Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2022-10-26

Sammanträde 2022-10-26

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora samt digitalt

1 Information tillgänglighet kommunhuset

Ärende 1 Diarienummer 2022/KS 0262
Kommunledningsutskottets förslag till beslut

* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet

I kommunplanen för 2022 återfinns ett särskilt uppdrag om att inventera tillgängligheten i kommunhuset. En inventering har genomförts och åtgärder har beställts. En återrapportering ges till kommunledningsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillgänglighet kommunhuset.pdf
Tillgänglighetsinventering Tyresö kommunhus 220831.pdf

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Ärende 2 Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

3 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034

Ärende 3 Diarienummer 2022/KS 0136 10
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Omfördelning av budgetmedel om 2 mkr per år från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ till samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1, fastställs.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.
Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet.
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda. När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.
Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens plan strategiska investeringar 2022-2034.docx
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034 Text - SEKRETESS.docx
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar tabeller - SEKRETESS.pdf

4 Investeringsprogrammet 2022-2034

Ärende 4 Diarienummer 2022/KS 0137 10
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.
Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Planen innehåller en detaljerad beskrivning av kommunkoncernens alla investeringar.
Programmet innehåller en sammanfattning över kommunens och Tyresö Bostäders pågående och planerade investeringar.
I programmet redovisas totala budgetramar för grupper av projekt, med en fördelning per år enligt tidplan för utgifter och inkomster. Investeringsbudget för enskilda projekt är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda. När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.
Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2022-2034.pdf
Investeringsprogram bilaga 1.pdf

5 Ansökan om utökade medel för förstudie- och detaljplanearbetet till nytt vård- och omsorgsboende

Ärende 5 Diarienummer 2022/ÄON 0076 50
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete för vård- och omsorgsboende på Bondevägen enligt bilaga 1.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie och detaljplan för nytt Vård- och omsorgsboende på Bondevägen. Sedan dess har arbetet påbörjats och behov av utredningar och tidplan klarlagts ytterligare. Inom projektet med förstudie och detaljplan finns behov av utökade medel för utredningsarbetet vid Bondevägen samt alternativ placering av ett vård- och omsorgsboende. Justerad budget är 3 800 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om 900 000 kronor.
Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för förstudie- och detaljplanearbetet till nytt vård- och omsorgsboende.pdf

6 Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023-2026

Ärende 6 Diarienummer 2022/KS 0241
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.
Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under de senaste mandatperioderna. Bidraget avser att stimulera till politisk verksamhet genom att utgöra en grundtrygghet för politiska ungdomsförbund vars moderparti finns representerat i kommunfullmäktige.
En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet.
Bilagor
Tjänsteskrivelse - Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023-2026.pdf

7 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen

Ärende 7 Diarienummer 2022/KS 0257
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2023-2035 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende anläggnings- och lokalbehov 2023-2035 för att kunna möta framtida behov.
Anläggnings- och lokalbehovsanalysen presenterar pågående uppdrag. Behov på kort sikt där fördjupade behovsanalyser kan behöva göras inför förstudier är, utbyggnad av lokaler på Radiovägen, kontorsplatser, kulturfastigheter samt beredskapslager.
Bilagor
Tjänsteskrivelse - Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Anläggnings- och lokalbehovsanalys kommunstyrelseförvaltningen.docx

8 Remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna varje dag

Ärende 8 Diarienummer 2022/KS 0217
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.
Beskrivning av ärendet
Regeringen har skickat betänkandet Vår demokrati - värd att värna varje dag (SOU 2022:28) på remiss till Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast den 25 november.
Tyresö kommun är positiva till de förslag och rekommendationer som kommittén föreslår. De kan bidra till positiva effekter för demokratiarbetet i bland annat kommunerna. Tyresö kommun har inte några synpunkter på majoriteten av de förslag som kommittén föreslår men vill lyfta vikten av att förtydliga skolans demokratiuppdrag.
Ärendet bereds av beredningen för medborgardialog och integration och kommunledningsutskottet och beslutas i kommunstyrelsen.
Bilagor
Tjänsteskrivelse Vår demokrati - värd att värna varje dag.pdf
Tyresö kommuns svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-10-13 § 20.pdf
Remiss av betänkandet Vår demokrati - värd att värna varje dag SOU 2022 28.pdf

9 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Ärende 9 Diarienummer 2022/KS 0086 003
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.
De huvudsakliga materiella förändringarna är följande:
Punkten A19 stryks då Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal finns med i GDPR- avsnittet under kategori M.
För punkten D2 Utse viltvårdare föreslås AC (avdelningschef) bytas ut till C Samhällsmiljöavd då det specifikt är avdelningschefen för samhällsmiljö och infrastruktur som avses.
För hela avsnitt H, VA och renhållning, har delegaterna setts över och föreslås i flera fall bytas ut då huvudmannaskapet för VA ändras till VA- enheten den 1 oktober 2022. Punkten H6 föreslås strykas då Besluta om ny servisledning är detsamma som punkt H1 Besluta om anslutning till den allmänna Va-anläggningen. Punkten H16 föreslås strykas då VA- och renhållningstaxan aldrig enbart justeras på grund av höjt konsumentprisindex alternativt skatt eller momshöjning.
Smärre språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden har genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet (bilaga 1).
Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

10 Uppdrag om att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022

Ärende 10 Diarienummer 2022/KS 0268 Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen * Kommundirektören ges i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö Kommun för allmänna de valen 2022. Beskrivning av ärendet Beredningen för medborgardialog och integration fick den 2020-06-22 § 106 i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun vilket återrapporterades i kommunstyrelsen 2021-10-05 § 233. Kommunstyrelseförvaltningen fick då i uppdrag att se över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna samt att se över möjligheterna att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning. Valnämnden beslutade 2022-01-31 § 2 om en ytterligare förtidsröstningslokal i Granängsringen samt informerades om kommunikationsplanen för de allmänna valen 2022-03-28 § 12. Beredningen för medborgardialog och integration föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022 i Tyresö Kommun. Bilagor Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-10-13 § 21.pdf Uppdrag om att analysera valdeltagandet.pdf Sida 1 (11) Beslutande organ Kommunledningsutskottet Handlingstyp Kallelse Mötesdatum 2022-10-26 Sida 1 (1) Beslutande organ Kommunledningsutskottet Handlingstyp Kallelse Mötesdatum 2022-10-26 Sida 11 (11)

§77 Information tillgänglighet kommunhuset

Diarienummer 2022/KS 0262

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen för 2022 återfinns ett särskilt uppdrag om att inventera
tillgängligheten i kommunhuset. En inventering har genomförts och åtgärder har beställts. En återrapportering ges till kommunledningsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillgänglighet kommunhuset.pdf
Tillgänglighetsinventering Tyresö kommunhus 220831.pdf

§78 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun september 2022.pdf
Kommunstyrelseförvaltningen månadsrapport september 2022.pdf

§79 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0136 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Omfördelning av budgetmedel om 2 mkr per år från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ till samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1, fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en
förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet.

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar är föremål för sekretess i
enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess
föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda.

När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler
upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Omfördelning av budgetmedel om 2 mkr per år från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ till samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1, fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens plan strategiska investeringar 2022-
2034.docx
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034 Text -
SEKRETESS.docx
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar tabeller -
SEKRETESS.pdf

§80 Investeringsprogrammet 2022-2034 *

Diarienummer 2022/KS 0137 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Planen innehåller en detaljerad beskrivning av kommunkoncernens alla investeringar.

Programmet innehåller en sammanfattning över kommunens och Tyresö Bostäders pågående och planerade investeringar.

I programmet redovisas totala budgetramar för grupper av projekt, med en
fördelning per år enligt tidplan för utgifter och inkomster. Investeringsbudget för enskilda projekt är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda. När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2022-2034.pdf
Investeringsprogram bilaga 1.pdf

§81 Ansökan om utökade medel för förstudie- och detaljplanearbetet till nytt vård-

Diarienummer 2022/ÄON 0076 50

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete för vård- och omsorgsboende på Bondevägen enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie och detaljplan för nytt Vård- och omsorgsboende på Bondevägen. Sedan dess har arbetet påbörjats och behov av utredningar och tidplan klarlagts ytterligare. Inom projektet med förstudie och detaljplan finns behov av utökade medel för utredningsarbetet vid Bondevägen samt alternativ placering av ett vård- och omsorgsboende. Justerad budget är 3 800 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om 900 000 kronor. På sammanträdet informerar Pauline Bergmark, fastighetsstrateg, i ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete för vård- och omsorgsboende på Bondevägen enligt bilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för förstudie- och detaljplanearbetet till nytt vård- och omsorgsboende.pdf

§82 Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023- 2026 *

Diarienummer 2022/KS 0241

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om
förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under de senaste mandatperioderna. Bidraget avser att stimulera till politisk verksamhet genom att utgöra en grundtrygghet för politiska ungdomsförbund vars moderparti finns representerat i kommunfullmäktige. En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023-2026.pdf

§83 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0257

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2023-2035 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende anläggnings- och lokalbehov 2023-2035 för att kunna möta framtida behov.

Anläggnings- och lokalbehovsanalysen presenterar pågående uppdrag. Behov på kort sikt där fördjupade behovsanalyser kan behöva göras inför förstudier är, utbyggnad av lokaler på Radiovägen, kontorsplatser, kulturfastigheter samt beredskapslager.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2023-2035 godkänns som underlag till anläggnings- och
lokalförsörjningsplanen 2023-2035.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Anläggnings- och lokalbehovsanalys för
kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Anläggnings- och lokalbehovsanalys kommunstyrelseförvaltningen.docx

§84 Remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna varje dag

Diarienummer 2022/KS 0217

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har skickat betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag
(SOU 2022:28) på remiss till Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast den 25 november.

Tyresö kommun är positiva till de förslag och rekommendationer som kommittén föreslår. De kan bidra till positiva effekter för demokratiarbetet i bland annat kommunerna. Tyresö kommun har inte några synpunkter på majoriteten av de förslag som kommittén föreslår men vill lyfta vikten av att förtydliga skolans demokratiuppdrag.

Ärendet bereds av beredningen för medborgardialog och integration och
kommunledningsutskottet och beslutas i kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vår demokrati - värd att värna varje dag.pdf
Tyresö kommuns svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-10-13 § 20.pdf
Remiss av betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag SOU 2022
28.pdf

§85 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2022/KS 0086 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

De huvudsakliga materiella förändringarna är följande:
Punkten A19 stryks då Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal finns med i GDPR-avsnittet under kategori M.

För punkten D2 Utse viltvårdare föreslås AC (avdelningschef) bytas ut till C
Samhällsmiljöavd då det specifikt är avdelningschefen för samhällsmiljö och
infrastruktur som avses.

För hela avsnitt H, VA och renhållning, har delegaterna setts över och föreslås i flera fall bytas ut då huvudmannaskapet för VA ändras till VA- enheten den 1 oktober 2022. Punkten H6 föreslås strykas då Besluta om ny servisledning är detsamma som punkt H1 Besluta om anslutning till den allmänna Va- anläggningen.

Punkten H16 föreslås strykas då VA- och renhållningstaxan aldrig enbart justeras på grund av höjt konsumentprisindex alternativt skatt eller momshöjning.

Smärre språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden har genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet (bilaga 1).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

§86 Uppdrag om att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022

Diarienummer 2022/KS 0268

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö
Kommun för allmänna de valen 2022.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration fick den 2020-06-22 § 106 i
uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram konkreta åtgärder för
att öka valdeltagandet i Tyresö kommun vilket återrapporterades i kommunstyrelsen 2021-10-05 § 233.

Kommunstyrelseförvaltningen fick då i uppdrag att se över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna samt att se över möjligheterna att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning.

Valnämnden beslutade 2022-01-31 § 2 om en ytterligare förtidsröstningslokal i
Granängsringen samt informerades om kommunikationsplanen för de allmänna valen 2022-03-28 § 12.

Beredningen för medborgardialog och integration föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022 i Tyresö Kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Kommundirektören ges i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö Kommun för allmänna de valen 2022.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-10-13
§ 21.pdf