Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2023-05-24

Sammanträde 2023-05-24

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Informationsärende - Ett Tryggare Granängsringen med särskilt fokus på sommaren

Diarienummer 2023/KS 0169

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tomas Olausson, projektledare för Tryggare Granängsringen, informerar utskottet.

2 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0155

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Utökad budget för projekt Wättinge Södra Dagvattendammar, enligt bilaga 2, godkänns.
2. Utökad budget för projekt Bollmorabacken, enligt bilaga 3, godkänns.
3. Utökad budget för projekt Fasanvägen etapp 13, enligt bilaga 4, godkänns.
4. Utökad budget för projekt Gång- och Cykelbana Fornuddsvägen, enligt bilaga 5, godkänns.
5. Utökad budget för projekt Järnet 7, enligt bilaga 6, godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet. I detta ärende ingår fem projekt vars budget behöver utökas, främst med hänsyn till nya förutsättningar inom projekten och det ökade prisläget till följd av omvärldsfaktorer.

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna ärenden.
Projekt som berör andra nämnder godkänns i respektive nämnd.
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035.pdf
Bilaga 1 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035 (sekretess).pdf
Bilaga 2. PM för utökad budget Wättinge södra dagvattendammar (sekretess).pdf
Bilaga 3. PM för utökad budget Bollmorabacken(sekretess).pdf
Bilaga 4. PM för utökad budget Fasanvägen etapp 13 (sekretess).pdf
Bilaga 5 PM för utökad budget Gång- och cykelbana Fornuddsvägen (sekretess).pdf
Bilaga 6 PM för utökad budget Järnet 7, Finplanering (sekretess).pdf

3 Investeringsprogrammet 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 381 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035.pdf
Bilaga 1 Investeringsprogram 2023-2035.pdf

4 Kommunplan 2024-2027 med budget för 2024

Diarienummer 2023/KS 0170

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.
Kommunplanen innehåller även den budget kommunen enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2024-2027 inkluderande målområden, mål och budget. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunplan 2024.pdf
Kommunplan 2024-2027 med budget för 2024.pdf

5 Införande av nyttoparkeringstillstånd och taxa för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)

Diarienummer 2023/KS 0183

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nyttoparkeringstillstånd införs för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)
2. Taxa för nyttoparkeringstillstånd fastställs till 5000 kr för sommarsäsong 1:a april- 31:a oktober och 7000 kr för helårstillstånd. En extra avgift på 200 kronor tas ut för bilbyte eller utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innehavande år/period. Avgifterna är exklusive moms.
3. Taxan börjar gälla från och med 230621.
Kommunledningsutskottets förslag till i kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks) bidrar med levande och aktiva stadsmiljöer och till enkla arbeten. För att underlätta för foodtrucks att verka i Tyresö föreslås att kommunen inför ett nyttoparkeringstillstånd som gör att foodtrucks kan bedriva tillfällig försäljning på allmän parkeringsplats där kommunen är väghållare. För att kunna införa nyttoparkeringstillstånd krävs även ändring av delegationsordningen och beslut om taxa för nyttoparkeringstillstånden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nyttoparkeringstillstånd och taxa för foodtrucks.pdf
Bilaga 1. Tyresö kommuns villkor och taxa för nyttoparkeringstillstånd för mobila måltid..pdf
Bilaga 2. Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3. Prövning av barnets bästa nyttoparkeringstillstånd.pdf

6 Ansökan om utökade medel för förstudie till Stimmets skola

Diarienummer 2023/KS 0192

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Stimmets skola enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie för Stimmets skola. Förstudien för Stimmets skola var i slutskedet under våren 2022. I det skedet tog man dock beslut om att pausa förstudien till förmån för andra prioriterade ärenden. Sedan dess har skolan haft en brand som delvis förstörde vissa huskroppar varpå Barn och Utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret sett att förutsättningarna är så pass förändrade att ett omtag ansetts nödvändig. Fokus kommer vara att lösa skolans behov på kort och lång sikt. Det innebär mer medel behöver tillskjutas för att utföra förstudien. Justerad budget är 695 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om 170 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för förstudie Stimmets skola.pdf
Bilaga 1- Ekonomisk konsekvensanalys Stimmet.pdf

7 Inriktningsbeslut för utveckling av kulturfastigheten Rundmar Gård

Diarienummer 2022/KS 0327

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Inriktningsbeslut fattas att Rundmar Gård har fortsatt användning som boningshus med syfte att hyras ut av kommunen till en hyresgäst som främjar besöksnäringen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie som söker lämplig hyresgäst för gården samt beskriver renoveringsbehovet, förutsättningar, hyresform och prissättning för uthyrningen. Förstudien omfattar även en översiktlig plan för samtliga av kommunens tomställda kulturfastigheter.
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier med en budget om 500 tkr.

Beskrivning av ärendet
Kulturfastigheter utgör en viktig del i den cirkulära stadsplaneringen.
Tyresö kommun planerar att utveckla kommunägda kulturfastigheter enligt Strategin för kommunägda kulturfastigheter som beslutades i kommunstyrelsen i juni 2020. För detta behöver förstudieuppdrag ges som inkluderar en översiktlig plan med förslag på användning för respektive kulturfastighet, med fokus på de tomställda fastigheterna för att ta tillgodo de resurser som finns tillgängliga.
Kulturarvet på Rundmars Gård har direkt relevans för Tyresös historia och den befintliga bebyggelsen har stor potential att bidra till hållbar samhällsutveckling för Tyresö kommun. För att säkerställa social hållbarhet och bevarandet av värdefull kulturmiljö behöver lämplig hyresform och nyttjande kartläggas, möjligheterna att söka finansiering för upprustning av Rundmars gård undersökas, samt utreda möjligheterna att skapa goda förutsättningar för friluftslivet.

Dialog har förts med stiftelsen Tyrestaskogen och Naturvårdsverket, som ser positivt på en utveckling av platsen som främjar besöksnäring, friluftsliv och kulturmiljö. Dialog har förts med Tyresös Kultur och fritidsförvaltning som har behov av anvisade grill- och tältplatser för friluftslivet. Av de i dagsläget tomställda kommunägda kulturfastigheterna är Rundmar Gård den fastighet som har störst möjlighet att ge hög utväxling för kommunen och tyresöborna.

Förvaltningen föreslår kommunledningsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att fastställa inriktningen för Rundmar Gård fortsatt vara ett boningshus att hyras ut av kommunen till en hyresgäst som vill driva verksamhet som främjar besöksnäringen. Utifrån inriktningsbeslutet föreslås kommunstyrelsen också ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie som beskriver renoveringsbehovet, förutsättningar och prissättning för uthyrningen samt söker lämplig hyresgäst för gården.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om utveckling och förstudieuppdrag för kulturfastigheten Rundmar gård.pdf
Sekretess Bilaga 1. Kostnadsuppskattning förstudie utveckling Rundmar Gård.pdf

8 Ansökan om medel för förstudie brandstation

Diarienummer 2023/KS 0180

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medel från medelreserven beviljas till förstudie brandstation om 400 000 kr

Beskrivning av ärendet
Inom förstudie Lindalshöjden (Erstavik 6:14) antagen 2021, har möjligheten att förlägga en brandstation i Lindalshöjden utretts. I förstudien ses behovet av att genom vidare utredning utreda vilka investeringskostnader som är förenade med att vara kvar på nuvarande lokalisering kontra en ny lokalisering i Lindalshöjden, samt att studera framkomlighet och utryckningstider mer fördjupat. För att kunna jämföra alternativen, att ligga kvar eller att omlokalisera, behöver förstudien bedöma framtida investeringskostnader både på befintlig fastighet och göra en uppskattning av kostnaden för en ny brandstation. Saneringskostnaden om Tennet 1 avvecklas måste även bedömas då det kan vara en hög kostnadspost.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie brandstation.pdf

9 Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2022

Diarienummer 2023/KSP 0010

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) genomförs en så kallad årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet varje år.
Madeleine Fälleskog, HR-direktör, informerar utskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning 2022.pdf
Årlig uppföljning Tyresö kommun 2022.pdf

10 Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026

Diarienummer 2023/KSP 0016 015

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2023 finns ett politiskt uppdrag under målområde 1. Det politiska uppdraget beskriver vikten av en genomarbetad kompetensförsörjningsplanering för Tyresö kommun. I den framtagna kompetensförsörjningsstrategin framgår den inriktning som Tyresö behöver ha framöver för att möta kompetensutmaningen och vara en attraktiv arbetsgivare. Strategin ska följas av en övergripande kompetensförsörjningsplan och läggs som beslutad strategi i förteckning över gällande styrdokument i kommunplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsstrategi.pdf
Tyresö kommun kompetensförsörjningsstrategi 2023-2026.pdf

11 Revisionsrapport strategiskt arbetsgivararbete

Diarienummer 2023/KS 0152

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om?kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån fullmäktiges mål inom arbetsgivarområdet.
Revisorernas sammantagna bedömning är att det arbete som bedrivs inom målområdet motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare utifrån kommunfullmäktiges mål är delvis ändamålsenligt.

HR-staben har fått ett politiskt uppdrag i verksamhetsplanen 2023 att arbeta fram en plan för strategiskt kompetensförsörjningsarbete som väl svarar mot revisorernas rekommendationer. Granskningen berör barn- och utbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revision om strategiskt arbetsgivararbete.pdf
Rapport - Strategiskt arbetsgivararbete - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Strategiskt arbetsgivararbete.pdf

12 Revisionsrapport granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/KS 0141

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU
EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.
Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.
Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Bilaga 1. Tyresö bostäders svar på revisionsskrivelse granskning av upphandlingsprocessen.pdf

13 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0087 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
En ändring föreslås i § 18 i det gemensamma nämndreglementet.
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, får fullmäktige utse kommunalråd tidigast vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

I samband med att antalet kommunalråd i Tyresö kommer föreslås utökas har det uppmärksammats behov av en ändring av § 18 i kommunens gemensamma nämndreglemente.

Nuvarande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Den andra meningen i nu gällande lydelse kan tolkas som att val och fastställande av antal kommunalråd endast kan ske vid det första sammanträdet efter val av fullmäktige hållits i hela landet, vilket skulle innebära en inskränkning i 4:2 KL.

Därför föreslås nu att den andra meningen i § 18 tas bort och att bestämmelsen får följande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Förslag - Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

14 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Diarienummer 2023/KS 0186 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.

Beskrivning av ärendet
Gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda beslutades av kommunfullmäktige den 20 december 2022 § 121. Det politiska styret föreslår nu att byggnadsnämndens ordförande ska bära titeln kommunalråd och att antalet kommunalråd utökas från fem till sex.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arvoden och ersättningar.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
bilaga 1-3.pdf

15 Revidering av kommunala tillgänglighetsrådets arbetsordning

Diarienummer 2023/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet i Tyresö kommun (KTR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och Tyresö kommuns styrelse och nämnder.
Med anledning av förändringar i rådets struktur samt förändringar i hur informationen mellan KTR och Tyresös kommuns styrelse och nämnder ska kommuniceras, behöver ansvarsfördelningen förtydligas och arbetsordningen för kommunala tillgänglighetsrådet förtydligas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunala tillgänglighetsrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet med markeringar.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet utan markeringar 2023-04-11.docx

§30 Informationsärende - Ett Tryggare Granängsringen med särskilt fokus på

Diarienummer 2023/KS 0169

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tomas Olausson, projektledare för Tryggare Granängsringen, informerar utskottet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) tackar Tomas Olausson för informationen och föreslår att kommunledningsutskottet noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

§31 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0155

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökad budget för projekt Wättinge Södra Dagvattendammar, enligt bilaga 2, godkänns.
2. Utökad budget för projekt Bollmorabacken, enligt bilaga 3, godkänns.
3. Utökad budget för projekt Fasanvägen etapp 13, enligt bilaga 4, godkänns.
4. Utökad budget för projekt Gång- och Cykelbana Fornuddsvägen, enligt bilaga 5, godkänns.
5. Utökad budget för projekt Järnet 7, enligt bilaga 6, godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M), Peter Freij (M) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet. I detta ärende ingår fem projekt vars budget behöver utökas, främst med hänsyn till nya förutsättningar inom projekten och det ökade prisläget till följd av omvärldsfaktorer.

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna ärenden.
Projekt som berör andra nämnder godkänns i respektive nämnd.
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad budget för projekt Wättinge Södra Dagvattendammar, enligt bilaga 2, godkänns.
2. Utökad budget för projekt Bollmorabacken, enligt bilaga 3, godkänns.
3. Utökad budget för projekt Fasanvägen etapp 13, enligt bilaga 4, godkänns.
4. Utökad budget för projekt Gång- och Cykelbana Fornuddsvägen, enligt bilaga 5, godkänns.
5. Utökad budget för projekt Järnet 7, enligt bilaga 6, godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035.pdf
Bilaga 1 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035 (sekretess).pdf
Bilaga 2. PM för utökad budget Wättinge södra dagvattendammar (sekretess).pdf
Bilaga 3. PM för utökad budget Bollmorabacken(sekretess).pdf
Bilaga 4. PM för utökad budget Fasanvägen etapp 13 (sekretess).pdf
Bilaga 5 PM för utökad budget Gång- och cykelbana Fornuddsvägen (sekretess).pdf
Bilaga 6 PM för utökad budget Järnet 7, Finplanering (sekretess).pdf

§32 Investeringsprogrammet 2023-2035 *

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 381 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M), Peter Freij (M) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 381 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035.pdf
Bilaga 1 Investeringsprogram 2023-2035.pdf

§33 Kommunplan 2024-2027 med budget för 2024 *

Diarienummer 2023/KS 0170

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.

Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M), Peter Freij (M) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.

Kommunplanen innehåller även den budget kommunen enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2024-2027 inkluderande målområden, mål och budget. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunplan 2024.pdf
Kommunplan 2024-2027 med budget för 2024.pdf

§34 Införande av nyttoparkeringstillstånd och taxa för mobila

Diarienummer 2023/KS 0183

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nyttoparkeringstillstånd införs för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)
2. Taxa för nyttoparkeringstillstånd fastställs till 5000 kr för sommarsäsong 1:a april- 31:a oktober och 7000 kr för helårstillstånd. En extra avgift på 200 kronor tas ut för bilbyte eller utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innehavande år/period. Avgifterna är exklusive moms.
3. Taxan börjar gälla från och med 230621.
Kommunledningsutskottets förslag till i kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks) bidrar med levande och aktiva stadsmiljöer och till enkla arbeten. För att underlätta för foodtrucks att verka i Tyresö föreslås att kommunen inför ett nyttoparkeringstillstånd som gör att foodtrucks kan bedriva tillfällig försäljning på allmän parkeringsplats där kommunen är väghållare. För att kunna införa nyttoparkeringstillstånd krävs även ändring av delegationsordningen och beslut om taxa för nyttoparkeringstillstånden.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nyttoparkeringstillstånd införs för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)
2. Taxa för nyttoparkeringstillstånd fastställs till 5000 kr för sommarsäsong 1:a april- 31:a oktober och 7000 kr för helårstillstånd. En extra avgift på 200 kronor tas ut för bilbyte eller utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innehavande år/period. Avgifterna är exklusive moms.
3. Taxan börjar gälla från och med 230621.

Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nyttoparkeringstillstånd och taxa för foodtrucks.pdf
Bilaga 1. Tyresö kommuns villkor och taxa för nyttoparkeringstillstånd för mobila måltid..pdf
Bilaga 2. Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3. Prövning av barnets bästa nyttoparkeringstillstånd.pdf

§35 Ansökan om utökade medel för förstudie till Stimmets skola

Diarienummer 2023/KS 0192

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Stimmets skola enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie för Stimmets skola. Förstudien för Stimmets skola var i slutskedet under våren 2022. I det skedet tog man dock beslut om att pausa förstudien till förmån för andra prioriterade ärenden. Sedan dess har skolan haft en brand som delvis förstörde vissa huskroppar varpå Barn och Utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret sett att förutsättningarna är så pass förändrade att ett omtag ansetts nödvändig. Fokus kommer vara att lösa skolans behov på kort och lång sikt. Det innebär mer medel behöver tillskjutas för att utföra förstudien. Justerad budget är 695 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om 170 000 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Stimmets skola enligt bilaga 1.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för förstudie Stimmets skola.pdf
Bilaga 1- Ekonomisk konsekvensanalys Stimmet.pdf

§36 Inriktningsbeslut för utveckling av kulturfastigheten Rundmar Gård

Diarienummer 2022/KS 0327

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Inriktningsbeslut fattas att Rundmar Gård har fortsatt användning som boningshus med syfte att hyras ut av kommunen till en hyresgäst som främjar besöksnäringen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie som söker lämplig hyresgäst för gården samt beskriver renoveringsbehovet, förutsättningar, hyresform och prissättning för uthyrningen. Förstudien omfattar även en översiktlig plan för samtliga av kommunens tomställda kulturfastigheter.
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier med en budget om 500 tkr.

Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Peter Freij (M) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kulturfastigheter utgör en viktig del i den cirkulära stadsplaneringen.
Tyresö kommun planerar att utveckla kommunägda kulturfastigheter enligt Strategin för kommunägda kulturfastigheter som beslutades i kommunstyrelsen i juni 2020. För detta behöver förstudieuppdrag ges som inkluderar en översiktlig plan med förslag på användning för respektive kulturfastighet, med fokus på de tomställda fastigheterna för att ta tillgodo de resurser som finns tillgängliga.
Kulturarvet på Rundmars Gård har direkt relevans för Tyresös historia och den befintliga bebyggelsen har stor potential att bidra till hållbar samhällsutveckling för Tyresö kommun. För att säkerställa social hållbarhet och bevarandet av värdefull kulturmiljö behöver lämplig hyresform och nyttjande kartläggas, möjligheterna att söka finansiering för upprustning av Rundmars gård undersökas, samt utreda möjligheterna att skapa goda förutsättningar för friluftslivet.

Dialog har förts med stiftelsen Tyrestaskogen och Naturvårdsverket, som ser positivt på en utveckling av platsen som främjar besöksnäring, friluftsliv och kulturmiljö. Dialog har förts med Tyresös Kultur och fritidsförvaltning som har behov av anvisade grill- och tältplatser för friluftslivet. Av de i dagsläget tomställda kommunägda kulturfastigheterna är Rundmar Gård den fastighet som har störst möjlighet att ge hög utväxling för kommunen och tyresöborna.
Förvaltningen föreslår kommunledningsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att fastställa inriktningen för Rundmar Gård fortsatt vara ett boningshus att hyras ut av kommunen till en hyresgäst som vill driva verksamhet som främjar besöksnäringen. Utifrån inriktningsbeslutet föreslås kommunstyrelsen också ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie som beskriver renoveringsbehovet, förutsättningar och prissättning för uthyrningen samt söker lämplig hyresgäst för gården.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Inriktningsbeslut fattas att Rundmar Gård har fortsatt användning som boningshus med syfte att hyras ut av kommunen till en hyresgäst som främjar besöksnäringen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie som söker lämplig hyresgäst för gården samt beskriver renoveringsbehovet, förutsättningar, hyresform och prissättning för uthyrningen. Förstudien omfattar även en översiktlig plan för samtliga av kommunens tomställda kulturfastigheter.
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier med en budget om 500 tkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Protokollsanteckningar
Raymond Moubé (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om utveckling och förstudieuppdrag för kulturfastigheten Rundmar gård.pdf
Sekretess Bilaga 1. Kostnadsuppskattning förstudie utveckling Rundmar Gård.pdf

§37 Ansökan om medel för förstudie brandstation

Diarienummer 2023/KS 0180

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medel från medelreserven beviljas till förstudie brandstation om 400 000 kr

Beskrivning av ärendet
Inom förstudie Lindalshöjden (Erstavik 6:14) antagen 2021, har möjligheten att förlägga en brandstation i Lindalshöjden utretts. I förstudien ses behovet av att genom vidare utredning utreda vilka investeringskostnader som är förenade med att vara kvar på nuvarande lokalisering kontra en ny lokalisering i Lindalshöjden, samt att studera framkomlighet och utryckningstider mer fördjupat. För att kunna jämföra alternativen, att ligga kvar eller att omlokalisera, behöver förstudien bedöma framtida investeringskostnader både på befintlig fastighet och göra en uppskattning av kostnaden för en ny brandstation. Saneringskostnaden om Tennet 1 avvecklas måste även bedömas då det kan vara en hög kostnadspost.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medel från medelreserven beviljas till förstudie brandstation om 400 000 kr

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie brandstation.pdf

§38 Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2022

Diarienummer 2023/KSP 0010

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) genomförs en så kallad årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet varje år.
Madeleine Fälleskog, HR-direktör, informerar utskottet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning 2022.pdf
Årlig uppföljning Tyresö kommun 2022.pdf

§39 Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 *

Diarienummer 2023/KSP 0016 015

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2023 finns ett politiskt uppdrag under målområde 1. Det politiska uppdraget beskriver vikten av en genomarbetad kompetensförsörjningsplanering för Tyresö kommun. I den framtagna kompetensförsörjningsstrategin framgår den inriktning som Tyresö behöver ha framöver för att möta kompetensutmaningen och vara en attraktiv arbetsgivare. Strategin ska följas av en övergripande kompetensförsörjningsplan och läggs som beslutad strategi i förteckning över gällande styrdokument i kommunplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsstrategi.pdf
Tyresö kommun kompetensförsörjningsstrategi 2023-2026.pdf

§40 Revisionsrapport strategiskt arbetsgivararbete

Diarienummer 2023/KS 0152

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete.

Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M), Peter Freij (M) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån fullmäktiges mål inom arbetsgivarområdet.
Revisorernas sammantagna bedömning är att det arbete som bedrivs inom målområdet motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare utifrån kommunfullmäktiges mål är delvis ändamålsenligt.
HR-staben har fått ett politiskt uppdrag i verksamhetsplanen 2023 att arbeta fram en plan för strategiskt kompetensförsörjningsarbete som väl svarar mot revisorernas rekommendationer. Granskningen berör barn- och utbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revision om strategiskt arbetsgivararbete.pdf
Rapport - Strategiskt arbetsgivararbete - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Strategiskt arbetsgivararbete.pdf

§41 Revisionsrapport granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/KS 0141

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Peter Freij (M) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU
EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.
Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.
Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Bilaga 1. Tyresö bostäders svar på revisionsskrivelse granskning av upphandlingsprocessen.pdf

§42 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun *

Diarienummer 2023/KS 0087 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
En ändring föreslås i § 18 i det gemensamma nämndreglementet.
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, får fullmäktige utse kommunalråd tidigast vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

I samband med att antalet kommunalråd i Tyresö kommer föreslås utökas har det uppmärksammats behov av en ändring av § 18 i kommunens gemensamma nämndreglemente.

Nuvarande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Den andra meningen i nu gällande lydelse kan tolkas som att val och fastställande av antal kommunalråd endast kan ske vid det första sammanträdet efter val av fullmäktige hållits i hela landet, vilket skulle innebära en inskränkning i 4:2 KL. Därför föreslås nu att den andra meningen i § 18 tas bort och att bestämmelsen får följande lydelse:

18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Förslag - Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

§43 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Diarienummer 2023/KS 0186 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.

Beskrivning av ärendet
Gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda beslutades av kommunfullmäktige den 20 december 2022 § 121. Det politiska styret föreslår nu att byggnadsnämndens ordförande ska bära titeln kommunalråd och att antalet kommunalråd utökas från fem till sex.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arvoden och ersättningar.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
bilaga 1-3.pdf

§44 Revidering av kommunala tillgänglighetsrådets arbetsordning

Diarienummer 2023/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet i Tyresö kommun (KTR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och Tyresö kommuns styrelse och nämnder.
Med anledning av förändringar i rådets struktur samt förändringar i hur informationen mellan KTR och Tyresös kommuns styrelse och nämnder ska kommuniceras, behöver ansvarsfördelningen förtydligas och arbetsordningen för kommunala tillgänglighetsrådet förtydligas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunala tillgänglighetsrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet med markeringar.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet utan markeringar 2023-04-11.docx