Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2022-05-25

Sammanträde 2022-05-25

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora samt digitalt

1 Information om södertörnssamarbetet 2022

Diarienummer 2022/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information om HR-frågor 2022

Diarienummer 2022/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor föredras vid sammanträdet.

3 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2022

Diarienummer 2022/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella IT-frågor föredras vid sammanträdet.

4 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2022/KS 0086 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen, upphandlingsområdet samt pensionsfrågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3 Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt M rörande GDPR och dataskyddslagen.pdf

5 Delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0139 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 1. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar.

Bilagor
Delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

6 Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0138 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 1. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar.

Bilagor
Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf

7 Investeringsansökan Amaryllis

Diarienummer KSM 2022.336

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökade medel för investering, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar medel för genomförande av de allmänna anläggningarna inom detaljplan för Amaryllis såsom lokalgata, ledningar och parkområde. Beslut har tidigare tagits om att avsätta medel för projektering, men då detaljplanen nu lämnas för beslut om antagande äskas medel även för genomförandet. Kommunens intäkter från markförsäljning och VA-anslutningar väntas överstiga kostnaderna inom projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsansökan Amaryllis.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan Amaryllis (sekretess).pdf

8 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2022/KS 0136 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2 godkänns.
2. Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3 godkänns.
3. Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4 godkänns.
4. Utökad budget för projekt Ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5 godkänns.
5. Utökad budget för samlingsanslaget till vägbeläggning, enligt bilaga 6 godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet. I detta ärende ingår fem projekt vars budget behöver utökas främst med hänsyn till det ökade kostnadsläget med hänsyn till världsläget och nya förutsättningar har tillkommit.

Samlingsanslaget för vägbeläggning föreslås en ökad budget som en följd av en svår vinter 2021/2022.
Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna ärenden.
Projekt som berör andra nämnder godkänns i dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034.pdf
Bilaga 1.Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034 (sekretess).pdf
Bilaga 2. PM för utökad budget Strömfallsvägen Gång och cykelbana (sekretess).pdf
Bilaga 3. PM Raksta utökad budget (sekretess).pdf
Bilaga 4. PM för utökad budget Bollmorabacken (sekretess).pdf
Bilaga 5. PM för utökad budget ishall mm (sekretess).pdf
Bilaga 6. PM för utökad budget vägbeläggning (sekretess).pdf

9 Investeringsprogrammet 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0137 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 369,4 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprogrammet 2022-2034.pdf
Investeringsprogram 2022-2034.pdf

10 Styrprocessen - Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning

Diarienummer 2021/KS 0246

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning beskriver översiktligt utgångspunkterna i planerings- och uppföljningsmodellen. Planen beskriver mål och måldelning och de olika delarna i planering, kommunplan, nämnd- och förvaltningsplan samt kontors-, verksamhets- och enhetsplan. Vidare beskrivs uppföljningen med månadsrapporter, delårsrapporter och verksamhetsberättelse samt årsredovisning.

Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14, som därmed upphör att gälla.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf

11 Beslut om upphandling för Wättinge dagvattendamm

Ärende 11 Diarienummer KSM 2022-433
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Startbesked för upphandling av Wättinge dagvattendamm medges.

Beskrivning av ärendet
Projektet omfattar projektering och genomförande av en dagvattendamm i norra delen av Wättingestråket, lokaliserad i grönytan nedanför Granängsringen och Tyresö gymnasium.

Syftet med dagvattendammen är att fördröja dagvattnet från de nya bostäderna i Wättinge innan dagvattnet leds vidare ut på det kommunala dagvattenledningsnätet för vidare transport till Kolardammarna via Wättingestråket.

Dagvattendammen kommer rymma ca 1300 m3 vatten och är projekterad att vara en så kallad torrdamm, vilket innebär att den kommer att stå torr mellan regntillfällena.

Budget för dagvattendammen ingår i etappen för de redan beslutade investeringarna för projekt Wättinge/Granängstorget.
Projektet planeras vara färdigställt under Q4 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för Wättinge dagvattendamm.pdf
Bilaga 1. Budgetkalkyl (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa.pdf

12 Dataskyddsombud till Kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/KS 0149 017

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 27 juni 2022 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg föreslås bli dataskyddsombud.

13 Slutrapport Norra Tyresö Centrum etapp 1

Diarienummer KSM 2014-0470

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt etapp 1 Norra Tyresö centrum som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Småa, Riksbyggen samt Botrygg.

I projektet har ny kvartersstruktur inom Norra Tyresö centrum byggts ut med 4 nya gator inklusive gång- och cykelbanor samt torgyta färdigställts samt förberedelse för busshållplats vid händelse att ny linje dras genom området. Småa och Riksbyggen har uppfört ca 120 nya bostadsrätter och Botrygg har uppfört ca 105 hyresrätter med inflyttning under 2019. I bottenplan hos samtliga aktörer har nya lokaler för handel byggts.

Projektet påbörjades med en markanvisningstävling med högt ställda kvalitetskrav. Projektet var uppstarten av det nya bostadsområdet Norra Tyresö centrum med gemensamt ställda kvalitetskrav för området.
Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2022 § 66 att återremittera ärendet för komplettering av underlaget gällande projektets tid och kostnad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf
Slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 28.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 66.pdf

14 Svar på motion angående anslagstavlor i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0055 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Motionen bifalles.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande anslagstavlor. Motionärerna föreslår att återinföra fysiska anslagstavlor på centrala platser i Tyresö Kommun.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration samt till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i tjänsteskrivelsen hur förvaltningen tidigare arbetade med anslagstavlor, kostnader för detta och varför det beslutades att avskaffa anslagstavlorna. En enklare omvärldsbevakning har även genomförts vilken presenteras i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 11.pdf
Omröstningsprotokoll, Beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 §11.pdf
Reservation BMI (M).pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om anslagstavlor.pdf
Motion om anslagstavlor i Tyresö kommun (V).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-11-25 § 143.pdf

15 Svar på motion angående servicegarantier till de lokala företagen

Diarienummer 2021/KS 0200 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats om att Tyresö inför servicegarantier till de lokala företagen för handläggningstid avseende de tjänster som kommunen utför själv anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö tar initiativ till att även SMOHF (Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund) inför servicegarantier för de tjänster som idag saknar sådana anses besvarad.
3. Motionens tredje att-sats om att samtliga servicegarantier, oavsett handläggare, samlas på kommunens hemsida för att enkelt kunna hittas av de lokala företagarna bifalls.

Beskrivning av ärendet
Dick Bengtson och Anki Svensson från Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa servicegarantier till de lokala företagen. Motionen framhåller att Tyresö är en utpendlarkommun där majoriteten av medborgarna reser ut från kommunen till sina arbetsplatser. Detta gör att varje arbetsplats inom kommunen är av stor vikt även ur ett miljöperspektiv.

I Tyresö finns det en övervägande del av små företag, där det är av yttersta vikt för den enskilde företagaren att hantering av ärenden sker såväl skyndsamt, som med en hög servicegrad där handläggare förstår företagarens situation. Motionen pekar ut några frågor som avses att vara aktuella för att införa servicegarantier, t.ex. bygglov, serveringstillstånd och hantering av livsmedel.

Ordförandeutlåtande
Att Tyresö har ett bra företagsklimat är helt avgörande för kommunen och för företagen möjlighet till tillväxt och möjlighet att göra bra affärer. Samspelet mellan olika aktörer är en förutsättning för att samhällskontraktet ska fungera. Det lokala näringslivet bidrar inte bara med arbetsplatser och därmed skatteintäkter utan också med service och trygghet i samhället. För Tyresö, där det stora flertalet pendlar till andra kommuner för att arbeta, är varje unikt arbetstillfälle i den egna kommunen av största vikt.

Med det som bakgrund var det naturligt att den första resa jag som nyvald kommunstyrelseordförande 2019 gjorde tillsammans med kommundirektören och näringslivschefen var till Rättvik. Rättvik har gjort en resa från att ligga i bottenskiktet när Svenskt Näringsliv rankar Sveriges kommuner, till att klättra upp till toppen. De kallar sitt arbetssätt för Rättviksmodellen. Tyresö hade sjunkit i samma ranking och för att vända trenden ville jag hämta inspiration från kommuner som lyckats. Rättviksmodellen implementeras nu stegvis i kommunens och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMOFH) arbetssätt. Det handlar bland annat om inspektörens inställning i uppdraget att hjälpa till att göra rätt istället för att leta fel. Det handlar också om att debiteringen sker efter en genomförd inspektion för att kunna koppla kostnaden till en utförd tjänst. Den sista delen i debiteringsmodellen implementeras under 2022.

Kommunstyrelsen har också 2021 uppmärksammat behovet av utvecklingsarbete på kommunens bygglovsenhet. Beslut fattades kring månatliga uppföljningar och acceptans för att verksamheten inte helt bedrivs inom beslutade ekonomiska ramar. Ett viktigt resultat av arbetet är att kommunen nu har lyckats rekrytera både nya handläggare och inspektörer samt bättre service och kraftigt minskade handläggningstider.

Tyresö kommun har även en företagslots som vägleder företagare när det gäller lagar och regler och kan hjälpa till med direktkontakter med kommunen och andra myndigheter, tillståndsfrågor och mycket annat. Utöver detta finns Etableringsforum som underlättar för företag att komma i kontakt med Tyresö kommun och att etablera sig här eller att växa.

Det envisa arbetet med att förbättra företagsklimatet har givit utdelning. 2021 Klättrade kommunen 20 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. Det visar att trenden har vänt och att ett idogt arbete lönar sig. Vi är inte nöjda med det, arbetet fortsätter.

Vi i det politiska styret är angelägna om ett företagsklimat som förbättrar Tyresöföretagens förutsättningar. Vi välkomnar förslag om hur Tyresö kommun kan bli ännu bättre för det lokala näringslivet. Motionen sätter fingret på en viktig fråga, om vad man som företagare kan förvänta sig. Att samla och tydliggöra information och på kommunens hemsida kan således vara en enkel åtgärd för att underlätta för de lokala företagarna.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att besluta att anse att-sats 1 och 2 besvarade och att bifalla att-sats 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa servicegarantier till de lokala företagen.docx.pdf
Motion angående servicegarantier till de lokala näringslivet (M).pdf

§46 Information om södertörnssamarbetet 2022

Diarienummer 2022/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§47 Information om HR-frågor 2022

Diarienummer 2022/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor föredras vid sammanträdet.

§48 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2022

Diarienummer 2022/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella IT-frågor föredras vid sammanträdet.

§49 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2022/KS 0086 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen, upphandlingsområdet samt pensionsfrågor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för
kommunstyrelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3 Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt M rörande GDPR och
dataskyddslagen.pdf

§50 Delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0139 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 1. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar.

Bilagor
Delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

§51 Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun *

Diarienummer 2022/KS 0138 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 1. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar.

Bilagor
Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf

§52 Investeringsansökan Amaryllis

Diarienummer KSM 2022.336

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökade medel för investering, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet (bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet (bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar medel för genomförande av de allmänna anläggningarna inom detaljplan för Amaryllis såsom lokalgata, ledningar och parkområde. Beslut har tidigare tagits om att avsätta medel för projektering, men då detaljplanen nu lämnas för beslut om antagande äskas medel även för genomförandet. Kommunens intäkter från markförsäljning och VA-anslutningar väntas överstiga kostnaderna inom projektet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Utökade medel för investering, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsansökan Amaryllis.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan Amaryllis (sekretess).pdf

§53 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2022/KS 0136 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2 godkänns.
2. Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3 godkänns.
3. Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4 godkänns.
4. Utökad budget för projekt Ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5 godkänns.
5. Utökad budget för samlingsanslaget till vägbeläggning, enligt bilaga 6 godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1 fastställs.

Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en
förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet. I detta ärende ingår fem projekt vars budget behöver utökas främst med hänsyn till det ökade kostnadsläget med hänsyn till världsläget och nya förutsättningar har tillkommit.

Samlingsanslaget för vägbeläggning föreslås en ökad budget som en följd av en svår vinter 2021/2022.

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna ärenden.
Projekt som berör andra nämnder godkänns i dessa.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2 godkänns.
2. Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3 godkänns.
3. Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4 godkänns.
4. Utökad budget för projekt Ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5 godkänns.
5. Utökad budget för samlingsanslaget till vägbeläggning, enligt bilaga 6 godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1 fastställs.

Yrkande
Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-
2034.pdf
Bilaga 1.Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034
(sekretess).pdf
Bilaga 2. PM för utökad budget Strömfallsvägen Gång och cykelbana
(sekretess).pdf
Bilaga 3. PM Raksta utökad budget (sekretess).pdf
Bilaga 4. PM för utökad budget Bollmorabacken (sekretess).pdf
Bilaga 5. PM för utökad budget ishall mm (sekretess).pdf
Bilaga 6. PM för utökad budget vägbeläggning (sekretess).pdf

§54 Investeringsprogrammet 2022-2034 *

Diarienummer 2022/KS 0137 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 369,4 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november,
enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 369,4 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprogrammet 2022-2034.pdf
Investeringsprogram 2022-2034.pdf

§55 Styrprocessen - Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning

Diarienummer 2021/KS 0246

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet (bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) inkommer med ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning beskriver
översiktligt utgångspunkterna i planerings- och uppföljningsmodellen. Planen
beskriver mål och måldelning och de olika delarna i planering, kommunplan,
nämnd- och förvaltningsplan samt kontors-, verksamhets- och enhetsplan.

Vidare beskrivs uppföljningen med månadsrapporter, delårsrapporter och
verksamhetsberättelse samt årsredovisning.

Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14, som därmed upphör att gälla.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar i första hand på att ärendet bordläggs. I andra hand
yrkar hon på att avslå ordförandeförslaget. Per Carlberg (SD) biträder Anki
Svenssons yrkanden.

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget samt att ärendet ska
avgöras idag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer
frågan om ärendet ska bordläggas. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras
idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf

§56 Beslut om upphandling för Wättinge dagvattendamm

Diarienummer KSM 2022-433

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Startbesked för upphandling av Wättinge dagvattendamm medges.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet (bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Projektet omfattar projektering och genomförande av en dagvattendamm i norra delen av Wättingestråket, lokaliserad i grönytan nedanför Granängsringen och Tyresö gymnasium.

Syftet med dagvattendammen är att fördröja dagvattnet från de nya bostäderna i Wättinge innan dagvattnet leds vidare ut på det kommunala dagvattenledningsnätet för vidare transport till Kolardammarna via
Wättingestråket.

Dagvattendammen kommer rymma ca 1300 m3 vatten och är projekterad att vara en så kallad torrdamm, vilket innebär att den kommer att stå torr mellan
regntillfällena.

Budget för dagvattendammen ingår i etappen för de redan beslutade investeringarna för projekt Wättinge/Granängstorget.

Projektet planeras vara färdigställt under Q4 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att startbesked för upphandling av Wättinge
dagvattendamm medges.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar i första hand på att ärendet ska bordläggas. I andra
hand yrkar hon på att avslå ordförandeförslaget. Per Carlberg (SD) biträder Anki Svenssons yrkanden.

Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer
frågan om ärendet ska bordläggas. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras
idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för Wättinge dagvattendamm.pdf
Bilaga 1. Budgetkalkyl (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa.pdf

§57 Dataskyddsombud till Kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/KS 0149 017

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 27 juni 2022 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg
föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 27 juni 2022 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf

§58 Slutrapport Norra Tyresö Centrum etapp 1

Diarienummer KSM 2014-0470

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt etapp 1 Norra Tyresö centrum som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Småa, Riksbyggen samt Botrygg.

I projektet har ny kvartersstruktur inom Norra Tyresö centrum byggts ut med 4 nya gator inklusive gång- och cykelbanor samt torgyta färdigställts samt förberedelse för busshållplats vid händelse att ny linje dras genom området. Småa och Riksbyggen har uppfört ca 120 nya bostadsrätter och Botrygg har uppfört ca 105 hyresrätter med inflyttning under 2019. I bottenplan hos samtliga aktörer har nya lokaler för handel byggts.

Projektet påbörjades med en markanvisningstävling med högt ställda kvalitetskrav. Projektet var uppstarten av det nya bostadsområdet Norra Tyresö centrum med gemensamt ställda kvalitetskrav för området.

Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2022 § 66 att återremittera ärendet för
komplettering av underlaget gällande projektets tid och kostnad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf
Slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 28.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 66.pdf

§59 Svar på motion angående anslagstavlor i Tyresö kommun *

Diarienummer 2022/KS 0055 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalles.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig med hänvisning till moderaternas reservation i beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 §§ 11. Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande anslagstavlor. Motionärerna föreslår att återinföra fysiska anslagstavlor på centrala platser i Tyresö Kommun.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration samt till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska
beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i tjänsteskrivelsen hur förvaltningen tidigare arbetade med anslagstavlor, kostnader för detta och varför det beslutades att avskaffa anslagstavlorna. En enklare omvärldsbevakning har även genomförts vilken presenteras i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen
bifalles.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen och ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12
§ 11.pdf
Omröstningsprotokoll, Beredningen för medborgardialog och integration
2022-05-12 §11.pdf
Reservation BMI (M).pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om anslagstavlor.pdf
Motion om anslagstavlor i Tyresö kommun (V).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-11-25 § 143.pdf

§60 Svar på motion angående servicegarantier till de lokala företagen *

Diarienummer 2021/KS 0200 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats om att Tyresö inför servicegarantier till de lokala företagen för handläggningstid avseende de tjänster som kommunen utför själv anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö tar initiativ till att även SMOHF (Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund) inför servicegarantier för de tjänster som idag saknar sådana anses besvarad.
3. Motionens tredje att-sats om att samtliga servicegarantier, oavsett handläggare, samlas på kommunens hemsida för att enkelt kunna hittas av de lokala företagarna bifalls.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Dick Bengtson och Anki Svensson från Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa servicegarantier till de lokala företagen. Motionen framhåller att Tyresö är en utpendlarkommun där majoriteten av medborgarna reser ut från kommunen till sina arbetsplatser. Detta gör att varje arbetsplats inom kommunen är av stor vikt även ur ett miljöperspektiv.

I Tyresö finns det en övervägande del av små företag, där det är av yttersta vikt för den enskilde företagaren att hantering av ärenden sker såväl skyndsamt, som med en hög servicegrad där handläggare förstår företagarens situation. Motionen pekar ut några frågor som avses att vara aktuella för att införa servicegarantier, t.ex. bygglov, serveringstillstånd och hantering av livsmedel.

Ordförandeutlåtande
Att Tyresö har ett bra företagsklimat är helt avgörande för kommunen och för
företagen möjlighet till tillväxt och möjlighet att göra bra affärer. Samspelet
mellan olika aktörer är en förutsättning för att samhällskontraktet ska fungera.
Det lokala näringslivet bidrar inte bara med arbetsplatser och därmed skatteintäkter utan också med service och trygghet i samhället. För Tyresö, där
det stora flertalet pendlar till andra kommuner för att arbeta, är varje unikt
arbetstillfälle i den egna kommunen av största vikt.

Med det som bakgrund var det naturligt att den första resa jag som nyvald
kommunstyrelseordförande 2019 gjorde tillsammans med kommundirektören och näringslivschefen var till Rättvik. Rättvik har gjort en resa från att ligga i bottenskiktet när Svenskt Näringsliv rankar Sveriges kommuner, till att klättra upp till toppen. De kallar sitt arbetssätt för Rättviksmodellen. Tyresö hade sjunkit i samma ranking och för att vända trenden ville jag hämta inspiration från kommuner som lyckats. Rättviksmodellen implementeras nu stegvis i kommunens och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMOFH) arbetssätt. Det handlar bland annat om inspektörens inställning i uppdraget att hjälpa till att göra rätt istället för att leta fel. Det handlar också om att debiteringen sker efter en genomförd inspektion för att kunna koppla kostnaden till en utförd tjänst. Den sista delen i debiteringsmodellen implementeras under 2022.

Kommunstyrelsen har också 2021 uppmärksammat behovet av utvecklingsarbete på kommunens bygglovsenhet. Beslut fattades kring månatliga uppföljningar och acceptans för att verksamheten inte helt bedrivs inom beslutade ekonomiska ramar. Ett viktigt resultat av arbetet är att kommunen nu har lyckats rekrytera både nya handläggare och inspektörer samt bättre service och kraftigt minskade handläggningstider. Tyresö kommun har även en företagslots som vägleder företagare när det gäller lagar och regler och kan hjälpa till med direktkontakter med kommunen och andra myndigheter, tillståndsfrågor och mycket annat. Utöver detta finns Etableringsforum som underlättar för företag att komma i kontakt med Tyresö kommun och att etablera sig här eller att växa.

Det envisa arbetet med att förbättra företagsklimatet har givit utdelning. 2021
Klättrade kommunen 20 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. Det visar
att trenden har vänt och att ett idogt arbete lönar sig. Vi är inte nöjda med det,
arbetet fortsätter.

Vi i det politiska styret är angelägna om ett företagsklimat som förbättrar
Tyresöföretagens förutsättningar. Vi välkomnar förslag om hur Tyresö kommun kan bli ännu bättre för det lokala näringslivet. Motionen sätter fingret på en viktig fråga, om vad man som företagare kan förvänta sig. Att samla och tydliggöra information och på kommunens hemsida kan således vara en enkel åtgärd för att underlätta för de lokala företagarna. Jag föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att anse att-sats 1 och 2 besvarade och att bifalla att-sats 3.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. Motionens första att-sats om att Tyresö inför servicegarantier till de lokala företagen för handläggningstid avseende de tjänster som kommunen utför själv anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö tar initiativ till att även SMOHF (Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund) inför servicegarantier för de tjänster som idag saknar sådana anses besvarad.
3. Motionens tredje att-sats om att samtliga servicegarantier, oavsett handläggare, samlas på kommunens hemsida för att enkelt kunna hittas av de lokala företagarna bifalls.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) yrkar att motionen ska bifallas i dess helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
bifaller motionen i sin helhet. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa servicegarantier till de lokala
företagen.docx.pdf
Motion angående servicegarantier till de lokala näringslivet (M).pdf