Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2020-10-08

Sammanträde 2020-10-08

Datum
Klockan
14:30
Plats
Kommunhuset

1 Samråd med kommunstyrelsens presidium

Diarienummer 2020/KS 0253 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Samrådet med kommunstyrelsens presidium för 2020 flyttas till kvartal 1 2021.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska minst ett sammanträde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens presidium. Samrådets främsta syfte är att gemensamt dryfta frågor som rör samarbetet mellan kommunstyrelsen och beredningen i stort samt att lyfta fram idéer och tankar kring hur det gemensamma arbetet skulle kunna förbättras ytterligare.

Med anledning av Corona pandemin kommer samrådet med kommunstyrelsens presidium inte kunna äga rum, därav föreslås samrådet flyttas till kvartal 1 2021.

2 Fortsatta arbetet med uppdraget om temadagar

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis, samt att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.

Beredningen har behandlat ärendet och föreslår att de årligen uppmärksammar följande internationella temadagar som instiftats av Förenta nationerna:

Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari
Internationella kvinnodagen den 8 mars
Internationella dagen för demokrati den 15 september
Orange day, internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

3 Sammanträdesdatum för Beredningen för medborgardialog och integration

Diarienummer 2020/KS 0255 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska beredningen planera för sex årliga sammanträden och vid behov kan beredningen även besluta om en planeringsdag och ett extra sammanträde.

Som beredande organ till kommunstyrelsen har beredningen över tid enbart haft ett fåtal beslutsärenden och därför anser kommunkansliet att det är rimligt att sex sammanträdesdatum planeras för år 2020. I enlighet med kommunstyrelsens direktiv kommer sammanträdena hållas enbart om dagordningen så kräver.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§12 Samråd med kommunstyrelsens presidium

Diarienummer 2020/KS 0253 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Samrådet med kommunstyrelsens presidium för 2020 flyttas till kvartal 1 2021.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska minst ett sammant räde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens presidium. Samrådets främsta syfte är att gemensamt dryfta frågor som rör
samarbetet mellan kommunstyrelsen och beredningen i stort samt att lyfta fram idéer och tankar kring hur det gemensamma arbetet skulle kunna förbättras ytterligare.

Med anledning av Corona pandemin kommer samrådet med kommunstyrelsens presidium inte kunna äga rum, därav föreslås samrådet flyttas till kvartal 1 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att samrådet med kommunstyrelsens presidium för 2020 flyttas till kvartal 1 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen bifaller det.

§13 Fortsatta arbetet med uppdraget om temadagar

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Informationen noteras.
2. Presidiet tillsammans med förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för hur temadagarna kan marknadsföras via tidningen och via socia la medier till decembersammanträdet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019 -10-08 § 176 beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis, samt att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.

Beredningen har behandlat ärendet och föreslår att de årligen uppmärksammar följande internationella temadagar som instiftats av Förenta nationerna:
Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari
Internationella kvinnodagen den 8 mars
Internationella dagen för demokrati den 15 september
Orange day, internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration förutom att informationen noteras även att Presidiet tillsammans med förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för hur temadagarna kan marknadsföras via tidningen och via sociala medier till decembersammanträdet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen bifaller den.

§14 Sammanträdesdatum för Beredningen för medborgardialog och integration

Diarienummer 2020/KS 0255 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska beredningen planera för sex årliga sammanträden och vid behov kan beredningen även besluta om en planeringsdag och ett extra sammanträde.

Som beredande organ till kommunstyrelsen har beredningen över tid enbart haft ett fåtal be slutsärenden och därför anser kommunkansliet att det är rimligt att sex sammanträdesdatum planeras för år 2020. I enlighet med kommunstyrelsens direktiv kommer sammanträdena hållas enbart om dagordningen så kräver.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§15 Extra ärende, Information av parlamentariska gruppen

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen får stöd av förvaltningen med administrationen i ärendet samt tekniken till sammanträdet, men det praktiska får beredningen ta hand om själva.

Yrkande
Ordföranden yrkar att ärendet tas upp som ett extra ärende samt att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller att ärendet tas upp som ett extra ärende samt att informationen noteras. Ordföranden finner att beredningen beslutar i enlighet med yrkandet.

§16 Extra ärende, eventuellt återetablerande av kontakt med före detta internationell samarbetspart

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Presidiet ges i uppdrag att bereda frågan vidare.

Beskrivning av ärendet
Mats Fält (M) lyfter ett extra ärende om att undersöka möjligheterna att återetablera en kontakt med staden Baranovichi i Belarus. Tyresö kommun hade under tidigt 2000 -tal ett samarbete med staden via Internationellt centrum för lokal d emokrati (ICLD).

Yrkande
Ordföranden yrkar att ärendet tas upp som ett extra ärende samt att presidiet ges i uppdrag att bereda frågan vidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller att ärendet tas upp som ett extra ärende samt att presidiet ges i uppdrag att bereda frågan vidare. Ordföranden finner att beredningen beslutar i enlighet med förslaget.