Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2021-08-11

Sammanträde 2021-08-11

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

3 Information om lokalförsörjningsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0044 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska gruppen vid sammanträdet.

Bilagor
Statusrapport lokalförsörjning 2021-08-11.pptx

4 Antagande av lokalt kollektivavtal, LOK 21, med lärarnas samverkansråd

Diarienummer 2021/KSP 0032

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 21 antas.
2. Lokalt kollektivavtal - LOK 21 - tecknas efter framställan från respektive förbund inom Lärarnas samverkansråd i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtal som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges Kommuner och Regioner å ena sidan samt Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund) å den andra. För att de centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av lokalt kollektivavtal.pdf
LOK 21 - lön och allmänna anställningsvillkor Lärarförbundet.pdf
LOK 21 - lön och allmänna anställningsvillkor LR.pdf

5 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0278 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om.

Bilagor
Pågående uppdrag 2021.xls

6 Finansiering av kretsloppscentral

Diarienummer 2021-286

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra utveckling av befintlig kretsloppscentral i enlighet med förstudiens föreslagna lösning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 Ekonomisk analys godkänns.
3. Genomförandet finansieras genom befintligt anslag i investeringsplanen och kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom avfallskollektivet. En översyn över avfallstaxan behöver genomföras i samband med att den nya kretsloppscentralen tas i bruk.

Beskrivning av ärendet
Den 30 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att en förstudie skulle tas fram för att sammanställa de utvecklingsbehov som finns på nuvarande kretsloppscentral samt beskriva hur dessa behov på bästa sätt kan tillgodoses genom att antingen bygga om och modernisera befintlig anläggning i Petterboda, alternativt bygga en ny anläggning på annan placering.

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att befintlig kretsloppscentral byggs om för att tillgodose de utvecklingsbehov som finns; förbättrat Handläggare Kommunstyrelseförvaltningen Jenny Schelin Avfallsstrateg 0857828049 jenny.schelin@tyreso.se Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 2021-05-21 Diarienummer KSM 2021- 286Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 2021-02-08 Sida 2 (4) Diarienummer KSM 2021- 286 trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande anläggning. Den alternativa placeringen, på fastigheten Erstavik 6:14, som har utretts bedöms inte generera en lika hög miljönytta som befintlig placering i Petterboda. Detta eftersom en ny anläggning i Erstavik inte skulle vara färdig för invigning förrän om flera år. Att bygga en helt ny anläggning, istället för att utveckla den befintliga anläggningen, skulle även gå emot den cirkulära ekonomins resurshushållningsprinciper.

Ett av huvudsyftena med utvecklingen av kretsloppscentralen är att minska mängden avfall genom att återanvända och återvinna samt genom att motverka att avfall sorteras felaktigt och riskerar att hamna i naturen. Detta är positivt för barn och unga och i linje med generationsmålet eftersom det bidrar till en mer hållbar avfallshantering där överutnyttjandet av naturresurser motverkas. På så sätt finns resurserna kvar till kommande generationer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Finansering av kretsloppscentral.pdf
Förstudie - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Bilaga 3 Gestaltning.pdf

7 Kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby friluftsområde

Diarienummer 2021/KS 0184 71

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förstudie av kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby initieras enligt förslag till beställning av förstudie.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelsreserven.
3. Kommundirektören utser förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys som beskriver hur logen, bastuhuset i Alby friluftsområde kan förbättras till ett kultur- och naturpedagogiskt centrum för naturskolans verksamheter och kulturhistoriska utställningar samt en plats med offentliga omklädningsrum och toaletter för allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden har fastställt behovsanalysen och tillstyrker därmed att behovet (i behovsanalysen) är reellt och att en kostnadseffektiv lösning är värt att utreda genom att fastställa behovsanalysen (KFN 2021-03-29 § 21)

Enligt kommunens investeringspolicy är nästa steg i processen att kommunstyrelsen fattar beslut om att initiera en förstudie. Inom ramarna för kommunens projektmodell har ett förslag till beställning av förstudie tagits fram. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en förstudie gällande kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby friluftsområde.pdf

8 Utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete

Diarienummer 2021/KS 0222

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Socialtjänstens fältverksamhet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
2. Det mobila teamet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
3. Fyra anställda utbildas i kommunikationsmetoden Komet. Kostnad 80 tkr totalt.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas utökad budget för detta.

Beskrivning av ärendet
I kommunen arbetar flera aktörer med att, via relationsbyggande och dialoger, nå fram till barn och unga vuxna och på så sätt kunna se eventuella riskfaktorer och fånga upp individer i behov av stöd.

Då det finns ett stort behov för detta arbete i kommunen föreslås en utökning av såväl två nya fältassistenter som personal till det mobila teamet samtidigt som fyra personer utbildas i kommunikationsmetoden Komet.

Ordförandeutlåtande
Tillsammans för Tyresö har sedan vi tog över makten satt trygghetsfrågorna högt upp på den politiska dagordningen. Efter ett antal år med nedskärningar inom det förebyggande arbetet, framför allt på socialförvaltningen, finns idag ett tydligt behov av att stärka det arbetet. Vi har prioriterat det förebyggande arbetet genom satsningar på skolan, ett tryggare Granängsringen, fältassistenter, satsningar på sport, fritid och kultur, övervakningskameror med mera. Vi vet, precis som polisen, att ska vi bekämpa kriminalitet och öka tryggheten måste vi som kommun, tillsammans med andra och i samverkan, arbeta långsiktigt och förebyggande.
Nu är vi redo att ta nästa steg i det förebyggande arbetet. Genom ett paket av åtgärder, med olika målgrupper, utökar vi arbetet enligt den handlingsplan Strategi mot kriminalitet bland unga som antogs av kommunfullmäktige 2021-01-28.
Vi utökar fältassistenter och det mobila teamet skapar därmed bättre förutsättningar att på ett individuellt plan möte upp de ungdomar som riskerar att hamna snett. Idag har kommunen två fältassistenter, och ambitionen har hela tiden varit att de ska få fler kollegor. Uppdraget mot kommunens alla grundskolor, gymnasieskolan och friskolorna inom kommunen är stort. Det mobila teamets arbete är också effektivt och förebyggande. Vi har tidigare konstaterat lyckade resultat genom att de elever som får hjälp av mobila teamet i inte återkommer till socialtjänsten. Vi satsar också på föräldrautbildningar som en viktig del i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vi har ett gemensamt ansvar för att alla Tyresöbor ska kunna känna sig trygga. Den här satsningen är en viktig pusselbit i vårt gemensamma samhällsbygge.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete 2021 KS0222 2021-08-03.docx.pdf

9 Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar

Diarienummer 2021/KS 0211 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören får i uppdrag att ingå överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om signalskyddschefsansvar enligt bilaga.
2. Länsstyrelsen har signalskyddschefsrollen och kommunen har rollen som biträdande signalskyddschef.
3. Maj Ingels utses till biträdande signalskyddschef.

Beskrivning av ärendet
Enligt försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska verksamhet som har ett signalskyddssystem ha en signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av signalskyddstjänsten.
Vidare står det i föreskrifterna att i de fall utbildad signalskyddschef saknas kan länsstyrelsen ta rollen som signalskyddschef hos kommuner. En verksamhetsutövare som inte har en egen signalskyddschef ska ha en biträdande signalskyddschef.

I detta ärende föreslås att Tyresö kommun ingår en överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om att Länsstyrelsens tar rollen som signalskyddschef för kommunen och att kommunen utser en biträdande signalskyddschef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse signalskyddschefsansvar.pdf
Bilaga 1 Tyresö avtal 2021 .pdf

10 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2022

Diarienummer 2021/KS 0212 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
3. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås fastställas enligt bifogat förslag. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i oktober och styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2022.pdf
Bilaga 1 Sammanträdesplan 2022.pdf

11 Slutrapport Krusbodavägen

Diarienummer 2021/KS 0217

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyresleförvaltningen har avslutat projektet med genomförandet av Krusbodavägen gång och cykelbana breddning, mellan Myggdalsvägen och Wättinge gårdsväg. Byggnationen avslutades under 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Krusbodavägen.pdf
Slutrapport Krusbodavägen.pdf
Slutrapport projekt Krusbodavägen.pptx

12 Remissvar Justitiedepartementet. Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål SOU 2021:46

Diarienummer 2021/KS 0233 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på remissen Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har skicka betänkandet Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46) på remiss till bl.a. Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast den 30 september.

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta. Det är viktigt för människors trygghet och deras förtroende för rättsväsendet att brott möts av en snabb reaktion från samhället.

Snabbförfarande i brottmål och snabbare lagföring bygger på tre delar; arbetssätt, regelverk och samverkan. Försöksverksamhet har genomförts i tre polisområden i Stockholm sedan 2018. Arbetssättet innebär att polisen i samband med ett brott genomför långtgående utredningsåtgärder tex förhör med den misstänkte och andra personer. Polispersonal får stöd per telefon av en jourhavande förundersökningsledare. Det går snabbare att utreda och lagföra enklare brott som trafikbrott, tillgreppsbrott och narkotikabrott. Ett särskilt tillfälligt regelverk har tillämpats. Samverkan har skett på lokal och nationell nivå mellan polis, åklagare och domstol samt andra relevanta myndigheter. Utredningen föreslår att ett permanent snabbförfarande ska införas i hela landet 2023.

Det föreslås också att nya brottstyper som våld och hot mot tjänsteman ska inkluderas i snabbförfarandet. Utredaren menar att införandet av ett permanent snabbförfarande av brottmål bedöms leda till flera brottsutredningar om enklare brott och därmed till flera brottmål i domstolarna men inte till ett ökat resursbehov.
Parallellt med försöksverksamheten för vuxna lagöverträdare har det de bedrivits en försöksverksamhet i norra Stockholm med snabbare lagföring för unga lagöverträdare, dvs. personer under 18 år. Arbetsmetoderna skiljer sig något åt i jämförelse med vuxna och fokus har legat på polisens samverkan med socialtjänsten och att snabbt inleda brottsutredning och hålla förhör med den unge. Utredaren föreslår att försöksverksamheten förlängs och utvidgas till hela Stockholms polisregion för att senare kunna införas permanent. Därutöver föreslås att fler brottstyper ingår i snabbförfarandet.

Utredaren föreslår vidare att skyndsam delgivning om misstanke om brott mot den som är under 18 år ska ske så snart som möjligt efter att misstanken har uppkommit och sker utan men för utredningen. Denna reglering föreslås införas redan1 januari 2023.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ett snabbförfarande av brottmål för unga lagöverträdare bedöms vara till barnets bästa. Ett snabbt avgörande har betydelse för andra insatser och stöd till barnet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.docx
Tyresö kommuns svar på remissen Snabbare lagföring.docx
snabbare-lagforing--ett-snabbforfarande-i-brottmal-sou-2021-46.pdf

13 Ledamotsinitiativ kommunala ordningsvakter

Diarienummer 2021/KS 0171 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att för närvarande inte införa ordningsvakter i Tyresö kommun.
2. Se över möjligheterna att utöka kommunens befintliga resurser ute på fältet.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ om att införa kommunala ordningsvakter i Tyresö. Vidare föreslås att kommundirektören ges i uppdrag att frigöra ekonomiska resurser inom ramen för att finansiera trygghetssatsningen.
I Tyresö finns idag flera olika aktörer som verkar ute i kommunen för att öka tryggheten utifrån en nulägesbild. Sammantaget utifrån nulägesbilden är behovet inte att agera ingripande, utöver polisens uppdrag, utan att stötta upp med relationsskapande dialoger för att kunna identifiera bakomliggande orsaker till vissa beteenden samt kunna agera vid oro.

Detta gör att införandet av ordningsvakter inte ses som ett alternativ eller komplement.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 129.pdf
Tjänsteskrivelse svar på initiativ om att införa kommunala ordningsvakter .pdf
Ledamotsinitiativ - ordningsvakter.pdf

§77 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras muntligt vid sammanträdet.

§78 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 210811.pdf

§79 Information om lokalförsörjningsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0044 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska gruppen.

Bilagor
Statusrapport lokalförsörjning 2021-08-11.pptx

§80 Antagande av lokalt kollektivavtal, LOK 21, med lärarnas samverkansråd

Diarienummer 2021/KSP 0032

Kommunledningsutskottets beslut
1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 21 antas.
2. Lokalt kollektivavtal - LOK 21 - tecknas efter framställan från respektive förbund inom Lärarnas samverkansråd i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
De lokala kollektivavtal som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges Kommuner och Regioner å ena sidan samt Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund) å den andra. För att de centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet
1. antar Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 21.
2. tecknar Lokalt kollektivavtal - LOK 21 - efter framställan från respektive förbund inom Lärarnas samverkansråd i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av lokalt kollektivavtal.pdf
LOK 21 - lön och allmänna anställningsvillkor Lärarförbundet.pdf
LOK 21 - lön och allmänna anställningsvillkor LR.pdf

§81 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0278 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om.

Bilagor
Pågående uppdrag 2021.pdf

§82 Finansiering av kretsloppscentral

Diarienummer 2021-286

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra utveckling av befintlig kretsloppscentral i enlighet med förstudiens föreslagna lösning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 Ekonomisk analys godkänns.
3. Genomförandet finansieras genom befintligt anslag i investeringsplanen och kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom avfallskollektivet. En översyn över avfallstaxan behöver genomföras i samband med att den nya kretsloppscentralen tas i bruk.

Beskrivning av ärendet
Den 30 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att en förstudie skulle tas fram för att sammanställa de utvecklingsbehov som finns på nuvarande kretsloppscentral samt beskriva hur dessa behov på bästa sätt kan tillgodoses genom att antingen bygga om och modernisera befintlig anläggning i Petterboda, alternativt bygga en ny anläggning på annan placering.

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att befintlig kretsloppscentral byggs om för att tillgodose de utvecklingsbehov som finns; trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande anläggning. Den alternativa placeringen, på fastigheten Erstavik 6:14, som har utretts bedöms inte generera en lika hög miljönytta som befintlig placering i Petterboda. Detta eftersom en ny anläggning i Erstavik inte skulle vara färdig för invigning förrän om flera år. Att bygga en helt ny anläggning, istället för att utveckla den befintliga anläggningen, skulle även gå emot den cirkulära ekonomins resurshushållningsprinciper.

Ett av huvudsyftena med utvecklingen av kretsloppscentralen är att minska mängden avfall genom att återanvända och återvinna samt genom att motverka att avfall sorteras felaktigt och riskerar att hamna i naturen. Detta är positivt för barn och unga och i linje med generationsmålet eftersom det bidrar till en mer hållbar avfallshantering där överutnyttjandet av naturresurser motverkas. På så sätt finns resurserna kvar till kommande generationer.

Ordförandeförslag
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra utveckling av befintlig kretsloppscentral i enlighet med förstudiens föreslagna lösning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 Ekonomisk analys godkänns.
3. Genomförandet finansieras genom befintligt anslag i investeringsplanen och kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom avfallskollektivet. En översyn över avfallstaxan behöver genomföras i samband med att den nya kretsloppscentralen tas i bruk.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Finansering av kretsloppscentral.pdf
Förstudie - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Bilaga 3 Gestaltning.pdf

§83 Kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby friluftsområde

Diarienummer 2021/KS 0184 71

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förstudie av kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby initieras enligt förslag till beställning av förstudie.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelsreserven.
3. Kommundirektören utser förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys som beskriver hur logen, bastuhuset i Alby friluftsområde kan förbättras till ett kultur- och naturpedagogiskt centrum för naturskolans verksamheter och kulturhistoriska utställningar samt en plats med offentliga omklädningsrum och toaletter för allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden har fastställt behovsanalysen och tillstyrker därmed att behovet (i behovsanalysen) är reellt och att en kostnadseffektiv lösning är värt att utreda genom att fastställa behovsanalysen (KFN 2021-03-29 § 21)

Enligt kommunens investeringspolicy är nästa steg i processen att kommunstyrelsen fattar beslut om att initiera en förstudie. Inom ramarna för kommunens projektmodell har ett förslag till beställning av förstudie tagits fram. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en förstudie gällande kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Förstudie av kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby initieras enligt förslag till beställning av förstudie.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelsreserven.
3. Kommundirektören utser förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby friluftsområde.pdf

§84 Utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete

Diarienummer 2021/KS 0222

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Socialtjänstens fältverksamhet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
2. Det mobila teamet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
3. Fyra anställda utbildas i kommunikationsmetoden Komet. Kostnad 80 tkr totalt.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas utökad budget för detta.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I kommunen arbetar flera aktörer med att, via relationsbyggande och dialoger, nå fram till barn och unga vuxna och på så sätt kunna se eventuella riskfaktorer och fånga upp individer i behov av stöd.
Då det finns ett stort behov för detta arbete i kommunen föreslås en utökning av såväl två nya fältassistenter som personal till det mobila teamet samtidigt som fyra personer utbildas i kommunikationsmetoden Komet.

Ordförandeutlåtande
Tillsammans för Tyresö har sedan vi tog över makten satt trygghetsfrågorna högt upp på den politiska dagordningen. Efter ett antal år med nedskärningar inom det förebyggande arbetet, framför allt på socialförvaltningen, finns idag ett tydligt behov av att stärka det arbetet. Vi har prioriterat det förebyggande arbetet genom satsningar på skolan, ett tryggare Granängsringen, fältassistenter, satsningar på sport, fritid och kultur, övervakningskameror med mera. Vi vet, precis som polisen, att ska vi bekämpa kriminalitet och öka tryggheten måste vi som kommun, tillsammans med andra och i samverkan, arbeta långsiktigt och förebyggande.

Nu är vi redo att ta nästa steg i det förebyggande arbetet. Genom ett paket av åtgärder, med olika målgrupper, utökar vi arbetet enligt den handlingsplan Strategi mot kriminalitet bland unga som antogs av kommunfullmäktige 2021-01-28.

Vi utökar fältassistenter och det mobila teamet skapar därmed bättre förutsättningar att på ett individuellt plan möte upp de ungdomar som riskerar att hamna snett. Idag har kommunen två fältassistenter, och ambitionen har hela tiden varit att de ska få fler kollegor. Uppdraget mot kommunens alla grundskolor, gymnasieskolan och friskolorna inom kommunen är stort. Det mobila teamets arbete är också effektivt och förebyggande. Vi har tidigare konstaterat lyckade resultat genom att de elever som får hjälp av mobila teamet i inte återkommer till socialtjänsten. Vi satsar också på föräldrautbildningar som en viktig del i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vi har ett gemensamt ansvar för att alla Tyresöbor ska kunna känna sig trygga. Den här satsningen är en viktig pusselbit i vårt gemensamma samhällsbygge.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Socialtjänstens fältverksamhet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
2. Det mobila teamet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
3. Fyra anställda utbildas i kommunikationsmetoden Komet. Kostnad 80 tkr totalt.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas utökad budget för detta.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete 2021 KS0222 2021-08-03.docx.pdf

§85 Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar

Diarienummer 2021/KS 0211 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören får i uppdrag att ingå överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om signalskyddschefsansvar enligt bilaga.
2. Länsstyrelsen har signalskyddschefsrollen och kommunen har rollen som biträdande signalskyddschef.
3. Maj Ingels utses till biträdande signalskyddschef.

Beskrivning av ärendet
Enligt försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska verksamhet som har ett signalskyddssystem ha en signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av signalskyddstjänsten.
Vidare står det i föreskrifterna att i de fall utbildad signalskyddschef saknas kan länsstyrelsen ta rollen som signalskyddschef hos kommuner. En verksamhetsutövare som inte har en egen signalskyddschef ska ha en biträdande signalskyddschef.

I detta ärende föreslås att Tyresö kommun ingår en överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om att Länsstyrelsens tar rollen som signalskyddschef för kommunen och att kommunen utser en biträdande signalskyddschef.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Kommundirektören får i uppdrag att ingå överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om signalskyddschefsansvar enligt bilaga.
2. Länsstyrelsen har signalskyddschefsrollen och kommunen har rollen som biträdande signalskyddschef.
3. Maj Ingels utses till biträdande signalskyddschef.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse signalskyddschefsansvar.pdf
Bilaga 1 Tyresö avtal 2021 .pdf

§86 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2022

Diarienummer 2021/KS 0212 001

Kommunledningsutskottets beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås fastställas enligt bifogat förslag. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i oktober och styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår
1. kommunledningsutskottet besluta att datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. kommunledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. kommunledningsutskottet föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2022.pdf

§87 Slutrapport Krusbodavägen

Diarienummer 2021/KS 0217

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyresleförvaltningen har avslutat projektet med genomförandet av Krusbodavägen gång och cykelbana breddning, mellan Myggdalsvägen och Wättinge gårdsväg. Byggnationen avslutades under 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Krusbodavägen.pdf
Slutrapport Krusbodavägen.pdf
Slutrapport projekt Krusbodavägen.pptx

§88 Remissvar Justitiedepartementet. Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål SOU 2021:46

Diarienummer 2021/KS 0233 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på remissen Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har skicka betänkandet Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46) på remiss till bl.a. Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast den 30 september.

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta. Det är viktigt för människors trygghet och deras förtroende för rättsväsendet att brott möts av en snabb reaktion från samhället.

Snabbförfarande i brottmål och snabbare lagföring bygger på tre delar; arbetssätt, regelverk och samverkan. Försöksverksamhet har genomförts i tre polisområden i Stockholm sedan 2018. Arbetssättet innebär att polisen i samband med ett brott genomför långtgående utredningsåtgärder tex förhör med den misstänkte och andra personer. Polispersonal får stöd per telefon av en jourhavande förundersökningsledare. Det går snabbare att utreda och lagföra enklare brott som trafikbrott, tillgreppsbrott och narkotikabrott. Ett särskilt tillfälligt regelverk har tillämpats. Samverkan har skett på lokal och nationell nivå mellan polis, åklagare och domstol samt andra relevanta myndigheter. Utredningen föreslår att ett permanent snabbförfarande ska införas i hela landet 2023.

Det föreslås också att nya brottstyper som våld och hot mot tjänsteman ska inkluderas i snabbförfarandet. Utredaren menar att införandet av ett permanent snabbförfarande av brottmål bedöms leda till flera brottsutredningar om enklare brott och därmed till flera brottmål i domstolarna men inte till ett ökat resursbehov.

Parallellt med försöksverksamheten för vuxna lagöverträdare har det de bedrivits en försöksverksamhet i norra Stockholm med snabbare lagföring för unga lagöverträdare, dvs. personer under 18 år. Arbetsmetoderna skiljer sig något åt i jämförelse med vuxna och fokus har legat på polisens samverkan med socialtjänsten och att snabbt inleda brottsutredning och hålla förhör med den unge. Utredaren föreslår att försöksverksamheten förlängs och utvidgas till hela Stockholms polisregion för att senare kunna införas permanent. Därutöver föreslås att fler brottstyper ingår i snabbförfarandet.

Utredaren föreslår vidare att skyndsam delgivning om misstanke om brott mot den som är under 18 år ska ske så snart som möjligt efter att misstanken har uppkommit och sker utan men för utredningen. Denna reglering föreslås införas redan1 januari 2023.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ett snabbförfarande av brottmål för unga lagöverträdare bedöms vara till barnets bästa. Ett snabbt avgörande har betydelse för andra insatser och stöd till barnet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på remissen Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.docx
Tyresö kommuns svar på remissen Snabbare lagföring.docx
snabbare-lagforing--ett-snabbforfarande-i-brottmal-sou-2021-46.pdf

§89 Ledamotsinitiativ kommunala ordningsvakter

Diarienummer 2021/KS 0171 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att för närvarande inte införa ordningsvakter i Tyresö kommun.
2. Se över möjligheterna att utöka kommunens befintliga resurser ute på fältet.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ om att införa kommunala ordningsvakter i Tyresö. Vidare föreslås att kommundirektören ges i uppdrag att frigöra ekonomiska resurser inom ramen för att finansiera trygghetssatsningen.

I Tyresö finns idag flera olika aktörer som verkar ute i kommunen för att öka tryggheten utifrån en nulägesbild. Sammantaget utifrån nulägesbilden är behovet inte att agera ingripande, utöver polisens uppdrag, utan att stötta upp med relationsskapande dialoger för att kunna identifiera bakomliggande orsaker till vissa beteenden samt kunna agera vid oro.

Detta gör att införandet av ordningsvakter inte ses som ett alternativ eller komplement.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. För närvarande inte införa ordningsvakter i Tyresö kommun.
2. Se över möjligheterna att utöka kommunens befintliga resurser ute på fältet.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ledamotsinitiativet och därmed avslag till ordförandeförslaget. Peter Frej (M) och Anders Wickberg (SD) bifaller Anki Svenssons yrkanden.

Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ledamotsinitiativet.

Anki Svensson (M) begär omröstning.

Ordföranden meddelar att den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja och att den som vill bifalla ledamotsinitiativet röstar nej.

Röstningsresultat: 5 ja och 4 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 129.pdf
Tjänsteskrivelse svar på initiativ om att införa kommunala ordningsvakter .pdf
Ledamotsinitiativ - ordningsvakter.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunledningsutskottet sammanträde 20210811.pdf

§90 Utökad kameraövervakning

Diarienummer 2021/KS 0242 013

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Ordförandeutlåtande
Samtliga kommunala högstadieskolor i Tyresö kommun har idag kameraövervakning. Syftet med övervakningen är främst att bidra till en ökad trygghet, förebygga brott och att minska skadegörelsen runt skolorna men även att upptäcka både olyckor och brott snabbare för att på så sätt minska eventuell skadeomfattning. Eftersom kamerorna larmar kan väktare och, vid behov, brandkår, polis m.fl. vara på plats mycket snabbt.

Hittills har Tyresö kommun valt att sätta upp kameror vid samtliga högstadieskolor men det finns idag även enstaka kameror vid låg- och mellanstadieskolor och förskolor.

Eftersom kamerorna bidrar till ökad trygghet, minskad skadegörelse och snabbare åtgärder om det händer något, bör frågan om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta kommunens samtliga förskolor, skolor och fritidsgårdar utredas.
Initialt är uppsättandet av kameror förenat med investeringsutgifter men det kommer även med största sannolikhet att innebära ökade driftskostnader. Därför bör även frågan om hur eventuella driftskostnader ska finansieras utredas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet beslutar att ärendet tas upp som ett extra ärende.

Vidare föreslår Ordförande Anita Matsson (S) att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras.

Yrkande
Anki Svensson (M), Peter Frej (M) Mats Lindblom (L) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Bilaga 1 utökad kameraövervakning.pdf