Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2022-04-27

Sammanträde 2022-04-27

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora samt digitalt

1 Information om södertörnssamarbetet 2022

Dnr: 2022/KS 0015 001

Ärende 1

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information om lokalförsörjningsfrågor 2022

Dnr: 2022/KS 0008 001

Ärende 2

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En statusuppdatering om lokalförsörjningsfrågorna föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Statusrapport lokalförsörjningsfrågor.pdf

3 Information om HR-frågor 2022 med fokus på arbetsplatsstrategin för ett nytt kommunhus

Dnr: 2022/KS 0013 001

Ärende 3

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor med fokus på arbetsplatsstrategin för ett nytt kommunhus föredras vid sammanträdet.

4 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2022

Dnr: 2022/KS 0011 001

Ärende 4

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella IT-frågor föredras vid sammanträdet.

5 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Dnr: 2022/KS 0005 001

Ärende 5

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport för kommunen mars 2022.pdf

6 Anläggnings-och lokalförsörjningsplan 2022-2034

Dnr: 2022/KS 0112 003

Ärende 6

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag och kortsiktiga behov i anläggnings- och lokalförsörjningsplanen.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2022-2034. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf
Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf

7 Pensionspolicy

Dnr: 2022/KSP 0011

Ärende 7

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad pensionspolicy, diarienummer 2022/KSP 0011, antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version, 2015/KSP 0090, från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en ändring av gällande pensionspolicy som omfattar anställda och förtroendevalda. Bakgrunden är att Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona och de fackliga organisationerna centralt tecknat nytt pensionsavtal, samt att särskilda chefspensionslösningar inte längre tillämpas i Tyresö kommun. Möjligheten till särskilda chefspensionslösningar är i och med reviderad pensionspolicy borttaget. Det finns inga chefer i organisationen som har särskild chefspensionslösning och därmed påverkas ingen av att möjligheten till särskild chefspension tas bort i den reviderade pensionspolicyn.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pensionspolicy.pdf
Pensionspolicy .pdf
Pensionspolicy med ändringsmarkeringar.pdf
Förklaring till ändringsmarkeringar i färg.pdf

8 Beslut om upphandling av ny gång och cykelbana utmed Fornuddsvägen

Dnr: KSM 2022-235

Ärende 8

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Startbesked för upphandling av gång- och cykelbana utmed Fornuddsvägen medges.
2. Gång- och cykelbanan finansieras inom ramen för redan beslutad investeringsbudget på 3 mnkr.
3. Framtida driftskostnader för den färdigställda gång och cykelbanan inarbetas i budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad (gata), inför budget 2023 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Projektet omfattar projektering och produktion av gång- och cykelbana (GC-bana) utmed del av Fornuddsvägen och Bränneribacken. Behovet av GC-bana utmed denna sträcka har identifierats i kommunens cykelplan och är en del i ledet i utbyggande av Tyresös gång- och cykelnät. Den sträcka som projektet omfattar kommer utformas likt den gång- och cykelbana som finns utmed parkens norra del. En 3,5 m bred remsa av Fornuddsparkens parkmark kommer nyttjas för att anlägga GC-banan. Denna mark består idag delvis av gräsmatta och delvis av dike och är sparad för att använda för detta ändamål. I och med att det befintliga diket läggs igen kommer dagvattenhanteringen av gatan lösas genom krossmagasin under GC-banan. I samband med anläggande kommer också ny belysning att uppföras.
Projektet planeras vara färdigställt Q2 2023 och bedöms rymmas inom den beslutade investeringsbudgeten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för gång- och cykelbana utmed Fornuddsvägen.pdf
Bilaga 1. Budgetkalkyl (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa.pdf

9 Riktade statsbidrag 2022

Dnr: 2022/KS 0108 007

Ärende 9

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar årligen fram en sammanfattning av de riktade statsbidragen som finns tillgängliga att söka. Kommunstyrelsen ska även ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. I bilaga 1 finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktade statsbidrag 2022.pdf
Bilaga 1 - Riktade statsbidrag 2022.pdf

10 Årsredovisning för samordningsförbundet östra Södertörn 2021

Dnr: 2022/KS 0066 005

Ärende 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för förbundets verksamhet 2021. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 redovisas i bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport för Samordningsforbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse för Samordningsforbundet Östra Södertorn.pdf
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

11 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2021

Dnr: 2022/KS 0063 005

Ärende 11

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. Direktionen i dess helhet för Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade att godkänna årsredovisningen 2022-03-18 och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2021 redovisas i bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2022-03-18.pdf
Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2021.pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisionsrapport PwC.pdf
Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 2021.pdf
Meddelande om justering.pdf

12 Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd

Dnr: 2022/KS 0065 005

Ärende 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisningen för 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2021. Nämnden beslutade 2022-03-16 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Bilagor
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 23 Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd2021.pdf
Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd2021.pdf
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 22 Strategi och budget.pdf
Strategi och budget Södertörns Överförmyndarnämnd2022.pdf

13 Slutrapport av paviljonger vid Fårdala skola

Dnr: KSM2021181

Ärende 13

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet Fårdala skola paviljonger som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid Fårdala skola för att kunna tillskapa fler klassrum så att undervisning för årskurs F-6 med två parallellklasser skall kunna bedrivas på Fårdala skola. Projektet påbörjades i april 2021 och avslutades i november 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för slutrapporten gällande paviljongerna vid Fårdala skola.pdf
Slutrapport för paviljongerna vid Fårdala skola.pdf
Presentation slutredovisning Fårdala skola paviljonger.pdf

14 Uppdrag för fördjupad behovsanalys om placering för kommunalt äldreboende i Tyresö centrum

Ärende 14

Kommunledningsutskottets förslag till beslut

1 Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjliga placeringar för nytt kommunalt äldreboende.
3. Utredningen finansieras med 500 000 tkr av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.

Beskrivning av ärendet
I och med beslutet att Björkbackens äldreboende inte kommer att renoveras har behov uppstått av översyn av andra möjliga placeringar för ett kommunalt äldreboende. Behovet av vård- och omsorgsboende finns framförallt i centrumnära lägen.

För att möta behovet behöver en fördjupad behovsanalys tas fram för att identifiera möjliga placeringar för ett vård- och omsorgsboende med 60 boendeplatser.
Utredningen finansieras med 500 000 tkr av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022 och ska ske skyndsamt för att möta framtida behov.

§32 Information om södertörnssamarbetet 2022

Diarienummer 2022/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§33 Information om lokalförsörjningsfrågor 2022

Diarienummer 2022/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En statusuppdatering om lokalförsörjningsfrågorna föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Statusrapport lokalförsörjningsfrågor.pdf

§34 Information om HR-frågor 2022 med fokus på arbetsplatsstrategin för ett nytt

Diarienummer 2022/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor med fokus på arbetsplatsriktlinje för ett nytt kommunhus föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Arbetsplatsriktlinje för Tyresö kommun.pdf
Arbetsplatsriktlinje för kommunhuset.pdf

§35 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2022

Diarienummer 2022/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella IT-frågor föredras vid sammanträdet.

§36 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport för kommunen mars 2022.pdf

§37 Anläggnings-och lokalförsörjningsplan 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0112 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag och kortsiktiga behov i anläggnings- och lokalförsörjningsplanen.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). [Det särskilda yttrandet är inte inlämnat i tid för justering.]

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2022-2034. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag och kortsiktiga behov i anläggnings- och lokalförsörjningsplanen.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf
Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf

§38 Pensionspolicy *

Diarienummer 2022/KSP 0011

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP 0090 från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en ändring av gällande pensionspolicy som omfattar anställda och förtroendevalda. Bakgrunden är att Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona och de fackliga organisationerna centralt tecknat nytt pensionsavtal, samt att särskilda chefspensionslösningar inte längre tillämpas i Tyresö kommun. Möjligheten till särskilda chefspensionslösningar är i och med reviderad pensionspolicy borttaget. Det finns inga chefer i organisationen som har särskild chefspensionslösning och därmed påverkas ingen av att möjligheten till särskild chefspension tas bort i den reviderade pensionspolicyn.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP 0090 från och med 2023-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pensionspolicy.pdf
Pensionspolicy .pdf
Pensionspolicy med ändringsmarkeringar.pdf
Förklaring till ändringsmarkeringar i färg.pdf

§39 Beslut om upphandling av ny gång och cykelbana utmed Fornuddsvägen

Diarienummer KSM 2022-235

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Startbesked för upphandling av gång- och cykelbana utmed Fornuddsvägen medges.
2. Gång- och cykelbanan finansieras inom ramen för redan beslutad investeringsbudget på 3 mnkr.
3. Framtida driftskostnader för den färdigställda gång och cykelbanan inarbetas i budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad (gata), inför budget 2023 och framåt.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig emot beslutet (bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga). [Reservationen är inte inlämnad i tid för justering]

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Projektet omfattar projektering och produktion av gång- och cykelbana (GC-bana) utmed del av Fornuddsvägen och Bränneribacken. Behovet av GC-bana utmed denna sträcka har identifierats i kommunens cykelplan och är en del i ledet i utbyggande av Tyresös gång- och cykelnät. Den sträcka som projektet omfattar kommer utformas likt den gång- och cykelbana som finns utmed parkens norra del. En 3,5 m bred remsa av Fornuddsparkens parkmark kommer nyttjas för att anlägga GC-banan. Denna mark består idag delvis av gräsmatta och delvis av dike och är sparad för att använda för detta ändamål. I och med att det befintliga diket läggs igen kommer dagvattenhanteringen av gatan lösas genom krossmagasin under GC-banan. I samband med anläggande kommer också ny belysning att uppföras.

Projektet planeras vara färdigställt Q2 2023 och bedöms rymmas inom den beslutade investeringsbudgeten.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Startbesked för upphandling av gång- och cykelbana utmed Fornuddsvägen medges.
2. Gång- och cykelbanan finansieras inom ramen för redan beslutad investeringsbudget på 3 mnkr.
3. Framtida driftskostnader för den färdigställda gång och cykelbanan inarbetas i budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad (gata), inför budget 2023 och framåt.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för gång- och cykelbana utmed Fornuddsvägen.pdf
Bilaga 1. Budgetkalkyl (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa.pdf

§40 Riktade statsbidrag 2022 *

Diarienummer 2022/KS 0108 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar årligen fram en sammanfattning av de riktade statsbidragen som finns tillgängliga att söka. Kommunstyrelsen ska även ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. I bilaga 1 finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktade statsbidrag 2022.pdf
Bilaga 1 - Riktade statsbidrag 2022.pdf

§41 Årsredovisning för samordningsförbundet östra Södertörn 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0066 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Ajda Asgari (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för förbundets verksamhet 2021. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport för Samordningsforbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse för Samordningsforbundet Östra Södertorn.pdf
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

§42 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0063 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. Direktionen i dess helhet för Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade att godkänna årsredovisningen 2022-03-18 och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2021 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. Direktionen i dess helhet för Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2022-03-18.pdf
Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2021.pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisionsrapport PwC.pdf
Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 2021.pdf
Meddelande om justering.pdf

§43 Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd *

Diarienummer 2022/KS 0065 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisningen för 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2021. Nämnden beslutade 2022-03-16 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
- Årsredovisningen för 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 23 Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd2021.pdf
Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd2021.pdf
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 22 Strategi och budget.pdf
Strategi och budget Södertörns Överförmyndarnämnd2022.pdf

§44 Slutrapport av paviljonger vid Fårdala skola

Diarienummer KSM2021181

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet Fårdala skola paviljonger som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid Fårdala skola för att kunna tillskapa fler klassrum så att undervisning för årskurs F-6 med två parallellklasser skall kunna bedrivas på Fårdala skola. Projektet påbörjades i april 2021 och avslutades i november 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för slutrapporten gällande paviljongerna vid Fårdala skola.pdf
Slutrapport för paviljongerna vid Fårdala skola.pdf
Presentation slutredovisning Fårdala skola paviljonger.pdf

§45 Uppdrag för fördjupad behovsanalys om placering för kommunalt äldreboende

Diarienummer 2022/KS 0144 50

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjliga placeringar för nytt kommunalt äldreboende.
3. Utredningen finansieras med 500 000 tkr av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.

Beskrivning av ärendet
I och med beslutet att Björkbackens äldreboende inte kommer att renoveras har behov uppstått av översyn av andra möjliga placeringar för ett kommunalt äldreboende. Behovet av vård- och omsorgsboende finns framförallt i centrumnära lägen.

För att möta behovet behöver en fördjupad behovsanalys tas fram för att identifiera möjliga placeringar för ett vård- och omsorgsboende med 60 boendeplatser.

Utredningen finansieras med 500 000 tkr av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022 och ska ske skyndsamt för att möta framtida behov.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet beslutar att
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjliga placeringar för nytt kommunalt äldreboende.
3. Utredningen finansieras med 500 000 tkr av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppdrag för fördjupad behovsanalys om placering för kommunalt äldreboende i Tyresö centrum.pdf