Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-09-01

Sammanträde 2016-09-01

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 31 juli 2016.pdf
Bilaga 1 Uppföljning skatteintäkter 2017-2020.pdf
Månadsuppföljning juli.pdf

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Återrapport från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om åtgärder för att nå en ekonomi i balans

Dnr 2016/KS 0259 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen från barn- och utbildningsnämnden noteras.
2. Redovisningen från socialnämnden noteras.
3. Socialnämnden ska till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2016 § 95 att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016 om åtgärder för att nå en ekonomi i balans och minimerade underskott. Barn- och utbildningsnämnden behandlar ärendet den 24 augusti och socialnämnden den 29 augusti. Nämndernas kallelsehandlingar bifogas ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapport från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för ekonomi i balans.pdf
Tjänsteskrivelse och åtgärsplan barn- och utbildningsförvaltningen.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse åtgärder socialförvaltningen.pdf

4 Antagande av lokala kollektivavtal

Dnr 2016/KSP 0074 012

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Kommunledningsutskottet antar Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - LOK 16.
2. Kommunledningsutskottet antar Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16.
3. Kommunledningsutskottet antar Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - BEA.
4. Kommunledningsutskottet antar Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 16.
5. Kommunledningsutskottet antar Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 16.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtalen som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och landsting och fackförbundet Kommunal. För att centrala kollektivavtalen ska gälla formellt i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. De lokala avtal som nu ska antas är inte nya utan har tillämpats i kommunen tidigare, även om mindre förändringar har gjorts i dem. Förändringarna framgår i bifogade cirkulär.
Avtalen gäller från 1 maj 2016 till och med 30 april 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av lokala kollektivavtal.pdf
Lokalt förhandlingsprotokoll 1.pdf
Cirkulär 16015.pdf
Cirkulär 16015 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16015 Bilaga 2.pdf
Lokalt förhandlingsprotokoll 2.pdf
Cirkulär 16024.pdf
Cirkulär 16024 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16024 Bilaga 2.pdf
Lokalt förhandlingprotokoll 3.pdf
Cirkulär 16022.pdf
Cirkulär 16022 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16022 Bilaga 2.pdf
Lokalt förhandlingsprotokoll 4.pdf
Cirkulär 16020.pdf
Cirkulär 16020 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16020 Bilaga 2.pdf
Lokalt förhandlingsprotokoll 5.pdf
Cirkulär 16021.pdf
Cirkulär 16021 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16021 Bilaga 2.pdf

5 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0253 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Systemförvaltare Birgitta Gustafsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 26 september 2016.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.pdf

6 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden *

Dnr 2016/KS 0254 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Under kommunstyrelsen har anställts en kostchef som från och med 1 januari 2017 ska arbeta förvaltningsövergripande med frågor som rör kost, däribland drift av exempelvis skolmatsalar i kommunala skolor och drift av restaurang vid det kommunala äldreboendet Björkbacken etcetera. Det kan bli aktuellt med tillsyn och prövning enligt tobaks- och alkollagen för dessa verksamheter.

Enligt 3 kap. 5 § 2 kommunallagen får en nämnd inte utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden tilldelas beslutanderätten när kommunstyrelsen driver verksamheten. I övriga ärenden som rör alkohol- och tobakstillsyn kvarstår beslutanderätten enligt nuvarande ordning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reglemente byggnadsnämnden.pdf
förslag - reglemente för byggnadsnämnden.pdf

7 Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar *

Dnr 2015/KS 0397 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 september 2015 om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar, med förslag om att kommunen tar initiativ för att tillgängliggöra omklädningsrummen på de kommunala anläggningarna för att fler ska känna sig välkomna.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt fastighetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Låt mig inledningsvis tacka motionären för en motion som lyfter en viktig fråga som har stor betydelse för de individer som berörs. Frågan om könsneutrala omklädningsrum är betydelsefull dels ur ett tillgänglighetsperspektiv men också ur ett hbtq-perspektiv.

Möjligheten att stänga om sig och vara i fred istället för att byta om inför andra kan vara den avgörande skillnaden som gör att personer som annars inte skulle ha deltagit i aktiviteter faktiskt kan göra det. För oss är det därför viktigt att ta frågan på allvar.

Vi vet från nationella undersökningar att det bland främst unga transpersoner finns många som tvekar inför i att delta i idrott eller träning. Det är något vi har möjlighet att motverka. Att ge möjlighet till ombyte i avskildhet är en lösning. På samma sätt kan det vara positivt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att få en möjlighet att byta om i avskildhet.

Det är alltså i grunden en god idé att komplettera de omklädningsrum som vanligtvis finns med ett mindre omklädningsrum där den som har behov kan byta om avskilt. Det ökar inkluderingen och möjliggör för fler att medverka i organiserad träning av någon form.

Som noteras i svaren från förvaltningen medför införandet av könsneutrala omklädningsrum ombyggnadskostnader och kan beroende på vilken lösning som väljs också leda till att andra utrymmen minskas. Dock behöver det inte vara så långtgående om befintliga utrymmen disponeras på ett genomtänkt sätt.

Vi kommer att jobba med vidare frågan i kommunen längs två spår.

- I alla nya tillkommande anläggningar där det finns omklädningsrum kommer vi att säkerställa att det också finns ett könsneutralt omklädningsrum.
- I våra befintliga lokaler kommer det att göras en översyn för att kartlägga vilka möjligheter som finns att steg för steg lösa behoven. En möjlig lösning är att komplettera befintliga handikapptoaletter med möjligheter till dusch och ombyte vilket skulle bereda möjligheten till ombyte i enskildhet.

I Tyresö är det i våra offentliga lokaler redan idag regel att vi har könsneutrala toaletter (det vill säga toaletter med individuella dörrar utan uppdelning i dam/herr är huvudregel). På samma sätt är det vår målsättning att tillgängliggöra idrott och träning för fler genom skapandet av könsneutrala omklädningsrum.

Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 8.pdf
Protokollsutdrag KFN 2015-12-07 § 92 Motion om könsneutrala omklädningsrum (S).pdf
Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf

8 Svar på motion om att införa en vikariepool för förskolor *

Dnr 2016/KS 0142 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 mars 2016 om vikariepool på förskolorna, med följande förslag:

- att Tyresö kommun tar fram en modell för en vikariepool primärt inom förskolans verksamhetsområde i enlighet med beskrivningen i motionen
- att utifrån erfarenheterna av vikariepoolen inom förskolans område, utveckla modellen att även tillämpas på andra verksamhetsområden

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen skrivit förslag till svar på motionen. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 51.pdf
Motion om att införa en vikariepool för förskolor.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut av kommundirektören
Förordnande som tillförordnad kommundirektör 10-18 september 2016, 2016-08-22, dnr 2016/KS 0102 003

Delegationsbeslut av alkoholhandläggare
Se bifogat dokument

Delegationsbeslut av chefen för kvalitetsenheten
Se bifogat dokument

Bilagor
Förordnande som tillförordnad kommundirektör 10-18 september 2016.pdf
160822 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

10 Påföljd enligt alkohollagen för Sjöboden i Tyresö AB

Dnr 2016/KS 0115 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Serveringstillståndet för Sjöboden i Tyresö AB (556820-5347) på restaurang Sjöboden återkallas med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Sjöboden i Tyresö AB, 556820-5347, har sedan december 2010 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Sjöboden, Vendelsövägen 64.

I december 2014 meddelades bolaget en erinran på grund av ekonomisk misskötsamhet. Den 28 april 2016 beslutade kommunledningsutskottet att meddela bolaget en varning på grund av fortsatt misskötsamhet. Bristerna har inte åtgärdats och ny allvarlig misskötsamhet har förekommit. Bolaget bedöms inte längre uppfylla lämplighetskraven i 8 kap 12 § alkohollagen. Därför föreslås att bolagets serveringstillstånd återkallas med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen.

Ärendehandlingarna skickas ut med brevpost av sekretesskäl.

Bilagor
Information om hur man överklagar beslut enligt AL.pdf

Ärenden som tillkommer till kommunstyrelsen och bereds i andra organ

- Information om överförmyndarnämnden från enhetschef Niklas Näslund
Via MSU
- Rufs 2050 remissvar
- Svar på motion om namnsättning av cykelvägar *
Via BMM
- Svar på motion om CEMR-deklarationen *
- Svar på motion om ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö *

§98 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 31 juli 2016.pdf
Bilaga 1 Uppföljning skatteintäkter 2017-2020.pdf
Månadsuppföljning juli.pdf

§99 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§99_prot_20160901.pdf (162 kb)

§100 Meddelande till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0262 84

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till kommunledningsutskottet bifogas.

Bilagor
Meddelande Lokalbrist i kommunhuset - förslag till lösning.pdf

§101 Återrapport från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om åtgärder för att nå en ekonomi i balans

Dnr 2016/KS 0259 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen från barn- och utbildningsnämnden noteras.
2. Redovisningen från socialnämnden noteras.
3. Socialnämnden ska till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2016 § 95 att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016 om åtgärder för att nå en ekonomi i balans och minimerade underskott. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 augusti och socialnämnden den 29 augusti.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen från nämnderna noteras samt att socialnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 ska redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapport från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om åtgärder för att nå en ekonomi i balans.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-08-24 § 60.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1065.pdf
Tjänsteskrivelse och åtgärsplan barn- och utbildningsförvaltningen.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse åtgärder socialförvaltningen.pdf

§102 Antagande av lokala kollektivavtal

Dnr 2016/KSP 0074 012

Kommunledningsutskottets beslut
1. Kommunledningsutskottet antar Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - LOK 16.
2. Kommunledningsutskottet antar Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16.
3. Kommunledningsutskottet antar Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - BEA.
4. Kommunledningsutskottet antar Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 16.
5. Kommunledningsutskottet antar Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 16.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtalen som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och landsting och fackförbundet Kommunal. För att centrala kollektivavtalen ska gälla formellt i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott.  De lokala avtal som nu ska antas är inte nya utan har tillämpats i kommunen tidigare, även om mindre förändringar har gjorts i dem. Förändringarna framgår i bifogade cirkulär.
Avtalen gäller från 1 maj 2016 till och med 30 april 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av lokala kollektivavtal.pdf
Lokalt förhandlingsprotokoll 1.pdf
Cirkulär 16015.pdf
Cirkulär 16015 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16015 Bilaga 2.pdf
Lokalt förhandlingsprotokoll 2.pdf
Cirkulär 16024.pdf
Cirkulär 16024 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16024 Bilaga 2.pdf
Lokalt förhandlingprotokoll 3.pdf
Cirkulär 16022.pdf
Cirkulär 16022 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16022 Bilaga 2.pdf
Lokalt förhandlingsprotokoll 4.pdf
Cirkulär 16020.pdf
Cirkulär 16020 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16020 Bilaga 2.pdf
Lokalt förhandlingsprotokoll 5.pdf
Cirkulär 16021.pdf
Cirkulär 16021 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 16021 Bilaga 2.pdf

§103 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0253 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Systemförvaltare Birgitta Gustafsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 26 september 2016.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.pdf

§104 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2016/KS 0254 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Under kommunstyrelsen har anställts en kostchef som från och med 1 januari 2017 ska arbeta förvaltningsövergripande med frågor som rör kost, däribland drift av exempelvis skolmatsalar i kommunala skolor och drift av restaurang vid det kommunala äldreboendet Björkbacken etcetera. Det kan bli aktuellt med tillsyn och prövning enligt tobaks- och alkollagen för dessa verksamheter.
 
Enligt 3 kap. 5 § 2 kommunallagen får en nämnd inte utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden tilldelas beslutanderätten när kommunstyrelsen driver verksamheten. I övriga ärenden som rör alkohol- och tobakstillsyn kvarstår beslutanderätten enligt nuvarande ordning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderat reglemente för byggnadsnämnden.pdf
förslag - reglemente för byggnadsnämnden.pdf

§105 Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar

Dnr 2015/KS 0397 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2015-12-07 § 92 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2015-12-07 § 92 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 september 2015 om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar, med förslag om att kommunen tar initiativ för att tillgängliggöra omklädningsrummen på de kommunala anläggningarna för att fler ska känna sig välkomna.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt fastighetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Låt mig inledningsvis tacka motionären för en motion som lyfter en viktig fråga som har stor betydelse för de individer som berörs. Frågan om könsneutrala omklädningsrum är betydelsefull dels ur ett tillgänglighetsperspektiv men också ur ett hbtq-perspektiv.
 
Möjligheten att stänga om sig och vara i fred istället för att byta om inför andra kan vara den avgörande skillnaden som gör att personer som annars inte skulle ha deltagit i aktiviteter faktiskt kan göra det. För oss är det därför viktigt att ta frågan på allvar.
 
Vi vet från nationella undersökningar att det bland främst unga transpersoner finns många som tvekar inför i att delta i idrott eller träning. Det är något vi har möjlighet att motverka. Att ge möjlighet till ombyte i avskildhet är en lösning. På samma sätt kan det vara positivt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att få en möjlighet att byta om i avskildhet.
 
Det är alltså i grunden en god idé att komplettera de omklädningsrum som vanligtvis finns med ett mindre omklädningsrum där den som har behov kan byta om avskilt. Det ökar inkluderingen och möjliggör för fler att medverka i organiserad träning av någon form.
 
Som noteras i svaren från förvaltningen medför införandet av könsneutrala omklädningsrum ombyggnadskostnader och kan beroende på vilken lösning som väljs också leda till att andra utrymmen minskas. Dock behöver det inte vara så långtgående om befintliga utrymmen disponeras på ett genomtänkt sätt.
 
Vi kommer att jobba med vidare frågan i kommunen längs två spår.
 
- I alla nya tillkommande anläggningar där det finns omklädningsrum kommer vi att säkerställa att det också finns ett könsneutralt omklädningsrum.
- I våra befintliga lokaler kommer det att göras en översyn för att kartlägga vilka möjligheter som finns att steg för steg lösa behoven. En möjlig lösning är att komplettera befintliga handikapptoaletter med möjligheter till dusch och ombyte vilket skulle bereda möjligheten till ombyte i enskildhet.
 
I Tyresö är det i våra offentliga lokaler redan idag regel att vi har könsneutrala toaletter (det vill säga toaletter med individuella dörrar utan uppdelning i dam/herr är huvudregel). På samma sätt är det vår målsättning att tillgängliggöra idrott och träning för fler genom skapandet av könsneutrala omklädningsrum.
 
Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 8.pdf
Protokollsutdrag KFN 2015-12-07 § 92 Motion om könsneutrala omklädningsrum (S).pdf
Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf

§106 Svar på motion om att införa en vikariepool för förskolor

Dnr 2016/KS 0142 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 mars 2016 om vikariepool på förskolorna, med följande förslag:
 
- att Tyresö kommun tar fram en modell för en vikariepool primärt inom förskolans verksamhetsområde i enlighet med beskrivningen i motionen
- att utifrån erfarenheterna av vikariepoolen inom förskolans område, utveckla modellen att även tillämpas på andra verksamhetsområden
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen skrivit förslag till svar på motionen. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 51.pdf
Motion om att införa en vikariepool för förskolor.pdf

§107 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut av kommundirektören
Förordnande som tillförordnad kommundirektör 10-18 september 2016, 2016-08-22, dnr 2016/KS 0102 003
 
Delegationsbeslut av alkoholhandläggare
Se bifogat dokument
 
Delegationsbeslut av chefen för kvalitetsenheten
Se bifogat dokument

Bilagor
Förordnande som tillförordnad kommundirektör 10-18 september 2016.pdf
160822 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

§108 Påföljd enligt alkohollagen för Sjöboden i Tyresö AB

Dnr 2016/KS 0115 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Serveringstillståndet för Sjöboden i Tyresö AB (556820-5347) på restaurang Sjöboden återkallas med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen. 
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
Sjöboden i Tyresö AB, 556820-5347, har sedan december 2010 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Sjöboden, Vendelsövägen 64.
 
I december 2014 meddelades bolaget en erinran på grund av ekonomisk misskötsamhet. Den 28 april 2016 beslutade kommunledningsutskottet att meddela bolaget en varning på grund av fortsatt misskötsamhet. Bristerna har inte åtgärdats och ny allvarlig misskötsamhet har förekommit. Bolaget bedöms inte längre uppfylla lämplighetskraven i 8 kap 12 § alkohollagen. Därför föreslås att bolagets serveringstillstånd återkallas med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen.
 
Ärendehandlingarna skickas ut med brevpost av sekretesskäl.

Bilagor
Information om hur man överklagar beslut enligt AL.pdf