Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-11-08

Sammanträde 2017-11-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Samordningsförbundet Östra Södertörn informerar om sitt arbete

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörns förbundschef Ritva Widgren kommer till beredningen och informerar om förbundets arbete. Med sig har hon även Liselott Bertel, verksamhetsledare för En väg in i Tyresö och handläggare på försäkringskassan. Samordningsförbundet ägs och finansieras gemensamt av arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Förbundet samordnar olika typer av rehabiliteringsinsatser. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser.

2 Granskningsplan 2018 - Medborgarfokus

Dnr 2017/KS 0350 010

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Granskningsplan år 2018 för medborgarfokus fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomför fristående granskningar av verksamheter enligt en plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Förslag till granskningsplan år 2018 innehåller samma struktur som 2017. Förslaget innehåller även temagranskningar som genomförs för att belysa ett fokusområde eller övergripande processer ur ett medborgarperspektiv. Kommunledningsutskottet och beredningen för medborgardialog och mångfald har lämnat förslag på potentiella temagranskningar. I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för 2018-års förslag på granskningsplan för medborgarfokus.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Granskningsplan 2018.pdf

3 Sammanträdesdatum 2018 för beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0346 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
1. Sammanträdesdatum 2018 för beredningen för medborgardialog och mångfald fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. Strategidag 2018 för beredningen för medborgardialog och mångfald hålls tisdagen den 13 mars och dagen avslutas med ett ordinarie sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Mötesdatum har föreslagits för beredningen för medborgardialog och mångfald 2018 enligt bilagd tjänsteskrivelse från kommunkansliet. Hänsyn är tagen till att ärenden ska hinna beredas till kommunstyrelsen samt till styrprocessen och nämndernas sammanträdesdatum. Vidare föreslås att beredningens årliga strategidag hålls tisdagen den 13 mars och dagen avslutas med ett ordinarie sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2018 för beredningen för medborgardialog och mångfald.docx

4 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Beredningen ges en muntlig lägesrapport angående Tyresöinitiativet som även innefattar information om nämndhantering samt exempel på svar till förslagsställare i de fall där förslaget inte publicerats.

En kortfattad muntlig information ges angående det praktiska arrangemanget inför uppmärksammandet av Orange Day onsdagen den 22 november.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hantering av Tyresöinitiativet i nämnderna.pdf
Rapport inkomna förslag till Tyresöinitiativet per 31 oktober.pdf