Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-12-18

Sammanträde 2017-12-18

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

4 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

5 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

6 Lönekartläggning 2017

Dnr 2017/KSP 0041 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser gjort en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Kartläggningen 2017 visar att Tyresö kommun betalar jämställda löner inom alla yrkesgrupper som är att betrakta som lika. Vid jämförelse mellan yrkesgrupper som är att betrakta som likvärdiga har tre yrkesgrupper uppmärksammats där löneskillnaderna inte fullt ut kan förklaras av arbetsgivaren. Dessa tre yrkesgrupper är bibliotekarier, förskollärare och undersköterskor. För dessa yrkesgrupper kommer Tyresö kommun ta fram handlingsplaner för att åtgärda löneskillnaderna i samband med de kommande årens löneöversyner.

Lönekartläggningen visar även att utvecklingen avseende jämställda löner går åt rätt håll så till vida att skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minskar. Skillnaderna 2017 uppgår till 3,1 procent jämfört med 6 procent 2015. Denna utveckling måste ses som mycket positiv. Positivt är också att könsfördelningen inom yrkesgrupperna fortsätter att jämnas ut i det hänseendet att kommunen har betydligt färre helt könshomogena yrkesgrupper. Denna fördelning har gradvis förbättrats de senaste åren och har också varit en målsättning från tidigare års lönekartläggningar och ingått i kommunens jämställdhetsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lönekartläggning 2017.pdf
Dokumentation Lönekartläggning 2017 Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 - Personalpolicy Tyresö kommun.pdf
Bilaga 2 - Jämställdhetsplan 2015-2017.pdf
Bilaga 3 - Lönedata.pdf
Bilaga 4 - Analys av lika arbetsuppg.pdf
Bilaga 5 - Analys av likvärdiga arbetsuppg.pdf
Bilaga 6 - Nyckeltal.pdf
Bilaga 7 - LKL 2017 Faktorplan.pdf

7 Beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF

Dnr 2017/KS 0395 20

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Belopp som enligt PBF § 10 mom. 3 undantas från samordning sätts till ett prisbasbelopp per år.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun gäller två olika pensions- och omställningsavtal för förtroendevalda. PBF-KL gäller för kommunalråd som tillträdde innan valet 2014. OPF-KL tillämpas för alla andra förtroendevalda, oavsett omfattningen på uppdraget, sedan efter valet 2014.

När PBF-KL antogs i kommunfullmäktige 2008-09-11 tog man inte ställning till hur stor förvärvsinkomst ett kommunalråd som avgått från sitt uppdrag kan ha utan att det sker en samordning med den ekonomiska omställningsersättningen som utgår från Tyresö kommun. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det belopp som ska undantas från samordningen är ett prisbasbelopp per år, motsvarande 44 800 kronor i 2017 års nivå. Nivån blir därmed densamma som gäller för förtroendevalda som omfattas av det nya pensions- och omställningsavtalet OPF-KL.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2017 och återremitterade ärendet till kommunledningsutskottet för vidare beredning.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §227.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF.pdf
KF Sammanträdesprotokoll 2008-09-11 antagandet av PBF § 88.pdf
PBF-kommun-0301011.pdf

8 Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen för Lilla Rött AB på Lilla Rött, Vendelsövägen 53

Dnr 2017/KS 0383 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen klockan 22.00 - 01.00 avslås med stöd av 8 kap 17 § alkohollagen.
2. Utökad serveringstid på uteserveringen klockan 22.00 - 00.30 på fredagar, lördagar, helgdagsaftnar och helgdagar beviljas. För tillståndet gäller följande villkor:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 01.00.
b) Efter klockan 22.00 får musik får inte spelas på uteserveringen.
c) Efter klockan 22.00 ska uteserveringens tak och väggar ska hållas stängda.
d) Serveringstiden klockan 22:00 - 00.30 på uteserveringen beviljas med en prövotid till och med den 31 januari 2019. Den kan vid prövotidens slut återkallas om störningar kopplade till verksamheten konstaterats.
e) Tillståndet gäller nuvarande inriktning som matrestaurang. Om verksamheten börjar med exempelvis musikunderhållning, pubverksamhet eller annan mer störande verksamhet gäller de ursprungliga serveringstiderna.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Lilla Rött AB, 556945-0330, har ansökt om utökad serveringstid till klockan 01:00 på uteserveringen på restaurang Lilla Rött, Vendelsövägen 53. Om detta inte kommer att beviljas önskar bolaget få servera till klockan 00.30.

I restaurangens stadigvarande serveringstillstånd är serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Restaurangen ligger i ett villaområde. Uteserveringen ligger vänd mot gatan och har cirka 90 sittplatser. Det är cirka 10 meter mellan uteserveringen och närmaste bostadsfastighet. Uteserveringen har ett markistak och skjutbara väggar av isolerglas. Polismyndigheten och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund avstyrker servering till klockan 01.00 på grund av risken för störningar.

Kvalitetsenheten bedömer att risken för störningar är liten i och med att uteserveringen har tak och väggar, under förutsättning att dessa hålls stängda efter klockan 22.00. Alkohollagens krav bedöms vara uppfyllda och utökad serveringstid till klockan 00:30 kan ges med vissa villkor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utökad serveringstid på uteserveringen för Lilla Rött.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen

Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 170801-171130
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter

Bilagor
Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen 2017-12-11.pdf
Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut om flyttning och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut om trafikanordningsplaner och schakttillstånd på kommunal mark.pdf

10 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp *

Dnr 2017/KSTK 0146 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp fastställs.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Solberga, del av Raksta och Ugglevägens detaljplaneområde. Samtidigt har verksamhetsområdet kompletterats med information om vilka dagvattenavgifter som ska tillämpas för berörda fastigheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf
Karta Tyresö.pdf

11 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 till Brottsofferjouren

Dnr 2017/KS 0358 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö beviljas verksamhetsbidrag för 2018 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2018).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast sista april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö (BOJ NVT) är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer samt vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.

Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare för 2018 (bilaga), vilket innebär bidrag om 283 200 kronor beräknat på prognosen att Tyresö har 47 200 invånare vid årsskiftet. Föreningen motiverar höjningen med att Brottsofferjourernas riksförbund förespråkar att kommunerna lämnar 6 kr/invånare i verksamhetsbidrag.

Nacka och Värmdö kommuner behandlar ansökningar om bidrag i respektive kommun och har för avsikt att bevilja bidrag om 4 kr/invånare i Nacka och 3,50 kr/invånare i Värmdö, vilket motsvarar samma nivå som beviljades för 2017. Kommunerna gör bedömningen att verksamheten utgör ett viktigt komplement till socialtjänstens insatser, och att föreningen visar på god vilja till öppenhet och samarbete med kommunerna vilket motiverar att bidrag bör beviljas för 2018. Däremot kan inte den ansökta höjningen av bidragsnivån motiveras. Bidrag om 4 kr/invånare motsvarar 188 800 kr beräknat på prognosen ovan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 till Brottsofferjouren.pdf
Brottsofferjourens verksamhetsberättelse 2016 samt verksamhetsplan 2017.pdf

12 Reviderad delegationsordning med anledning av nya kommunallagen

Dnr 2017/KS 0385 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vilket utskott, vilken förtroendevald eller vilken anställd som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Med anledning av detta föreslås uppdateringar av lagrum och ny lagtext i enlighet med den nya lagen samt smärre justeringar och förtydliganden som framgår av tjänsteskrivelsen. Delegationsordningen har även uppdaterats med beslut som redan har fattats av kommunstyrelsen men som inte tidigare har förts in i delegationsordningen.

I den nya kommunallagen förenklas reglerna för anmälan av delegationsbeslut genom att nämnderna själva får besluta om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till dem. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkännages på den kommunala anslagstavlan, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Den kommunala anslagstavlan blir från och med den 1 januari 2018 webbaserad i enlighet med den nya kommunallagen.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det inte underlättar för vare sig medborgare som vill överklaga beslut eller för det administrativa arbetet på förvaltningarna att beslut protokollförs i särskild ordning och därefter anslås på en digital anslagstavla. De beslut som kan överklagas med laglighetsprövning föreslås därför även fortsättningsvis att anmälas till kommunstyrelsen eller till utskotten, vars protokoll sedan anmäls till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf

13 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0473 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Systemförvaltare Birgitta Gustafsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Om den personuppgiftsansvarige anmält till Datainspektionen att ett personuppgiftsombud utsetts och vem det är, behöver anmälan till Datainspektionen gällande behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad inte göras. Det är den personuppgiftsansvarige, det vill säga nämnden/styrelsen, som alltid har det yttersta ansvaret för all behandling även om man har utsett ett ombud.

Systemförvaltare Birgitta Gustafsson föreslås utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget föreslås gälla från och med beslutsdatum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

14 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige *

Dnr 2017/KS 0475 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag 2018.pdf

15 Redovisning av pågående motioner *

Dnr 2017/KS 0476 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner under det gångna året samt motioner från tidigare år vilka ännu inte fullt ut har verkställts redovisas i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Pågående motioner december 2017.pdf

16 Svar på motion om solcellsprogram för Tyresö kommun *

Dnr 2017/KS 0270 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun under 2017 tar fram ett solcellsprogram
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur solceller ska installeras på kommunens egna byggnader, nuvarande och planerade
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler privatpersoner och företagare i Tyresö kommun ska stimuleras att installera solceller
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler byggherrar ska stimuleras att inkludera solceller i sina byggplaner

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar om hur kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att främja utvecklingen av förnybar energi samt hållbart byggande och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Svar på motion om solcellsprogram.pdf
Motion om solcellsprogram för Tyresö kommun.pdf

17 Lokalförsörjningsplan 2018-2030

Dnr 2017/KS 0411 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2018-2030.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2021 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd
a) Snarast utreda lösningsförslag för ny förskola i Breviksområdet.
b) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c) Arbeta fram förslag till lösning och reservera tomt för nybyggnation av en F-9 skola med idrottshall i Centrumområdet.
d) Utreda behov och helhetslösning för en F-9 skola i område Öst.
e) Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.
f) Reservera tomter för ett nytt friliggande gruppboende för personer med funktionsnedsättning att stå klart år 2023/2024, samt för nya gruppboenden år 2027 respektive år 2030.
g) I nästa års lokalförsörjningsplan återkomma med förslag till prioriteringsordning och lösningsförslag avseende anläggningar för kultur och fritid samt lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum frö arbete och integration.
4. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 18 antagit riktlinjer för lokalförsörjning som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter. En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu den första lokalförsörjningsplanen som ska fastställas av kommunstyrelsen. Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Fastighetsstrategen har med stöd av den strategiska lokalgruppen, där också stadsbyggnadschefen och fastighetschefen ingår, tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2021 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/ inriktningar fram till år 2030.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf
Lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf

§196 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport 2017-12-18.pdf
Månadsuppföljning november 2017.pdf

§197 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§197_prot_20171218.pdf (163 kb)

§198 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§198_prot_20171218.pdf (163 kb)

§199 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§199_prot_20171218.pdf (163 kb)

§200 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§200_prot_20171218.pdf (163 kb)

§201 Lönekartläggning 2017

Dnr 2017/KSP 0041 20

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser gjort en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Kartläggningen 2017 visar att Tyresö kommun betalar jämställda löner inom alla yrkesgrupper som är att betrakta som lika. Vid jämförelse mellan yrkesgrupper som är att betrakta som likvärdiga har tre yrkesgrupper uppmärksammats där löneskillnaderna inte fullt ut kan förklaras av arbetsgivaren. Dessa tre yrkesgrupper är bibliotekarier, förskollärare och undersköterskor. För dessa yrkesgrupper kommer Tyresö kommun ta fram handlingsplaner för att åtgärda löneskillnaderna i samband med de kommande årens löneöversyner.
 
Lönekartläggningen visar även att utvecklingen avseende jämställda löner går åt rätt håll så till vida att skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minskar. Skillnaderna 2017 uppgår till 3,1 procent jämfört med 6 procent 2015. Denna utveckling måste ses som mycket positiv. Positivt är också att könsfördelningen inom yrkesgrupperna fortsätter att jämnas ut i det hänseendet att kommunen har betydligt färre helt könshomogena yrkesgrupper. Denna fördelning har gradvis förbättrats de senaste åren och har också varit en målsättning från tidigare års lönekartläggningar och ingått i kommunens jämställdhetsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lönekartläggning 2017.pdf
Dokumentation Lönekartläggning 2017 Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 - Personalpolicy Tyresö kommun.pdf
Bilaga 2 - Jämställdhetsplan 2015-2017.pdf
Bilaga 3 - Lönedata.pdf
Bilaga 4 - Analys av lika arbetsuppg.pdf
Bilaga 5 - Analys av likvärdiga arbetsuppg.pdf
Bilaga 6 - Nyckeltal.pdf
Bilaga 7 - LKL 2017 Faktorplan.pdf

§202 Beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF

Dnr 2017/KS 0395 20

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Belopp som enligt PBF § 10 mom. 3 undantas från samordning sätts till ett prisbasbelopp per år.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun gäller två olika pensions- och omställningsavtal för förtroendevalda. PBF-KL gäller för kommunalråd som tillträdde innan valet 2014. OPF-KL tillämpas för alla andra förtroendevalda, oavsett omfattningen på uppdraget, sedan efter valet 2014.
 
När PBF-KL antogs i kommunfullmäktige 2008-09-11 tog man inte ställning till hur stor förvärvsinkomst ett kommunalråd som avgått från sitt uppdrag kan ha utan att det sker en samordning med den ekonomiska omställningsersättningen som utgår från Tyresö kommun. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det belopp som ska undantas från samordningen är ett prisbasbelopp per år, motsvarande 44 800 kronor i 2017 års nivå. Nivån blir därmed densamma som gäller för förtroendevalda som omfattas av det nya pensions- och omställningsavtalet OPF-KL.
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2017 och återremitterade ärendet till kommunledningsutskottet för vidare beredning.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §227.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF.pdf
KF Sammanträdesprotokoll 2008-09-11 antagandet av PBF § 88.pdf
PBF-kommun-0301011.pdf

§203 Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen för Lilla Rött AB på Lilla Rött, Vendelsövägen 53

Dnr 2017/KS 0383 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen klockan 22.00 - 01.00 avslås med stöd av 8 kap 17 § alkohollagen.
 
2. Utökad serveringstid på uteserveringen klockan 22.00 - 00.30 på fredagar,  lördagar, helgdagsaftnar och helgdagar beviljas. För tillståndet gäller följande villkor:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 01.00.
b) Efter klockan 22.00 får musik får inte spelas på uteserveringen.
c) Efter klockan 22.00 ska uteserveringens tak och väggar ska hållas stängda.
d) Serveringstiden klockan 22:00 - 00.30 på uteserveringen beviljas med en prövotid till och med den 31 januari 2019. Den kan vid prövotidens slut återkallas om störningar kopplade till verksamheten konstaterats.
e) Tillståndet gäller nuvarande inriktning som matrestaurang. Om verksamheten börjar med exempelvis musikunderhållning, pubverksamhet eller annan mer störande verksamhet gäller de ursprungliga serveringstiderna.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
Lilla Rött AB, 556945-0330, har ansökt om utökad serveringstid till klockan 01:00 på uteserveringen på restaurang Lilla Rött, Vendelsövägen 53. Om detta inte kommer att beviljas önskar bolaget få servera till klockan 00.30.
 
I restaurangens stadigvarande serveringstillstånd är serveringstiderna 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
 
Restaurangen ligger i ett villaområde. Uteserveringen ligger vänd mot gatan och har cirka 90 sittplatser. Det är cirka 10 meter mellan uteserveringen och närmaste bostadsfastighet. Uteserveringen har ett markistak och skjutbara väggar av isolerglas. Polismyndigheten och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  avstyrker servering till klockan 01.00 på grund av risken för störningar. 
 
Kvalitetsenheten bedömer att risken för störningar är liten i och med att uteserveringen har tak och väggar, under förutsättning att dessa hålls stängda efter klockan 22.00. Alkohollagens krav bedöms vara uppfyllda och utökad serveringstid till klockan 00:30 kan ges med vissa villkor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utökad serveringstid på uteserveringen för Lilla Rött.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§204 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen
 
Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 170801-171130
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter

Bilagor
Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen 2017-12-11.pdf
Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut om flyttning och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut om trafikanordningsplaner och schakttillstånd på kommunal mark.pdf

§205 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Dnr 2017/KSTK 0146 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp fastställs.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Solberga, del av Raksta och Ugglevägens detaljplaneområde. Samtidigt har verksamhetsområdet kompletterats med information om vilka dagvatten­avgifter som ska tillämpas för berörda fastigheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf
Karta Tyresö.pdf

§206 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 till Brottsofferjouren

Dnr 2017/KS 0358 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö beviljas verksamhetsbidrag för 2018 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2018).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast sista april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö (BOJ NVT) är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer samt vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.
 
Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare för 2018 (bilaga), vilket innebär bidrag om 283 200 kronor beräknat på prognosen att Tyresö har 47 200 invånare vid årsskiftet. Föreningen motiverar höjningen med att Brottsofferjourernas riksförbund förespråkar att kommunerna lämnar 6 kr/invånare i verksamhetsbidrag.
 
Nacka och Värmdö kommuner behandlar ansökningar om bidrag i respektive kommun och har för avsikt att bevilja bidrag om 4 kr/invånare i Nacka och 3,50 kr/invånare i Värmdö, vilket motsvarar samma nivå som beviljades för 2017. Kommunerna gör bedömningen att verksamheten utgör ett viktigt komplement till socialtjänstens insatser, och att föreningen visar på god vilja till öppenhet och samarbete med kommunerna vilket motiverar att bidrag bör beviljas för 2018. Däremot kan inte den ansökta höjningen av bidragsnivån motiveras. Bidrag om 4 kr/invånare motsvarar 188 800 kr beräknat på prognosen ovan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 till Brottsofferjouren.pdf
Brottsofferjourens verksamhetsberättelse 2016 samt verksamhetsplan 2017.pdf

§207 Reviderad delegationsordning med anledning av nya kommunallagen

Dnr 2017/KS 0385 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vilket utskott, vilken förtroendevald eller vilken anställd som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.
 
Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Med anledning av detta föreslås uppdateringar av lagrum och ny lagtext i enlighet med den nya lagen samt smärre justeringar och förtydliganden som framgår av tjänsteskrivelsen. Delegationsordningen har även uppdaterats med beslut som redan har fattats av kommunstyrelsen men som inte tidigare har förts in i delegationsordningen.
 
I den nya kommunallagen förenklas reglerna för anmälan av delegationsbeslut genom att nämnderna själva får besluta om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till dem. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkännages på den kommunala anslagstavlan, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Den kommunala anslagstavlan blir från och med den 1 januari 2018 webbaserad i enlighet med den nya kommunallagen.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det inte underlättar för vare sig medborgare som vill överklaga beslut eller för det administrativa arbetet på förvaltningarna att beslut protokollförs i särskild ordning och därefter anslås på en digital anslagstavla. De beslut som kan överklagas med laglighetsprövning föreslås därför även fortsättningsvis att anmälas till kommunstyrelsen eller till utskotten, vars protokoll sedan anmäls till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf

§208 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0473 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Systemförvaltare Birgitta Gustafsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Om den personuppgiftsansvarige anmält till Datainspektionen att ett personuppgiftsombud utsetts och vem det är, behöver anmälan till Datainspektionen gällande behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad inte göras. Det är den personuppgiftsansvarige, det vill säga nämnden/styrelsen, som alltid har det yttersta ansvaret för all behandling även om man har utsett ett ombud.
 
Systemförvaltare Birgitta Gustafsson föreslås utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget föreslås gälla från och med beslutsdatum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§209 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2017/KS 0475 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag 2018.pdf

§210 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2017/KS 0476 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
 
Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner under det gångna året samt motioner från tidigare år vilka ännu inte fullt ut har verkställts redovisas i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Pågående motioner december 2017.pdf

§211 Svar på motion om solcellsprogram för Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0270 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in  en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:
 
- Tyresö kommun under 2017 tar fram ett solcellsprogram
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur solceller ska installeras på kommunens egna byggnader, nuvarande och planerade
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler privatpersoner och företagare i Tyresö kommun ska stimuleras att installera solceller
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler byggherrar ska stimuleras att inkludera solceller i sina byggplaner
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar om hur kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att främja utvecklingen av förnybar energi samt hållbart byggande och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motion om solcellsprogram.pdf
Motion om solcellsprogram för Tyresö kommun.pdf

§212 Lokalförsörjningsplan 2018-2030

Dnr 2017/KS 0411 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2018-2030.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2021 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd
a) Snarast utreda lösningsförslag för ny förskola i Breviksområdet.
b) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c) Arbeta fram förslag till lösning och reservera tomt för nybyggnation av en F-9 skola med idrottshall i Centrumområdet.
d) Utreda behov och helhetslösning för en F-9 skola i område Öst.
e) Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.  
f) Reservera tomter för ett nytt friliggande gruppboende för personer med funktionsnedsättning att stå klart år 2023/2024, samt för nya gruppboenden år 2027 respektive år 2030.
g) I nästa års lokalförsörjningsplan återkomma med förslag till prioriteringsordning och lösningsförslag avseende anläggningar för kultur och fritid samt lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.
4. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 18 antagit riktlinjer för lokalförsörjning som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter. En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu den första lokalförsörjningsplanen som ska fastställas av kommunstyrelsen. Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Fastighetsstrategen har med stöd av den strategiska lokalgruppen, där också stadsbyggnadschefen och fastighetschefen ingår, tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2021 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/ inriktningar fram till år 2030.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf
Lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf