Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2021-12-20

Sammanträde 2021-12-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av covid-19

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av covid-19. Handlingar under utarbetande.

3 Information om HR-frågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor föredras vid sammanträdet.

4 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0014 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om IT- och digitalisering föredras vid sammanträdet.

5 Information om lokalförsörjningsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0044 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen presenterar aktuella frågor från strategiska gruppen.

Bilagor
STATUSRAPPORT lokalförsörjning KLU 2021-11-18 inskick.pdf

6 Information om upphandling kommunhus

Diarienummer 2016/KS 0280 010

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Tyresö Kommun genomför i dagsläget en upphandling av ett hyresavtal för ett nytt kommunhus. Första inbjudan till dialog har skett och sista inlämningsdagen har passerat. Projektgruppen har tillsammans med kommunledningen tagit fram projekt- och effektmål som baseras i Tyresö kommuns kommunmål.

Målet med att upphandla nytt kommunhus är att kunna samla kommunens
tjänstepersoner på en adress för att kunna ge kommunens medborgare så bra service som möjligt. Kommunhuset ska ha så hög nyttjandegrad som möjligt med utrymme för kultur- och föreningsliv. Ytterligare ett mål är att teckna ett hyresavtal med så stor flexibilitet som möjligt utifrån både avtalsparametrar och utformning för att skapa en långsiktigt hållbar produkt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om upphandling kommunhus november 2021.pdf

7 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi. Handlingar under utarbetande.

8 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2021/KS 0298 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig
delegationsordning för kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av KS delegationsordning_2021-12-07.pdf
KS delegationsordning utan ändringsmarkeringar_2021-12-07.pdf
KS delegationsordning med ändringsmarkeringar_2021-12-07.pdf

9 Brottsförebyggande styrdokument

Diarienummer 2021/KS 0294 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Idag finns många olika styrdokument som berör området trygghet och
brottsförebyggande arbete och en översyn av dessa har gjorts.

Styrdokument där man visar på helheten ger en tydlig och bra bild av hur metoder och insatser samspelar med varandra.

Förslaget är att Alkohol- och drogpolicyn samt Brottsförebyggande policyn avslutas och innehållet från dessa två lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026

Bilagor
Tjänsteskrivelse brottsförebyggande styrdokument 2021 KS.pdf

10 Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026

Diarienummer 2021/KS 0276 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 5 § bestämmer fullmäktige hur många
ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till ett minsta antal ledamöter utifrån antalet röstberättigade. Enligt kommunallagen 5 kap. 6 § ska vid tillämpningen av 5 § antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. För kommuner med över 36 000 röstberättigade ska det vara minst 61 ledamöter i fullmäktige. Tyresö kommun hade den 1 mars 2021 36 554 kommunalt röstberättigade i kommunen. Det innebär att kommunen har passerat en gräns enligt kommunallagen 5 kap. 5 § och att antalet ledamöter i kommunfullmäktige måste utökas från 51 till 61 inför kommande mandatperiod.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antal ledamöter och ersättare.pdf

11 Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2021

Diarienummer 2021/KS 0372 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Inför bokslutet 2021 kommer förgäveskostnader om 12,3 mnkr samt kostnader för förstudier i investeringsprojekt för 8,3 mnkr bokföras. Efter dialog med revisorerna är det klarlagt att både förgäveskostnader och kostnader för förstudier ska belasta resultaträkningen för 2021. Totalt belopp är 20,6 mnkr.

Bilagor
Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2021.pdf

12 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Diarienummer 2021/KS 0335 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 8 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har 3 motioner passerat beredningstiden på ett år, Motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen, Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen samt Motion - Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet. Tidsplanen för respektive motion redovisas i tjänsteskrivelsen. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Redovisning av pågående och bifallna motioner 2021.pdf

13 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0340 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om.

Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag 2021.pdf

14 Svar på remiss från Riksarkivet om FormatE

Diarienummer 2021/KS 0296 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen FormatE, RA-KS 2021/18 till Riksarkivet.

Beskrivning av ärendet
Riksarkivet har skickat ut förslag på författningsförändring av föreskriften RA-FS 2009:2 på remiss. Svar på remissen ska lämnas senast den 31 januari 2022.
Tyresö kommun lämnar här sitt svar.

Remissen är uppdelad i förslag på två nya författningar,
författningskommentarer, konsekvensbedömning och läsanvisningar. På grund av remissens omfattning på över 1600 sidor lämnar kommunen bara ett övergripande remissvar. Tyresö kommun ställer sig positiv till den omfattande genomgång av format som utredaren gjort. Däremot ställer sig Tyresö kommun frågande till att författningarna föreslås gälla för hela offentliga sektorn eftersom det strider mot det kommunala självstyret. Vidare anser Tyresö kommun att utredningen är svår att ta till sig på grund av språket och rörighet i uppställningen.

Bilagor
Remissvar Riksarkivet tjänsteskrivelse.pdf
Missiv Riksarkivets remiss FormatE.pdf
Författningsförslag tekniska krav.pdf
RA författningsförslag arkivkrav.pdf
Riksarkivet författningskommentarer.pdf
Riksarkivet konsekvensutredning FormatE.pdf
Remissinstanser Riksarkivets remiss FormatE.pdf
Läsinstruktioner Riksarkivets remiss FormatE.pdf

15 Slutrapport projekt Temyntan

Diarienummer 2016 KSM 1057.214

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt Temyntan som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Tyresö bostäder.

I projektet har gång- och cykelväg, naturmark och tillgängliggörande av
busshållplats färdigställts. Tyresö bostäder har uppfört ca 140 lägenheter med inflyttning i bostäderna under 2018. Bostäderna som färdigställdes var de billigaste nyproducerade hyresrätterna i länet.

Projektet uppfyllde den mycket snäva tidsplanen för upprättandet av detaljplanen och uppfyllde den kvalitetsnivå som gavs i uppdraget. Dock var kvalitetskraven tydligt underordnade tidplanen vilket resulterat i att det färdigställda området inte uppfyller de kvalitetskrav som vanligtvis ställs i kommunen.

Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Temyntan.pdf
Slutrapport_Temyntan.pdf

16 Slutrapport Töresjövägen gång- och cykelbana

Diarienummer 2021/KS 0356 92

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras

Beskrivning av ärendet
Bygg-projektledningsenheten/före detta trafikenheten har avslutat projektet med genomförandet av Töresjövägen gång- och cykelbana. Längs med gatan finns nu en delad gång- och cykelbana på södra sidan och en gångbana på norra sidan av gatan. Körbanan har även försetts med ny asfalt. Byggnationen avslutades under maj 2021 med godkänd slutbesiktning. Invigning ägde rum i juni 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Töresjövägen gång och cykelbana.pdf
Slutrapport Töresjövägen GC.pdf

§132 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§133 Information med anledning av covid-19

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av covid-19. Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Kommundirektörens rapport med anledning av covid-19 2021-12-17.pdf

§134 Information om HR-frågor 2021

§135 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0014 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om IT- och digitalisering föredras vid sammanträdet.

§136 Information om lokalförsörjningsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0044 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen presenterar aktuella frågor från strategiska gruppen.

Bilagor
STATUSRAPPORT lokalförsörjning KLU 2021-11-18 inskick.pdf

§137 Information om upphandling kommunhus

Diarienummer 2016/KS 0280 010

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Kommun genomför i dagsläget en upphandling av ett hyresavtal för ett nytt kommunhus. Första inbjudan till dialog har skett och sista inlämningsdagen har passerat. Projektgruppen har tillsammans med kommunledningen tagit fram projekt- och effektmål som baseras i Tyresö kommuns kommunmål.

Målet med att upphandla nytt kommunhus är att kunna samla kommunens tjänstepersoner på en adress för att kunna ge kommunens medborgare så bra service som möjligt. Kommunhuset ska ha så hög nyttjandegrad som möjligt med utrymme för kultur- och föreningsliv. Ytterligare ett mål är att teckna ett hyresavtal med så stor flexibilitet som möjligt utifrån både avtalsparametrar och utformning för att skapa en långsiktigt hållbar produkt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om upphandling kommunhus november 2021.pdf

§138 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

§139 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2021/KS 0298 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av KS delegationsordning_2021-12-07.pdf
KS delegationsordning utan ändringsmarkeringar_2021-12-07.pdf
KS delegationsordning med ändringsmarkeringar_2021-12-07.pdf

§140 Brottsförebyggande styrdokument *

Diarienummer 2021/KS 0294 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Idag finns många olika styrdokument som berör området trygghet och brottsförebyggande arbete och en översyn av dessa har gjorts.
Styrdokument där man visar på helheten ger en tydlig och bra bild av hur metoder och insatser samspelar med varandra.

Förslaget är att Alkohol- och drogpolicyn samt Brottsförebyggande policyn avslutas och innehållet från dessa två lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse brottsförebyggande styrdokument 2021 KS.pdf

§141 Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 *

Diarienummer 2021/KS 0276 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 5 § bestämmer fullmäktige hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till ett minsta antal ledamöter utifrån antalet röstberättigade. Enligt kommunallagen 5 kap. 6 § ska vid tillämpningen av 5 § antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. För kommuner med över 36 000 röstberättigade ska det vara minst 61 ledamöter i fullmäktige. Tyresö kommun hade den 1 mars 2021 36 554 kommunalt röstberättigade i kommunen. Det innebär att kommunen har passerat en gräns enligt kommunallagen 5 kap. 5 § och att antalet ledamöter i kommunfullmäktige måste utökas från 51 till 61 inför kommande mandatperiod.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antal ledamöter och ersättare.pdf

§142 Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2021

Diarienummer 2021/KS 0372 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför bokslutet 2021 kommer förgäveskostnader om 12,3 mnkr samt kostnader för förstudier i investeringsprojekt för 8,3 mnkr bokföras. Efter dialog med revisorerna är det klarlagt att både förgäveskostnader och kostnader för förstudier ska belasta resultaträkningen för 2021. Totalt belopp är 20,6 mnkr.

Bilagor
Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2021.pdf

§143 Redovisning av pågående och bifallna motioner *

Diarienummer 2021/KS 0335 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 8 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har 3 motioner passerat beredningstiden på ett år, Motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen, Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen samt Motion - Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet. Tidsplanen för respektive motion redovisas i tjänsteskrivelsen. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Redovisning av pågående och bifallna motioner 2021.pdf

§144 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0340 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag 2021.pdf

§145 Svar på remiss från Riksarkivet om FormatE

Diarienummer 2021/KS 0296 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen FormatE, RA-KS 2021/18 till Riksarkivet.

Beskrivning av ärendet
Riksarkivet har skickat ut förslag på författningsförändring av föreskriften RA-FS 2009:2 på remiss. Svar på remissen ska lämnas senast den 31 januari 2022. Tyresö kommun lämnar här sitt svar.

Remissen är uppdelad i förslag på två nya författningar, författningskommentarer, konsekvensbedömning och läsanvisningar. På grund av remissens omfattning på över 1600 sidor lämnar kommunen bara ett övergripande remissvar. Tyresö kommun ställer sig positiv till den omfattande genomgång av format som utredaren gjort. Däremot ställer sig Tyresö kommun frågande till att författningarna föreslås gälla för hela offentliga sektorn eftersom det strider mot det kommunala självstyret. Vidare anser Tyresö kommun att utredningen är svår att ta till sig på grund av språket och rörighet i uppställningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen FormatE, RA-KS 2021/18 till Riksarkivet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Remissvar Riksarkivet tjänsteskrivelse.pdf
Missiv Riksarkivets remiss FormatE.pdf
Författningsförslag tekniska krav.pdf
RA författningsförslag arkivkrav.pdf
Riksarkivet författningskommentarer.pdf
Riksarkivet konsekvensutredning FormatE.pdf
Remissinstanser Riksarkivets remiss FormatE.pdf
Läsinstruktioner Riksarkivets remiss FormatE.pdf

§146 Slutrapport projekt Temyntan

Diarienummer 2016 KSM 1057.214

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt Temyntan som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Tyresö bostäder.

I projektet har gång- och cykelväg, naturmark och tillgängliggörande av busshållplats färdigställts. Tyresö bostäder har uppfört ca 140 lägenheter med inflyttning i bostäderna under 2018. Bostäderna som färdigställdes var de billigaste nyproducerade hyresrätterna i länet.

Projektet uppfyllde den mycket snäva tidsplanen för upprättandet av detaljplanen och uppfyllde den kvalitetsnivå som gavs i uppdraget. Dock var kvalitetskraven tydligt underordnade tidplanen vilket resulterat i att det färdigställda området inte uppfyller de kvalitetskrav som vanligtvis ställs i kommunen.
Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Temyntan.pdf
Slutrapport_Temyntan.pdf

§147 Slutrapport Töresjövägen gång- och cykelbana

Diarienummer 2021/KS 0356 92

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygg-projektledningsenheten/före detta trafikenheten har avslutat projektet med genomförandet av Töresjövägen gång- och cykelbana. Längs med gatan finns nu en delad gång- och cykelbana på södra sidan och en gångbana på norra sidan av gatan. Körbanan har även försetts med ny asfalt. Byggnationen avslutades under maj 2021 med godkänd slutbesiktning. Invigning ägde rum i juni 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Töresjövägen gång och cykelbana.pdf
Slutrapport Töresjövägen GC.pdf