Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2020-10-08

Sammanträde 2020-10-08

Datum
Klockan
14:30
Plats
Kommunhuset

1 Samråd med kommunstyrelsens presidium

Diarienummer 2020/KS 0253 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Samrådet med kommunstyrelsens presidium för 2020 flyttas till kvartal 1 2021.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska minst ett sammanträde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens presidium. Samrådets främsta syfte är att gemensamt dryfta frågor som rör samarbetet mellan kommunstyrelsen och beredningen i stort samt att lyfta fram idéer och tankar kring hur det gemensamma arbetet skulle kunna förbättras ytterligare.

Med anledning av Corona pandemin kommer samrådet med kommunstyrelsens presidium inte kunna äga rum, därav föreslås samrådet flyttas till kvartal 1 2021.

2 Fortsatta arbetet med uppdraget om temadagar

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis, samt att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.

Beredningen har behandlat ärendet och föreslår att de årligen uppmärksammar följande internationella temadagar som instiftats av Förenta nationerna:

Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari
Internationella kvinnodagen den 8 mars
Internationella dagen för demokrati den 15 september
Orange day, internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

3 Sammanträdesdatum för Beredningen för medborgardialog och integration

Diarienummer 2020/KS 0255 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska beredningen planera för sex årliga sammanträden och vid behov kan beredningen även besluta om en planeringsdag och ett extra sammanträde.

Som beredande organ till kommunstyrelsen har beredningen över tid enbart haft ett fåtal beslutsärenden och därför anser kommunkansliet att det är rimligt att sex sammanträdesdatum planeras för år 2020. I enlighet med kommunstyrelsens direktiv kommer sammanträdena hållas enbart om dagordningen så kräver.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx