Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-01-26

Sammanträde 2017-01-26

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillförordnade ekonomichefen Ingrid Bardh föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Information från HR-enheten

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Jonas Jansfors informerar vid sammanträdet om aktuella frågor inom HR-området.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

5 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

6 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2017/KS 0028 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända antas.
2. Uppföljning av fördelningsmodellen för medel för asylsökande och nyanlända som skulle ha skett inför 2017 enligt kommunstyrelsens beslut den 23 augusti genomförs inte.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2016 § 116 om en modell för fördelning av medel för asylsökande och nyanlända. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår att två delar i fördelningsmodellen revideras samt att den beslutade uppföljningen av modellen inför 2017 inte genomförs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf

7 Riktlinjer för lokalförsörjning *

Dnr 2015/KS 0306 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för lokalförsörjning antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunledningsutskottet har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för lokalförsörjning till kommunstyrelsen för slutgiltigt antagande i kommunfullmäktige. Syftet är att arbeta med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. Lokalkostnader utgör en betydande del av verksamhetens kostnader och bedömningen är att genom en väl fungerande lokalförsörjningsprocess kan kostnaderna optimeras.

Handlingar är under utarbetande.

8 Svar på remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden

Dnr 2017/KS 0034 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, besvaras med ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande.

Beskrivning av ärendet
Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, har skickats ut på remiss. Betänkandet föreslås besvaras med ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande. Betänkandet finns tillgängligt att läsa på http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201678/

Ordförandeutlåtande
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Uppdraget har omfattat verksamhet inom skolväsendet och äldreomsorgen samt sådan hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Vidare omfattas hem för vård och boende och all verksamhet enligt socialtjänstlagen som bedrivs i privat regi liksom all verksamhet som är kopplad till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det nya regelverket föreslås innehålla en rörelseresultatsbegränsning satt till 7 procentenheter plus statslåneräntan. All rörelsevinst över taket ska återinvesteras i verksamheten. Endast juridiska personer som har tillstånd ska få ta emot offentlig finansiering inom välfärdssektorerna. Utredningen föreslår även att nya regler införs som underlättar för den idéburna sektorn att delta i utförandet av välfärdstjänster.

Tidigare rådde vad som kan liknas vid en samsyn mellan Allianspartierna och Socialdemokraterna vad gäller vinster i välfärden. Frågans fokus handlade om kvaliteten. I botten ligger således ett samstämt perspektiv: valfrihet och mångfald är bra och vinster inget problem om kvalitet ses som det överordnade. Välfärdsdebatten måste handla om hur välfärden ska fungera inte om ett ideologiskt drivet motstånd mot privata utförare och valfrihet. Fördelen med utredningen är dock att det gjorts tydligt att det inte finns någon faktisk anledning att införa ett vinsttak undan endast en politisk övertygelse.

Fokus måste hamna på vad Sverige behöver och det är fler som investerar och driver välfärdsverksamhet. Redan idag bygger privata vårdbolag vart fjärde äldreboende i Sverige. Det är en trend som ökar då många kommuner saknar resurser att bygga i egen regi.

I Tyresö kommun drivs 36 procent av förskoleplatserna i privat regi och 23 procent av skolbarnen går inte i kommunens egna skolor. Inom äldreomsorgen bedrivs cirka 50 procent av externa utförare. Valfriheten uppskattas av våra kommuninvånare.

Det skulle krävas stora resurser från kommunen om de privata utförarna valde att lägga ned verksamheten.

9 Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0033 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom att bolagen inte längre kommer att ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad.

I samband med denna revidering genomförs också en korrekturläsning med tillhörande justering. I bilagorna har ändringarna markerats med gul färg och genomstruken text.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB.pdf

10 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning inom plan-, fastighets- och markärenden

Dnr 2017/KS 0030 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Delegat för delegation C6 i kommunstyrelsens delegationsordning "Förvärv samt överenskommelse eller ansökan om fastighetsbildning enligt FBL, LL, AL och PBL för genomförande av detalj- eller fastighetsplan" ändras från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till förvaltningschef.
2. Delegationsbesluten anmäls till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Beskrivning av ärendet
På förslag från stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelse-förvaltningen att delegationen i kommunstyrelsens delegationsordning om förvärv samt överenskommelse eller ansökan om fastighetsbildning för genomförande av detalj- eller fastighetsplan ändras från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till chefen för stadsbyggnadskontoret för att skapa en rationellare hantering. Besluten ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

11 Svar på motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun *

Dnr 2016/KS 0369 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet. Kommunstyrelsens ordförande besvarar motionen i nedan ordförandeutlåtande.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson föreslår kommunfullmäktige besluta ge uppdrag till kommunstyrelsen att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet.

Inrättandet av en äldrenämnd har diskuterats såväl inom Alliansen som tillsammans med det kommunala pensionärsrådet och det finns enighet i att detta är något bra. Gruppen äldre är växande och med en äldrenämnd i kommunen skulle sannolikt frågor som rör äldres behov och rättigheter i olika avseenden såsom vård, omsorg och samhällsplanering få ett större fokus. Viktigt för att alla ska känna sig sedda och lyssnade till.

Men samtidigt är en ny nämnd inget som hastas fram mitt i en mandatperiod. Det skulle inte vara gynnsamt för våra förvaltningars och verksamheters ordning och arbetsro. Sverigedemokraterna behöver emellertid inte vänta länge. Under nästa år kommer alla partier få möjligheter att diskutera kring den nämndstruktur som ska gälla i Tyresö för perioden 2019-2022. Att vi redan nu vet var Sverigedemokraterna står i frågan är välkommet.

Det som däremot som föreslås i att-sats 2; "Kommunfullmäktige beslutar om att den nya Äldrenämnden får immunitet", ställer vi oss inte bakom. Anledningen är att förslaget helt enkelt strider mot lagen. Full konstitutionell immunitet är det i Sverige endast kungen som har. Begränsad sådan har statsråd i regeringen. Att Sverigedemokraterna nu föreslår att Tyresö kommun beslutar ge en politisk nämnd i en förvaltningsmyndighet straffrättslig ansvarsfrihet tyder på viss okunskap om konstitutionell rätt.

Med ovanstående som bakgrund föreslår Alliansen att motionen anses besvarad.

Bilagor
Motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun.pdf

12 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombuds- man *

Dnr 2015/KS 0531 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöparitet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 22 september 2016 och beslutade då att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna har nu behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §77.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-11-30 § 1099.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-10-26.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §123.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

13 Verksamhetsberättelse för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen under 2016

Dnr 2017/KS 0025 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Verksamhetsberättelsen för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har lämnat en verksamhetsberättelse för arbetet med prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tillsynen enligt tobakslagen under 2016.

Bilagor
170117 Verksamhetsberättelse alkohol och tobak 2016.pdf

14 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Bistron i Trollbäcken AB på Bistro 135, Vendelsövägen 64

Dnr 2016/KS 0363 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Ansökan från Bistron i Trollbäcken AB, 559083-1839, om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten på Bistro 135, Vendelsövägen 64 avslås med stöd av 8 kap 12 § alkohollagen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Bistron i Trollbäcken AB, 559083-1839, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Bistro 135, Vendelsövägen 64. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att kraven på lämplighet i 8 kap 12 § alkohollagen inte är uppfyllda och att ansökan därför ska avslås.

Ärendehandlingarna skickas ut med brevpost av sekretesskäl.

Bilagor
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§1 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillförordnade ekonomichefen Ingrid Bardh föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20170126.pdf (165 kb)

§2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20170126.pdf (165 kb)

§3 Information från HR-enheten

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20170126.pdf (165 kb)

§4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20170126.pdf (165 kb)

§5 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20170126.pdf (165 kb)

§6 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2017/KS 0028 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända antas.
2. Uppföljning av fördelningsmodellen för medel för asylsökande och nyanlända som skulle ha skett inför 2017 enligt kommunstyrelsens beslut den 23 augusti genomförs inte.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2016 § 116 om en modell för fördelning av medel för asylsökande och nyanlända. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår att två delar i fördelningsmodellen revideras samt att den beslutade uppföljningen av modellen inför 2017 inte genomförs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf

§7 Riktlinjer för lokalförsörjning

Dnr 2015/KS 0306 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för lokalförsörjning antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunledningsutskottet har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för lokalförsörjning till kommunstyrelsen för slutgiltigt antagande i kommunfullmäktige. Syftet är att arbeta med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. Lokalkostnader utgör en betydande del av verksamhetens kostnader och bedömningen är att genom en väl fungerande lokalförsörjningsprocess kan kostnaderna optimeras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Bilaga 1 Processbeskrivning lokalförsörjning.pdf
Bilaga 2 Beställningsblankett lokalbehov.pdf

§8 Svar på remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden

Dnr 2017/KS 0034 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, besvaras med ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande.
 
Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S) och Kristjan Vaigur (S) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, har skickats ut på remiss. Betänkandet föreslås besvaras med ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande. Betänkandet finns tillgängligt att läsa på http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201678/

Ordförandeutlåtande
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Uppdraget har omfattat verksamhet inom skolväsendet och äldreomsorgen samt sådan hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Vidare omfattas hem för vård och boende och all verksamhet enligt socialtjänstlagen som bedrivs i privat regi liksom all verksamhet som är kopplad till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 
Det nya regelverket föreslås innehålla en rörelseresultatsbegränsning satt till 7 procentenheter plus statslåneräntan. All rörelsevinst över taket ska återinvesteras i verksamheten. Endast juridiska personer som har tillstånd ska få ta emot offentlig finansiering inom välfärdssektorerna. Utredningen föreslår även att nya regler införs som underlättar för den idéburna sektorn att delta i utförandet av välfärdstjänster.
 
Tidigare rådde vad som kan liknas vid en samsyn mellan Allianspartierna och Socialdemokraterna vad gäller vinster i välfärden. Frågans fokus handlade om kvaliteten. I botten ligger således ett samstämt perspektiv: valfrihet och mångfald är bra och vinster inget problem om kvalitet ses som det överordnade. Välfärdsdebatten måste handla om hur välfärden ska fungera inte om ett ideologiskt drivet motstånd mot privata utförare och valfrihet. Fördelen med utredningen är dock att det gjorts tydligt att det inte finns någon faktisk anledning att införa ett vinsttak undan endast en politisk övertygelse.
 
Fokus måste hamna på vad Sverige behöver och det är fler som investerar och driver välfärdsverksamhet. Redan idag bygger privata vårdbolag vart fjärde äldreboende i Sverige. Det är en trend som ökar då många kommuner saknar resurser att bygga i egen regi.
 
I Tyresö kommun drivs 36 procent av förskoleplatserna i privat regi och 23 procent av skolbarnen går inte i kommunens egna skolor. Inom äldreomsorgen bedrivs cirka 50 procent av externa utförare. Valfriheten uppskattas av våra kommuninvånare.
 
Det skulle krävas stora resurser från kommunen om de privata utförarna valde att lägga ned verksamheten.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20170126.pdf (169 kb)

§9 Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0033 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom att bolagen inte längre kommer att ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad.
 
I samband med denna revidering genomförs också en korrekturläsning med tillhörande justering. I bilagorna har ändringarna markerats med gul färg och genomstruken text.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB.pdf

§10 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning inom plan-, fastighets- och markärenden

Dnr 2017/KS 0030 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Delegat för delegation C6 i kommunstyrelsens delegationsordning "Förvärv samt överenskommelse eller ansökan om fastighetsbildning enligt FBL, LL, AL och PBL för genomförande av detalj- eller fastighetsplan" ändras från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till förvaltningschef.
2. Delegationsbesluten anmäls till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Beskrivning av ärendet
På förslag från stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelse-förvaltningen att delegationen i kommunstyrelsens delegationsordning om förvärv samt överenskommelse eller ansökan om fastighetsbildning för genomförande av detalj- eller fastighetsplan ändras från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till chefen för stadsbyggnadsförvaltningen för att skapa en rationellare hantering. Besluten ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

§11 Svar på motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0369 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet. Kommunstyrelsens ordförande besvarar motionen i nedan ordförandeutlåtande.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson föreslår kommunfullmäktige besluta ge uppdrag till kommunstyrelsen att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet.
 
Inrättandet av en äldrenämnd har diskuterats såväl inom Alliansen som tillsammans med det kommunala pensionärsrådet och det finns enighet i att detta är något bra. Gruppen äldre är växande och med en äldrenämnd i kommunen skulle sannolikt frågor som rör äldres behov och rättigheter i olika avseenden såsom vård, omsorg och samhällsplanering få ett större fokus. Viktigt för att alla ska känna sig sedda och lyssnade till.
 
Men samtidigt är en ny nämnd inget som hastas fram mitt i en mandatperiod. Det skulle inte vara gynnsamt för våra förvaltningars och verksamheters ordning och arbetsro. Sverigedemokraterna behöver emellertid inte vänta länge. Under nästa år kommer alla partier få möjligheter att diskutera kring den nämndstruktur som ska gälla i Tyresö för perioden 2019-2022. Att vi redan nu vet var Sverigedemokraterna står i frågan är välkommet.
 
Det som däremot som föreslås i att-sats 2; "Kommunfullmäktige beslutar om att den nya Äldrenämnden får immunitet", ställer vi oss inte bakom. Anledningen är att förslaget helt enkelt strider mot lagen. Full konstitutionell immunitet är det i Sverige endast kungen som har. Begränsad sådan har statsråd i regeringen. Att Sverigedemokraterna nu föreslår att Tyresö kommun beslutar ge en politisk nämnd i en förvaltningsmyndighet straffrättslig ansvarsfrihet tyder på viss okunskap om konstitutionell rätt.
 
Med ovanstående som bakgrund föreslår Alliansen att motionen anses besvarad.

Bilagor
Motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun.pdf

§12 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2015/KS 0531 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Ärendet remitteras till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden eftersom motionen även berör den nämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöparitet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 22 september 2016 och beslutade då att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna har nu behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar att ärendet ska remitteras till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden eftersom motionen även berör den nämndens verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska remitteras till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §77.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-11-30 § 1099.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-10-26.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §123.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

§13 Verksamhetsberättelse för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen under 2016

Dnr 2017/KS 0025 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Verksamhetsberättelsen för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har lämnat en verksamhetsberättelse för arbetet med prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tillsynen enligt tobakslagen under 2016.

Bilagor
170117 Verksamhetsberättelse alkohol och tobak 2016.pdf

§14 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Bistron i Trollbäcken AB på Bistro 135, Vendelsövägen 64

Dnr 2016/KS 0363 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Ansökan från Bistron i Trollbäcken AB, 559083-1839, om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten på Bistro 135, Vendelsövägen 64 avslås med stöd av 8 kap 12 § alkohollagen.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
Bistron i Trollbäcken AB, 559083-1839, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Bistro 135, Vendelsövägen 64. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
 
Kvalitetsenheten bedömer att kraven på lämplighet i 8 kap 12 § alkohollagen inte är uppfyllda och att ansökan därför ska avslås.
 
Ärendehandlingarna skickas ut med brevpost av sekretesskäl.

Bilagor
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf