Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-01-24

Sammanträde 2018-01-24

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om kommunens låneportfölj

Dnr 2018/KS 0031 11

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen informerar vid sammanträdet om kommunens låneportfölj.

3 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

4 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

5 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

6 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

7 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

8 Antagande av lokalt kollektivtal om lokal förhandlingsordning med Svenska kommunalarbetareförbundet

Dnr 2018/KSP 0001 012

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Lokalt kollektivavtal om lokal förhandlingsordning antas som lokalt kollektivavtal.

Beskrivning av ärendet
Det lokala kollektivavtal som ska antas har förhandlats fram mellan Tyresö kommun och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Avtalet syftar till att komplettera bestämmelserna i gällande centrala lönekollektivavtal vad gäller utgångspunkterna för genomförande av årlig löneöversyn i Tyresö kommun.

Det lokala kollektivavtalet är avsett att skapa en långsiktighet och förutsägbarhet i arbetsgivarens lönebildnings- och löneöversynsarbete där modellen om lönesättning i dialog mellan chef och medarbetare befästs.

För att kollektivavtalet ska gälla i kommunen krävs att det antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. Det lokala kollektivavtalet om lokal förhandlingsordning träder i kraft med omedelbar verkan och gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - antagande av lokalt kollektivavtal om lokal förhandlingsordning Kommunal.pdf
Lokalt kollektivavtal om förhandlingsordning Kommunal 171214.pdf

9 Verksamhetsberättelse för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter 2017

Dnr 2018/KS 0017 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Verksamhetsberättelsen för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har lämnat en verksamhetsberättelse för arbetet med prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tillsynen enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter under 2017.

Bilagor
180112 Verksamhetsberättelse alkohol, tobak och e-cigaretter 2017.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet januari 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 20180115.pdf
180116 Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

11 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018 *

Dnr 2018/KS 0016 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kultur- och fritidsnämndens budgetram 2018 har minskat med 3 miljoner kronor föreslår nämnden att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde justeras. För att nämnden ska kunna hålla budget 2018 krävs såväl sänkta kostnader genom verksamhetseffektiviseringar som intäktsökningar. Utvecklingsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till reviderade taxor för samtliga lokalhyror med en generell höjning av Taxa 2 (full taxa) på 20 procent, ett första steg till likställning av taxor för ishall och konstgräsplan samt nya taxor för raststugan i Alby och uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna.

Förändrade taxor föreslås gälla från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11 § 87.pdf

12 Integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Förslaget till integrationsstrategi remitteras till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast 29 mars.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till integrationsstrategi med syftet att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin.

Bilagor
Förslag till integrationsstrategi 20180117.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20171212 § 76 Integrationsstrategi 2018.pdf

13 Svar på remiss om regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Dnr 2018/KSTK 0014 82

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om regional vattenförsörjningsplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått Länsstyrelsens förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län på remiss. Förslaget till regional vattenförsörjningsplan har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Stockholms Läns landsting och Storstockholm. Samarbete och samråd har även skett med regionens större vattenproducenter och länets kommuner. Planen är en del av den regionala utvecklingsplaneringen och ett viktigt komplement till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar på remissen och vidhåller det angelägna värdet av att en regional planering tas fram för att säkerställa vattenförsörjningen långsiktigt för de behov som ställs på en växande storstadsregion. Tyresö kommun föreslås ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om regional vattenförsörjningsplan.pdf
Remissförslag-Regional-vattenförsörjningsplan.pdf

14 Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0392 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag fastställs.

Beskrivning av ärendet
I en revisionsrapport från september 2017 granskades kommunens hantering av riktade statsbidrag. I rapporten efterfrågades en samordning inom kommunen för att kartlägga vilka statsbidrag som finns att söka, och för tydliggöra vilka nämnder som ansvarar för att söka ett visst statsbidrag.

När rapporten behandlades i kommunstyrelsen 2017-11-09 § 200 beslöts att ge kommundirektören i uppdrag att fastställa kommunövergripande rutiner för hanteringen av riktade statsbidrag. Förslag till rutiner har nu arbetats fram. I och med att förslaget till rutiner delar ut ansvar till olika nämnder bör rutinerna fastställas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf
Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf

15 Valärende kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

16 Svar på motion om träffpunkter för äldre *

Dnr 2017/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten. En ny mötesplats ska etableras under året.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattson, Helena Rustas, Eija Räty, Beatrice Rubeling och Sara Granestrand från Socialdemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun ska utreda förutsättningarna för att i kommunen inrätta ett antal träffpunkter för äldre utifrån det koncept som Haninge kommun använder sig av. Motionen har remitterats till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet.

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås, att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten och att en ny mötesplats ska etableras under året samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om träffpunkter för äldre.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1060.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-06-12 §37.pdf
Kommunala funktionshinderrådet protokollsutdrag 2017-05-17 §34.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 § 30.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf

§1 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport januari 2018.pdf
Skatteprognos 2017-12-22.pdf

§2 Information om kommunens låneportfölj

Dnr 2018/KS 0031 11

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen informerar vid sammanträdet om kommunens låneportfölj.

Bilagor
Hantering av skuldportfölj och tillhörande ränterisk.pdf

§3 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20180124.pdf (163 kb)

§4 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20180124.pdf (163 kb)

§5 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20180124.pdf (163 kb)

§6 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20180124.pdf (163 kb)

§7 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20180124.pdf (163 kb)

§8 Antagande av lokalt kollektivtal om lokal förhandlingsordning med Svenska kommunalarbetareförbundet

Dnr 2018/KSP 0001 012

Kommunledningsutskottets beslut
- Lokalt kollektivavtal om lokal förhandlingsordning antas som lokalt kollektivavtal.

Beskrivning av ärendet
Det lokala kollektivavtal som ska antas har förhandlats fram mellan Tyresö kommun och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).  Avtalet syftar till att komplettera bestämmelserna i gällande centrala lönekollektivavtal vad gäller utgångspunkterna för genomförande av årlig löneöversyn i Tyresö kommun.
 
Det lokala kollektivavtalet är avsett att skapa en långsiktighet och förutsägbarhet i arbetsgivarens lönebildnings- och löneöversynsarbete där modellen om lönesättning i dialog mellan chef och medarbetare befästs.
 
För att kollektivavtalet ska gälla i kommunen krävs att det antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. Det lokala kollektivavtalet om lokal förhandlingsordning träder i kraft med omedelbar verkan och gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - antagande av lokalt kollektivavtal om lokal förhandlingsordning Kommunal.pdf
Lokalt kollektivavtal om förhandlingsordning Kommunal 171214.pdf

§9 Verksamhetsberättelse för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter 2017

Dnr 2018/KS 0017 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Verksamhetsberättelsen för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har lämnat en verksamhetsberättelse för arbetet med prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tillsynen enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter under 2017.

Bilagor
180112 Verksamhetsberättelse alkohol, tobak och e-cigaretter 2017.pdf

§10 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet januari 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 20180115.pdf
180116 Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

§11 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018

Dnr 2018/KS 0016 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.
 
Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut 6 vad gäller beslutspunkt 1, 3 och 5.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11 § 87 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kultur- och fritidsnämndens budgetram 2018 har minskat med 3 miljoner kronor föreslår nämnden att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde justeras. För att nämnden ska kunna hålla budget 2018 krävs såväl sänkta kostnader genom verksamhetseffektiviseringar som intäktsökningar.   Utvecklingsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till reviderade taxor för samtliga lokalhyror med en generell höjning av Taxa 2 (full taxa) på 20 procent, ett första steg till likställning av taxor för ishall och konstgräsplan samt nya taxor för raststugan i Alby och uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna.
 
Förändrade taxor föreslås gälla från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Yrkande
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att nolltaxa införs på dagtid för pensionärsorganisationer och funktionshindersorganisationer, från och med 1 juli 2018.
 
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till beslutspunkt 1, 3 och 5.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande om att nolltaxa införs på dagtid för pensionärsorganisationer och funktionshindersorganisationer, från och med 1 juli 2018. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Kommunledningsutskottet avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut 1. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandens förslag till beslut 1. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut 1.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut 2 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut 3. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandens förslag till beslut 3. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut 3.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut 4 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut 5. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandens förslag till beslut 5. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut 5.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut 6 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11 § 87.pdf

§12 Integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till integrationsstrategi remitteras till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast 29 mars.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till integrationsstrategi med syftet att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin.

Bilagor
Förslag till integrationsstrategi 20180117.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20171212 § 76 Integrationsstrategi 2018.pdf

§13 Svar på remiss om regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Dnr 2018/KSTK 0014 82

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om regional vattenförsörjningsplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått Länsstyrelsens förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län på remiss. Förslaget till regional vattenförsörjningsplan har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Stockholms Läns landsting och Storstockholm. Samarbete och samråd har även skett med regionens större vattenproducenter och länets kommuner. Planen är en del av den regionala utvecklingsplaneringen och ett viktigt komplement till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.
 
Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar på remissen och vidhåller det angelägna värdet av att en regional planering tas fram för att säkerställa vattenförsörjningen långsiktigt för de behov som ställs på en växande storstadsregion. Tyresö kommun föreslås ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om regional vattenförsörjningsplan.pdf
Remissförslag-Regional-vattenförsörjningsplan.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20180124.pdf (164 kb)

§14 Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0392 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag fastställs.

Beskrivning av ärendet
I en revisionsrapport från september 2017 granskades kommunens hantering av riktade statsbidrag.  I rapporten efterfrågades en samordning inom kommunen för att kartlägga vilka statsbidrag som finns att söka, och för tydliggöra vilka nämnder som ansvarar för att söka ett visst statsbidrag.
 
När rapporten behandlades i kommunstyrelsen 2017-11-09 § 200 beslöts att ge kommundirektören i uppdrag att fastställa kommunövergripande rutiner för hanteringen av riktade statsbidrag. Förslag till rutiner har nu arbetats fram. I och med att förslaget till rutiner delar ut ansvar till olika nämnder bör rutinerna fastställas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf
Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf

§15 Valärende kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet - ärendet utgår

§16 Svar på motion om träffpunkter för äldre

Dnr 2017/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten. En ny mötesplats ska etableras under året.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i socialnämnden 2017-06-14 § 1060 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattson, Helena Rustas, Eija Räty, Beatrice Rubeling och Sara Granestrand från Socialdemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun ska utreda förutsättningarna för att i kommunen inrätta ett antal träffpunkter för äldre utifrån det koncept som Haninge kommun använder sig av. Motionen har remitterats till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet.
 
Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås, att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten och att en ny mötesplats ska etableras under året samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, ge kommundirektören i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten - en ny mötesplats ska etableras under året, samt att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Yrkande
Anita Mattson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om träffpunkter för äldre.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1060.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-06-12 §37.pdf
Kommunala funktionshinderrådet protokollsutdrag 2017-05-17 §34.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 § 30.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf