Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2022-03-10

Sammanträde 2022-03-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Information om hållbarhet och medborgardialog

Diarienummer 2022/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Kommuns hållbarhetsstrateg presenterar muntligt arbetet som görs inom hållbarhetsfrågor och en diskussion förs kring hur medborgardialog kan utgöra ett verktyg i det arbetet.

2 Genomföra medborgardialog om klimatfrågor i samband med Earth Day 22 april

Diarienummer 2022/KS 0069 002

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- I linje med kommunstyrelsens beslut 2021-08-24 § 119 ge presidiet tillsammans med hållbarhetsstrategen i uppdrag att planera en medborgardialog i samband med uppmärksammandet av Earth Day 2022-04-22.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration återrapporterade sitt uppdrag om möjligheter till ökad medborgardialog på kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-24 §199. Kommunstyrelsen beslutade att det ska ges möjlighet för den politiska ledningen, representanter från oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter att träffa intresserade medborgare.

Som ett led i detta ska beredningen för medborgardialog och integration se över förutsättningarna att genomföra en medborgardialog om kommunens klimatarbete med utgångspunkt i förslaget till kommunens klimatplan 2030 inför att den ska antas politiskt. Medborgardialogen kommer att ske i samband med Earth Day den 22 april och genomförs tillsammans med Tyresö Kommuns hållbarhetsstrateg.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 199 (1).pdf

3 Uppmärksammande av den internationella dagen för demokrati 15 september

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
1. I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 221 ge presidiet tillsammans med kommunkansliet i uppdrag att utifrån diskussionerna påbörja planeringen av den internationella dagen för demokrati den 15 september.
2. Återrapportering från presidiet sker på sammanträdet 2022-05-12.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella dagen för demokrati som infaller den 15 september är en av de dagarna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

4 Återrapportering av den internationella kvinnodagen 8 mars

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella kvinnodagen som infaller den 8 mars är en av de dagarna. Förvaltningen presenterar de aktiviteter som genomfördes i samband med uppmärksammandet av dagen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§4 Information om hållbarhet och medborgardialog

Diarienummer 2022/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Kommuns hållbarhetsstrateg presenterar muntligt arbetet som görs inom hållbarhetsfrågor och en diskussion förs kring hur medborgardialog kan utgöra ett verktyg i det arbetet.

§5 Genomföra medborgardialog om klimatfrågor i samband med Earth Day 22

Diarienummer 2022/KS 0069 002

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- I linje med kommunstyrelsens beslut 2021-08-24 § 119 ge presidiet tillsammans med hållbarhetsstrategen i uppdrag att planera en medborgardialog i samband med uppmärksammandet av Earth Day 2022-04-22.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration återrapporterade sitt uppdrag om möjligheter till ökad medborgardialog på kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-24 §199. Kommunstyrelsen beslutade att det ska ges möjlighet för den politiska ledningen, representanter från oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter att träffa intresserade medborgare.

Som ett led i detta ska beredningen för medborgardialog och integration se över förutsättningarna att genomföra en medborgardialog om kommunens klimatarbete med utgångspunkt i förslaget till kommunens klimatplan 2030 inför att den ska antas politiskt. Medborgardialogen kommer att ske i samband med Earth Day den 22 april och genomförs tillsammans med Tyresö Kommuns hållbarhetsstrateg.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår beredningen för medborgardialog och integration besluta att i linje med kommunstyrelsens beslut 2021-08-24 § 119 ge presidiet tillsammans med hållbarhetsstrategen i uppdrag att planera en medborgardialog i samband med uppmärksammandet av Earth Day 2022-04-22.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 199 (1).pdf

§6 Uppmärksammande av den internationella dagen för demokrati 15 september

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 221 ge presidiet tillsammans med kommunkansliet i uppdrag att utifrån diskussionerna påbörja planeringen av den internationella dagen för demokrati den 15 september.
2. Återrapportering från presidiet sker på sammanträdet 2022-05-12.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella dagen för demokrati som infaller den 15 september är en av de dagarna.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår beredningen för medborgardialog och integration besluta att
1. I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 221 ge presidiet tillsammans med kommunkansliet i uppdrag att utifrån diskussionerna påbörja planeringen av den internationella dagen för demokrati den 15 september.
2. Återrapportering från presidiet sker på sammanträdet 2022-05-12.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§7 Återrapportering av den internationella kvinnodagen 8 mars

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella kvinnodagen som infaller den 8 mars är en av de dagarna. Förvaltningen presenterar de aktiviteter som genomfördes i samband med uppmärksammandet av dagen.

Bilagor
Jämställdhet_ Ett långsiktigt arbete med konkreta resultat - Tyresö kommun.pdf
Jämställdhetsarbetet inom Tyresö kommun - Tyresö kommun.pdf
Nyanlända kvinnor skapar trivsel i Granängsringen - Tyresö kommun.pdf
Trappsteget - Tyresö kommun.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§8 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0090 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Två inbjudningar har inkommit som berör beredningens arbetsområde. Dessa delges beredningen för medborgardialog och integration som meddelande endast för kännedom och inbjudan att delta vid intresse. Eventuellt deltagande bekostas av partiets egen budget och det betalas inte ur något arvode för dessa tillfällen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår beredningen för medborgardialog och integration besluta att
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Inbjudan_Unga_i_demokratin_25_mars.pdf
Demokratidagen 2022 28 april.pdf