Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Beskrivning av ärendet
Med hänvisning till ärendet delårsrapport 1 ges ingen övrig ekonomisk rapport.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Delårsbokslut per april 2016 *

Dnr 2016/KS 0177 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson presenterar delårsbokslutet muntligt vid sammanträdet. Delårsrapporten kommer till kommunstyrelsens sammanträde 31 maj 2016.

4 Kostnadskalkyl för Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr 2015KSM0704

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

5 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 *

Dnr 2016/KS 0130 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 kommer att behandlas i kommunstyrelsen 31 maj 2016 och beslutas i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor. Förslag till kommunplan läggs till ärendet innan kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
VA-taxa 2017.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017.pdf
Äldreomsorgstaxa Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-27 § 1035.pdf
Äldreomsorgstaxa Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §56.pdf
Budget för revisorerna 2017 förslag från kommunfullmäktiges presidium.pdf

6 Förändrad rutin för indexuppräkning av taxor för brandskyddskontroll och sotning *

Dnr 2016/KS 0184 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

Beskrivning av ärendet
Förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har den 22 april 2016, § 29 beslutat att föreslå för medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga uppräkningen av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor enligt ett "sotningsindex" som varje år fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Genom ett fatta ett fullmäktigebeslut om uppräkningen kan Sbff själv årligen indexjustera såsom verkställighet enligt det av medlemskommunerna fastställda principbeslutet för indexuppräkning.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår att fullmäktige bifaller Sbff:s begäran om förändrad rutin för årlig uppräkning av taxan. De nya rutinerna kommer att medföra en betydande förenkling för Sbff.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förändrad rutin indexuppräkning av taxor för brandskyddskontroll och sotning.pdf
protokoll Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

7 Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontra

Dnr 2015/KS 0594 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman Pwc granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner av leverantörsreskontran.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga och säkerställer därför inte en tillräcklig intern kontroll inom området. Av de fem kontrollmålen som granskas bedöms tre uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2016 och beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare utredning kring vad som bör göras samt för förtydliganden kring tidigare fattade beslut i kommunledningsutskottet. Förslaget till svar på revisionsrapporten har nu kompletterats av konsult- och servicekontoret som föreslår att konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kompletterande svar på revisionsrapporten Granskning av leveranstörsreskontran.pdf
Kommunstyrelsens protkollsutdrag 2016-03-16 §42.pdf
Granskning av leverantörsreskontra.pdf

8 Svar på remiss om flyttning av fordon i vissa fall samt felparkeringsavgift

Dnr 2016KSM1203

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Tekniska kontorets yttrande antas som svar på Näringsdepartementets remiss.

Beskrivning av ärendet
Näringsdepartementet har remitterat ett förslag till ändring i två förordningar om flyttning av fordon och felparkeringssavgift. Förslaget möjliggör flyttning av ett fordon om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som är ogiltigt. Förslaget innebär också att en kommun kan fastställa felparkeringsavgiftens belopp till högst 1 300 kr.

Tekniska kontoret har tagit fram förslag till svar på remissen och föreslår att Tyresö kommun ställer sig positiva till Näringsdepartementets förslag till förändringar i de två förordningarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på Näringsdepartementets remiss om flyttning av fordon samt felparkeringsavgift.pdf
510-2016KSM1203-1-GORN.pdf
510-2016KSM1203-2-GORN.pdf

9 Svar på motion om utbildad personal inom förskolan *

Dnr 2015/KS 0599 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion om utbildad personal i förskolan till kommunfullmäktige den 17 december 2015 med följande förslag:

- att barn- och utbildningsförvaltningen inför krav på att all personal har adekvat utbildning, för att kommunen ska finansiera verksamheten
- att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett program för att underlätta för befintlig personal att utbilda sig inom yrket.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-04-20 § 32.pdf
Motion om utbildad personal inom förskolan.pdf

10 Serveringstillstånd för Silverado AB på restaurang Silverado, Vendelsövägen 47

Dnr 2016/KS 0165 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Silverado AB, 559056-2699, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Silverado, Vendelsövägen 47. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen. Tillståndet gäller från den 1 juni 2016. Som villkor för tillståndet gäller:

a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 23:30.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Silverado AB, 559056-2699, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Silverado, Vendelsövägen 47. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas. Ett villkor föreslås om att ätande och drickande gäster inte får vistas på uteserveringen efter klockan 23.30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Serveringstillstånd Silverado AB.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut fattade av alkoholhandläggaren, se bifogad förteckning.

Bilagor
160509 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

12 Meddelanden till kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0496 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till kommunledningsutskottet finns i bilagor.

Bilagor
PM Folksam Underhåll av cykelvägar.pdf

§66 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Beskrivning av ärendet
Med hänvisning till ärendet delårsrapport 1 ges ingen övrig ekonomisk rapport.

Beslut/Protokollsutdrag
§66_prot_20160519.pdf (176 kb)

§67 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§67_prot_20160519.pdf (230 kb)

§68 Delårsbokslut per april 2016

Dnr 2016/KS 0177 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten kommer till kommunstyrelsens sammanträde 31 maj 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20160519.pdf (230 kb)

§69 Kostnadskalkyl för Fornuddens nya skola och idrottshall - ärendet utgår

§70 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017

Dnr 2016/KS 0130 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 kommer att behandlas i kommunstyrelsen 31 maj 2016 och beslutas i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att informationen ska noteras.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att kommunplanen ska utgå från det socialdemokratiska budgetalternativet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att notera informationen och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det. Ordföranden ställer frågan om att kommunplanen ska utgå från det socialdemokratiska budgetalternativet och finner att kommunledningsutskottet har avslagit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
VA-taxa 2017.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017.pdf
Äldreomsorgstaxa Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-27 § 1035.pdf
Äldreomsorgstaxa Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §56.pdf
Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf
Budget för revisorerna 2017 förslag från kommunfullmäktiges presidium.pdf

§71 Förändrad rutin för indexuppräkning av taxor för brandskyddskontroll och sotning

Dnr 2016/KS 0184 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

Beskrivning av ärendet
Förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har den 22 april 2016, § 29 beslutat att föreslå för medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga uppräkningen av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor enligt ett "sotningsindex" som varje år fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Genom ett fatta ett fullmäktigebeslut om uppräkningen kan Sbff själv årligen indexjustera såsom verkställighet enligt det av medlemskommunerna fastställda principbeslutet för indexuppräkning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen förslår att fullmäktige bifaller Sbff:s begäran om förändrad rutin för årlig uppräkning av taxan.  De nya rutinerna kommer att medföra en betydande förenkling för Sbff.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE indexuppräkning Sbff.pdf
protokoll Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

§72 Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontra

Dnr 2015/KS 0594 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman Pwc granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner av leverantörsreskontran.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga och säkerställer därför inte en tillräcklig intern kontroll inom området. Av de fem kontrollmålen som granskas bedöms tre uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2016 och beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare utredning kring vad som bör göras samt för förtydliganden kring tidigare fattade beslut i kommunledningsutskottet. Förslaget till svar på revisionsrapporten har nu kompletterats av konsult- och servicekontoret som föreslår att konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kompletterande svar på revisionsrapporten Granskning av leveranstörsreskontran.pdf
Kommunstyrelsens protkollsutdrag 2016-03-16 §42.pdf
Granskning av leverantörsreskontra.pdf

§73 Svar på remiss om flyttning av fordon i vissa fall samt felparkeringsavgift

Dnr 2016KSM1203

Kommunledningsutskottets beslut
- Tekniska kontorets yttrande antas som svar på Näringsdepartementets remiss om ändring i två förordningar om flyttning av fordon och felparkeringssavgift.

Beskrivning av ärendet
Näringsdepartementet har remitterat ett förslag till ändring i två förordningar om flyttning av fordon och felparkeringssavgift. Förslaget möjliggör flyttning av ett fordon om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som är ogiltigt. Förslaget innebär också att en kommun kan fastställa felparkeringsavgiftens belopp till högst 1 300 kr.
 
Tekniska kontoret har tagit fram förslag till svar på remissen och föreslår att Tyresö kommun ställer sig positiva till Näringsdepartementets förslag till förändringar i de två förordningarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på Näringsdepartementets remiss om flyttning av fordon samt felparkeringsavgift.pdf
510-2016KSM1203-1-GORN.pdf
510-2016KSM1203-2-GORN.pdf

§74 Svar på motion om utbildad personal inom förskolan

Dnr 2015/KS 0599 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion om utbildad personal i förskolan till kommunfullmäktige den 17 december 2015 med följande förslag:

- att barn- och utbildningsförvaltningen inför krav på att all personal har adekvat utbildning, för att kommunen ska finansiera verksamheten
- att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett program för att underlätta för befintlig personal att utbilda sig inom yrket.
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag  2016-04-20 § 32.pdf
Motion om utbildad personal inom förskolan.pdf

§75 Serveringstillstånd för Silverado AB på restaurang Silverado, Vendelsövägen 47

Dnr 2016/KS 0165 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Silverado AB, 559056-2699, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Silverado, Vendelsövägen 47. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen. Tillståndet gäller från den 1 juni 2016. Som villkor för tillståndet gäller:

a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 23:30.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Silverado AB, 559056-2699, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Silverado, Vendelsövägen 47. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen.
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas. Ett villkor föreslås om att ätande och drickande gäster inte får vistas på uteserveringen efter klockan 23.30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Serveringstillstånd Silverado AB.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§76 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

- Delegationsbeslut fattade av alkoholhandläggaren, se bifogad förteckning.
 
- Förordnande som tillförordnad kommundirektör 18 maj 2016- 21 maj 2016, se bifogat beslut.

Bilagor
160509 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf
Förordnande som tillförordnad kommundirektör 18 maj 2016- 21 maj 2016.pdf

§77 Meddelanden till kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0496 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till kommunledningsutskottet finns i bilagor.

Bilagor
PM Folksam Underhåll av cykelvägar.pdf