Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2018-03-13

Sammanträde 2018-03-13

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kumla herrgård

1 Svar på remiss om förslag till integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till integrationsstrategi med syftet att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-02-06 § 23 och beslutade att remittera förslaget till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier. Förslaget till integrationsstrategi kompletterades och förtydligades enligt kommunstyrelsens beslut.

Efter kompletteringar togs ärendet åter till behandling i kommunledningsutskottet den 22 februari. Kommunledningsutskottet beslutade att remittera förslaget till integrationsstrategi till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar senast den 29 mars. Inför beredningens sammanträde den 13 mars kommer ärendet att kompletteras med ett ordförandeförslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §18.pdf

2 Information till beredningen

Dnr 2018/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningens ordförande berättar kortfattat om de frågor som togs upp under kommunstyrelsens strategidagar.