Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-10-10

Sammanträde 2017-10-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Kommunens skuldrådgivare informerar om sitt arbete

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens budget- och skuldrådgivare Gert Johansson kommer till beredningen och informerar om sitt arbete.

2 Uppföljning av erbjudande om broddar

Dnr 2017/KS 0241 014

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022.
2. Satsningen utvärderas under våren 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under 2016-2017 och att satsningen därefter ska följas upp. Syftet med insatsen har varit att minska risken för fallolyckor utomhus bland äldre, främja äldres hälsa samt att bidra till att öka tryggheten för de äldre att delta i olika aktiviteter. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning försöksprojektet uppnått sitt syfte. Flera faktorer har relevans i sammanhanget så som väderlek under vinterhalvåret, användandet av broddar, snöröjning och halkbekämpning. Responsen från äldre tyresöbor har dock varit positiv och insatsen har varit uppskattad. Kommunstyrelseförvaltningen väljer att inte lämna ett förslag angående en eventuell fortsatt satsning, utan överlämnar till beredningen för medborgardialog och mångfald att lämna förslag till kommunstyrelsen.

Ordförandeutlåtande
Fall och fallskador hos äldre är ett växande folkhälsoproblem. Försöksprojektet under 2 år med gratis halkskydd/broddar till våra äldre tyresöbor har fått positiv respons och är en uppskattad insats. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning projektet uppnått syftet och lett till en minskning av fallolyckor. Min bedömning är att det är angeläget att fortsätta satsningen under en längre tidsperiod och öka möjligheterna till utvärdering. Uppföljningen visar att en fortsatt satsning på gratis broddar till tyresöbor över 80 år innebär en relativt låg kostnad och en smidig hantering på kommunens servicecenter.

Därför föreslår jag att beredningen föreslår kommunstyrelsen att:
1. Tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022.
2. Satsningen utvärderas under våren 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - uppföljning av erbjudande om broddar.pdf

3 Ändring av beredningens sammanträdesdatum i november 2017

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Sammanträdet för beredningen för medborgardialog och mångfald den 9 november 2017 flyttas till den 8 november 2017 kl 18.00.

Beskrivning av ärendet
Sammaträdet för beredningen för medborgardialog och mångfald den 9 november 2017 föreslås flyttas till den 8 november 2017 kl 18.00.

4 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen ges en kortfattad muntlig lägesrapport om Tyresöinitiativet.