Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-08-11

Sammanträde 2016-08-11

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om
aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Delrapport om kommunens arbete kring digitala signaturer

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chef Urban Petrén informerar i bifogad PM om kommunens arbete med digital
signering.

Bilagor
Digital signering KLU 20160801.pdf

4 Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi *

Dnr 2016/KS 0118 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Uppföljningen av energiplanen noteras.
2. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin noteras.
3. Uppföljningen av klimatstrategin noteras.
4. Ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad
energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har följt upp kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi
och klimatstrategi. Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska aktuell
plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen beslutas av
kommunfullmäktige.

Kontoret har tagit fram förslag till reviderad energieffektiviseringsstrategi och
reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god
väg att uppfylla och flertalet åtgärder är klara eller pågående. Förslag till ny klimat-
och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i
energiplanen har tagits fram.

Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 12 april 2016 för att ta fram en
analys för vad som är möjligt att åstadkomma och ge förslag på skarpare målsättning
gällande klimatneutralitet, samt eventuellt införa mål om fossilbränslefritt årtal.

Tekniska kontoret har därefter gjort en analys för vad som är realistiskt att
åstadkomma och föreslår ett nytt mål om fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt att
målet för andelen biodrivmedel justeras upp och ska utgöra 20 procent år 2020.
Övriga mål förslås fortfarande gälla.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning energiplan energieffektiviseringsstrategi klimatstrategi
samt ny klimat- och energistrategi.pdf
Klimat- och energistrategi för Tyreso kommun.docx
Rapport Energiplan Tyresö reviderad 2016.pdf
Energieffektiviseringsstrategi reviderad 2016.pdf
Samlat åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och
klimatstrategi.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §55.pdf

5 Marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1 *

Dnr 2016/KSM0613.253

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Stadsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets
genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal
avseende Kryddvägen etapp 1 mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att
avyttra mark för bostadsbebyggelse, säkerställa kvalitéten i projektet, tydliggöra
ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen.

Detaljplanen för området och avtalet behandlades av kommunstyrelsen 2016-05-10 §
77, men ska beslutas i kommunfullmäktige. Avtalet föreslås nu kompletteras med ett
tillägg i § 5 om att exploatören även förbinder sig till att 10 stycken av
bostadslägenheterna ska förmedlas genom Tyresö bostäders kö. Därför behöver
avtalet behandlas igen i kommunstyrelsen.

I övrigt är avtalet detsamma som tidigare. I avtalet framgår det att lägenheterna ska
upplåtas med hyresrätt samt att 10 procent av samtliga bostäder ska upplåtas till
Tyresö kommun.

Detaljplanen är oförändrad och tas därför inte upp igen i kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_för_marköverlåtelseavtal_Kryddvägen_etapp 1.pdf
Marköverlåtelseavtal_LW_Kryddvägen etapp1_slutversion_160401_rev160622.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §77.pdf

6 Äldreboende och skola i Fornudden - förslag till tidsmässig prioritering

Dnr 2016/KS 0249 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Föreslagen prioriteringsordning, scenario 1, för byggnation av äldreboende samt
grundskola i Fornudden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för avsikt att uppföra äldreboende samt grundskola i Fornudden.
Frågan om i vilken ordning byggprojektet ska genomföras har varit föremål för
utredning. Två alternativa scenarier har utretts. Scenario 1: Att bygga det nya
äldreboendet först och låta befintligt äldreboende, Ängsgården, stå kvar och vara i
bruk till dess att nya boendet är färdigställt. Scenario 2: Att bygga nytt äldreboende
parallellt med den nya skolan.

Efter genomgång av förvaltningarnas behov samt ekonomiska konsekvenser av båda
alternativen förordar en enig styrgrupp för Fornudden att projektet genomförs enligt
scenario 1.

Bilagor
Tjut Fornudden-prioritering-2016-07-04.docx
Fornudden scenario 1.pdf
Fornudden scenario 2.pdf

7 Fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2016/KS 0201 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Fördelningsmodellen antas.
2. Uppföljning sker inför 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erhåller schablonersättning för nyanlända flyktingar med permanent
uppehållstillstånd och söker ett antal bidrag/ersättningar för asylsökande barn och
ungdomar. Bidragen är riktade till olika ändamål och ska fördelas till det de är ämnade
för. Förvaltningen föreslår en fördelningsmodell samt att uppföljning sker inför 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf

8 Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro

Dnr 2016/KSP 0061 015

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Handlingsplan för att minska sjukfrånvaron i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
För att ytterligare förstärka kommunens beslutsamhet att nå målet om fyra procents
sjukfrånvaro 2018 föreslås en handlingsplan som ska vara vägledande för det fortsatta
arbetsmiljöarbetet under 2016 och 2017. Om inte sjukfrånvaron börjar minska under
andra halvåret 2016 och början av 2017 kan ytterligare åtgärder komma att krävas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.pdf
Handlingsplan minskad sjukfrånvaro.pdf

9 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ifråga om tillsyn av sprängämnesprekursorer *

Dnr 2016/KS 0194 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
fastställs. Revideringen innebär att förbundet förutom den tillsyn som nu bedrivs,
också får tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer.
2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med den 1 oktober 2016.
3. Beslutet enligt punkt 1-2 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och
Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-
19, § 16, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att ändra
förbundsordningen så att ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses i
lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
läggs på förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s
framställan. Samtliga medverkande kommuner ska fatta likalydande beslut för att den
nya förbundsordningen ska börja gälla.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE ändring av förbundsordning Smohf.pdf
Förbundsordning med föreslagna revideringar inarbetade (3).pdf
Gällande förbundsordning (3).pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 16 (3).pdf

10 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer *

Dnr 2016/KS 0195 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt
lagen om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med 1 oktober 2016.
2. Beslutet enligt punkt ett gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende
beslutar att fastställa Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som tillsynsmyndighet
samt att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut om förbundsordning
och taxa.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-
19, § 17, att föreslå att samtliga kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och
Tyresö beslutar om taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet
enligt lagen om sprängämnesprekursorer enligt inskickat förslag från förbundet.
Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga
medlemskommuner måste fatta likalydande beslut om taxan.

Bilagor
TJÄNSTESKTIVELSE taxa Smohf tillsyn sprängämnesprekursorer.pdf
Förslag taxa för Smohfs verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer.pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 17.pdf

11 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Nacka-Tyresö- Värmdö

Dnr 2016/KS 0188 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 123 140
kr avseende tidsperioden 1 april - 30 december 2016.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet
senast den sista april 2017. Detta kan ske genom att de handlingar som beskrivs i
ansökan från brottsofferjouren tillställs kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har mottagit en ny ansökan om verksamhetsbidrag för 2016 till den
lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö, Tyresö (BOJ NVT), efter tidigare avslag i
kommunstyrelsen i december 2015. Kommunkansliet bedömer att det nu finns
möjlighet att ge ett positivt beslut på grund av omfattande förändringar i
verksamheten. Bland annat har vid årsmötet i mars 2016 valts ny ordförande samt
ytterligare fyra stycken nya styrelseledamöter. Även en ny verksamhetschef har
anställts. Dock föreslås att bidraget utgår från och med april istället för retroaktivt från
årsskiftet.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE ansökan verksamhetsbidrag BOJ NVT.pdf
BOJ ansökan verksamhetsbidrag för 2016.pdf
BOJ verksamhetsberättelse 2014.pdf
BOJ statistik.pdf
BOJ årsredovisning.pdf

12 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet *

Dnr 2016/KS 0205 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till
kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i att
ansvaret för verksamheten flyttats från barn- och utbildningsnämnden och gymnasie-
och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen från 1 januari 2016
(kommunfullmäktige 2015-09-10 § 89) samt att nu även socialnämndens kost- och
måltidsverksamhet föreslås flyttas till kommunstyrelsen från och med december 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansvar för kost- och måltidsproduktion.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1047.pdf

13 Revidering av socialnämndens reglemente *

Dnr 2016/KS 0216 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Det bifogade förslaget till nytt reglemente för socialnämnden antas.
2. Det reviderade reglementet tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens reglemente reviderades senast 2012 och är därför i behov av
revidering, då det bland annat hänvisar till upphävd lagstiftning. Vidare har i förslaget
lagts till ett antal uppgifter som socialförvaltningen gör men som inte återspeglas i nu
gällande reglemente. Det gäller exempelvis avseende upphandlade verksamheter inom
socialtjänstens område eller områden där lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
använts.

Reglementet har också setts över redaktionellt och vissa språkjusteringar har gjorts. I
förslaget har inte lagts till några nya uppgifter som inte socialnämnden redan idag gör.
Inte heller har några uppgifter tagits bort. Revideringen syftar således enbart till att
bättre återspegla socialnämndens nuvarande uppgifter.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente socialnämnden.pdf
Reglemente för socialnämnden.docx
nu gällande reglemente socialnämnden beslutad KF 2012-04-19 § 42.pdf

14 Revidering i delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0193 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delegationsordningen revideras enligt det förslag som lämnats av miljö- och
trafikavdelningen.

Beskrivning av ärendet
Chefen för miljö- och trafikavdelningen har lämnat förslag om vissa justeringar i den
delegationsordning som beslutades av kommunstyrelsen i december 2015.
Kommunkansliet förordar att ändringarna kan ske.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE revidering delegationsordning.pdf
Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

15 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2017 *

Dnr 2016/KS 0209 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 fastställs enligt
kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2017 fastställs enligt
kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2017 för kommunledning och presidier hålls 21-22 februari, 19 april,
26 april och 9 november.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut
4. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2017 fastställs enligt
kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige under 2017 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2017.pdf

16 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0225 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående
uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Kontinuerlig
rapportering om status och även avrapportering om slutförda uppdrag sker löpande i
kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras
dock inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF juni 2016.pdf

17 Svar på motion om att slopa ensamstängningarna *

Dnr 2016/KS 0069 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnade in en motion om att slopa
ensamstängningarna på förskolor och fritidshem till kommunfullmäktige den 28 januari
2016 med följande förslag:
- att Tyresö kommun i budgeten fört 2017 tillför medel med det tydliga målet att
samtliga förskolor och fritidshem ska slopa ensamstängningarna
- att de berörda fackliga organisationerna delges kommunens målsättning med de
ökade resurserna.
- att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med verksamheterna genomför
en schemaöversyn för att undersöka om ändringar kan göras bland den befintliga
arbetsstyrkan med det tydliga målet att ingen ska stänga en förskola eller ett
fritidshem ensam.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat motionen
och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Sedan
barn- och utbildningsnämndens behandling har ärendet kompletterats av HR-
avdelningen i bifogat PM.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-04-20 § 31.pdf
PM angående ensamstängning på förskolan.docx
Motion om att slopa ensamstängningarna.pdf

18 Svar på motion om att förbjuda vilda djur på cirkus i Tyresö *

Dnr 2015/KS 0597 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Liljan Nylinder (MP) har den 16 december 2015
inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska fatta ett generellt beslut om att
inte upplåta kommunal mark till cirkusar som har vilda djur.

Kommunkansliet gör bedömningen att det inte ligger inom den kommunala
kompetensen att införa lokala föreskrifter i frågor där bemyndigande saknas i lag eller
annan författning att reglera frågan. Ordningslagen har inte till syfte att reglera
djurskyddsfrågor, utan syftar till att upprätthålla ordning och säkerhet.
Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar
i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus.
Ordningslagen anger särskilt att frågor som kan och ska hanteras i annan lagstiftning
inte ska hanteras enligt den lagstiftningen.

Motionen föreslås anses besvarad genom kommunkansliets juridiska bedömning.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartisterna Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Lilian Nylinder föreslår
kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommun inte ska hyra ut mark till cirkusar med
vilda djur samt att inte stödja den typen av cirkusar.

Jag delar Miljöpartiets syn på användning av icke-domesticerade djur på cirkus.
Sjölejon ska hålla till i havet på klippor, inte i sågspån på en cirkus. Miljön på en cirkus
går aldrig att jämföra med den i det vilda.

Men samtidigt är det ingen fråga som Tyresö kommun kan reglera genom lokala
föreskrifter i ordningsstadgan, vilket det redogörs för i tjänstemannaskrivelsen.
Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar
i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus.
Viktigt att påpeka är dock att Tyresö inte stöder användningen av vilda och exotiska
djur på cirkus. Det är också positivt att antalet cirkusar i Sverige som fortfarande
använder vilda djur i föreställningarna är väldigt få till antalet och att utvecklingen går
åt rätt håll.

Med anledning av detta anses motionen besvarad.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE - svar på motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf
Motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf

19 Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut *

Dnr 2016/KS 0173 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens
förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut. I
motionen föreslås utredning av:
- hur kommunens skolor jobbar med att förhindra smittspridning
- hur kommunen uppmuntrar nyanlända föräldrar att låta barnen genomgå
kostnadsfritt erbjudande om undersökning
- hur kommunens åtgärdsplan vid smittspridning i skolor och förskolor ser ut

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och
föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 53.pdf
Motion Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott
av smittsam sjukdom ser ut.pdf

20 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av
delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som
besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att
återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Investeringsbeslut av kommundirektören 2016-06-09 om medel för dataanslutningar,
dnr 2016/KS 0232 12

Bilagor
Investeringsbeslut Investeringsmedel för åtgärder av dataanslutningar.pdf

§78 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 31 maj 2016.pdf

§79 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20160811.pdf (164 kb)

§80 Delrapport om kommunens arbete kring digitala signaturer

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chef Urban Petrén informerar i bifogad PM om kommunens arbete med digital signering.

Bilagor
Digital signering KLU 20160801.pdf

§81 Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi

Dnr 2016/KS 0118 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Uppföljningen av energiplanen noteras.
2. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin noteras.
3. Uppföljningen av klimatstrategin noteras.
4. Ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har följt upp kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi. Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen beslutas av kommunfullmäktige.
 
Kontoret har tagit fram förslag till reviderad energieffektiviseringsstrategi och reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god väg att uppfylla och flertalet åtgärder är klara eller pågående. Förslag till ny klimat- och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i energiplanen har tagits fram.
 
Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 12 april 2016 för att ta fram en analys för vad som är möjligt att åstadkomma och ge förslag på skarpare målsättning gällande klimatneutralitet, samt eventuellt införa mål om fossilbränslefritt årtal.
 
Tekniska kontoret har därefter gjort en analys för vad som är realistiskt att åstadkomma och föreslår ett nytt mål om fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt att målet för andelen biodrivmedel justeras upp och ska utgöra 20 procent år 2020. Övriga mål förslås fortfarande gälla.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning energiplan energieffektiviseringsstrategi klimatstrategi samt ny klimat- och energistrategi.pdf
Klimat- och energistrategi  för Tyreso kommun.docx
Rapport Energiplan Tyresö reviderad 2016.pdf
Energieffektiviseringsstrategi reviderad 2016.pdf
Samlat åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §55.pdf

§82 Marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1

Dnr 2016/KSM0613.253

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att avyttra mark för bostadsbebyggelse, säkerställa kvalitéten i projektet, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen. 
 
Detaljplanen för området och avtalet behandlades av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 77, men ska beslutas i kommunfullmäktige. Avtalet föreslås nu kompletteras med ett tillägg i § 5 om att exploatören även förbinder sig till att 10 stycken av bostadslägenheterna ska förmedlas genom Tyresö bostäders kö. Därför behöver avtalet behandlas igen i kommunstyrelsen.
 
I övrigt är avtalet detsamma som tidigare. I avtalet framgår det att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt samt att 10 procent av samtliga bostäder ska upplåtas till Tyresö kommun.
 
Detaljplanen är oförändrad och tas därför inte upp igen i kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_för_marköverlåtelseavtal_Kryddvägen_etapp 1.pdf
Marköverlåtelseavtal_LW_Kryddvägen etapp1_slutversion_160401_rev160622.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §77.pdf

§83 Äldreboende och skola i Fornudden - förslag till tidsmässig prioritering

Dnr 2016/KS 0249 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Föreslagen prioriteringsordning, scenario 1, för byggnation av äldreboende samt grundskola i Fornudden godkänns.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnads-utskottet 2015-12-17 § 182 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-17 § 182 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) förstahandsyrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för avsikt att uppföra äldreboende samt grundskola i Fornudden. Frågan om i vilken ordning byggprojektet ska genomföras har varit föremål för utredning. Två alternativa scenarier har utretts. Scenario 1: Att bygga det nya äldreboendet först och låta befintligt äldreboende, Ängsgården, stå kvar och vara i bruk till dess att nya boendet är färdigställt. Scenario 2: Att bygga nytt äldreboende parallellt med den nya skolan.
 
Efter genomgång av förvaltningarnas behov samt ekonomiska konsekvenser av båda alternativen förordar en enig styrgrupp för Fornudden att projektet genomförs enligt scenario 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna prioriteringsordning enligt scenario 1 för byggnation av äldreboende samt grundskola i Fornudden.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand att ärendet bordläggs till detaljplanen är antagen. Marie Åkesdotter (MP) instämmer i yrkandet.
 
Anita Mattsson (S) yrkar i andra hand att förslaget omarbetas enligt Socialdemokraternas grundförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska bordläggas. Kommunledningsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om att bifalla Anita Mattssons (S) andrahandsyrkande. Kommunledningsutskottet beslutar att bifalla ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjut Fornudden-prioritering-2016-07-04.docx
Fornudden scenario 1.pdf
Fornudden scenario 2.pdf

§84 Fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2016/KS 0201 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Fördelningsmodellen antas.
2. Uppföljning sker inför 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erhåller schablonersättning för nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd och söker ett antal bidrag/ersättningar för asylsökande barn och ungdomar. Bidragen är riktade till olika ändamål och ska fördelas till det de är ämnade för. Förvaltningen föreslår en fördelningsmodell samt att uppföljning sker inför 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf

§85 Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro

Dnr 2016/KSP 0061 015

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Handlingsplan för att minska sjukfrånvaron i Tyresö kommun antas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
För att ytterligare förstärka kommunens beslutsamhet att nå målet om fyra procents sjukfrånvaro 2018 föreslås en handlingsplan som ska vara vägledande för det fortsatta arbetsmiljöarbetet under 2016 och 2017. Om inte sjukfrånvaron börjar minska under andra halvåret 2016 och början av 2017 kan ytterligare åtgärder komma att krävas.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplan för att minska sjukfrånvaron i Tyresö kommun.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar återremittering för att komplettera underlaget med orsaker, förtydligande av förebyggande arbete och ytterligare konkretisering av åtgärder mot sjukfrånvaro. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras. Kommunledningsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.pdf
Handlingsplan minskad sjukfrånvaro.pdf

§86 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ifråga om tillsyn av sprängämnesprekursorer

Dnr 2016/KS 0194 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs. Revideringen innebär att förbundet förutom den tillsyn som nu bedrivs, också får tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.
2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med den 1 oktober 2016.
3. Beslutet enligt punkt 1-2  gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 16, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att ändra förbundsordningen så att ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer läggs på förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medverkande kommuner ska fatta likalydande beslut för att den nya förbundsordningen ska börja gälla.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE ändring av förbundsordning Smohf.pdf
Förbundsordning med föreslagna revideringar inarbetade (3).pdf
Gällande förbundsordning (3).pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 16 (3).pdf

§87 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Dnr 2016/KS 0195 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med 1 oktober 2016.
2. Beslutet enligt punkt ett gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att fastställa Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som tillsynsmyndighet samt att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut om förbundsordning och taxa.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 17, att föreslå att samtliga kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö beslutar om taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer enligt inskickat förslag från förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medlemskommuner måste fatta likalydande beslut om taxan.

Bilagor
TJÄNSTESKTIVELSE taxa Smohf tillsyn sprängämnesprekursorer.pdf
Förslag taxa för Smohfs verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer.pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 17.pdf

§88 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2016/KS 0188 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 123 140 kr avseende tidsperioden 1 april - 30 december 2016.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2017. Detta kan ske genom att de handlingar som beskrivs i ansökan från brottsofferjouren tillställs kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har mottagit en ny ansökan om verksamhetsbidrag för 2016 till den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö, Tyresö (BOJ NVT), efter tidigare avslag i kommunstyrelsen i december 2015. Kommunkansliet bedömer att det nu finns möjlighet att ge ett positivt beslut på grund av omfattande förändringar i verksamheten. Bland annat har vid årsmötet i mars 2016 valts ny ordförande samt ytterligare fyra stycken nya styrelseledamöter. Även en ny verksamhetschef har anställts. Dock föreslås att bidraget utgår från och med april istället för retroaktivt från årsskiftet.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE ansökan verksamhetsbidrag BOJ NVT.pdf
BOJ ansökan verksamhetsbidrag för 2016.pdf
BOJ verksamhetsberättelse 2014.pdf
BOJ statistik.pdf
BOJ årsredovisning.pdf

§89 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet

Dnr 2016/KS 0205 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i att ansvaret för verksamheten flyttats från barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen från 1 januari 2016 (kommunfullmäktige 2015-09-10 § 89) samt att nu även socialnämndens kost- och måltidsverksamhet föreslås flyttas till kommunstyrelsen från och med december 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansvar för kost- och måltidsproduktion.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1047.pdf

§90 Revidering av socialnämndens reglemente

Dnr 2016/KS 0216 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Det bifogade förslaget till nytt reglemente för socialnämnden antas.
2. Det reviderade reglementet tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens reglemente reviderades senast 2012 och är därför i behov av revidering, då det bland annat hänvisar till upphävd lagstiftning. Vidare har i förslaget lagts till ett antal uppgifter som socialförvaltningen gör men som inte återspeglas i nu gällande reglemente. Det gäller exempelvis avseende upphandlade verksamheter inom socialtjänstens område eller områden där lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) använts.
 
Reglementet har också setts över redaktionellt och vissa språkjusteringar har gjorts. I förslaget har inte lagts till några nya uppgifter som inte socialnämnden redan idag gör. Inte heller har några uppgifter tagits bort. Revideringen syftar således enbart till att bättre återspegla socialnämndens nuvarande uppgifter.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente socialnämnden.pdf
Reglemente för socialnämnden.docx
nu gällande reglemente socialnämnden beslutad KF 2012-04-19 § 42.pdf

§91 Revidering i delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0193 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delegationsordningen revideras enligt det förslag som lämnats av miljö- och trafikavdelningen.

Beskrivning av ärendet
Chefen för miljö- och trafikavdelningen har lämnat förslag om vissa justeringar i den delegationsordning som beslutades av kommunstyrelsen i december 2015. Kommunkansliet förordar att ändringarna kan ske.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE revidering delegationsordning.pdf

§92 Sammanträdesdatum för kommunlednings-utskott, kommunstyrelse och kommun-fullmäktige 2017

Dnr 2016/KS 0209 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2017 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2017 för kommunledning och presidier hålls 21-22 februari, 19 april, 26 april och 9 november.
Kommunledningsutskottets beslut
4. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2017 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige under 2017 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2017.pdf

§93 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0225 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Kontinuerlig rapportering om status och även avrapportering om slutförda uppdrag sker löpande i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras dock inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF juni 2016.pdf

§94 Svar på motion om att slopa ensamstängningarna

Dnr 2016/KS 0069 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till röstförklaring i barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 § 31 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnade in en motion om att slopa ensamstängningarna på förskolor och fritidshem till kommunfullmäktige den 28 januari 2016 med följande förslag:
- att Tyresö kommun i budgeten fört 2017 tillför medel med det tydliga målet att samtliga förskolor och fritidshem ska slopa ensamstängningarna
- att de berörda fackliga organisationerna delges kommunens målsättning med de ökade resurserna.
- att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med verksamheterna genomför en schemaöversyn för att undersöka om ändringar kan göras bland den befintliga arbetsstyrkan med det tydliga målet att ingen ska stänga en förskola eller ett fritidshem ensam.
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Sedan barn- och utbildningsnämndens behandling har ärendet kompletterats av HR-avdelningen i bifogat PM.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-04-20 § 31.pdf
PM angående ensamstängning på förskolan.docx
Motion om att slopa ensamstängningarna.pdf

§95 Svar på motion om att förbjuda vilda djur på cirkus i Tyresö *

Dnr 2015/KS 0597 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Liljan Nylinder (MP) har den 16 december 2015 inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska fatta ett generellt beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som har vilda djur.
 
Kommunkansliet gör bedömningen att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att införa lokala föreskrifter i frågor där bemyndigande saknas i lag eller annan författning att reglera frågan. Ordningslagen har inte till syfte att reglera djurskyddsfrågor, utan syftar till att upprätthålla ordning och säkerhet. Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus. Ordningslagen anger särskilt att frågor som kan och ska hanteras i annan lagstiftning inte ska hanteras enligt den lagstiftningen.
 
Motionen föreslås anses besvarad genom kommunkansliets juridiska bedömning.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartisterna Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Lilian Nylinder föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommun inte ska hyra ut mark till cirkusar med vilda djur samt att inte stödja den typen av cirkusar.
 
Jag delar Miljöpartiets syn på användning av icke-domesticerade djur på cirkus. Sjölejon ska hålla till i havet på klippor, inte i sågspån på en cirkus. Miljön på en cirkus går aldrig att jämföra med den i det vilda.
 
Men samtidigt är det ingen fråga som Tyresö kommun kan reglera genom lokala föreskrifter i ordningsstadgan, vilket det redogörs för i tjänstemannaskrivelsen. Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus. Viktigt att påpeka är dock att Tyresö inte stöder användningen av vilda och exotiska djur på cirkus. Det är också positivt att antalet cirkusar i Sverige som fortfarande använder vilda djur i föreställningarna är väldigt få till antalet och att utvecklingen går åt rätt håll.
 
Med anledning av detta anses motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om bifall till ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om bifall till Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE - svar på motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf
Motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf

§96 Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Dnr 2016/KS 0173 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade bifallit avslagsförslaget om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut. I motionen föreslås utredning av:
- hur kommunens skolor jobbar med att förhindra smittspridning
- hur kommunen uppmuntrar nyanlända föräldrar att låta barnen genomgå kostnadsfritt erbjudande om undersökning
- hur kommunens åtgärdsplan vid smittspridning i skolor och förskolor ser ut
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 53.pdf
Motion Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.pdf

§97 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Investeringsbeslut av kommundirektören 2016-06-09 om medel för dataanslutningar, dnr 2016/KS 0232 12

Bilagor
Investeringsbeslut Investeringsmedel för åtgärder av dataanslutningar.pdf