Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2022-09-28

Sammanträde 2022-09-28

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora samt digitalt

1 Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0247

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
- Delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar. Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

2 Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Diarienummer 2022/KS 0250

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Delårsrapport 2 2022 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2022 för kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten omfattar verksamhetsområdena VO 10 Plan och exploatering samt VO 17 Gemensam verksamhet. Ekonomisk rapportering finns även för VO 19 politisk verksamhet. Rapporten följer den kommungemensamma mallen, men är anpassat för kommunstyrelseförvaltningens organisation med centrala staber samt två kontor: samhällsbyggnadskontoret och stöd- och servicekontoret.

I rapporten återfinns viktiga händelser, måluppföljning och ekonomisk rapport, samt uppföljning av risker och uppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf

3 Utvärdering av hybrida sammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Deltagande på kommunstyrelsens sammanträden återgår till fysisk närvaro.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för politiska sammanträden på distans.
3. Nämnderna uppmanas att följa kommunstyrelsens beslutspunkter 1-2.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-05 § 234 att under en övergångsperiod om sex månader att inrätta hybrida sammanträdesformer där den fysiska närvaron kompletterades med deltagande på distans, detta beslut förlängdes sedan med sex månader 2022-04-05 § 68. Kommunstyrelseförvaltningen fick även i uppdrag att utvärdera den hybrida sammanträdesformen. En utvärdering har genomförts och presenteras i tjänsteskrivelse och bilagor.

Utvärderingen har genomförts genom en omvärldsanalys, enkätundersökning, samråd med kommunens jurister samt genom en översyn av befintlig lagtext och av SKR:s rekommendationer.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen återgår till fysiska sammanträden där alla ledamöter och ersättare deltar på plats. Endast i undantagsfall kan deltagare få beviljat att delta på distans.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utvärdering av hybrida nämndsammanträden.pdf
Bilaga 1 Tekniska förutsättningar och support för hybrida sammanträden.pdf
Svar från KPR om digitala möten.pdf
Svar på PM från KFR angående hybridmöten.pdf
Enkätsvar Sverigedemokraterna.pdf
Enkätsvar Vänsterpartiet.pdf
Enkätsvar Miljöpartiet.pdf
Enkätsvar Centerpartiet.pdf
Enkätsvar Socialdemokraterna.pdf
Enkätsvar Liberalerna.pdf
Enkätsvar Moderaterna.pdf
Enkätsvar IT.pdf
Nämndsekreterarnas utvärdering.pdf
Enkätsvar Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf
Enkätsvar Kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Enkätsvar Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 30.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-02-09 § 12.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2022-02-10 § 5.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 234.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 72.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §135.pdf

4 Svar på motion om att införa en jämställdhetsmiljon

Diarienummer 2022/KS 0054 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att införa en jämställdhetsmiljon. Motionen föreslår att förvaltningarna ska kunna ansöka om pengar för projekt som syftar till att öka jämställdhet och att en tjänsteperson utses som ansvarig för att samordna information om jämställdhetsprojekten.

Motionen har remitterats till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i ärendet hur förvaltningarna arbetar med jämställdhet i dagsläget. Det presenteras även var i organisationen jämställdhetsmiljonen skulle kunna komma att nyttjas.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har skrivit en motion om att införa en jämställdhetsmiljon för att arbeta med projekt som bidrar till en ökad jämställdhet i samhället.

Jämställdhet är en viktig fråga som genomsyrar kommunens planer och verksamheter. Tyresö har som första kommun i landet, tagit hänsyn till FN:s globala mål i översiktsplanen, det långsiktiga dokument som visar hur kommunen vill utvecklas och som har tagits fram i dialog med Tyresöborna. Det gör att vi har en överenskommelse med alla Tyresöbor, företagare, föreningar, statliga myndigheter och våra grannar i regionen, att vi de facto behöver jobba med den viktiga jämställdhetsfrågan.

Jämställdhetsarbetet har många utgångspunkter och i Tyresö kommun finns exempelvis flera handlingsplaner och strategier för kommunens våldsförebyggande arbete. Arbetet innefattar både hur skyddsfaktorer ska stärkas och riskfaktorer minskas genom skolan, fritidsverksamheter, föräldraskapsstöd och fältassistenter samt samverkan med polisen gällande särskilt utsatta brottsoffer och våld i nära relation.

För att fortsätta arbetet med att göra Tyresö ännu tryggare så krävs att vi arbetar brett med både direkta åtgärder men framförallt förebyggande insatser. Under den senaste mandatperioden har vi gjort budgetsatsningar för att stärka det förebyggande arbetet - bland annat genom införandet av fältassistenter, stöd till familjer med barn och ungdomar som går i grundskolan, och som av olika anledningar har svårigheter i skolan, nya arbetssätt för att hjälpa föräldrar att minska bråk och konflikter i familjen samt stärkt stöd till Tyresö kvinno- och tjejjour. Ett resultat är uppstartandet av en samtalsmottagning för att göra det lättare för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp och stöd.

Tyresö kommuns lönekartläggning för 2021 visar att anställda inom Tyresö kommun har jämställda löner. Vi är därmed bland de bästa i Sverige, både i privat och offentlig sektor. De oviktade löneskillnaderna ligger inom spannet om /- 1 %, vilket är måttet på jämställda löner i enlighet med diskrimineringslagen. Tyresö kommun har för 2021 en löneskillnad på -0,5 % vilket betyder att löneskillnaderna för första gången också är till kvinnornas fördel. De handlingsplaner och åtgärder som har vidtagits för att få bukt med ojämställda löner på arbetsmarknaden har givit tydliga resultat i Tyresö. Det visar att det går att nå jämställda löner.

Det är vidare viktigt att hanteringen av föräldralediga medarbetare fortsatt är en uttalad del i löneöversynen för att denna grupp inte ska halka efter lönemässigt.
Ett annat viktigt uppdrag är rätten till heltid där ett arbete med att öka andelen heltidsarbetande medarbetare pågår. Den senaste åtgärden som vidtagits är att hela Björkbackens särskilda boende från och med 1 juni 2022 är en heltidsorganisation.

Vi ser mycket positivt på Tyresö kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och att kön aldrig är en faktor för vem som får anställning.

Alla som bor och jobbar i Tyresö ska bli väl bemötta i kontakten med Tyresö kommun. Att Tyresö kommun markerar för allas lika värde, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning i samband med Stockholm pride är en viktig symbolisk handling som följd upp av det långsiktiga likabehandlingsarbetet som pågår.

Psykisk ohälsa bland unga behöver tas på allvar. Barn och utbildningsnämnden har under den senaste mandatperioden infört en nollvision mot problematisk skolfrånvaro. En rad olika satsningar har gjorts. Bland annat har kommunen nu en heltidsanställd som jobbar med att främja närvaro, alla kommunala skolor erbjuder möjlighet till undervisning i ett litet sammanhang och två centrala lärstudios har startat som erbjuder kommunövergripande undervisningsgrupp för de elever som har det största behovet av extraordinärt stöd. Samtidigt har ett systematiskt kvalitetsarbete kring problematisk skolfrånvaro inletts.

Från och med denna höst finns också gratis mensskydd tillgängligt för alla elever i Tyresös skolor. En viktig satsning för en mer jämlik skola.

Vi har också avsatt pengar i kommunens budget för arbetskläder och skor till personalen i kvinnodominerade yrken, något som är en självklarhet för många yrken som domineras av män. Det är inte minst en viktig arbetsmiljöfråga och ett led i att Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit i handlingarna hur jämställdhetsarbetet ser ut i Tyresö kommun. Om en jämställdhetsmiljon ytterligare skulle kunna bidra till det arbete som idag görs tror vi är klokt att lämna åt de kommande budgetförhandlingarna.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen
Att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Motion om att införa en jämställdhetsmiljon.pdf
Bilaga 1 Kommunens pågående arbete med jämställdhet.pdf
Motion om jämställdhetsmiljon (V).pdf

§73 Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun *

Diarienummer 2022/KS 0247

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar.

Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun 2022.pdf
Delårsrapport 2 Tyresö kommun.pdf

§74 Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Diarienummer 2022/KS 0250

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delårsrapport 2 2022 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde
inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden
januari-augusti 2022 för kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten omfattar
verksamhetsområdena VO 10 Plan och exploatering samt VO 17 Gemensam
verksamhet. Ekonomisk rapportering finns även för VO 19 politisk verksamhet. Rapporten följer den kommungemensamma mallen, men är anpassat för kommunstyrelseförvaltningens organisation med centrala staber samt två kontor: samhällsbyggnadskontoret och stöd- och servicekontoret.

I rapporten återfinns viktiga händelser, måluppföljning och ekonomisk rapport, samt uppföljning av risker och uppdrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport 2 2022 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf

§75 Utvärdering av hybrida sammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras för komplettering med riktlinjer för politiska
sammanträden på distans, inför beslut om deltagande på kommunstyrelsens sammanträden ska återgå till fysisk närvaro.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-05 § 234 att under en övergångsperiod om sex månader att inrätta hybrida sammanträdesformer där den fysiska närvaron kompletterades med deltagande på distans, detta beslut förlängdes sedan med sex månader 2022-04-05 § 68. Kommunstyrelseförvaltningen fick även i uppdrag att utvärdera den hybrida sammanträdesformen. En utvärdering har genomförts och presenteras i tjänsteskrivelse och bilagor.

Utvärderingen har genomförts genom en omvärldsanalys, enkätundersökning,
samråd med kommunens jurister samt genom en översyn av befintlig lagtext och av SKR:s rekommendationer.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen återgår till fysiska
sammanträden där alla ledamöter och ersättare deltar på plats. Endast i undantagsfall kan deltagare få beviljat att delta på distans.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen:
1. Deltagande på kommunstyrelsens sammanträden återgår till fysisk närvaro.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för politiska sammanträden på distans.
3. Nämnderna uppmanas att följa kommunstyrelsens beslutspunkter 1-2.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering med
riktlinjer för politiska sammanträden på distans, inför beslut om deltagande på
kommunstyrelsens sammanträden ska återgå till fysisk närvaro.

Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Mats Lindblom (L) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svenssons (M) yrkande och finner att kommunledningsutskottet beslutar att ärendet återremitteras för komplettering med riktlinjer för politiska sammanträden på distans.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utvärdering av hybrida nämndsammanträden.pdf
Bilaga 1 Tekniska förutsättningar och support för hybrida sammanträden.pdf
Svar från KPR om digitala möten.pdf
Svar på PM från KFR angående hybridmöten.pdf
Enkätsvar Sverigedemokraterna.pdf
Enkätsvar Vänsterpartiet.pdf
Enkätsvar Miljöpartiet.pdf
Enkätsvar Centerpartiet.pdf
Enkätsvar Socialdemokraterna.pdf
Enkätsvar Liberalerna.pdf
Enkätsvar Moderaterna.pdf
Enkätsvar IT.pdf
Nämndsekreterarnas utvärdering.pdf
Enkätsvar Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf
Enkätsvar Kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Enkätsvar Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 30.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-02-09 § 12.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2022-02-10 § 5.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 234.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 72.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §135.pdf

Bilagor
§ 75 Bilaga 1 Tekniska förutsättningar och support för hybrida sammanträden.pdf (72 kb) § 75 Enkätsvar Arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf (78 kb) § 75 Enkätsvar Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf (73 kb) § 75 Enkätsvar Centerpartiet.pdf (81 kb) § 75 Enkätsvar IT.pdf (76 kb) § 75 Enkätsvar Kommunstyrelseförvaltningen.pdf (89 kb) § 75 Enkätsvar Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf (83 kb) § 75 Enkätsvar Liberalerna.pdf (97 kb) § 75 Enkätsvar Miljöpartiet.pdf (101 kb) § 75 Enkätsvar Moderaterna.pdf (105 kb) § 75 Enkätsvar Socialdemokraterna.pdf (145 kb) § 75 Enkätsvar Sverigedemokraterna.pdf (73 kb) § 75 Enkätsvar Vänsterpartiet.pdf (83 kb) § 75 Enkätsvar Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf (114 kb) § 75 Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-02-09 § 12.pdf (105 kb) § 75 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2022-02-10 § 5.pdf (142 kb) § 75 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 30.pdf (151 kb) § 75 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 75.pdf (101 kb) § 75 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §135.pdf (94 kb) § 75 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 72.pdf (187 kb) § 75 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 234.pdf (159 kb) § 75 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf (162 kb) § 75 Nämndsekreterarnas utvärdering.pdf (74 kb) § 75 Svar från KPR om digitala möten.pdf (397 kb) § 75 Svar på PM från KFR angående hybridmöten.pdf (55 kb) § 75 Tjänsteskrivelse utvärdering av hybrida nämndsammanträden.pdf (111 kb)

§76 Svar på motion om att införa en jämställdhetsmiljon *

Diarienummer 2022/KS 0054 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att införa en jämställdhetsmiljon. Motionen föreslår att förvaltningarna ska kunna ansöka om pengar för projekt som syftar till att öka jämställdhet och att en tjänsteperson utses som ansvarig för att samordna information om jämställdhetsprojekten.

Motionen har remitterats till kommunledningsutskottet för förslag till beslut.

Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i ärendet hur förvaltningarna arbetar med jämställdhet i dagsläget. Det presenteras även var i organisationen jämställdhetsmiljonen skulle kunna komma att nyttjas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har skrivit en motion om att införa en jämställdhetsmiljon för att arbeta med projekt som bidrar till en ökad jämställdhet i samhället.

Jämställdhet är en viktig fråga som genomsyrar kommunens planer och
verksamheter. Tyresö har som första kommun i landet, tagit hänsyn till FN:s
globala mål i översiktsplanen, det långsiktiga dokument som visar hur kommunen vill utvecklas och som har tagits fram i dialog med Tyresöborna.

Det gör att vi har en överenskommelse med alla Tyresöbor, företagare, föreningar, statliga myndigheter och våra grannar i regionen, att vi de facto
behöver jobba med den viktiga jämställdhetsfrågan.

Jämställdhetsarbetet har många utgångspunkter och i Tyresö kommun finns
exempelvis flera handlingsplaner och strategier för kommunens
våldsförebyggande arbete. Arbetet innefattar både hur skyddsfaktorer ska
stärkas och riskfaktorer minskas genom skolan, fritidsverksamheter,
föräldraskapsstöd och fältassistenter samt samverkan med polisen gällande
särskilt utsatta brottsoffer och våld i nära relation.

För att fortsätta arbetet med att göra Tyresö ännu tryggare så krävs att vi arbetar brett med både direkta åtgärder men framförallt förebyggande insatser.

Under den senaste mandatperioden har vi gjort budgetsatsningar för att stärka det förebyggande arbetet - bland annat genom införandet av fältassistenter, stöd till familjer med barn och ungdomar som går i grundskolan, och som av olika anledningar har svårigheter i skolan, nya arbetssätt för att hjälpa föräldrar att minska bråk och konflikter i familjen samt stärkt stöd till Tyresö kvinno- och tjejjour. Ett resultat är uppstartandet av en samtalsmottagning för att göra det lättare för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp och stöd.

Tyresö kommuns lönekartläggning för 2021 visar att anställda inom Tyresö
kommun har jämställda löner. Vi är därmed bland de bästa i Sverige, både i privat och offentlig sektor. De oviktade löneskillnaderna ligger inom spannet om +/- 1 %, vilket är måttet på jämställda löner i enlighet med diskrimineringslagen. Tyresö kommun har för 2021 en löneskillnad på -0,5 % vilket betyder att löneskillnaderna för första gången också är till kvinnornas fördel. De handlingsplaner och åtgärder som har vidtagits för att få bukt med ojämställda löner på arbetsmarknaden har givit tydliga resultat i Tyresö. Det visar att det går att nå jämställda löner.

Det är vidare viktigt att hanteringen av föräldralediga medarbetare fortsatt är en uttalad del i löneöversynen för att denna grupp inte ska halka efter lönemässigt.

Ett annat viktigt uppdrag är rätten till heltid där ett arbete med att öka andelen
heltidsarbetande medarbetare pågår. Den senaste åtgärden som vidtagits är att
hela Björkbackens särskilda boende från och med 1 juni 2022 är en heltidsorganisation.

Vi ser mycket positivt på Tyresö kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och att kön aldrig är en faktor för vem som får anställning.

Alla som bor och jobbar i Tyresö ska bli väl bemötta i kontakten med Tyresö
kommun. Att Tyresö kommun markerar för allas lika värde, oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning i samband med
Stockholm pride är en viktig symbolisk handling som följd upp av det
långsiktiga likabehandlingsarbetet som pågår.

Psykisk ohälsa bland unga behöver tas på allvar. Barn och utbildningsnämnden har under den senaste mandatperioden infört en nollvision mot problematisk
skolfrånvaro. En rad olika satsningar har gjorts. Bland annat har kommunen nu en heltidsanställd som jobbar med att främja närvaro, alla kommunala skolor
erbjuder möjlighet till undervisning i ett litet sammanhang och två centrala
lärstudios har startat som erbjuder kommunövergripande undervisningsgrupp
för de elever som har det största behovet av extraordinärt stöd. Samtidigt har
ett systematiskt kvalitetsarbete kring problematisk skolfrånvaro inletts.

Från och med denna höst finns också gratis mensskydd tillgängligt för alla elever i Tyresös skolor. En viktig satsning för en mer jämlik skola.

Vi har också avsatt pengar i kommunens budget för arbetskläder och skor till
personalen i kvinnodominerade yrken, något som är en självklarhet för många
yrken som domineras av män. Det är inte minst en viktig arbetsmiljöfråga och ett led i att Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit i handlingarna hur
jämställdhetsarbetet ser ut i Tyresö kommun. Om en jämställdhetsmiljon ytterligare skulle kunna bidra till det arbete som idag görs tror vi är klokt att
lämna åt de kommande budgetförhandlingarna.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen
Att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Motion om att införa en jämställdhetsmiljon.pdf
Bilaga 1 Kommunens pågående arbete med jämställdhet.pdf