Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-08-08

Sammanträde 2018-08-08

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras.

Bilagor
Ekonomisk rapport augusti 2018.pdf
Månadsuppföljning maj 2018.pdf

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

5 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

6 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

7 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Banthai 101 AB på Restaurang Banthai, Vendelsövägen 64

Dnr 2018/KS 0012 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Banthai 101 AB, 559135-5648, får stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på restaurang Banthai 101, Vendelsövägen 64, 135 53 Tyresö.
2. Serveringstiden för allmänheten är 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen. Serveringstiden för slutna sällskap är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
3. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 22.30.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Banthai 101 AB, 559135-5648, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Banthai 101, Vendelsövägen 64. Ansökan gäller servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten och till slutna sällskap. Sökt serveringstid för allmänheten är 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen och för slutna sällskap 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas. På grund av risken för störningar föreslås ett villkor om att ätande och drickande gäster inte får vistas på uteserveringen efter klockan 22.30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd för Banthai 101 AB på Banthai 101 Vendelsövägen 64.pdf

8 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Demirun AB på Pizzeria Hörnet, Bollmoravägen 14

Dnr 2018/KS 0220 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Demirun AB, 556836-9051, får stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Pizzeria Hörnet, Bollmoravägen 14, 135 40 Tyresö.
2. Serveringstiden är 11.00 - 24.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
3. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 22.30.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Demirun AB, 556836-9051, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Pizzeria Hörnet, Bollmoravägen 14. Ansökan gäller servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. Sökt serveringstid är 11.00 - 24.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas. På grund av risken för störningar föreslås ett villkor om att ätande och drickande gäster inte får vistas på uteserveringen efter klockan 22.30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Pizzeria Hörnet, Bollmoravägen 14.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet augusti 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 180301-180630
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter
Upplåtelser av allmän plats för särskilda ändamål

Anmälan av delegationsbeslut från HR-avdelningen dnr 2018/KSP 0032 20

Anmälan av delegationsbeslut om leasing 2018, dnr 2018/KS 0098 12

Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen

Bilagor
Delegationsbeslut, godkända TA-planer och schakttillstånd 180301-180630.pdf
Delegationsbeslut, flyttning och skrotning av fordon 180301-180630.pdf
Delegationsbeslut, lokala trafikföreskrifter 180301-180630.pdf
Delegationsbeslut, godkända markupplåtelser 180301-180630.pdf
Delegationsbeslut Leasing 2018.pdf
Delegationsbeslut HR-avdelningen 180718.pdf
180731 Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

10 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente *

Dnr 2018/KS 0208 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. § 14 första meningen i kommunstyrelsens reglemente utgår.
3. § 1 sjätte strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.
4. Beslutet föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genomfört en utredning som visar att det finns samverkansvinster om ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och även lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-behållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att myndighetsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den 1 januari 2019. Som en följd av detta föreslås att § 14 i kommunstyrelsens reglemente och § 1 6:e strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Myndighetsutövning alkohol tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente.pdf

11 Revidering av lokala ordningsföreskrifter *

Dnr 2018/KS 0231 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. De lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. De lokala ordningsföreskrifterna träder i kraft efter kungörelse genom tillkännagivande på Tyresö kommuns anslagstavla av det justerade protokollet och ersätter de lokala ordningsföreskrifter som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj 2013.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören den 9 januari 2018 i uppdrag att inleda en översyn om hur användningen av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas. Återrapportering av detta uppdrag presenterades i kommunstyrelsen den 29 maj 2018 som i samband med detta även beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter. Se dnr 2018/KS 0080 005 och kommunstyrelsens protokoll § 117 daterat den 29 maj 2018.

Med anledning av ovanstående har kommunstyrelseförvaltningen gått igenom de lokala ordningsföreskrifterna. Ändringarna som föreslås avser krav på Polismyndighetens tillstånd för användning av pyrotekniska varor inom områden med samlad bebyggelse inom kommunen, undantaget dock vissa klockslag på nyårsafton/nyårsdagen samt att användning av pyrotekniska varor aldrig ska tillåtas inom vissa av kommunens områden i enlighet med nya bifogade kartbilagor 5A-5D till de lokala ordningsföreskrifterna som ersätter de tidigare kartbilagorna 5A-5D.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i övrigt ett fåtal ändringar i de lokala föreskrifterna av språklig eller förtydligande karaktär. Samtliga föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet med tillhörande nya kartbilagor 5A-5D.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av lokala ordningsföreskrifter.pdf
Lokala ordningsföreskrifter - ändringsmarkerad version från 2013-05-16.pdf
Lokala ordningsföreskrifter 2018-07-03.pdf
Kartbilaga 1A.pdf
Kartbilaga 1B.pdf
kartbilaga_2A.pdf
Kartbilaga_2B.pdf
Kartbilaga_2C.pdf
Kartbilaga_3A.pdf
Kartbilaga_3B.pdf
Kartbilaga 4A_ny.pdf
Kartbilaga 4B_ny.pdf
Kartbilaga 4C.pdf
Kartbilaga 4D.pdf
Ny kartbilaga 5A Tyresö centrum.pdf
Gammal version 5A_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5B Strandtorget med omnejd.docx.pdf
Gammal version 5B_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5C Trollbäckens centrum och Fornudden.docx.pdf
Gammal version 5C_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5D Östra Farmarstigen, Krusmyntans äldreboende och Villa Basilika.docx.pdf
Gammal version 5D_fyrverkeri.pdf

12 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag *

Dnr 2018/KS 0198 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förbundsordningens § 8 Tillkännagivanden förändras till:
Tillkännagivanden ska finnas Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats www.sbff.se. Anslagstavlan ska innehålla:
1. tillkännagivanden om direktionens sammanträden,
2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
4. justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap Kl.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

2. Tillägg görs till förbundsordningens § 12 b - Rätt för allmänheten att ställa frågor angående årsredovisningen med:
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.

Beskrivning av ärendet
En ny kommunallag (2017:725) har trätt ikraft den 1 januari 2018. Enligt den nya lagen ska det i kommunalförbunds förbundsordningar anges var förbundets digitala anslagstavla finns. Södertörns brandförsvars direktion föreslår att förbundsordningen anger att tillkännagivanden ska finnas på anslagstavlan på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats www.sbff.se.

Förbundsordningen ska även ange om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och förutsättningarna för det.
Direktionen föreslår att tillägg görs i förbundsordningen om att allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag.pdf.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag §38.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund tjänsteutlåtande Förändring av förbundsordning §38.pdf
Nu gällande förbundsordning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

13 Återrapportering av uppdraget att utreda en eventuell försäljning av Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2018/KS 0167 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att förhandla vidare med Tyresö Bostäder AB om en försäljning av Tyresö Vindkraft AB.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med kommunplan 2018 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att förhandla vidare med Tyresö Bostäder AB om en försäljning av Tyresö Vindkraft AB.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Försäljning av Tyresö vindkraft AB.pdf

14 Årlig sammanställning av riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0392 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag", ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos Socialnämnden respektive Barn- och utbildningsnämnden. De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enligt med ovanstående rutin. I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årlig sammanställning av statsbidrag.pdf

15 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2018/KS 0250 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse.pdf

16 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2019 *

Dnr 2018/KS 0203 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2019 för presidier och kommunledning hålls 18-19 februari, 11 april, 25 april och 14 november.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
4. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2019 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för komunledningsutkskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2019.pdf

17 Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön *

Dnr 2018/KS 0197 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att kommunen ska avskaffa regeln om att var fjärde hyreslägenhet ska gå till nyanlända migranter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön.pdf
Motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön.pdf

18 Svar på motion om återvandringskontor *

Dnr 2018/KS 0133 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg och Per Carling, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor. Motionen remitterades till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 31.pdf
Motion om återvandringskontor.pdf

§105 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras.

Bilagor
Ekonomisk rapport augusti 2018.pdf
Månadsuppföljning maj 2018.pdf

§106 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§106_prot_20180808.pdf (165 kb)

§107 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§107_prot_20180808.pdf (165 kb)

§108 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§108_prot_20180808.pdf (165 kb)

§109 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§109_prot_20180808.pdf (165 kb)

§110 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§110_prot_20180808.pdf (165 kb)

§111 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Banthai 101 AB på Restaurang Banthai, Vendelsövägen 64

Dnr 2018/KS 0012 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Banthai 101 AB, 559135-5648, får stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på restaurang Banthai 101, Vendelsövägen 64, 135 53 Tyresö.
2. Serveringstiden för allmänheten är 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen. Serveringstiden för slutna sällskap är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
3. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 22.30.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Banthai 101 AB, 559135-5648, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Banthai 101, Vendelsövägen 64. Ansökan gäller servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten och till slutna sällskap. Sökt serveringstid för allmänheten är 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen och för slutna sällskap 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas. På grund av risken för störningar föreslås ett villkor om att ätande och drickande gäster inte får vistas på uteserveringen efter klockan 22.30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd för Banthai 101 AB på Banthai 101 Vendelsövägen 64.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§111_prot_20180808.pdf (155 kb)

§112 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Demirun AB på Pizzeria Hörnet, Bollmoravägen 14

Dnr 2018/KS 0220 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Demirun AB, 556836-9051, får stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Pizzeria Hörnet, Bollmoravägen 14, 135 40 Tyresö.
2. Serveringstiden är 11.00 - 24.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
3. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 22.30.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Demirun AB, 556836-9051, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Pizzeria Hörnet, Bollmoravägen 14. Ansökan gäller servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. Sökt serveringstid är
11.00 - 24.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas. På grund av risken för störningar föreslås ett villkor om att ätande och drickande gäster inte får vistas på uteserveringen efter klockan 22.30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Pizzeria Hörnet, Bollmoravägen 14.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§112_prot_20180808.pdf (155 kb)

§113 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet augusti 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 180301-180630
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter
Upplåtelser av allmän plats för särskilda ändamål

Anmälan av delegationsbeslut från HR-avdelningen dnr 2018/KSP 0032 20

Anmälan av delegationsbeslut om leasing 2018, dnr 2018/KS 0098 12

Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen

Bilagor
Delegationsbeslut, godkända TA-planer och schakttillstånd 180301-180630.pdf
Delegationsbeslut, flyttning och skrotning av fordon 180301-180630.pdf
Delegationsbeslut, lokala trafikföreskrifter 180301-180630.pdf
Delegationsbeslut, godkända markupplåtelser 180301-180630.pdf
Delegationsbeslut Leasing 2018.pdf
Delegationsbeslut HR-avdelningen 180718.pdf
180731 Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

§114 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente

Dnr 2018/KS 0208 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. § 14 första meningen i kommunstyrelsens reglemente utgår.
3. § 1 sjätte strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.
4. Beslutet föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genomfört en utredning som visar att det finns samverkansvinster om ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och även lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-behållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att myndighetsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den 1 januari 2019. Som en följd av detta föreslås att § 14 i kommunstyrelsens reglemente och § 1 6:e strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Myndighetsutövning alkohol tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente.pdf

§115 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Dnr 2018/KS 0231 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. De lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. De lokala ordningsföreskrifterna träder i kraft efter kungörelse genom tillkännagivande på Tyresö kommuns anslagstavla av det justerade protokollet och ersätter de lokala ordningsföreskrifter som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj 2013.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören den 9 januari 2018 i uppdrag att inleda en översyn om hur användningen av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas. Återrapportering av detta uppdrag presenterades i kommunstyrelsen den 29 maj 2018 som i samband med detta även beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter. Se dnr 2018/KS 0080 005 och kommunstyrelsens protokoll § 117 daterat den 29 maj 2018.

Med anledning av ovanstående har kommunstyrelseförvaltningen gått igenom de lokala ordningsföreskrifterna. Ändringarna som föreslås avser krav på Polismyndighetens tillstånd för användning av pyrotekniska varor inom områden med samlad bebyggelse inom kommunen, undantaget dock vissa klockslag på nyårsafton/nyårsdagen samt att användning av pyrotekniska varor aldrig ska tillåtas inom vissa av kommunens områden i enlighet med nya bifogade kartbilagor 5A-5D till de lokala ordningsföreskrifterna som ersätter de tidigare kartbilagorna 5A-5D.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i övrigt ett fåtal ändringar i de lokala föreskrifterna av språklig eller förtydligande karaktär. Samtliga föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet med tillhörande nya kartbilagor 5A-5D.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av lokala ordningsföreskrifter.pdf
Lokala ordningsföreskrifter - ändringsmarkerad version från 2013-05-16.pdf
Lokala ordningsföreskrifter 2018-07-03.pdf
Kartbilaga 1A.pdf
Kartbilaga 1B.pdf
kartbilaga_2A.pdf
Kartbilaga_2B.pdf
Kartbilaga_2C.pdf
Kartbilaga_3A.pdf
Kartbilaga_3B.pdf
Kartbilaga 4A_ny.pdf
Kartbilaga 4B_ny.pdf
Kartbilaga 4C.pdf
Kartbilaga 4D.pdf
Ny kartbilaga 5A Tyresö centrum.pdf
Gammal version 5A_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5B Strandtorget med omnejd.docx.pdf
Gammal version 5B_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5C Trollbäckens centrum och Fornudden.docx.pdf
Gammal version 5C_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5D Östra Farmarstigen, Krusmyntans äldreboende och Villa Basilika.docx.pdf
Gammal version 5D_fyrverkeri.pdf

§116 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/KS 0198 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förbundsordningens § 8 Tillkännagivanden förändras till:
Tillkännagivanden ska finnas Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats www.sbff.se. Anslagstavlan ska innehålla:
1. tillkännagivanden om direktionens sammanträden,
2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
4. justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap Kl.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

2. Tillägg görs till förbundsordningens § 12 b - Rätt för allmänheten att ställa frågor angående årsredovisningen med:
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.

Beskrivning av ärendet
En ny kommunallag (2017:725) har trätt ikraft den 1 januari 2018. Enligt den nya lagen ska det i kommunalförbunds förbundsordningar anges var förbundets digitala anslagstavla finns. Södertörns brandförsvars direktion föreslår att förbundsordningen anger att tillkännagivanden ska finnas på anslagstavlan på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats www.sbff.se.

Förbundsordningen ska även ange om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och förutsättningarna för det.
Direktionen föreslår att tillägg görs i förbundsordningen om att allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag.pdf.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag §38.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund tjänsteutlåtande Förändring av förbundsordning §38.pdf
Nu gällande förbundsordning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

§117 Återrapportering av uppdraget att utreda en eventuell försäljning av Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2018/KS 0167 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att förhandla vidare med Tyresö Bostäder AB om en försäljning av Tyresö Vindkraft AB.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med kommunplan 2018 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att förhandla vidare med Tyresö Bostäder AB om en försäljning av Tyresö Vindkraft AB.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Försäljning av Tyresö vindkraft AB.pdf

§118 Årlig sammanställning av riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0392 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag", ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos Socialnämnden respektive Barn- och utbildningsnämnden. De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enligt med ovanstående rutin. I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årlig sammanställning av statsbidrag.pdf

§119 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2018/KS 0250 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2018-08-06.pdf

§120 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2019

Dnr 2018/KS 0203 001

Kommunledningsutskottets beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2019 för presidier och kommunledning hålls 18-19 februari, 11 april, 25 april och 14 november.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
4. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2019 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för komunledningsutkskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2019.pdf

§121 Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön

Dnr 2018/KS 0197 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att kommunen ska avskaffa regeln om att var fjärde hyreslägenhet ska gå till nyanlända migranter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön.pdf
Motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön.pdf

§122 Svar på motion om återvandringskontor

Dnr 2018/KS 0133 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg och Per Carling, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor. Motionen remitterades till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 31.pdf
Motion om återvandringskontor.pdf

§123 Ordförandeuppdrag om stödköp av svenskt kött

Dnr 2018/KS 0262 012

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utifrån de avtal Tyresö kommun har undersöka möjligheten att öka inköpen av svenskt kött.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att utifrån de avtal Tyresö kommun har undersöka möjligheten att öka inköpen av svenskt kött, se ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
Den senaste tidens torka har slagit hårt mot svenskt lantbruk. Uttorkade marker leder till foderbrist och behov av nödslakt. Detta har i sin tur skapat orimliga köer till slakterierna då de inte köper in fler djur än de kan sälja. Genom att öka efterfrågan på svenskt kött skulle det gå att lösa en del av de tillfälliga problemen. Sveriges kommuner och landsting som är stora inköpare av livsmedel kan därför underlätta situationen för Sveriges bönder genom att köpa mer svenskt kött.

Med ovanstående som bakgrund föreslås:

Att uppdra till kommundirektören att utifrån de avtal Tyresö kommun har undersöka möjligheten att öka inköpen av svenskt kött.

Beslut/Protokollsutdrag
§123_prot_20180808.pdf (152 kb)