Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2020-01-14

Sammanträde 2020-01-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om ordförandeuppdrag för ett tryggare Granängsringen

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2019 gav ordföranden
kommundirektören i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba för
ett tryggare Granängsringen. Arbetet är nu i full gång och samordnaren för uppdraget,
fritidsgårdschef Tomas Olausson, ger beredningen en lägesrapport.

2 Uppmärksammande av internationella kvinnodagen den 8 mars

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Beredningens presidium ges i uppdrag att på basis av förd diskussion ta fram en
aktivitetsplan för Internationella kvinnodagen som sedan kommuniceras till
beredningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar och
andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis. En
återrapportering av uppdraget har skett och i enlighet med förslag kommer
beredningen att årligen uppmärksamma fyra internationella temadagar instiftade av
Förenta nationerna samt Stockholm Pride. Första internationella temadagen som
beredningen kommer att uppmärksamma under 2020 är internationella
kvinnodagen som infaller den 8 mars. Beredningen för en diskussion kring förslag
på aktiviteter för kvinnodagen. Beredningen föreslås ge presidiet i uppdrag att på
basis av förd diskussion ta fram en aktivitetsplan för Internationella kvinnodagen
som sedan kommuniceras till beredningen.

3 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2020/KS 0004 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter i beredningen deltog i ett möte med skolrådet på Tyresö gymnasium den
11 november 2019. Mötet utgjorde en av de aktiviteter som listas i
kommunikationsplanen för Tyresöinitiativet som fastställdes av beredningen den 15
januari 2019. De ledamöter som deltog i mötet redogör muntligen för besöket.
Skolrådets protokoll från mötet biläggs för kännedom.

Den 25 november uppmärksammade ett antal ledamöter i beredningen Orange Day,
FNs internationella dag mot våld mot kvinnor. I uppmärksammandet deltog även
medarbetare från kommunens relationsvåldsteam samt representanter från
Kvinnojouren och Manscentrum. Ordföranden sammanfattar tillsammans med övriga
deltagande erfarenheterna från dagen.

Bilagor
Protokoll skolrådsmöte den 11 november Tyresö gymnasium.pdf

§1 Information om ordförandeuppdrag för ett tryggare Granängsringen

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2019 gav ordföranden
kommundirektören i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba för ett tryggare Granängsringen. Arbetet är nu i full gång och samordnaren för uppdraget, fritidsgårdschef Tomas Olausson, ger beredningen en lägesrapport.

§2 Uppmärksammande av internationella kvinnodagen den 8 mars

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Beredningens presidium ges i uppdrag att på basis av förd diskussion ta fram en aktivitetsplan för Internationella kvinnodagen som sedan kommuniceras till beredningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis. En återrapportering av uppdraget har skett och i enlighet med förslag kommer
beredningen att årligen uppmärksamma fyra internationella temadagar instiftade av Förenta nationerna samt Stockholm Pride. Första internationella temadagen som beredningen kommer att uppmärksamma under 2020 är internationella
kvinnodagen som infaller den 8 mars. Beredningen för en diskussion kring förslag på aktiviteter för kvinnodagen. Beredningen föreslås ge presidiet i uppdrag att på basis av förd diskussion ta fram en aktivitetsplan för Internationella kvinnodagen som sedan kommuniceras till beredningen.

§3 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2020/KS 0004 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter i beredningen deltog i ett möte med skolrådet på Tyresö gymnasium den 11 november 2019. Mötet utgjorde en av de aktiviteter som listas i kommunikationsplanen för Tyresöinitiativet som fastställdes av beredningen den 15 januari 2019. De ledamöter som deltog i mötet redogör muntligen för besöket. Skolrådets protokoll från mötet biläggs för kännedom.

Den 25 november uppmärksammade ett antal ledamöter i beredningen Orange Day, FNs internationella dag mot våld mot kvinnor. I uppmärksammandet deltog även medarbetare från kommunens relationsvåldsteam samt representanter från Kvinnojouren och Manscentrum. Ordföranden sammanfattar tillsammans med övriga deltagande erfarenheterna från dagen.

Bilagor
Protokoll skolrådsmöte den 11 november Tyresö gymnasium.pdf