Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2023-10-25

Sammanträde 2023-10-25

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information avseende nytt kommunhus

Diarienummer 2023/KS 0322

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om statusläget inom upphandlingen för nytt kommunhus samt framdriften i projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information nytt kommunhus.docx

2 Uppföljning av löneöversyn 2023

Diarienummer 2023/KSP 0022

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Löneöversynen 2023 för Tyresö kommuns medarbetare har efter avstämningar med samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. Medarbetarnas nya löner gäller från och med den 1 april 2023 och betalades ut i samband med ordinarie löneutbetalning i maj respektive juni månad. Arbetsgivaren gjorde inför 2023 års löneöversyn utvidgade informationsinsatser riktade mot medarbetare och chefer med avsikt att beskriva arbetsgivarens hållning när det gäller löneöversyn i förhållande till omvärldsfaktorer såsom inflation och kostnadsökningar.

HR-stabens bedömning är att löneöversynen har fungerat väl. Efter avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga arbetstagarorganisationer kan konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen sammantaget huvudsakligen uppfattats som positiv samt att en del tidigare uppmärksammade utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning. Arbetsgivaren har även i årets löneöversyn fortsatt att prioritera mer rättvisande lönestrukturer i syfte att dämpa konsekvenserna av marknadspåverkan i några av bristyrkena inom organisationen i enlighet med den lönepolitiska inriktningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av löneöversyn 2023.docx

3 Skyfallsåtgärder i anslutning till detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Genomförande av skyfallsåtgärder utanför planområdet, för att säkerställa genomförandet av detaljplanen för Fasanvägen etapp 13, godkänns.
2. Uppdaterad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för verksamhetsområde 10 beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter. Kommunen behöver säkerställa att detaljplanen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Vid skyfall krävs skyfallsleder där vattnet snabbt ska kunna avledas. För skyfallshanteringen behöver åtgärder säkerställas både inom och utanför planområdet. Skyfallsåtgärder inom planområdet säkerställs genom detaljplanen inom allmän platsmark. Skyfallsåtgärder utanför planområdet behöver vidtas, då de inte har anlagts inom tidigare utbyggnadsetapper. För Brevik skola är det redan idag problem med översvämning vid skyfall.

Ett beslut om genomförande av skyfallsåtgärder nedströms utanför planområdet behövs innan detaljplanen antas. Utan beslut om skyfallsåtgärder utanför planområdet kommer detaljplan för Fasanvägen etapp 13 inte kunna genomföras.
Beräknade kostnader för skyfallsåtgärder utanför planområdet är 6 miljoner kronor.
Totalbudget för Fasanvägen etapp 13 behöver därför utökas från tidigare beviljad totalbudget om 147,2 miljoner kronor till en totalbudget om 153,2 miljoner kronor.
Åtgärderna förbättrar dagens översvämningsproblematik vid Brevik skola vilket bidrar till en tryggare skolmiljö för barnen.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att skyfallsåtgärderna utanför planområdet för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för beslut om genomförande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse skyfallsåtgärder Fasanvägen etapp 13, antagande.pdf
Bilaga 1. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen (2023-03-31).pdf
Bilaga 2. PM Skyfall detaljplan (Sweco rev 2023-09-26).pdf

4 Investeringsansökan för genomförande av Bollmoravägen etapp 1 - Ärendet utgår

5 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0155

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet.

Projekt som inte har en budget för genomförande, eller är i behov av väsentliga budgetutökningar, tillkommer i programmet via egna ärenden.
Projekt som berör andra nämnder godkänns i respektive nämnd.
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035.pdf
Bilaga 1. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.pdf

6 Investeringsprogrammet 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 150,3 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter på kommande driftsbudgetar till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035.pdf
Bilaga 1 Investeringsprogram 2023-2035.pdf

7 Revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2023/KS 0287

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2023-08-23 §§ 4-13, antas:
a. Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter
c. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
h. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Förslaget innebär en justering av förbundets timavgifter. Taxorna för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel från 1490 till 1560 kronor i 2024 års taxa. Övriga timavgifter föreslås justeras från 1320 till 1420 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom SMOFH.pdf
Direktionsprotokoll 2023-08-23.pdf
Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 1.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 2.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024.pdf
Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa sprängämnesprekursorer 2024.pdf
Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024.pdf
Ärende 11, Taxa animaliska biprodukter 2024.pdf
Ärende 11, Taxa för animaliska biprodukter 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa Internationella hot 2024.pdf
Ärende 13, Taxa avfallshantering fritidsbåtshamnar 2024.pdf
Ärende 13, Taxa avfallshantering i fritidsbåthamnar 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 14, Budget 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 14, Budget 2024.pdf
Sammanställning taxor Smofh.xlsx
Bilagor
7 Direktionsprotokoll 2023-08-23.pdf (8 232 kb) 7 Sammanställning taxor Smofh.pdf (62 kb) 7 Tjänsteskrivelse - revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom SMOFH.pdf (91 kb) 7 Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 7 Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024.pdf (67 kb) 7 Ärende 11, Taxa animaliska biprodukter 2024.pdf (65 kb) 7 Ärende 11, Taxa för animaliska biprodukter 2024, tjänsteskrivelse.pdf (151 kb) 7 Ärende 12, Taxa internationella hot 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 7 Ärende 12, Taxa Internationella hot 2024.pdf (62 kb) 7 Ärende 13, Taxa avfallshantering fritidsbåtshamnar 2024.pdf (61 kb) 7 Ärende 13, Taxa avfallshantering i fritidsbåthamnar 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 7 Ärende 14, Budget 2024, tjänsteskrivelse.pdf (145 kb) 7 Ärende 14, Budget 2024.pdf (425 kb) 7 Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf (179 kb) 7 Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024.pdf (90 kb) 7 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 1.pdf (175 kb) 7 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 2.pdf (567 kb) 7 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, tjänsteskrivelse.pdf (193 kb) 7 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024.pdf (138 kb) 7 Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024, tjänsteskrivelse.pdf (172 kb) 7 Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024.pdf (137 kb) 7 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 7 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024.pdf (66 kb) 7 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 7 Ärende 9, Taxa sprängämnesprekursorer 2024.pdf (65 kb)

8 Revidering av riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning

Diarienummer 2023/KS 0278

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjerna för anläggning- och lokalförsörjning antas
2. Riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18.

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande riktlinjer för lokalförsörjning fastställdes vid beslut i kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18. Sedan dess har processen utvecklats och därmed behovet av uppdaterade riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen visar nu en reviderad version av riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning med tillhörande processkarta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning.pdf
Processkarta anläggning- och lokalförsörjning.pdf
Riktlinjer Anläggnings- och lokalförsörjningsprocessen.pdf

9 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0279

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2024-2036 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Behovsanalysen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalbehovsanalys KSF 2024-2036 förslag.pdf
Lokalbehovsanalys kommunstyrelseförvaltningen.pdf

10 Riktade statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/KS 0271

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen av statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar årligen fram en sammanfattning av de riktade statsbidrag som finns tillgängliga att söka. Kommunstyrelsen ska också ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. I bilaga 1 finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2023.pdf
Bilaga 1 statsbidrag 2023.pdf

11 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Diarienummer 2023/KS 0344

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente under i § 14 avseende övergripande planering. Tillägget avser ett stycke som tidigare varit med i reglementen men som vid en tidigare revidering av misstag har redigerats bort.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att följande lydelse återinförs i kommunstyrelsens reglemente, § 14:

Lokalförsörjning samt nyttjandet av kommunens lokalbestånd samt frågor som rör ny- till- och ombyggnad. Styrelsen beslutar vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre och med en årlig hyra överstigande 10 prisbasbelopp. I övrigt beslutar respektive nämnd.

Förslaget innebär inga förändringar i nuvarande hanteringar av lokalförsörjningsfrågor eller beslut om förhyrning av lokalen. Eftersom stycket oavsiktligt har redigerats bort har kommunstyrelseförvaltningen fortsatt tagit ansvar för den övergripande planeringen av de områden som nämns i stycket.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen - med ändringsmarkeringar.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen - med ändringsmarkeringar.docx

12 Reviderad arbetsordning för Kommunala Tillgänglighetsrådet

Diarienummer 2023/KS 0296 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet i Tyresö kommun (KTR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och Tyresö kommuns styrelse och nämnder.

En reviderad arbetsordning antogs av kommunstyrelsen den 7 juni 2023, § 97. I den versionen hade ordet "arbetsgrupper" i arbetsordningens § 11 bortfallit, varför detta nu har återinförts. Utöver det har mindre redaktionella ändringar genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet med ändringsmarkeringar.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet utan ändringsmarkeringar.pdf

13 Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026

Diarienummer 2023/KS 0304 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026 ska gälla för Tyresö kommuns trygghet- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, för perioden 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället.
För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghet och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf

14 Lokala brottförebyggande rådet integreras i kommunledningsutskottet samt revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet

Diarienummer 2023/KS 0342

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Det lokala brottsförebygganderådet inkluderas i kommunledningsutskottet
2. Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
I juli 2023 började en ny lag att gälla, Lag (2023:169) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt Brottsförebyggande rådet är förhoppning med den nya lagen att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. För att systematiskt informera om det brottsförebyggande arbetet som görs i kommunen samt informera om relevanta resultat från större enkätundersökningar, förslås det tidigare lokala brottförebyggande rådet att integreras i kommunledningsutskottet.
För att fortsätta att behålla bredden i representation så föreslås att ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och oppositionsråd bjuds in till de utskott där de brottförebyggande frågorna tas upp som punkt på agendan. Fortsättningsvis bjuds Polisen, vaktbolag och andra viktiga aktörer in när det behövs. Förslaget är att det finns ett brottsförebyggande tema på kommunledningsutskottets agenda minst två gånger per år.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår även att kommunledningsutskottets arbetsordning revideras med följande tillägg i arbetsordningen § 1: Kommunledingsutskottet ansvarar för informationsspridning av brottsförebyggande- och trygghetsfrågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokala brottförebyggande rådet integreras i kommunledningsutskottet.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet - med ändringsmarkeringar.docx

15 Lokala brottförebyggande frågor (ersätter BRÅ) - sammanträdet utvidgas med representanter från polisen och övriga intressenter internt samt externt

Diarienummer 2023/KS 0348

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Informationsspridning av brottsförebyggande- och trygghetsfrågor.

§55 Information avseende nytt kommunhus

Diarienummer 2023/KS 0322

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna Grönblad, enhetschef för analys och tillväxt, informerar om statusläget inom upphandlingen för nytt kommunhus samt framdriften i projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information nytt kommunhus.docx

§56 Uppföljning av löneöversyn 2023

Diarienummer 2023/KSP 0022

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Löneöversynen 2023 för Tyresö kommuns medarbetare har efter avstämningar med samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. Medarbetarnas nya löner gäller från och med den 1 april 2023 och betalades ut i samband med ordinarie löneutbetalning i maj respektive juni månad. Arbetsgivaren gjorde inför 2023 års löneöversyn utvidgade informationsinsatser riktade mot medarbetare och chefer med avsikt att beskriva arbetsgivarens hållning när det gäller löneöversyn i förhållande till omvärldsfaktorer såsom inflation och kostnadsökningar.

HR-stabens bedömning är att löneöversynen har fungerat väl. Efter avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga arbetstagarorganisationer kan konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen sammantaget huvudsakligen uppfattats som positiv samt att en del tidigare uppmärksammade utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning. Arbetsgivaren har även i årets löneöversyn fortsatt att prioritera mer rättvisande lönestrukturer i syfte att dämpa konsekvenserna av marknadspåverkan i några av bristyrkena inom organisationen i enlighet med den lönepolitiska inriktningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av löneöversyn 2023.docx

§57 Skyfallsåtgärder i anslutning till detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Genomförande av skyfallsåtgärder utanför planområdet, för att säkerställa genomförandet av detaljplanen för Fasanvägen etapp 13, godkänns.
2. Uppdaterad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för verksamhetsområde 10 beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter. Kommunen behöver säkerställa att detaljplanen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Vid skyfall krävs skyfallsleder där vattnet snabbt ska kunna avledas. För skyfallshanteringen behöver åtgärder säkerställas både inom och utanför planområdet. Skyfallsåtgärder inom planområdet säkerställs genom detaljplanen inom allmän platsmark. Skyfallsåtgärder utanför planområdet behöver vidtas, då de inte har anlagts inom tidigare utbyggnadsetapper. För Brevik skola är det redan idag problem med översvämning vid skyfall.

Ett beslut om genomförande av skyfallsåtgärder nedströms utanför planområdet behövs innan detaljplanen antas. Utan beslut om skyfallsåtgärder utanför planområdet kommer detaljplan för Fasanvägen etapp 13 inte kunna genomföras.

Beräknade kostnader för skyfallsåtgärder utanför planområdet är 6 miljoner kronor.
Totalbudget för Fasanvägen etapp 13 behöver därför utökas från tidigare beviljad totalbudget om 147,2 miljoner kronor till en totalbudget om 153,2 miljoner kronor.

Åtgärderna förbättrar dagens översvämningsproblematik vid Brevik skola vilket bidrar till en tryggare skolmiljö för barnen.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att skyfallsåtgärderna utanför planområdet för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för beslut om genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Genomförande av skyfallsåtgärder utanför planområdet, för att säkerställa genomförandet av detaljplanen för Fasanvägen etapp 13, godkänns.
2. Uppdaterad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för verksamhetsområde 10 beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse skyfallsåtgärder Fasanvägen etapp 13, antagande.pdf
Bilaga 1. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen (2023-03-31).pdf
Bilaga 2. PM Skyfall detaljplan (Sweco rev 2023-09-26).pdf

§58 Investeringsansökan för genomförande av Bollmoravägen etapp 1 - Ärendet utgår

§59 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0155

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
Deltar inte i beslutet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M), Mikael Onegård (M) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet.

Projekt som inte har en budget för genomförande, eller är i behov av väsentliga budgetutökningar, tillkommer i programmet via egna ärenden.
Projekt som berör andra nämnder godkänns i respektive nämnd.
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet godkänner mindre redaktionella ändringar samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
UPPDATERAD 24 okt Tjänsteskrivelse - Bilaga 1 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035(sekretess).pdf
UPPDATERAD 24 okt Bilaga 1 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035 (sekretess).pdf

§60 Investeringsprogrammet 2023-2035 *

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 150,3 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter på kommande driftsbudgetar till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Deltar inte i beslutet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M), Mikael Onegård (M) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 150,3 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter på kommande driftsbudgetar till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
UPPDATERAD 24 okt Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035.pdf
UPPDATERAD 24 okt Bilaga 1 Investeringsprogram 2023-2035.pdf

§61 Revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och

Diarienummer 2023/KS 0287

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2023-08-23 §§ 4-13, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om
tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet
enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Förslaget innebär en justering av förbundets timavgifter. Taxorna för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel från 1490 till 1560 kronor i 2024 års taxa. Övriga timavgifter föreslås justeras från 1320 till 1420 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2023-08-23 §§ 4-13, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om
tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet
enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom SMOFH.pdf
Direktionsprotokoll 2023-08-23.pdf
Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 1.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 2.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024.pdf
Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa sprängämnesprekursorer 2024.pdf
Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024.pdf
Ärende 11, Taxa animaliska biprodukter 2024.pdf
Ärende 11, Taxa för animaliska biprodukter 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa Internationella hot 2024.pdf
Ärende 13, Taxa avfallshantering fritidsbåtshamnar 2024.pdf
Ärende 13, Taxa avfallshantering i fritidsbåthamnar 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 14, Budget 2024, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 14, Budget 2024.pdf
Sammanställning taxor Smofh.xlsx

Bilagor
§ 61 Direktionsprotokoll 2023-08-23.pdf (8 232 kb) § 61 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 61.pdf (115 kb) § 61 Sammanställning taxor Smofh.pdf (62 kb) § 61 Tjänsteskrivelse - revidering av taxor 2024 för kontroll och tillsyn inom SMOFH.pdf (91 kb) § 61 Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 61 Ärende 10, Taxa strålskyddslagen 2024.pdf (67 kb) § 61 Ärende 11, Taxa animaliska biprodukter 2024.pdf (65 kb) § 61 Ärende 11, Taxa för animaliska biprodukter 2024, tjänsteskrivelse.pdf (151 kb) § 61 Ärende 12, Taxa internationella hot 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 61 Ärende 12, Taxa Internationella hot 2024.pdf (62 kb) § 61 Ärende 13, Taxa avfallshantering fritidsbåtshamnar 2024.pdf (61 kb) § 61 Ärende 13, Taxa avfallshantering i fritidsbåthamnar 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 61 Ärende 14, Budget 2024, tjänsteskrivelse.pdf (145 kb) § 61 Ärende 14, Budget 2024.pdf (425 kb) § 61 Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf (179 kb) § 61 Ärende 5, Taxa Livsmedel 2024.pdf (90 kb) § 61 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 1.pdf (175 kb) § 61 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, taxebilaga 2.pdf (567 kb) § 61 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024, tjänsteskrivelse.pdf (193 kb) § 61 Ärende 6, Taxa miljöbalken 2024.pdf (138 kb) § 61 Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024, tjänsteskrivelse.pdf (172 kb) § 61 Ärende 7, Taxa alkohol och tobak 2024.pdf (137 kb) § 61 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 61 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2024.pdf (66 kb) § 61 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2024, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 61 Ärende 9, Taxa sprängämnesprekursorer 2024.pdf (65 kb)

§62 Revidering av riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning *

Diarienummer 2023/KS 0278

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjerna för anläggning- och lokalförsörjning antas
2. Riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18.

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande riktlinjer för lokalförsörjning fastställdes vid beslut i kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18. Sedan dess har processen utvecklats och därmed behovet av uppdaterade riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen visar nu en reviderad version av riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning med tillhörande processkarta.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Riktlinjerna för anläggning- och lokalförsörjning antas
2. Riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-02-23 § 18.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för anläggning- och lokalförsörjning.pdf
Processkarta anläggning- och lokalförsörjning.pdf
Riktlinjer Anläggnings- och lokalförsörjningsprocessen.pdf

§63 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0279

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2024-2036 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Behovsanalysen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2024-2036 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalbehovsanalys KSF 2024-2036 förslag.pdf
Lokalbehovsanalys kommunstyrelseförvaltningen.pdf

§64 Riktade statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/KS 0271

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen av statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar årligen fram en sammanfattning av de riktade statsbidrag som finns tillgängliga att söka. Kommunstyrelsen ska också ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. I bilaga 1 finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen av statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2023.pdf
Bilaga 1 statsbidrag 2023.pdf

§65 Revidering av kommunstyrelsens reglemente *

Diarienummer 2023/KS 0344

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente under i § 14 avseende övergripande planering. Tillägget avser ett stycke som tidigare varit med i reglementen men som vid en tidigare revidering av misstag har redigerats bort.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att följande lydelse återinförs i kommunstyrelsens reglemente, § 14:
Lokalförsörjning samt nyttjandet av kommunens lokalbestånd samt frågor som rör ny- till- och ombyggnad. Styrelsen beslutar vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre och med en årlig hyra överstigande 10 prisbasbelopp. I övrigt beslutar respektive nämnd.

Förslaget innebär inga förändringar i nuvarande hanteringar av lokalförsörjningsfrågor eller beslut om förhyrning av lokalen. Eftersom stycket oavsiktligt har redigerats bort har kommunstyrelseförvaltningen fortsatt tagit ansvar för den övergripande planeringen av de områden som nämns i stycket.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen - med ändringsmarkeringar.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen - med ändringsmarkeringar.docx

§66 Reviderad arbetsordning för Kommunala Tillgänglighetsrådet

Diarienummer 2023/KS 0296 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet i Tyresö kommun (KTR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och Tyresö kommuns styrelse och nämnder.
En reviderad arbetsordning antogs av kommunstyrelsen den 7 juni 2023, § 97. I den versionen hade ordet "arbetsgrupper" i arbetsordningens § 11 bortfallit, varför detta nu har återinförts. Utöver det har mindre redaktionella ändringar genomförts.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet med ändringsmarkeringar.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet utan ändringsmarkeringar.pdf

§67 Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026 *

Diarienummer 2023/KS 0304 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026 ska gälla för Tyresö kommuns trygghet- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, för perioden 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället.
För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghet och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026 ska gälla för Tyresö kommuns trygghet- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, för perioden 2023-2026.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för Trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026.pdf

§68 Lokala brottförebyggande rådet integreras i kommunledningsutskottet samt

Diarienummer 2023/KS 0342

Kommunledningsutskottets beslut
1. Sammanträdet ajourneras kl. 14:00-14:45.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Det lokala brottsförebygganderådet inkluderas i kommunledningsutskottet
2. Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
I juli 2023 började en ny lag att gälla, Lag (2023:169) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt Brottsförebyggande rådet är förhoppning med den nya lagen att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. För att systematiskt informera om det brottsförebyggande arbetet som görs i kommunen samt informera om relevanta resultat från större enkätundersökningar, förslås det tidigare lokala brottförebyggande rådet att integreras i kommunledningsutskottet.
För att fortsätta att behålla bredden i representation så föreslås att ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och oppositionsråd bjuds in till de utskott där de brottförebyggande frågorna tas upp som punkt på agendan. Fortsättningsvis bjuds Polisen, vaktbolag och andra viktiga aktörer in när det behövs. Förslaget är att det finns ett brottsförebyggande tema på kommunledningsutskottets agenda minst två gånger per år.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår även att kommunledningsutskottets arbetsordning revideras med följande tillägg i arbetsordningen § 1: Kommunledingsutskottet ansvarar för informationsspridning av brottsförebyggande- och trygghetsfrågor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Det lokala brottsförebygganderådet inkluderas i kommunledningsutskottet
2. Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas och gäller tillsvidare.
Vidare förslår ordförande att sammanträdet ajourneras kl. 14:00-14:45.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokala brottförebyggande rådet integreras i kommunledningsutskottet.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet - med ändringsmarkeringar.docx

§69 Lokala brottförebyggande frågor (ersätter BRÅ) - sammanträdet utvidgas med

Diarienummer 2023/KS 0348

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Informationsspridning av brottsförebyggande- och trygghetsfrågor.