Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-08-29

Sammanträde 2018-08-29

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

5 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

6 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

7 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m

Dnr 2018/KS 0265 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av personalförändringar samt bankers krav på tydligare skrivningar när det gäller bemyndigande att amortera lån behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att regelverket uppdateras enligt ekonomiavdelningens förslag.

Bilagor
Firmateckning 2018.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet augusti 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Tilldelade upphandlingar 1 jan-20 aug 2018.pdf

9 Svar på betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018 35

Dnr 2018/KS 0222 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till remissyttrande angående betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har inbjudits att lämna remissyttrande angående betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35 - slutbetänkande av utredningen om kommunal planering av bostäder. Utredningen föreslår ett nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i , och hur den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige. Det gemensamma arbetssättet regleras i förslag till ny bostadsförsörjningslag. Betänkandet finns på regeringens webbplats https://www.regeringen.se/49cec5/contentassets/b5eae39ea5b54e76a09e7bc90c8e5196/ett-gemensamt-bostadsforsorjningsansvar-sou-201835.pdf

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remissyttrande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.pdf
Remissyttrande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.pdf
Remiss Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 201835.pdf

10 Svar på revisionsrapporten Granskning av arbetsgivarfrågor och delegation av arbetsmiljöuppgifter

Dnr 2018/KS 0246 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har EY granskat arbetsgivarfrågor med fokus på delegation av arbetsmiljöuppgifter. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt en ändamålsenlig hantering av sitt arbetsgivaransvar. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunens riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter är ändamålsenlig och i överensstämmelse med formerna för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, men lämnar en rekommendation om att säkerställa att de som har ansvar för att utföra arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kompetens inom området.

HR-avdelningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten med kommentarer om hur kompetensen inom området planeras säkerställas och föreslår att skrivelsen antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf
Revisionsrapport - Granskning av arbetsgivarfrågor och delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf

11 Svar på motion om träffpunkter för personer funktionsnedsättning *

Dnr 2018/KS 0105 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Carl Johan Karlson, Beatrice Rubeling och Eija Räty från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda möjligheterna för att införa en träffpunkt för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Motionen remitterades till socialnämnden och kommunala funktionshindersrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden har behandlat frågan och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet föreslår att motionen bifalls.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20 § 1054.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-05-14 §32.pdf
Motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.pdf

12 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri *

Dnr 2018/KS 0196 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in till kommunfullmäktige av Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna om att lägga till lydelsen: "Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats" i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar som, med hänvisning till ett pågående ärende i Högsta förvaltningsdomstolen om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter vilket kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf

§124 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.
 
Bilagor
Månadsuppföljning juli TT.PDF

§125 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§125_prot_20180829.pdf (164 kb)

§126 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§126_prot_20180829.pdf (164 kb)

§127 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§127_prot_20180829.pdf (164 kb)

§128 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§128_prot_20180829.pdf (164 kb)

§129 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§129_prot_20180829.pdf (164 kb)

§130 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m

Dnr 2018/KS 0265 003
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av personalförändringar samt bankers krav på tydligare skrivningar när det gäller bemyndigande att amortera lån behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att regelverket uppdateras enligt ekonomiavdelningens förslag.
 
Bilagor
Firmateckning KLU Slutgiltig.pdf

§131 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet augusti 2018

Dnr 2018/KS 0026 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Tilldelade upphandlingar 1 jan-20 aug 2018.pdf

§132 Svar på betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018 35

Dnr 2018/KS 0222 005
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till remissyttrande angående betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar antas.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har inbjudits att lämna remissyttrande angående betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35 - slutbetänkande av utredningen om kommunal planering av bostäder. Utredningen föreslår ett nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i , och hur den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige. Det gemensamma arbetssättet regleras i förslag till ny bostadsförsörjningslag. Betänkandet finns på regeringens webbplats https://www.regeringen.se/49cec5/contentassets/b5eae39ea5b54e76a09e7bc90c8e5196/ett-gemensamt-bostadsforsorjningsansvar-sou-201835.pdf
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till yttrande.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Remissyttrande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.pdf
Remissyttrande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.pdf
Remiss Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 201835.pdf

§133 Svar på revisionsrapporten Granskning av arbetsgivarfrågor och delegation av arbetsmiljöuppgifter

Dnr 2018/KS 0246 016
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.
 
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har EY granskat arbetsgivarfrågor med fokus på delegation av arbetsmiljöuppgifter. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt en ändamålsenlig hantering av sitt arbetsgivaransvar. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunens riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter är ändamålsenlig och i överensstämmelse med formerna för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, men lämnar en rekommendation om att säkerställa att de som har ansvar för att utföra arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kompetens inom området.
 
HR-avdelningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten med kommentarer om hur kompetensen inom området planeras säkerställas och föreslår att skrivelsen antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf
Revisionsrapport - Granskning av arbetsgivarfrågor och delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf

§134 Svar på motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2018/KS 0105 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Carl Johan Karlson, Beatrice Rubeling och Eija Räty från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda möjligheterna för att införa en träffpunkt för personer med funktionsnedsättning i kommunen.
 
Motionen remitterades till socialnämnden och kommunala funktionshindersrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden har behandlat frågan och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet föreslår att motionen bifalls.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20 § 1054.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-05-14 §32.pdf
Motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.pdf

§135 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Dnr 2018/KS 0196 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat avslag till motionen om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in till kommunfullmäktige av Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna om att lägga till lydelsen: "Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats" i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter.
 
Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar som, med hänvisning till ett pågående ärende i Högsta förvaltningsdomstolen om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter vilket kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD) och Fredrik Saweståhl (M) yrkar att kommunledningsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller yrkandet och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf

§136 Information om ny förvaltningsorganisation

Dnr 2018/KS 0243 002
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om förslaget till ny förvaltningsorganisation.
Beslut/Protokollsutdrag
§136_prot_20180829.pdf (164 kb)