Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2020-12-14

Sammanträde 2020-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information från mångfaldsenheten

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Svajune Cernikiene från mångfaldsenheten informerar om deras arbete.

2 Kommunikationsplan för Förintelsedagen

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En kommunikationsplan bör tas fram för Förintelsedagen den 27 januari.

3 Information genomförandet av Orange Day 2020

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En muntlig redovisning görs gällande aktiviteterna på Orange Day 2020.

4 Information Parlamentarisk gruppen

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En muntlig redovisning görs gällande det pågående arbetet i parlamentariska gruppen.

5 Delredovisning av uppdrag- ökad medborgardialog

Diarienummer 2020/KS 0175 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 20200622 §106 beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att ta fram förslag för hur dessa möten kan utformas samt ekonomisk kalkyl.

Ordförande för Beredningen för medborgardialog och integration delredovisar uppdraget, se bilaga.

Bilagor
Medborgardialog. Townhalls möte.pdf

6 Möte mellan BMI och KS:s presidium den 12 maj 2020

Diarienummer 2020/KS 0320

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Möte mellan BMI och KS:s presidium föreslås äga rum 12 maj 2021

Beskrivning av ärendet
En gång per år ska BMI och KS:s presidium ha avstämningsmöte förslaget är att det ska vara den 12 maj 2021.

7 Svar på frågan om Belarus

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson har svarat på frågan gällande Belarus, se bilaga.

Bilagor
PM Internationella samarbeten.pdf

8 Meddelande till BMI

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschefen Helena Törnkvist har sammanställt en skriftlig rapport gällande läget med Corona, se bilaga.

Bilagor
Lägesrapport Covid19 2020-11-30.pdf
Antagen_Gemensam inriktning distansundervisning_20 11 23.pdf
Antagen_Gemensan inriktning_ åtgärder maa lokala råd_20 11 23.pdf

§17 Information från mångfaldsenheten

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Svajune Cernikiene från mångfaldsenheten informerar om deras arbete med nyanlända och svenska som andra språk.

§18 Kommunikationsplan för Förintelsedagen

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- En kommunikationsplan för Förintelsedagen ska upprättas.

Beskrivning av ärendet
En kommunikationsplan bör tas fram för Förintelsedagen den 27 januari.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att:

En kommunikationsplan för Förintelsedagen ska upprättas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

§19 Information genomförandet av Orange Day 2020

Beredningen för medborgardialog och integrations be slut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kanslichef Helene Bergström lämnar en muntlig redovisning gällande aktiviteterna på Orange Day 2020.

§20 Information Parlamentarisk gruppen

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande lämnar en muntlig redovisning gällande det pågående arbetet i parlamentariska gruppen.

§21 Delredovisning av uppdrag- ökad medborgardialog

Diarienummer 2020/KS 0175 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 20200622 §106 beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att ta fram förslag för hur dessa möten kan utformas samt ekonomisk kalkyl.

Ordförande för Beredningen för medborgardialog och integration delredovisar uppdraget, se bilaga.

Bilagor
Medborgardialog. Townhalls möte.pdf

§22 Möte mellan BMI och KS:s presidium den 6 maj 2021

Diarienummer 2020/KS 0320

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Möte mellan BMI och KS:s presidium föreslås äga rum 6 maj 2021

Beskrivning av ärendet
En gång per år ska BMI och KS:s presidium ha avstämningsmöte förslaget är att det ska vara den 6 maj 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att:

Mötet mellan BMI och KS:s presidium föreslås äga rum 6 maj 2021

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

§23 Svar på frågan om Belarus

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Mats Fält (M), Vendela Magnell (M) och Joakim Nordström (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson har svarat på frågan gällande Belarus, se bilaga.

Bilagor
PM Internationella samarbeten.pdf

§24 Meddelande till BMI

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschefen Helena Törnkvist har sammanställt en skriftlig rapport gällande läget med Corona, se bilaga.

Bilagor
Lägesrapport Covid19 2020-11-30.pdf
Antagen_Gemensam inriktning distansundervisning_20 11 23.pdf
Antagen_Gemensan inriktning_ åtgärder maa lokala råd_20 11 23.pdf

§25 Revidering av sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration 2021

Diarienummer 2020/KS 0333 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Ärendet tas som ett extra ärende.
2. Revidering av sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att:

Ärendet tas som ett extra ärende.

Revidering av sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och integration under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av sammanträdesdatum 2021.pdf