Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2020-12-16

Sammanträde 2020-12-16

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet

Diarienummer 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

3 Redovisning av lokalförsörjningsfrågor

Diarienummer 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

4 Start för byggnation av skyfallsstråk Fornudden, etapp 1

Diarienummer KSM-2020-1573

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Start av byggnation av skyfallstråk etapp 1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Området kring den nya skolan i Fornudden ligger i en lågpunkt och är därför känsligt för översvämningar vid skyfallsregn. När den nya skolan uppfördes förvärrades situationen ur ett översvämningsperspektiv. Analysen har genomförts utifrån ett 100-årsregn. Denna analys var inte praxis vid antagande av detaljplanen för Fornuddens nya skola samt Fornuddens äldreboende och har därför genomförts i efterhand.

Om inga åtgärder genomförs kommer skador på befintlig byggnation samt skolan att uppstå vid kraftiga skyfall. Samhällsbyggnadskontoret har utrett ansvarsfrågan och kommit fram till att när ovan nämnt scenario faller ut så kommer kommunen att hållas ansvarig. Skolverksamheten har höga krav på tillgänglighet, trygghet och säkerhet vilket ställer höga krav på skyfallshanteringen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att start av byggnation av skyfallstråk etapp 1 godkänns.

Handlingar under utarbetande.

5 Slutrapport Nyfors

Diarienummer 2020/KS 0317 82

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets projektavdelning har avslutat projektet med genomförandet av detaljplanen för Nyfors, utbyggnation av kommunalt VA samt vägar i området. Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplanen som vann laga kraft i augusti 2017. Entreprenaden för kommunens åtaganden i området avslutades i december 2019. Mindre arbeten återstår som kommer att hanteras utanför ramen för detta projekt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutredovisning Nyfors.pdf
Slutrapport Nyfors.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Nyfors.pdf

6 Slutrapport Petterboda

Diarienummer 2020/KS 0316 80

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med ombyggnad av Petterboda trafikplats, del av Tyresövägen. Gång- och cykelbanor, gång- och cykeltunnel, nya busshållplatser breddad väg och breddad cirkulationsplats är anlagda. Entreprenaden pågick hösten 2017 – våren 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Slutrapport Petterboda.pdf
Slutrapport Petterboda.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Petterboda.pdf

7 Slutredovisning Kryddvägen etapp 1

Diarienummer 2020/KS 0318 82

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets projektavdelning har avslutat projektet med genomförandet av Kryddvägen etapp 1. Detaljplanen vann laga kraft 2016 och byggnationen av bostäderna avslutades under 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutredovisning Kryddvägen etapp 1.pdf
Slutrapport Kryddvägen etapp 1.pdf
Slutrapport projekt Kryddvägen etapp 1 bildspel.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Kryddvägen etapp 1.pdf

8 Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga

Diarienummer 2020/KS 0256 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i vårabostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten. Ärendet återremitterades sedan varpå ny strategi nu har tagits fram.

Strategin ska ligga som grund för hur Tyresö kommun tillsammans och i samverkan såväl internt som externt ska arbeta för att motverka att unga hamnar i kriminalitet (Handlingar under utarbetande).

9 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0278 001

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige:
1. Redovisningen noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
2. Uppdraget om framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppdraget från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 133, avseende framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram för hela kommunen avslutas då hållbarhetsmålen i Agenda2030 har integrerats i den nya kommunplanen. Kommunstyrelseförvaltningen förslår även att redovisningen av pågående uppdrag noteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf
Pågående uppdrag 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf

10 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Diarienummer 2020/KS 0283 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 7 motioner under beredning. Av dem har ingen motion passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Handlingar under utarbetande.

11 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.

Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande anses besvarad samt att kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Ordförandeutlåtande
Jag vill börja med att tacka Moderaterna för att de lyfter en fråga som är av största vikt. Hedersrelaterat våld och förtryck är i varje enskilt fall ett allvarligt problem som behöver motverkas. Vi delar Moderaternas uppfattning om att det behöver tas krafttag mot den här typen av problematik i samhället. I kommunplanen för 2020 adresserades problemet och ett arbete för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inleddes. Detta har resulterat i att nya riktlinjer för att hantera våld i nära relationer har antagits och att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har inletts.

Vi delar dock inte motionärernas uppfattning om att detta är ett problem som endast berör skolområdet utan det bör, som kommunplanen åsyftar, vara ett
kommunövergripande arbete. Även arbetsmarknad- och socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen är nyckelaktörer i ett sådant arbete, även andra förvaltningar kan vara involverade.

Hedersrelaterat våld och förtryck är visserligen en typ av våld i nära relationer men skiljer sig från övriga delar av våldet på flera områden. Framförallt handlar det om sättet att uppmärksamma våldet och förtrycket samt hur man bör agera när det uppmärksammats.

Flera kommuner har redan tagit fram konkreta åtgärdsplaner vid hantering av denna typ av våld som spänner sig över flera, eller alla, av kommunens verksamhetsområden. Ett exempel är grannkommunen Haninge som tagit fram en konkret och detaljerad kommunövergripande handlingsplan, men som också är verksamhetsspecifik för de verksamheter som i störst omfattning möter och hanterar hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi välkomnar således Moderaternas initiativ och anser att det arbete som redan är inlett vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck bör kompletteras med en konkret handlingsplan. Vi anser däremot inte att den bara ska gälla för våra olika skolområden utan kommundirektören bör ges i uppdrag att ta fram en konkret handlingsplan som är kommunövergripande.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

12 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunsty relsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld.

Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och
grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.

Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

13 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till
kommunfullmäktige om att:
– En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
– Den brottsförebyggande policyn revideras.
Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
– Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
– Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.

En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.

Handlingar under utarbetande.

Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
För den politiska ledningen i Tyresö är trygghetsfrågorna mycket viktiga och högt prioriterade. Vi arbetar därför långsiktigt med en rad olika brottsförebyggande åtgärder i samverkan med andra aktörer. För samordning och som stöd till förvaltningar och bolag finns i kommunen en Säkerhetsenhet som består av en säkerhetschef och en brottsförebyggande strateg. En rad olika åtgärder för det brottsförebyggande arbetet har vidtagits under året och kommunen arbetar aktivt med frågan på olika sätt.

Det lokala brottsförebyggande rådet har under året förändrats från hur det
historiskt har sett ut. Numera är kommunfullmäktiges samtliga partier inbjudna i rådet, för att öka insynen och delaktigheten i arbetet. Det är en tydlig signal om hur viktig vår uppgift är och att vi välkomnar samtliga partiers engagemang i det brottsförebyggande arbetet.

En strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga är framtagen och nu ute på remiss innan beslut i kommunfullmäktige i början på 2021. Det finns även ett uppdrag att ta fram en strategi för arbete med våld i nära relation. Arbetet med att se över den brottsförebyggande policyn pågår nu och ny policy kommer att sträcka sig fram till 2022.

Jag föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Bilagor
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

14 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås.

Ordförandeutlåtande
Den kommunala organisationen är uppdelad enligt en klassisk maktfördelningsprincip som närmast kan förklaras på så sätt att, den övergripande beslutande makten och rättan att fatta beslut om riktlinjer och politiska prioriteringar är förbehållet kommunfullmäktige och den verkställande och förvaltande rollen ligger på styrelser och nämnder. Den uppdelningen är en viktig utgångspunkt för de olika politiska organens funktion.

Kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av styrelser och nämnders arbete är utförligt reglerat i kommunallagen och i kommunens interna styrdokument. Styrelser och nämnder ska självständigt handha de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem. Styrelser och nämnder ska också delta i beredningen av ärenden till kommunfullmäktige samt ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs. Utifrån dessa uppgifter ligger det även på styrelser och nämnder att redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Det är fullmäktige som i styrdokument och uppbyggnaden av kommunens styrsystem bestämmer formerna för redovisningen.

Utöver systemet för beredning och redovisning finns goda möjligheter för insyn i styrelser och nämnders arbete och beslutsfattande. Handlingar och protokoll är tillgängliga för alla, i den mån de inte omfattas av sekretess.

Styrelser och nämnder har möjlighet att ha öppna sammanträden, vilket ger möjlighet till närvaro i det direkta beslutsfattandet. Som förtroendevald kan man också ställa frågor och be om information från styrelser och nämnders förvaltningar. Inom ramen för fullmäktige finns också en möjlighet att ställa frågor för att få sakupplysningar. Det finns heller inget som hindrar att en förtroendevalt mellan sammanträdena tar kontakt med andra förtroendevalda, till exempel ordförande i en nämnd, för att få information. Men utgångspunkten är ändå att representation i styrelser och nämnder fördelas genom överenskommelse mellan partierna. I huvudsak bygger det på en proportionerlig fördelning. Insyn och information för förtroendevalda i fullmäktige är inte primärt tänkt att lösas genom insynsplatser för de partier som inte erhåller fast representation i styrelser och nämnder. Om det, som motionären antyder, upplevs som att det finns ett informationsglapp mellan fullmäktige och styrelser och nämnder är det viktigt att det hanteras inom ramen för kommunfullmäktiges arbete. Förtroendevalda i fullmäktige ska få insyn i styrelser och nämnder utifrån det berednings- och styrsystem som kommunen har. Om det upplevs som att det finns brister i kommunikationen mellan de politiska organen bör de lösas genom tydligare och utförligare underlag och förbättrade redovisningssystem. På det sättet kan kommunfullmäktige utvecklas och bibehålla sin primära funktion. Genom systemet med insynsplatser kan informationstillgången lösas för enskilda förtroendevalda, och i förlängningen kopplingen in i partierna, den det löser i så fall inte upplevda brister i informationsflödet mellan kommunfullmäktige och styrelser och nämnder. Bedömningen är att det, om det är som motionen skriver, är viktigare att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer och underlag, för att också säkra kommunfullmäktiges roll och funktionssätt. En
lösning med insynsplatser riskerar istället att motverka en utveckling av kommunfullmäktige.

Finns de brister som motionären påpekar och upplevs de påverka förmågan att agera och bidra till att fullgöra uppdragen i kommunfullmäktige är det alltså viktigare att de frågorna som lyfts till kommunfullmäktiges presidium och i dialog med partiernas gruppledare. Genom de forumen kan vi ständigt förbättra och utveckla det politiska arbetet i och kring kommunfullmäktige. Men lösningen kan inte primärt ligga i insynsplatserna.

Mot den bakgrunden föreslår jag att motionen avslås.

Bilagor
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

15 Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen. Svar på motionen ska beredas av kommunstyrelsen, som har ansvar för HR-frågor, och beslutas i kommunfullmäktige (handlingar under utarbetande).

Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun inrättar en klädpolicy där kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Jag vill därför understryka vikten av de värden som uttrycks i kommunens personalpolicy. Där står att alla anställda i Tyresö kommun har samma möjligheter oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet. Som arbetsgivare ska Tyresö kommun ge alla medarbetare lika rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Kommunen tolererar inte diskriminering på arbetsplatsen. Medarbetare i Tyresö kommun ska visa öppenhet, tolerans och respekt för den enskilde individen och alla människors lika värde.

Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där man känner sig välkommen och behandlad med respekt. I kommunplanen som är kommunens övergripande styrdokument uttrycks detta genom målet "Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare" Tyresö kommun är en arbetsgivare som ser olikheter som en styrka. Här ska varje medarbetares fulla potential komma Tyresöborna till godo”.

Det är anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna vill förbjuda kommunens anställda att bära kläder eller tecken med religiösa, politiska, filosofiska tecken samtidigt som de tycker att de själva inte ska omfattas av den.

I Sverige har arbetsgivare enligt diskrimineringslagen i svensk rätt en skyldighet att motverka diskriminering kopplad till exempelvis klädsel. Att införa en sådan policy eller regel som föreslås i motionen kan vara indirekt diskriminering enligt Diskrimineringslagen.

Att bära ett kors på halskedjan, eller för den del en stjärna eller halvmåne, är inte att kränka en medmänniska. I ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle är en sådan inskränkning ett skrämmande steg i motsatt riktning.

Mot bakgrund av detta föreslår jag att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf

16 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Diarienummer 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut operationell leasing TYDA.pdf
Delegationsbeslut om upplåning 2020-11-19.pdf
Beslut Borgen Tybo 2020-11-24.pdf
Tilldelade upphandlingar. beslut jan-okt.pdf

§106 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Diarienummer 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet tar upp ärendet som ett extra ärende samt att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

§107 Information om Södertörnssamarbetet

Diarienummer 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§108 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

Bilagor
Information med anledning av Coronakrisen - KLU 16 dec 2020.pdf

§109 Redovisning av lokalförsörjningsfrågor

Diarienummer 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

Bilagor
Statusrapport lokalförsörjning december 2020.pdf

§110 Start för byggnation av skyfallsstråk Fornudden, etapp 1

Diarienummer KSM-2020-1573

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Start av byggnation av skyfallstråk etapp 1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Området kring den nya skolan i Fornudden ligger i en lågpunkt och är därför känsligt för översvämningar vid skyfallsregn. När den nya skolan uppfördes förvärrades situationen ur ett översvämningsperspektiv. Analysen har genomförts utifrån ett 100-årsregn. Denna analys var inte praxis vid antagande av detaljplanen för Fornuddens nya skola samt Fornuddens äldreboende och har därför genomförts i efterhand.

Om inga åtgärder genomförs kommer skador på befintlig byggnation samt skolan att uppstå vid kraftiga skyfall. Samhällsbyggnadskontoret har utrett ansvarsfrågan och kommit fram till att när ovan nämnt scenario faller ut så kommer kommunen att hållas ansvarig. Skolverksamheten har höga krav på tillgänglighet, trygghet och säkerhet vilket ställer höga krav på skyfallshanteringen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att start av byggnation av skyfallstråk etapp 1 godkänns.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner start av byggnation av skyfallstråk etapp 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Start av byggnation skyfallsstråk Fornudden, etapp 1.pdf
Tjänsteskrivelse Byggnation skyfallsstråk Fornudden, etapp 1.pdf

§111 Slutrapport Nyfors

Diarienummer 2020/KS 0317 82

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets projektavdelning har avslutat projektet med genomförandet av detaljplanen för Nyfors, utbyggnation av kommunalt VA samt vägar i området. Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplanen som vann laga kraft i augusti 2017. Entreprenaden för kommunens åtaganden i området avslutades i december 2019. Mindre arbeten återstår som kommer att hanteras utanför ramen för detta projekt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutredovisning Nyfors.pdf
Slutrapport Nyfors.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Nyfors.pdf

§112 Slutrapport Petterboda

Diarienummer 2020/KS 0316 80

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med ombyggnad av Petterboda trafikplats, del av Tyresövägen. Gång- och cykelbanor, gång- och cykeltunnel, nya busshållplatser breddad väg och breddad cirkulationsplats är anlagda. Entreprenaden pågick hösten 2017 – våren 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Slutrapport Petterboda.pdf
Slutrapport Petterboda.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Petterboda.pdf

§113 Slutredovisning Kryddvägen etapp 1

Diarienummer 2020/KS 0318 82

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets projektavdelning har avslutat projektet med genomförandet av Kryddvägen etapp 1. Detaljplanen vann laga kraft 2016 och byggnationen av bostäderna avslutades under 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutredovisning Kryddvägen etapp 1.pdf
Slutrapport Kryddvägen etapp 1.pdf
Slutrapport projekt Kryddvägen etapp 1 bildspel.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Kryddvägen etapp 1.pdf

§114 Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga

Diarienummer 2020/KS 0256 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten. Ärendet återremitterades sedan varpå ny strategi nu har tagits fram.

Strategin ska ligga som grund för hur Tyresö kommun tillsammans och i samverkan såväl internt som externt ska arbeta för att motverka att unga hamnar i kriminalitet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.

Yrkande
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Strategi brottsförebyggande arbete.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.pdf

§115 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0278 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Uppdraget om framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram avslutas.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige:
2. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppdraget från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 133, avseende framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram för hela kommunen avslutas då hållbarhetsmålen i Agenda2030 har integrerats i den nya kommunplanen. Kommunstyrelseförvaltningen förslår även att redovisningen av pågående uppdrag noteras.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslutar uppdraget om framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram.

Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf
Pågående uppdrag 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf

§116 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Diarienummer 2020/KS 0283 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 7 motioner under beredning. Av dem har ingen motion passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Pågående motioner 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf

§117 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att
förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.

Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande anses besvarad samt att kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Ordförandeutlåtande
Jag vill börja med att tacka Moderaterna för att de lyfter en fråga som är av största vikt. Hedersrelaterat våld och förtryck är i varje enskilt fall ett allvarligt problem som behöver motverkas. Vi delar Moderaternas uppfattning om att det behöver tas krafttag mot den här typen av problematik i samhället. I kommunplanen för 2020 adresserades problemet och ett arbete för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inleddes. Detta har resulterat i att nya riktlinjer för att hantera våld i nära relationer har antagits och att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har inletts. Vi delar dock inte motionärernas uppfattning om att detta är ett problem som endast berör skolområdet utan det bör, som kommunplanen åsyftar, vara ett kommunövergripande arbete. Även arbetsmarknad- och socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen är nyckelaktörer i ett sådant arbete, även andra förvaltningar kan vara involverade.

Hedersrelaterat våld och förtryck är visserligen en typ av våld i nära relationer men skiljer sig från övriga delar av våldet på flera områden. Framförallt handlar det om sättet att uppmärksamma våldet och förtrycket samt hur man bör agera när det uppmärksammats.

Flera kommuner har redan tagit fram konkreta åtgärdsplaner vid hantering av denna typ av våld som spänner sig över flera, eller alla, av kommunens verksamhetsområden. Ett exempel är grannkommunen Haninge som tagit fram en konkret och detaljerad kommunövergripande handlingsplan, men som också är verksamhetsspecifik för de verksamheter som i störst omfattning möter och hanterar hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi välkomnar således Moderaternas initiativ och anser att det arbete som redan är inlett vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck bör kompletteras med en konkret handlingsplan. Vi anser däremot inte att den bara ska gälla för våra olika skolområden utan kommundirektören bör ges i uppdrag att ta fram en konkret handlingsplan som är kommunövergripande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Motionen anses besvarad. 
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till motionen.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

§118 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.
Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

§119 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras.

Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun. En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.

Ordförandeutlåtande
För den politiska ledningen i Tyresö är trygghetsfrågorna mycket viktiga och högt prioriterade. Vi arbetar därför långsiktigt med en rad olika brottsförebyggande åtgärder i samverkan med andra aktörer. För samordning och som stöd till förvaltningar och bolag finns i kommunen en Säkerhetsenhet som består av en säkerhetschef och en brottsförebyggande strateg. En rad olika åtgärder för det brottsförebyggande arbetet har vidtagits under året och kommunen arbetar aktivt med frågan på olika sätt.

Det lokala brottsförebyggande rådet har under året förändrats från hur det
historiskt har sett ut. Numera är kommunfullmäktiges samtliga partier inbjudna i rådet, för att öka insynen och delaktigheten i arbetet. Det är en tydlig signal om hur viktig vår uppgift är och att vi välkomnar samtliga partiers engagemang i det brottsförebyggande arbetet.

En strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga är framtagen och nu ute på remiss innan beslut i kommunfullmäktige i början på 2021. Det finns även ett uppdrag att ta fram en strategi för arbete med våld i nära relation. Arbetet med att se över den brottsförebyggande policyn pågår nu och ny policy kommer att sträcka sig fram till 2022.

Jag föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anki Svensson (M) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

§120 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunsty relsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Ordförandeutlåtande
Den kommunala organisationen är uppdelad enligt en klassisk maktfördelningsprincip som närmast kan förklaras på så sätt att, den övergripande beslutande makten och rättan att fatta beslut om riktlinjer och
politiska prioriteringar är förbehållet kommunfullmäktige och den verkställande och förvaltande rollen ligger på styrelser och nämnder. Den uppdelningen är en viktig utgångspunkt för de olika politiska organens funktion.

Kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av styrelser och nämnders arbete är utförligt reglerat i kommunallagen och i kommunens interna styrdokument. Styrelser och nämnder ska självständigt handha de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem. Styrelser och nämnder ska också delta i beredningen av ärenden till kommunfullmäktige samt ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs. Utifrån dessa uppgifter ligger det även på styrelser och nämnder att redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Det är fullmäktige som i styrdokument och uppbyggnaden av kommunens styrsystem bestämmer formerna för redovisningen.

Utöver systemet för beredning och redovisning finns goda möjligheter för insyn i styrelser och nämnders arbete och beslutsfattande. Handlingar och protokoll är tillgängliga för alla, i den mån de inte omfattas av sekretess. Styrelser och nämnder har möjlighet att ha öppna sammanträden, vilket ger möjlighet till närvaro i det direkta beslutsfattandet. Som förtroendevald kan man också ställa frågor och be om information från styrelser och nämnders förvaltningar. Inom ramen för fullmäktige finns också en möjlighet att ställa frågor för att få sakupplysningar. Det finns heller inget som hindrar att en förtroendevalt mellan sammanträdena tar kontakt med andra förtroendevalda, till exempel ordförande i en nämnd, för att få information. Men utgångspunkten är ändå att representation i styrelser och nämnder fördelas genom överenskommelse mellan partierna. I huvudsak bygger det på en proportionerlig fördelning. Insyn och information för förtroendevalda i fullmäktige är inte primärt tänkt att lösas genom insynsplatser för de partier som inte erhåller fast representation i styrelser och nämnder. Om det, som motionären antyder, upplevs som att det finns ett informationsglapp mellan fullmäktige och styrelser och nämnder är det viktigt att det hanteras inom ramen för kommunfullmäktiges arbete. Förtroendevalda i fullmäktige ska få insyn i styrelser och nämnder utifrån det berednings- och styrsystem som kommunen har. Om det upplevs som att det finns brister i kommunikationen mellan de politiska organen bör de lösas genom tydligare och utförligare underlag och förbättrade redovisningssystem. På det sättet kan kommunfullmäktige utvecklas och bibehålla sin primära funktion. Genom systemet med insynsplatser kan informationstillgången lösas för enskilda förtroendevalda, och i förlängningen kopplingen in i partierna, den det löser i så fall inte upplevda brister i informationsflödet mellan kommunfullmäktige och styrelser och nämnder. Bedömningen är att det, om det är som motionen skriver, är viktigare att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer och underlag, för att också säkra kommunfullmäktiges roll och funktionssätt. En lösning med insynsplatser riskerar istället att motverka en utveckling av kommunfullmäktige.

Finns de brister som motionären påpekar och upplevs de påverka förmågan att agera och bidra till att fullgöra uppdragen i kommunfullmäktige är det alltså viktigare att de frågorna som lyfts till kommunfullmäktiges presidium och i dialog med partiernas gruppledare. Genom de forumen kan vi ständigt förbättra och utveckla det politiska arbetet i och kring kommunfullmäktige. Men lösningen kan inte primärt ligga i insynsplatserna. Mot den bakgrunden föreslår jag att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

§121 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen. Svar på motionen ska bereds av kommunstyrelsen, som har ansvar för HR-frågor, och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun inrättar en klädpolicy där kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Jag vill därför understryka vikten av de värden som uttrycks i kommunens personalpolicy. Där står att alla anställda i Tyresö kommun har samma möjligheter oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet. Som arbetsgivare ska Tyresö kommun ge alla medarbetare lika rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Kommunen tolererar inte diskriminering på arbetsplatsen. Medarbetare i Tyresö kommun ska visa öppenhet, tolerans och respekt för den enskilde individen och alla människors lika värde.

Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där man känner sig välkommen och behandlad med respekt. I kommunplanen som är kommunens övergripande styrdokument uttrycks detta genom målet "Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare" Tyresö kommun är en arbetsgivare som ser olikheter som en styrka. Här ska varje medarbetares fulla potential komma Tyresöborna till godo”. Det är anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna vill förbjuda kommunens anställda att bära kläder eller tecken med religiösa, politiska, filosofiska tecken samtidigt som de tycker att de själva inte ska omfattas av den. I Sverige har arbetsgivare enligt diskrimineringslagen i svensk rätt en skyldighet att motverka diskriminering kopplad till exempelvis klädsel. Att införa en sådan policy eller regel som föreslås i motionen kan vara indirekt diskriminering enligt Diskrimineringslagen.

Att bära ett kors på halskedjan, eller för den del en stjärna eller halvmåne, är inte att kränka en medmänniska. I ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle är en sådan inskränkning ett skrämmande steg i motsatt riktning.

Mot bakgrund av detta föreslår jag att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf

§122 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Diarienummer 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Beslut Borgen Tybo 2020-11-24.pdf
Delegationsbeslut om upplåning 2020-11-19.pdf
Delegationsbeslut operationell leasing TYDA.pdf
Tilldelade upphandlingar. beslut jan-okt.pdf

§123 Coronabonus för kommunens anställda

Diarienummer 2020/KS 0332 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Alla medarbetare (oaktat anställningsform) som under perioden 1 mars - 31 december arbetat minst motsvarande 50 % tjänstgöringsgrad (beräknat på antalet arbetstimmar där vi utgår ifrån vårt lägsta arbetstidsmått för heltid) får en extra Coronabonus på 1500 kronor som kompensation för de utmaningar i arbetet som Coronapandemin inneburit. Coronabonusen är knuten till personalens insatser under 2020.

Kommunledningsutskottets beslut
– Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Beskrivning av ärendet
2020 har varit ett utmanande år för kommunens anställda. Från mars månad och framåt har arbetet i stor grad präglats av Coronaviruset och den pandemi detta virus har orsakat.

Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att alla anställda som uppfyller vissa kriterier alla får samma Coronabonus om 1500 kronor för året 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet tar upp ärendet som ett extra ärende.

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att alla medarbetare (oaktat anställningsform) som under perioden 1 mars - 31 december arbetat minst motsvarande 50 % tjänstgöringsgrad (beräknat på antalet arbetstimmar där vi utgår ifrån vårt lägsta arbetstidsmått för heltid) får en extra Coronabonus på 1500 kronor som
kompensation för de utmaningar i arbetet som Coronapandemin inneburit.
Coronabonusen är knuten till personalens insatser under 2020.

Yrkande
Ett enigt kommunledningsutskott ställer sig bakom ordförandeförslaget. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Coronabonus för kommunens anställda.pdf