Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2021-03-17

Sammanträde 2021-03-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

3 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0014 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

4 Antagande av lokala kollektivavtal, LOK 20, BEA 20 och PAN 20 med Kommunal, AKV och Sveriges läkarförbund

Diarienummer 2021/KSP 0010 012

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
2. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt beslutar att efter framställan från respektive riksorganisation inom OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
3. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt beslutar att efter framställan från Sveriges Läkarförbund teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
4. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse BEA 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK BEA 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
5. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse BEA 20, samt beslutar att efter framställan från respektive riksorganisation inom OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet teckna lokalt kollektivavtal - LOK BEA 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
6. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse PAN 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK PAN 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtalen som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet respektive OFRS förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) samt Sveriges Läkarförbund.

För att de centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. De lokala kollektivavtal som nu ska antas är huvudöverenskommelser (lönekollektivavtal) för respektive arbetstagarorganisation samt de villkorsavtal som utgör bilagor till respektive huvudöverenskommelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av lokala kollektivavtal till KLU 2021.docx
Bilaga 1. HÖK 20 Kommunal.pdf
Bilaga 2. LOK 20 - lön och allmänna anställningsvillkor Kommunal.pdf
Bilaga 3. HOK-20-OFR-Allman-kommunal-verksamhet-Vision-Akademf-SSR-Ledarna-Teaterforbundet).pdf
Bilaga 4. LOK 20 - lön och allmänna anställningsvillkor Vision.pdf
Bilaga 5. LOK 20 - lön och allmänna anställningsvillkor SSR.pdf
Bilaga 6. LOK 20 - lön och allmänna anställningsvillkor Ledarna.pdf
Bilaga 7. HÖK 20 Läkarförbundet.pdf
Bilaga 8. LOK 20 - lön och allmänna anställningsvillkor Läkarförbundet.pdf
Bilaga 9. BEA 20 Kommunal.pdf
Bilaga 10. LOK BEA 20 Kommunal.pdf
Bilaga 11. LOK BEA 20 - Vision.pdf
Bilaga 12. LOK BEA 20 - SSR.pdf
Bilaga 13. LOK BEA 20 - Ledarna.pdf
Bilaga 14. PAN 20 Kommunal.pdf
Bilaga 15. LOK PAN 20 Kommunal.pdf

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2020

Diarienummer 2021/KS 0092 10

Beskrivning av ärendet
- Handlingar under utarbetande.

6 Beslut om kapitaliseringen av Kommuninvest

Diarienummer 2020/KS 0228 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Beskrivning av ärendet
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening och i enlighet med stämmobeslut i föreningen måste Tyresö kommun delta i kapitalisering av Kommuninvest. Det innebär att kommunen under fyra år måste betala in 18,4 mnkr i insatsbelopp i Kommuninvest som ska ses som en finansiell investering. Kommuninvest har för avsikt att betala ränta på insatskapitalet. Att delta i kapitaliseringen av Kommuninvest är en förutsättning för fortsatt medlemskap. Det är därför inte något alternativ att avstå från att delta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kapitalisering av kommuninvest.docx

7 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Akvarievägens förskola

Diarienummer KSM-2021-205-301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Akvarievägens förskola godkänns. Investeringens budget om ZZZ kronor läggs inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en ny solcellsanläggning på Akvarievägens förskola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Akvarievägens fsk maskad version.docx.pdf

8 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Breviksvägens förskola

Diarienummer KSM-2021-206-301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Breviksvägens förskola godkänns. Investeringens budget om ZZZ kronor läggs till total projektbudget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022..
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detaljplaneläggning för ny förskola vid Breviksvägen (Sågen) pågår.
Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en solcellsanläggning på Breviksvägen förskola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Breviksvägen fsk maskad version.docx.pdf

9 Beslut om upphandling för projekt Södra fornuddsparken

Diarienummer KSM 2021-186.330

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Startbesked för upphandling av projekt Södra fornuddsparken medges.

Beskrivning av ärendet
Södra Fornuddsparken är en deletapp i projektet 'Upprustningen av Fornuddsparken'. Projektet har genomgått en systemhandlingsprojektering och en Anmälan om vattenverksamhet har lämnats in samt blivit bifallen. Ett krav i bifallet är att anläggande i vattenområdet endast får ske 1 september - 31 mars. Detaljprojektering behöver därmed ske under våren 2021 för att ett anläggande ska kunna påbörjas till hösten 2021 och utföras inom den givna tidsramen. Projektet planeras kunna vara färdigställt Q3 2022. Upprustningen av den södra deletappen håller sig inom den totala investeringsramen för projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för projekt Södra fornuddsparken.docx.pdf
Bilaga 1. Sammanfattad kalkyl maskad version.docx.pdf
Bilaga 2. En illustration av utformningen.docx
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa.docx

10 Planering civilt försvar

Diarienummer 2020/KS 0338 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner ska enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Syftet med detta är de på sikt ska kunna fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.

I detta ingår bland annat framtagande av kommunens krigsorganisation. Här ska kommunen planera för de verksamheter som ska vara igång men även att personal och resurser finns tillgängliga. I arbetet med uppbyggnaden av civilt försvar i Tyresö kommun kommer en utökning av befintliga resurser vara nödvändig för att upprätthålla god kvalitet samt de krav som framgent kommer att åligga kommunen inom detta arbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planering civilt försvar.pdf
Bilaga 1. 2020-12-21 MSB SKR Förlängd och justererad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021 (002).pdf
Tjänsteskrivelse planering civilt försvar 2020KS 0338.docx

11 Information om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2021

Diarienummer 2021/KS 0096 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark. Nordiska museet redovisar för åtgärder, projekt och aktiviteter i Tyresö 2020 och planering och verksamhetsplan för Tyresö Slott 2021.

Bilagor
Tyresö slott 2020.pdf
Tyresö slott.pdf
Tyresö slott 2021.pdf

12 Svar på initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol frånrestauranger

Diarienummer 2020/KS 0312 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ledamotsinitiativet att föra vidare förslag till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund för beslut om att ge restauranger tillstånd till hemleverans av alkohol i samband med matbeställning avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Sverigedemokraterna Tyresö, vill genom ett ledamotsinitiativ skapa förutsättningar för hemleverans av alkohol från restauranger i samband med hembeställning av mat. Handel med alkohol regleras genom alkohollagen (2010:1622) som redan idag ger möjlighet till sådan hemleverans genom stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet. Ett sådant serveringstillstånd innebär dock att den serveringsansvarige måste tillse att övriga bestämmelser som reglerar cateringverksamhet efterföljs, såsom kontroll över att ingen underårig serveras alkohol, att serveringen sker med måttfullhet och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. Eftersom kommunen inte kan utöva tillsyn i enskilda hem blir det den serveringsansvarige som blir garant för att alkohollagens regler efterföljs. Det bedöms inte vara möjligt att leverera alkohol tillsammans med matbeställning där alkoholen avlämnas utan kontroll över hur serveringen sker. Ett beslut om en sådan möjlighet skulle vara i strid med detaljistmonopolet som är förbehållet Systembolaget. Förvaltningen föreslår därför att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ledamotsinitiativet avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - svar på initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från.pdf
Cateringverksamhet FHM yttrande 200714.pdf
Initiativ från ledamot Per Carlberg (SD) om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från restauranger.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 199.pdf

13 Svar på lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Diarienummer 2020/KS 0339 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på lagrådsremissen om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Tyresö Kommun "Tyresö" att lämna synpunkter på utkast till lagrådsremiss, En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Remissvaret ska besvaras senast den 31 mars 2021.
Utkastet innehåller en samlad bedömning av överprövningsutredningens och förenklingsutredningens förslag avseende överprövning av upphandlingsmål. Förslagen syftar till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna.

Bilagor
Remiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.pdf

14 Svar på remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet

Diarienummer 2021/KS 0065 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen "En gemensam angeläget".

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått betänkandet En gemensam angelägen (SOU 2020:46) på remiss från Finansdepartementet. Remissen ska besvaras senast den 12 april 2021. Tyresö kommun har valt att koncentrera sina svar till kapitel 17 "Utbildning och kultur" samt kapitel 19 "Mottagande och integration".

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Remiss av SOU 2020_46 En gemensam angelägenhet.pdf
Remissmissiv SOU 2020_46.pdf

§25 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§26 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Beskrivning av ärendet
- Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

Bilagor
Information med anledning av Coronakrisen - KLU 17 mars.pdf

§27 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0014 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Antonios Arvanitidis, IT-chef, informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

§28 Antagande av lokala kollektivavtal, LOK 20, BEA 20 och PAN 20 med Kommunal, AKV och Sveriges läkarförbund

Diarienummer 2021/KSP 0010 012

Kommunledningsutskottets beslut
1. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
2. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt beslutar att efter framställan från respektive riksorganisation inom OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
3. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt beslutar att efter framställan från Sveriges Läkarförbund teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
4. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse BEA 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK BEA 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
5. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse BEA 20, samt beslutar att efter framställan från respektive riksorganisation inom OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet teckna lokalt kollektivavtal - LOK BEA 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
6. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse PAN 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK PAN 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtalen som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet respektive OFRS förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) samt Sveriges Läkarförbund.
För att de centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. De lokala kollektivavtal som nu ska antas är huvudöverenskommelser (lönekollektivavtal) för respektive arbetstagarorganisation samt de villkorsavtal som utgör bilagor till respektive huvudöverenskommelse.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet beslutar att:
1. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
2. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt beslutar att efter framställan från respektive riksorganisation inom OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
3. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt beslutar att efter framställan från Sveriges Läkarförbund teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
4. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse BEA 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK BEA 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
5. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse BEA 20, samt beslutar att efter framställan från respektive riksorganisation inom OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet teckna lokalt kollektivavtal - LOK BEA 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
6. Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse PAN 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK PAN 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av lokala kollektivavtal till KLU 2021.docx
Bilaga 1. HÖK 20 Kommunal.pdf
Bilaga 2. LOK 20 - lön och allmänna anställningsvillkor Kommunal.pdf
Bilaga 3. HOK-20-OFR-Allman-kommunal-verksamhet-Vision-Akademf-SSR-Ledarna-Teaterforbundet).pdf
Bilaga 4. LOK 20 - lön och allmänna anställningsvillkor Vision.pdf
Bilaga 5. LOK 20 - lön och allmänna anställningsvillkor SSR.pdf
Bilaga 6. LOK 20 - lön och allmänna anställningsvillkor Ledarna.pdf
Bilaga 7. HÖK 20 Läkarförbundet.pdf
Bilaga 8. LOK 20 - lön och allmänna anställningsvillkor Läkarförbundet.pdf
Bilaga 9. BEA 20 Kommunal.pdf
Bilaga 10. LOK BEA 20 Kommunal.pdf
Bilaga 11. LOK BEA 20 - Vision.pdf
Bilaga 12. LOK BEA 20 - SSR.pdf
Bilaga 13. LOK BEA 20 - Ledarna.pdf
Bilaga 14. PAN 20 Kommunal.pdf
Bilaga 15. LOK PAN 20 Kommunal.pdf

§29 Årsredovisning för Tyresö kommun 2020

Diarienummer 2021/KS 0092 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 32 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2020. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning om den förväntade utvecklingen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2020 godkänns.
2. Kommunen avsätter 37 973 027 kr till resultatutjämningsreserven
3. 32 487 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2020 överförs till budget 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Tyresö kommun 2020.pdf
Årsredovisning 2020 till KLU v2 markerad ändringar.pdf
Årsredovisning 2020 till KLU.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf
Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.docx
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 Byggnadsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 3.pdf.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf
Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf
Särskilt yttrande (C) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf
Särskilt yttrande (M) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf
BUN Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Särskilt yttrande (S) (L) (MP) BUN verksamhetsberättelse 2020.pdf
GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf
Tjänsteskrivelse GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf
Särkilt yttrande (M) GVN versamhetsberättelse 2020.pdf
Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium, GVN verksamhetsberättelse.pdf
Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux, GVN verksamhetsberätelse 2020.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20210317.pdf (116 kb)
Bilagor
§ 29 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 12.pdf (149 kb) § 29 Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux, GVN verksamhetsberätelse 2020.pdf (95 kb) § 29 Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium, GVN verksamhetsberättelse.pdf (505 kb) § 29 BUN Verksamhetsberättelse 2020.pdf (1 498 kb) § 29 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-02-23 § 3.pdf (115 kb) § 29 GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf (985 kb) § 29 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 29.pdf (168 kb) § 29 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf (117 kb) § 29 Särkilt yttrande (M) GVN versamhetsberättelse 2020.pdf (71 kb) § 29 Särskilt yttrande (C) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf (388 kb) § 29 Särskilt yttrande (M) BUN verksamhetsberättelse 2020 -.pdf (686 kb) § 29 Särskilt yttrande (S) (L) (MP) BUN verksamhetsberättelse 2020.pdf (1 611 kb) § 29 Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 11.pdf (53 kb) § 29 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Tyresö kommun 2020.pdf (135 kb) § 29 Tjänsteskrivelse GVN verksamhetsberättelse 2020.pdf (125 kb) § 29 Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 270 kb) § 29 Verksamhetsberättelse 2020 Byggnadsnämnden.pdf (1 037 kb) § 29 Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (904 kb) § 29 Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf (1 395 kb) § 29 Årsredovisning 2020 till KLU v2 markerad ändringar.pdf (3 766 kb) § 29 Årsredovisning 2020 till KLU.pdf (3 640 kb) § 29 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 11.pdf (144 kb)

§30 Beslut om kapitaliseringen av Kommuninvest

Diarienummer 2020/KS 0228 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.

Beskrivning av ärendet
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening och i enlighet med stämmobeslut i föreningen måste Tyresö kommun delta i kapitalisering av Kommuninvest. Det innebär att kommunen under fyra år måste betala in 18,4 mnkr i insatsbelopp i Kommuninvest som ska ses som en finansiell investering. Kommuninvest har för avsikt att betala ränta på insatskapitalet. Att delta i kapitaliseringen av Kommuninvest är en förutsättning för fortsatt medlemskap. Det är därför inte något alternativ att avstå från att delta.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Kommunen ska under åren 2021 till 2024 inbetala ett insatsbelopp om 4 617 700 kronor årligen, totalt 18 470 800 kronor för alla år till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsatsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kapitalisering av kommuninvest.docx

§31 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Akvarievägens förskola

Diarienummer KSM-2021-205-301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Akvarievägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.
Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig, gemensam bilaga.
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en ny solcellsanläggning på Akvarievägens förskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Akvarievägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Akvarievägens fsk maskad version.docx.pdf

§32 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Breviksvägens förskola

Diarienummer KSM-2021-206-301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Breviksvägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs till total projektbudget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig, gemensam bilaga.
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detaljplaneläggning för ny förskola vid Breviksvägen (Sågen) pågår.
Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en solcellsanläggning på Breviksvägen förskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Inköp och montering av solcellsanläggning på Breviksvägens förskola godkänns. Investeringens budget läggs till total projektbudget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Kapitalkostnader och producerad el redovisas separat inom kommunstyrelseförvaltningen, och påverkar därmed inte hyran för förskolan.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Breviksvägen fsk maskad version.docx.pdf

§33 Beslut om upphandling för projekt Södra fornuddsparken

Diarienummer KSM 2021-186.330

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Startbesked för upphandling av projekt Södra fornuddsparken medges.

Beskrivning av ärendet
Södra Fornuddsparken är en deletapp i projektet 'Upprustningen av Fornuddsparken'. Projektet har genomgått en systemhandlingsprojektering och en Anmälan om vattenverksamhet har lämnats in samt blivit bifallen. Ett krav i bifallet är att anläggande i vattenområdet endast får ske 1 september - 31 mars. Detaljprojektering behöver därmed ske under våren 2021 för att ett anläggande ska kunna påbörjas till hösten 2021 och utföras inom den givna tidsramen. Projektet planeras kunna vara färdigställt Q3 2022. Upprustningen av den södra deletappen håller sig inom den totala investeringsramen för projektet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen medger startbesked för upphandling av projekt Södra fornuddsparken.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för projekt Södra fornuddsparken.docx.pdf
Bilaga 1. Sammanfattad kalkyl maskad version.docx.pdf
Bilaga 2. En illustration av utformningen.docx
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa.docx

§34 Planering civilt försvar

Diarienummer 2020/KS 0338 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner ska enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Syftet med detta är de på sikt ska kunna fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.

I detta ingår bland annat framtagande av kommunens krigsorganisation. Här ska kommunen planera för de verksamheter som ska vara igång men även att personal och resurser finns tillgängliga. I arbetet med uppbyggnaden av civilt försvar i Tyresö kommun kommer en utökning av befintliga resurser vara nödvändig för att upprätthålla god kvalitet samt de krav som framgent kommer att åligga kommunen inom detta arbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planering civilt försvar.pdf
Bilaga 1. 2020-12-21 MSB SKR Förlängd och justererad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021 (002).pdf
Tjänsteskrivelse planering civilt försvar 2020KS 0338.docx

§35 Information om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2021

Diarienummer 2021/KS 0096 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark. Nordiska museet redovisar för åtgärder, projekt och aktiviteter i Tyresö 2020 och planering och verksamhetsplan för Tyresö Slott 2021.

Bilagor
Tyresö slott 2020.pdf
Tyresö slott.pdf
Tyresö slott 2021.pdf

§36 Svar på initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol frånrestauranger

Diarienummer 2020/KS 0312 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ledamotsinitiativet att föra vidare förslag till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund för beslut om att ge restauranger tillstånd till hemleverans av alkohol i samband med matbeställning avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Sverigedemokraterna Tyresö, vill genom ett ledamotsinitiativ skapa förutsättningar för hemleverans av alkohol från restauranger i samband med hembeställning av mat. Handel med alkohol regleras genom alkohollagen (2010:1622) som redan idag ger möjlighet till sådan hemleverans genom stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet. Ett sådant serveringstillstånd innebär dock att den serveringsansvarige måste tillse att övriga bestämmelser som reglerar cateringverksamhet efterföljs, såsom kontroll över att ingen underårig serveras alkohol, att serveringen sker med måttfullhet och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. Eftersom kommunen inte kan utöva tillsyn i enskilda hem blir det den serveringsansvarige som blir garant för att alkohollagens regler efterföljs. Det bedöms inte vara möjligt att leverera alkohol tillsammans med matbeställning där alkoholen avlämnas utan kontroll över hur serveringen sker. Ett beslut om en sådan möjlighet skulle vara i strid med detaljistmonopolet som är förbehållet Systembolaget. Förvaltningen föreslår därför att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ledamotsinitiativet avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet att föra vidare förslag till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund för beslut om att ge restauranger tillstånd till hemleverans av alkohol i samband med matbeställning avslås.

Yrkande
Anders Wickberg (SD), Dick Bengtsson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget och bifall till förslaget i ledamotinitiativet.

Anita Mattson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag på Anders Wickbergs (SD), Dick Bengtssons (M), Ulrica Riis-Pedersens (C) och Anki Svenssons (M) yrkande att bifalla förslaget i ledmotinitiativet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget i enlighet med Anders Wickbergs (SD), Dick Bengtssons (M), Ulrica Riis-Pedersens (C) och Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Dick Bengtsson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar avslag till ordförandeförslaget röstar nej. Röstningsresultat: 5 ja, 4 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - svar på initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från.pdf
Cateringverksamhet FHM yttrande 200714.pdf
Initiativ från ledamot Per Carlberg (SD) om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från restauranger.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 199.pdf

§37 Svar på lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Diarienummer 2020/KS 0339 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på lagrådsremissen om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Tyresö Kommun "Tyresö" att lämna synpunkter på utkast till lagrådsremiss, En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Remissvaret ska besvaras senast den 31 mars 2021.
Utkastet innehåller en samlad bedömning av överprövningsutredningens och förenklingsutredningens förslag avseende överprövning av upphandlingsmål. Förslagen syftar till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på lagrådsremissen om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Remiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.pdf

§38 Svar på remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet

Diarienummer 2021/KS 0065 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen "En gemensam angeläget".

Anki Svensson (M), Dick Bengtsson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) deltar ej i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått betänkandet En gemensam angelägen (SOU 2020:46) på remiss från Finansdepartementet. Remissen ska besvaras senast den 12 april 2021. Tyresö kommun har valt att koncentrera sina svar till kapitel 17 "Utbildning och kultur" samt kapitel 19 "Mottagande och integration".

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på remissen "En gemensam angeläget".k

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Remiss av SOU 2020_46 En gemensam angelägenhet.pdf
Remissmissiv SOU 2020_46.pdf

§39 Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2021/KS 0100 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2020 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen är uppdelat på centrala stabsfunktioner, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.
Verksamhetsberättelsen följer den mall som har tagits fram för uppföljning för alla nämnders verksamhet.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet tar upp ärendet som ett extra ärende. Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen att verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2020 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

§40 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Informationen noteras.
Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet tar upp ärendet som ett extra ärende.

Bilagor
Månadsrapport Kommunen februari 2021 till KLU.pdf