Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-05-14

Sammanträde 2018-05-14

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kvarnhjulet

1 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet inklusive rapportering av lokalförsörjningsplanen.

2 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

3 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

4 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

5 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

6 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

7 Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2018/KS 0181 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 1 per april 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden kommer till kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2018.

8 Rapportering från socialnämnden om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.

Socialnämnden har behandlat en uppdatering av planen med rapportering av hur planens åtgärder fortskridit under årets första kvartal.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-04-25 § 1035.pdf

9 Budgetförändring för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år *

Dnr 2018/KS 0184 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag höjs från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.

Beskrivning av ärendet
Staten har betalat ut ett bidrag till kommunen för ensamkommande som fyllt 18 år på 467 tusen kronor för 2018. Bidraget bör tillfalla verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, men ska på grund av redovisningsregler bokföras inom finansförvaltningen. Därför föreslås att verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ram ökas med detta belopp. Åtgärden kommer inte att påverka kommunens budgeterade ekonomiska resultat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Budgetförändring VO IFO med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år.pdf

10 Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun *

Dnr 2018/KS 0171 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för tertial 1 2018 för Tyresö kommun kommer till kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2018. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 14 juni 2018.

11 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 *

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 kommer att behandlas i kommunstyrelsen 29 maj 2018 och beslutas i kommunfullmäktige 14 juni 2018. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2019. Kommunplanehandlingar kommer till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2019.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20180418 §41 Plan- och bygglovtaxa.pdf
Revidering av bygglovtaxan Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-04-18 § 24.pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart med förslag till revideringar inför 2019 från MSU och BN.pdf

12 Förslag till tillgänglighetsplan 2019-2021

Dnr 2017/KS 0399 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021 med aktiviteter för 2019.

Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshinderrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021 med aktiviteter för 2019 föreslås överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för 2019. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2019-2022 med aktiviteter för år 2019.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-04-09 §21.pdf
Tillgänglighetsplan 2019.pdf

13 Inriktningsbeslut om förvaltningslokaler

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om att teckna avtal med fastighetsägaren Hemfosa om en etablering i Tyresö Centrum. Ett eventuellt slutligt påtecknande av hyresavtal tas av kommunstyrelsen då villkor och förutsättningar för ett sådant tecknande föreligger, dock senast vid utgången av kvartal 1 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa projektdirektiv enligt bilaga. Projektdirektiven ges bland annat med den avsikten att närmare bereda verksamhet/funktion, nya arbetsplatsstrategier, arkitektur, ekonomi inför kommunplan 2020-2024.
3. Kommunstyrelsen beslutar lämna en beställning till kommunstyrelseförvaltningen att med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö.
4. Kommunstyrelsen uppmanar styrgruppen att återkomma med kompletterande förslag till beslut i det fall nya omständigheter skulle tillkomma inom ramen för projektarbetets genomförande.
5. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast vid utgången av kvartal 1 2019 med ett förslag på de villkor som ska gälla för en kommande förhyrning.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 4 oktober 2016 § 156 att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen. Tyresö kommun har ett hyresavtal avseende lokaler i Tyresö centrum för den kommunala administrationen vilket löper ut 2023. Uppdraget redovisades i kommunledningsutskottet 2018-04-18. Tjänsteskrivelse i ärendet skickas med vanlig postgång på grund av sekretess.

Bilagor
PM Kompletterande information förvaltningslokaler.pdf
PM Kompletterande information.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §66.pdf
Bilaga 1 Hemfosa Presentation 2018.02.08 (2).pdf
Bilaga 2 Skandiafastigheter 180129.pdf
Bilaga 3 Presentation två förslag.pdf
Kommunhuset projektdirektiv.pdf

14 Svar på Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

Dnr 2018/KSTK 0030 80

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Tekniska kontorets skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på SLL-Trafikförvaltningens "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)" dnr: SL 2017-0653.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)" för besvarande senast 28 maj. Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt svar som finns under rubriken "Kollektivtrafikens utveckling på Södertörn" i bifogad tjänsteskrivelse med det i övrigt kommunspecifika förslaget till svar från tekniska kontoret.

På Södertörn finns två kommuner (Tyresö och Nykvarn) samt många bostadsområden som saknar SL-spårbunden trafik in mot Stockholm. En attraktiv och tillgänglig busstrafik är extra viktig för dessa kommuner, områden och platser.

Södertörnskommunerna växer starkt med flera bostäder och medborgare, fler företag och fler jobb och har just nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Södertörnskommunerna anser att kollektivtrafiken, och de avtal som styr den, behöver anpassas och utvecklas utifrån kommunala bebyggelseplaner både vad gäller bostäder och arbetplatser. Kollektivtrafiken behöver finnas som ett tydligt och attraktivt färdmedelsval redan från början innan hela områden är utbyggda.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om trafikförändringar i SL-trafiken 2018 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018 2019.pdf
Namninsamling.pdf
Trafikförändringsremiss T19 2018-2019.pdf

15 Uppföljning och avtal med Tyresö väntjänst

Dnr 2018/KS 0093 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsberättelsen för Tyresö väntjänst noteras.
2. Avtalet med Tyresö väntjänst godkänns.
3. Tyresö väntjänst tilldelas ett årligt bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald.
4. Bidraget finansieras inom Medborgarfokus ram.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13 § 18 att tilldela Tyresö väntjänst ett bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald. Uppdraget skulle dokumenteras i ett avtal och följas upp efter ett år.

Tyresö väntjänst har inkommit med verksamhetsberättelse för 2017 och årsredovisning. Tillsammans med föreningens styrelse har ett avtalsförslag arbetats fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtal med Tyresö väntjänst.pdf
Tyresö väntjänst bilaga 1 och 2.pdf
Avtal Tyresö väntjänst bilaga 3.pdf

16 Återrapportering av uppdraget om översyn av lokala ordningsföreskrifterna avseende pyroteknik

Dnr 2018/KS 0080 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Återrapporteringen av uppdraget översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende pyroteknik noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter enligt återrapporteringen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 9 januari 2018 att inleda en översyn om hur användningen av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och föreslår att användning av pyroteknik ska begränsas med tillstånd ifrån polismyndighet för att använda pyrotekniska varor - fyrverkeri - på platser i Tyresö kommun där det finns en samlad bebyggelse med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00. Dessutom föreslås utökade områden med totalförbud mot användning av fyrverkerier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdraget Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende pyroteknik.pdf

17 Rutiner för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Dnr 2018/KS 0191 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Rutiner för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till rutiner för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Syftet med rutinerna är skapa en tydlighet i kommunens beslut och handläggning om parkeringstillstånd för medborgarna och även vara till stöd för handläggarna i arbetet kring bedömning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rutiner för handläggning av parkeringstillstånd.pdf
Tjänsteskrivelse Rutiner för handläggning av parkeringstillstånd.pdf
Rutin för handläggning av parkeringstillstånd.pdf

18 Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum *

Dnr 2017/KS 0465 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion med förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en mer attraktiv lek- och aktivitetsplats i Tyresö centrum och verka för en möjlighet till kortare tillsyn av barnen, medan föräldrarna gör sina inköp i centrum genom samarbete med centrumledningen.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att förslaget att verka för lek- och aktivitetsplats och barntillsyn i ett privatägt centrum inte kan anses vara en uppgift för kommunen enligt kommunallagens andra kapitel som reglerar vad som faller inom den kommunala kompetensen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum.pdf
Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum.pdf

§87 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet inklusive rapportering av lokalförsörjningsplanen.
Beslut/Protokollsutdrag
§87_prot_20180514.pdf (164 kb)

§88 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.
Beslut/Protokollsutdrag
§88_prot_20180514.pdf (163 kb)

§89 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§89_prot_20180514.pdf (163 kb)

§90 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§90_prot_20180514.pdf (163 kb)

§91 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§91_prot_20180514.pdf (164 kb)

§92 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§92_prot_20180514.pdf (163 kb)

§93 Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2018/KS 0181 10
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 1 per april 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden kommer till kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2018.
Beslut/Protokollsutdrag
§93_prot_20180514.pdf (164 kb)

§94 Rapportering från socialnämnden om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.
 
Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i socialnämnden 2018-04-25 § 1035 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.
 
Socialnämnden har behandlat en uppdatering av planen med rapportering av hur planens åtgärder fortskridit under årets första kvartal.
 
Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-04-25 § 1035.pdf

§95 Budgetförändring för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år

Dnr 2018/KS 0184 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag höjs från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.
 
Beskrivning av ärendet
Staten har betalat ut ett bidrag till kommunen för ensamkommande som fyllt 18 år på 467 tusen kronor för 2018. Bidraget bör tillfalla verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, men ska på grund av redovisningsregler bokföras inom finansförvaltningen. Därför föreslås att verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ram ökas med detta belopp. Åtgärden kommer inte att påverka kommunens budgeterade ekonomiska resultat.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Budgetförändring VO IFO med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år.pdf

§96 Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0171 10
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för tertial 1 2018 för Tyresö kommun kommer till kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2018. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 14 juni 2018.
Beslut/Protokollsutdrag
§96_prot_20180514.pdf (164 kb)

§97 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Dnr 2018/KS 0179 10
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 kommer att behandlas i kommunstyrelsen 29 maj 2018 och beslutas i kommunfullmäktige 14 juni 2018. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2019. Kommunplanehandlingar kommer till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2019.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20180418 §41 Plan- och bygglovtaxa.pdf
Revidering av bygglovtaxan Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-04-18 § 24.pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart med förslag till revideringar inför 2019 från MSU och BN.pdf

§98 Förslag till tillgänglighetsplan 2019-2021

Dnr 2017/KS 0399 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021 med aktiviteter för 2019.
 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshinderrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021 med aktiviteter för 2019 föreslås överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för 2019. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2019-2022 med aktiviteter för år 2019.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-04-09 §21.pdf
Tillgänglighetsplan 2019.pdf

§99 Inriktningsbeslut om förvaltningslokaler

Dnr 2016/KS 0280 010
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om att teckna avtal med fastighetsägaren Hemfosa om en etablering i Tyresö Centrum. Ett eventuellt slutligt påtecknande av hyresavtal tas av kommunstyrelsen då villkor och förutsättningar för ett sådant tecknande föreligger, dock senast vid utgången av kvartal 1 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa projektdirektiv enligt bilaga. Projektdirektiven ges bland annat med den avsikten att närmare bereda verksamhet/funktion, nya arbetsplatsstrategier, arkitektur, ekonomi inför kommunplan 2020-2024.
3. Kommunstyrelsen beslutar lämna en beställning till kommunstyrelseförvaltningen att med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö.
4. Kommunstyrelsen uppmanar styrgruppen att återkomma med kompletterande förslag till beslut i det fall nya omständigheter skulle tillkomma inom ramen för projektarbetets genomförande.
5. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast vid utgången av kvartal 1 2019 med ett förslag på de villkor som ska gälla för en kommande förhyrning.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 4 oktober 2016 § 156 att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen. Tyresö kommun har ett hyresavtal avseende lokaler i Tyresö centrum för den kommunala administrationen vilket löper ut 2023. Uppdraget redovisades i kommunledningsutskottet 2018-04-18. Tjänsteskrivelse i ärendet skickas med vanlig postgång på grund av sekretess. Ärendet kompletteras inför kommunstyrelsens behandling.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §66.pdf
PM Kompletterande information förvaltningslokaler.pdf
Bilaga 1 Hemfosa Presentation 2018.02.08 (2).pdf
Bilaga 2 Skandiafastigheter 180129.pdf
Bilaga 3 Presentation två förslag.pdf
Kommunhuset projektdirektiv.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§99_prot_20180514.pdf (154 kb)

§100 Svar på Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

Dnr 2018/KSTK 0030 80
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Tekniska kontorets skrivelse med kompletteringar under sammanträdet antas som kommunledningsutskottets svar på SLL-Trafikförvaltningens "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)" dnr: SL 2017-0653.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)" för besvarande senast 28 maj. Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt svar som finns under rubriken "Kollektivtrafikens utveckling på Södertörn" i bifogad tjänsteskrivelse med det i övrigt kommunspecifika förslaget till svar från tekniska kontoret.
 
På Södertörn finns två kommuner (Tyresö och Nykvarn) samt många bostadsområden som saknar SL-spårbunden trafik in mot Stockholm. En attraktiv och tillgänglig busstrafik är extra viktig för dessa kommuner, områden och platser.
 
Södertörnskommunerna växer starkt med flera bostäder och medborgare, fler företag och fler jobb och har just nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Södertörnskommunerna anser att kollektivtrafiken, och de avtal som styr den, behöver anpassas och utvecklas utifrån kommunala bebyggelseplaner både vad gäller bostäder och arbetplatser. Kollektivtrafiken behöver finnas som ett tydligt och attraktivt färdmedelsval redan från början innan hela områden är utbyggda.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018 2019.pdf
Namninsamling.pdf
Trafikförändringsremiss T19 2018-2019.pdf

§101 Uppföljning och avtal med Tyresö väntjänst

Dnr 2018/KS 0093 005
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsberättelsen för Tyresö väntjänst noteras.
2. Avtalet med Tyresö väntjänst godkänns.
3. Tyresö väntjänst tilldelas ett årligt bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald.
4. Bidraget finansieras inom Medborgarfokus ram.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13 § 18 att tilldela Tyresö väntjänst ett bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald. Uppdraget skulle dokumenteras i ett avtal och följas upp efter ett år.
 
Tyresö väntjänst har inkommit med verksamhetsberättelse för 2017 och årsredovisning. Tillsammans med föreningens styrelse har ett avtalsförslag arbetats fram.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtal med Tyresö väntjänst.pdf
Tyresö väntjänst bilaga 1 och 2.pdf
Avtal Tyresö väntjänst bilaga 3.pdf

§102 Återrapportering av uppdraget om översyn av lokala ordningsföreskrifterna avseende pyroteknik

Dnr 2018/KS 0080 005
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Återrapporteringen av uppdraget översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende pyroteknik noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter enligt återrapporteringen.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 9 januari 2018 att inleda en översyn om hur användningen av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och föreslår att användning av pyroteknik ska begränsas med tillstånd ifrån polismyndighet för att använda pyrotekniska varor - fyrverkeri - på platser i Tyresö kommun där det finns en samlad bebyggelse med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00. Dessutom föreslås utökade områden med totalförbud mot användning av fyrverkerier.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdraget Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende pyroteknik.pdf

§103 Rutiner för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Dnr 2018/KS 0191 003
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Rutiner för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade antas.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till rutiner för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Syftet med rutinerna är skapa en tydlighet i kommunens beslut och handläggning om parkeringstillstånd för medborgarna och även vara till stöd för handläggarna i arbetet kring bedömning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Rutiner för handläggning av parkeringstillstånd.pdf
Rutin för handläggning av parkeringstillstånd.pdf

§104 Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum

Dnr 2017/KS 0465 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion med förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en mer attraktiv lek- och aktivitetsplats i Tyresö centrum och verka för en möjlighet till kortare tillsyn av barnen, medan föräldrarna gör sina inköp i centrum genom samarbete med centrumledningen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att förslaget att verka för lek- och aktivitetsplats och barntillsyn i ett privatägt centrum inte kan anses vara en uppgift för kommunen enligt kommunallagens andra kapitel som reglerar vad som faller inom den kommunala kompetensen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum.pdf
Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum.pdf