Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2023-02-08

Sammanträde 2023-02-08

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Kommunstyrelsens nämndplan 2023

Diarienummer 2022/KS 0407

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämnd- och förvaltningsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR, ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. I årets nämndplan är de fyra staberna samordnade med stöd- och servicekontoret under namnet centrala funktioner med gemensamma mål och ekonomi. Därför är nämndplanen för 2023 uppdelat i två delar som beskriver:
* Centrala funktioner
* Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens nämndplan 2023.pdf
Nämndplan kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf

2 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

3 Justering av budget för ombyggnation av gymnasiets kök

Diarienummer 2021/KS 0279 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Projektet Tyresö gymnasium kök tillförs ytterligare medel, enligt bilaga 1 från kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.

Beskrivning av ärendet
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av andra kök.

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-13 § 16.
Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans övriga verksamhet, anordnande av "krisvatten" har adderats till projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gångsamt att omvärldsläget inneburit inflation och ökade materialkostnader.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända förutsättningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av budget för projektet Tyresö gymnasiums kök.pdf
SEKRETESS Bilaga-1-PM utökad budget.docx

4 Tillsättning av politisk styrgrupp för projekt ny ishall och avfallsterminal

Diarienummer 2023/KS 0052

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Politisk styrgrupp tillsätts för projekt ny ishall och avfallsterminal.
2. Styrgruppen utgörs av fem förtroendevalda, kontorschef för samhällsbyggnadskontoret och ombud.
3. Anders Linder (S), Heinz Sjögren (L), Marie Åkesdotter (MP), NN (X), NN (X) väljs till politiskt styrgrupp för projekt ny ishall och avfallsterminal.

Beskrivning av ärendet
För att gemensamt förstärka informationsutbyte och dialog i större samhällsbyggnadsprojekt föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en politisk styrgrupp för projekt ny ishall och avfallsterminal tillsätts. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att styrgruppen ska sättas samman med en representation från både styre och opposition. Genom att tillsammans ha god inblick i uppdragens framdrift skapas bättre möjligheter för att nå det gemensamma målet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tjänstepersonsorganisationen representeras i styrgruppen av ombud för projektet samt chef för samhällsbyggnadskontoret samt kommundirektören som ersättare om chef för samhällsbyggnadskontoret har förhinder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tillsättning av politisk styrgrupp för projekt ny ishall och avfallsterminal.pdf

5 Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0168

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för trygghetspunkter fastställs.
2. Riktlinjer för trygghetspunkter ersätter Riktlinjer för kollektivt omhändertagande beslutade av kommunstyrelsen 2017-05-02 § 91.

Beskrivning av ärendet
Erfarenhet från inträffade samhällsstörningar pekar på behovet av trygghetspunkter. En trygghetspunkt är en bemannad lokal på en i förväg känd geografisk plats där stöd kan fås utifrån aktuellt behov.

Syftet med trygghetspunkten skiftar beroende på samhällsstörning men gemensamt är att den snabbt öppnas upp och att de som har behov vet vart det kan vända sig och vad de kan få stöd med. Det är inom kommunens geografiska områdesansvar upprättande och drift av trygghetspunkter sker.
Trygghetspunkterna ska vara dimensionerade för att kunna användas vid samhällsstörningar i situationer från kris till krig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun.pdf
Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun.pdf

6 Utbildning - Investeringsprocessen

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ingrid Bardh, investeringsstrateg, utbildar utskottet i kommunens investeringsprocess. Läs gärna igenom bifogad investeringspolicy för Tyresö kommun.

Det är det första av flera utbildningstillfällen om kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Bilagor
Investeringspolicy beslutat 2021-06-15.pdf

§1 Kommunstyrelsens nämndplan 2023

Diarienummer 2022/KS 0407

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2023.

Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Mikael Onegård (M) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämnd- och förvaltningsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR, ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. I årets nämndplan är de fyra staberna samordnade med stöd- och servicekontoret under namnet centrala funktioner med gemensamma mål och ekonomi. Därför är nämndplanen för 2023 uppdelat i två delar som beskriver:
* Centrala funktioner
* Samhällsbyggnadskontoret

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2023.

Yrkanden
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande Moderaterna § 1 Kommunstyrelsens nämndplan 2023.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens nämndplan 2023.pdf
Nämndplan kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf

§2 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningen - ärendet utgår

§3 Justering av budget för ombyggnation av gymnasiets kök

Diarienummer 2021/KS 0279 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Projektet Tyresö gymnasium kök tillförs ytterligare medel, enligt bilaga 1 från kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av andra kök.

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-13 § 16.

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans övriga verksamhet, anordnande av "krisvatten" har adderats till projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gångsamt att omvärldsläget inneburit inflation och ökade materialkostnader.
På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända förutsättningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Projektet Tyresö gymnasium kök tillförs ytterligare medel, enligt bilaga 1 från kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut.

Yrkanden
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 3.pdf
Reservation Moderaterna § 3 Justering av budget för ombyggnation av gymnasiets kök.pdf
Reservation Sverigedemokraterna § 3 Justering av budget för ombyggnation av gymnasiets kök.docx
Tjänsteskrivelse Justering av budget för projektet Tyresö gymnasiums kök.pdf
SEKRETESS Bilaga-1-PM utökad budget.docx
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 1.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-01-23 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M, KD), äldre- och omsorgsnämnden 2023-01-23 § 2.pdf

§4 Tillsättning av politisk styrgrupp för projekt ny ishall och avfallsterminal

Diarienummer 2023/KS 0052

Kommunledningsutskottets beslut
1. Politisk styrgrupp tillsätts för projekt ny ishall och avfallsterminal.
2. Styrgruppen utgörs av fem förtroendevalda, kontorschef för samhällsbyggnadskontoret och ombud.
3. Anders Linder (S), Heinz Sjögren (L), Marie Åkesdotter (MP), Björn Andersson (M), Johan Carlsson (SD) väljs till politiskt styrgrupp för projekt ny ishall och avfallsterminal.
4. Anders Linder (S) utses utses till sammankallande för styrgruppen.

Beskrivning av ärendet
För att gemensamt förstärka informationsutbyte och dialog i större samhällsbyggnadsprojekt föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en politisk styrgrupp för projekt ny ishall och avfallsterminal tillsätts.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att styrgruppen ska sättas samman med en representation från både styre och opposition. Genom att tillsammans ha god inblick i uppdragens framdrift skapas bättre möjligheter för att nå det gemensamma målet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tjänstepersonsorganisationen representeras i styrgruppen av ombud för projektet samt chef för samhällsbyggnadskontoret samt kommundirektören som ersättare om chef för samhällsbyggnadskontoret har förhinder.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet beslutar att:
1. Politisk styrgrupp tillsätts för projekt ny ishall och avfallsterminal.
2. Styrgruppen utgörs av fem förtroendevalda, kontorschef för samhällsbyggnadskontoret och ombud.
3. Anders Linder (S), Heinz Sjögren (L), Marie Åkesdotter (MP), Björn Andersson (M), Johan Carlsson (SD) väljs till politiskt styrgrupp för projekt ny ishall och avfallsterminal.
4. Anders Linder (S) utses till sammankallande för styrgruppen.

Yrkanden
Anki Svensson (M) föreslår Björn Andersson (M) till den politiska styrgruppen.
Per Carlberg (SD) föreslår Johan Carlsson (SD) till den politiska styrgruppen.
Anita Mattsson (S) föreslår att Anders Linder (S) utses till sammankallande för styrgruppen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse - Tillsättning av politisk styrgrupp för projekt ny ishall och avfallsterminal.pdf

§5 Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0168

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för trygghetspunkter fastställs.
2. Riktlinjer för trygghetspunkter ersätter Riktlinjer för kollektivt omhändertagande beslutade av kommunstyrelsen 2017-05-02 § 91.

Beskrivning av ärendet
Erfarenhet från inträffade samhällsstörningar pekar på behovet av trygghetspunkter. En trygghetspunkt är en bemannad lokal på en i förväg känd geografisk plats där stöd kan fås utifrån aktuellt behov.

Syftet med trygghetspunkten skiftar beroende på samhällsstörning men gemensamt är att den snabbt öppnas upp och att de som har behov vet vart det kan vända sig och vad de kan få stöd med. Det är inom kommunens geografiska områdesansvar upprättande och drift av trygghetspunkter sker.

Trygghetspunkterna ska vara dimensionerade för att kunna användas vid samhällsstörningar i situationer från kris till krig.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Riktlinjer för trygghetspunkter fastställs.
2. Riktlinjer för trygghetspunkter ersätter Riktlinjer för kollektivt omhändertagande beslutade av kommunstyrelsen 2017-05-02 § 91.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun.pdf
Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun.pdf

§6 Utbildning - Investeringsprocessen

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ingrid Bardh, investeringsstrateg, utbildar utskottet i kommunens investeringsprocess. Läs gärna igenom bifogad investeringspolicy för Tyresö kommun.

Det är det första av flera utbildningstillfällen om kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Bilagor
Investeringspolicy beslutat 2021-06-15.pdf