Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2019-10-10

Sammanträde 2019-10-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Samråd med kommunstyrelsens presidium

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska minst
ett sammanträde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens presidium.
Samrådets främsta syfte är att gemensamt dryfta frågor som rör samarbetet mellan
kommunstyrelsen och beredningen i stort samt att lyfta fram idéer och tankar kring
hur det gemensamma arbetet skulle kunna förbättras ytterligare.

2 Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration 2020

Dnr 2019/KS 0302 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
1. Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration under
2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. En planeringsdag anordnas tisdagen den 22 september och dagen avslutas med
ett ordinarie sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum 2020 föreslås för beredningen för medborgardialog och
integration enligt bilagd tjänsteskrivelse. I tjänsteskrivelsen föreslås även att en
planeringsdag anordnas tisdagen den 22 septemb er samt att dagen avslutas med
ett ordinarie sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog
och integration 2020.docx

3 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0138 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har i enlighet med lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk tagit fram ett förslag till ”Riktlin jer för nationella minoriteters
rättigheter i Tyresö kommun” (se bilaga). Samtliga förvaltningar har fått möjlighet
att uttala sig om förslaget och för närvarande har Tyresö Finska förening förslaget
på remiss. Förslaget har remitterats till beredningen för behandling på
sammanträdet den 7 november.

Beredningen kommer att uppmärksamma Orange day eller FNs internationella dag
mot våld mot kvinnor den 25 november. Presidiet har haft ett möte med personal
från enheten för relationsvåld med målet att få bättre förståelse för problematiken
och för att diskutera hur frågan bäst uppmärksammas. Mer information kommer att
följa på sammanträdet den 7 november.

Bilagor
Förslag till Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö
kommun.pdf

§19 Samråd med kommunstyrelsens presidium

Dnr 2019/KS 0322 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Mats Fält (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska minst ett sammanträde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens
presidium. Samrådets främsta syfte är att gemensamt dryfta frågor som rör
samarbetet mellan kommunstyrelsen och beredningen i stort samt att lyfta fram
idéer och tankar kring hur det gemensamma arbetet skulle kunna förbättras
ytterligare.

Bilagor
Särskilt yttrande Mats Fält (M).pdf

§20 Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration 2020

Dnr 2019/KS 0302 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. En planeringsdag anordnas tisdagen den 22 september och dagen avslutas med ett ordinarie sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum 2020 föreslås för beredningen för medborgardialog och
integration enligt bilagd tjänsteskrivelse. I tjänsteskrivelsen föreslås även att en
planeringsdag anordnas tisdagen den 22 september samt att dagen avslutas med ett ordinarie sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration 2020.docx

§21 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0138 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har i enlighet med lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk tagit fram ett förslag till ”Riktlinjer för nationella
minoriteters rättigheter i Tyresö kommun” (se bilaga). Samtliga förvaltningar har fått möjlighet att uttala sig om förslaget och för närvarande har Tyresö Finska förening förslaget på remiss. Förslaget har remitterats till beredningen för behandling på sammanträdet den 7 november.

Beredningen kommer att uppmärksamma Orange day eller FNs internationella  dag mot våld mot kvinnor den 25 november. Presidiet har haft ett möte med personal från enheten för relationsvåld med målet att få bättre förståelse för problematiken och för att diskutera hur frågan bäst uppmärksammas. Mer
information kommer att följa på sammanträdet den 7 november.

Bilagor
Förslag till Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö
kommun.pdf