 2015.pdf

§26 Uppföljningsprocessen 2016

Dnr 2016/KS 0080 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Uppföljningsplanen för 2016 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med att få en ekonomi i balans innebär ett omfattande arbete bland annat med ekonomiska prognoser i stort sett varje månad. Arbetsinsatsen för att genomföra prognoser har varit omfattande och inte stått i relation till informationsvärdet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att antalet prognostillfällen minskas till tre tillfällen under 2016, efter månaderna februari, april och augusti. Mellanliggande månader lämnas en ekonomisk uppföljning med analys och riskbedömningar samt i förekommande fall volymutveckling.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att uppföljningsplanen för 2016 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att antal prognostillfällen inte minskas utan behålls tills vidare på befintlig nivå samt kompletteras med fördjupade analyser. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljningsprocess 2016.pdf

§27 Integrering av arbetet med tillgänglighetsplan i styrprocessen

Dnr 2016/KS 0077 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har arbetat fram tillgänglighetsplan för åren 2017-2019 med förslag till aktiviteter för 2017 och föreslår att kommunstyrelsen fastställer planen.

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen, 2015-06-02 § 116, att utarbeta förslag på hur arbetet med tillgänglighetsplanen skulle kunna integreras i styrprocessen från och med 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tillgänglighetsplanen behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen. Med den föreslagna ordningen blir planen en naturlig del av styrprocessen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillgänglighetsplan.pdf
Kommunala funktionshinderrådets protokollsutdrag 2016-02-04 § 4.pdf
Tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

§28 Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran

Dnr 2015/KS 0594 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman Pwc granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner av leverantörsreskontran.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga och säkerställer därför inte en tillräcklig intern kontroll inom området. Av de fem kontrollmålen som granskas bedöms tre uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.

Konsult- och servicekontoret har tagit fram förslag till svar på rapportens rekommendationer och föreslår kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen att anta skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.pdf
Granskning av leverantörsreskontra.pdf

§29 Ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till klockan 17:00

Dnr 2016/KS 0072 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2015, § 166, att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme i januari och februari för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00. När kommunfullmäktige behandlar interpellationer och frågor kockan 17:00-18:00 skapas mer tid för behandling av beslutsärenden med start klockan 18:00, i stället för som tidigare med start klockan 19:00.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att upplägget fungerade väl under januarimötet och anser att det skulle vara önskvärt att även fortsättningsvis under år 2016 fortsätta med upplägget. Bakgrunden till förslaget är att kommunfullmäktige sedan flera möten bakåt har bordlagt ärenden och att ärendemängden inte beräknas minska.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktiges sammanträden i april, maj, september, oktober, november och december 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor klockan 17:00-18:00.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om ändrad starttid för kommunfullmäktiges sammanträden år 2016.pdf