Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2021-03-11

Sammanträde 2021-03-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Workshop- ökat valdeltagande i Tyresö

Diarienummer 2020/KS 0174 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration gavs i uppdrag av kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Som en del i arbetet anordnas en workshop. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Bilagor
Ökat valdeltagande i Tyresö.BMI.pdf
Slutsatser från forskning och andra kommuners erfarenheter om insatser för ökat valdeltagande_.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 107.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration 2020-08-18 § 6.pdf

2 Delredovisning av uppdrag- ökad medborgardialog/Town hall

Diarienummer 2020/KS 0175 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 20200622 §106 beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att ta fram förslag för hur dessa möten kan utformas samt ekonomisk kalkyl.

Ordförande för Beredningen för medborgardialog och integration delredovisar uppdraget muntligen.

Bilagor
Medborgardialo. Townhalls möte.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 106.pdf

3 Återrapport från parlamentariska gruppen

Diarienummer 2021/KS 0063 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En återrapportering av parlamentariska gruppens arbete redovisas muntligen delges beredningen för medborgardialog och integration.

4 Återrapport- Internationella kvinnodagen 8 mars

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En återrapport av hur den internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammades ges muntligen av ordförande.

§7 Workshop- ökat valdeltagande i Tyresö

Diarienummer 2020/KS 0174 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
* Resultat av workshopen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration gavs i uppdrag av kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Som en del i arbetet anordnas en workshop.
Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Bilagor
Ökat valdeltagande i Tyresö.BMI.pdf
Slutsatser från forskning och andra kommuners erfarenheter om insatser för ökat valdeltagande_.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 107.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration 2020-08-18 § 6.pdf
Valdeltagande Tyresö 20201008_ua.pptx

§8 Delredovisning av uppdrag- ökad medborgardialog/Town hall

Diarienummer 2020/KS 0175 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2020-06-22 §106 beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att ta fram förslag för hur dessa möten kan utformas samt ekonomisk kalkyl.

Ordförande för Beredningen för medborgardialog och integration delredovisar uppdraget muntligen.

Bilagor
Medborgardialo. Townhalls möte.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 106.pdf

§9 Återrapport från parlamentariska gruppen

Diarienummer 2021/KS 0063 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En återrapportering av parlamentariska gruppens arbete redovisas muntligen delges beredningen för medborgardialog och integration.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20210311.pdf (118 kb)

§10 Beredningen för medborgardialog och integrations beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En återrapport av hur den internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammades ges muntligen av ordförande.