Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2021-05-06

Sammanträde 2021-05-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Redovisning av uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang

Diarienummer 2020/KS 0173 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
* Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni beslut om att beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det politiska engagemanget kan bibehållas. Förslag till åtgärder såsom förhållningssätt och internpolitiska frågor kan gruppen eller beredningen för medborgardialog och integration självständigt fatta beslut om. Övriga förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande: "På grund av många olika orsaker är det svårt för många förtroendevalda att bibehålla ett politiskt engagemang och fullgöra sina uppdrag. Det kan både bero på politikens former och de forum som politiken är verksam i, men det kan också finnas andra strukturella faktorer.

I januari fick kommunfullmäktige en redovisning av det uppdrag förvaltningen haft att utreda om anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag, samt eventuella förändringar som skulle underlätta för fler att fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Genomlysningen visade att anledningarna till att förtroendevalda lämnat sina uppdrag i Tyresö varierar och att det delvis varit svårt att dra några generella slutsatser. Frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag är dock fortsatt aktuell. Det är därför viktigt att vi nu på politisk nivå funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina uppdrag i förtid och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala förtroendeuppdrag i vår kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 105.pdf
Enkätresultat PG.pdf
20210125 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20201012 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20201126 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20210301 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20210419 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf

2 Redovisning av uppdrag om ökad medborgardialog

Diarienummer 2020/KS 0175 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
1. Den politiska ledningen och kommundirektören har Town hall möten en gång per år i respektive kommundel.
2. En informationsplan ska upprättas och alla informationskanaler ska användas.
3. Förslag till ekonomisk kalkyl godkänds.
4. Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni beslut om bredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att utreda samt ta fram ett förslag till hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras samt formerna för dessa. Utöver formerna för mötena ska utredningen ange en ungefärlig kostnadsberäkning.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande: "Medborgardialogen behöver stärkas i Tyresö. Det politiska samtalet är idag begränsat till sociala medier och dialoger kring enskilda sakfrågor med sakägare. För att kunna bygga en starkare medborgardialog behöver kommunen hitta nya sätt att möta medborgare.

Ett sådant sätt skulle kunna vara att kontinuerligt anordna så kallade Townhall-möten, där politiker och tjänstemän kan möta medborgare. Townhallmöten kan arrangeras kring kommunens verksamhet mer allmänt eller kring övergripande sakfrågor i kommunens styre. Sådana typer av möten kan ha olika målgrupper eller inriktningar, beroende på intresseområden och vilka kommunen önskar engagera i samtal.

Beredningen för medborgardialog och integration föreslås därför ges i uppdrag att utreda ifall kommunen kan arrangera kontinuerliga Townhall-möten och hur det kan organiseras."

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att Town hall möten planeras och utgår från kommunens specifika indelning när det gäller geografisk sammansättning. Då är det rimligt att dela kommunen i följande fem olika distrikt son har vissa särskilda gemensamma nämnare.
1. Granängsringen och närliggande område
2. Centrumområde
3. Trollbäcken
4. Östra Tyresö
5. Krusboda

Målsättning
Den politiska ledningen och kommundirektören träffar de intresserade medborgare en gång per år. För en lyckad medborgardialog i varje kommun del krävs en noggrann planering. Det ska identifieras några kända frågor som är specifika för ett visst område. Möte/dialogen ska marknadsföra i god tid så alla som vill delta kan planera det. För att medborgare ska känna att det är värt att delta i ett sådant möte måste frågor besvaras av insatta tjänstepersoner från förvaltningen och olika förslag och synpunkter som tas upp på sådana dialoger hanteras av den politiska ledningen.

Vilka frågor kan tas upp?
Frågor som kan tas upp på ett sådant möte kan det vara områdens utveckling såsom infrastruktur, trygghet, miljö mm.

Vilka kan delta
Boende, kultur- och idrotts organisationer, andra intresseorganisationer och företag mm.

Resurser
En informationsplan ska upprättas och alla informationskanaler ska användas. Dessa kanaler kan vara kommunens hemsida, sociala medier, lokala tidningar och riktade broschyrer mm.

Lokaler
Oavsett om möten/dialogerna startas under en pågående pandemi eller inte ska lokaler vara väl utrustad med IT.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 106.pdf
Medborgardialo. Townhalls möte.pdf
Town hall kalkyl.xlsx

3 Statistik från kommunikation gällande temadagar

Diarienummer 2021/KS 0180 010

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag av beredningen för medborgardialog och integration att ta fram statistik från föregående digitala temadagar.

4 Information om kommande temadagar

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Alfonso Morales (S) informerar muntligen om att planering för hur BMI vill uppmärksamma Pride veckan och temadagen för Demokratidagen den 15 september ska ske enligt bifogad kommunikationsplan.

§11 Redovisning av uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang

Diarienummer 2020/KS 0173 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
* Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni beslut om att beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det politiska engagemanget kan bibehållas. Förslag till åtgärder såsom förhållningssätt och internpolitiska frågor kan gruppen eller beredningen för medborgardialog och integration självständigt fatta beslut om. Övriga förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande: "På grund av många olika orsaker är det svårt för många förtroendevalda att bibehålla ett politiskt engagemang och fullgöra sina uppdrag. Det kan både bero på politikens former och de forum som politiken är verksam i, men det kan också finnas andra strukturella faktorer.

I januari fick kommunfullmäktige en redovisning av det uppdrag förvaltningen haft att utreda om anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag, samt eventuella förändringar som skulle underlätta för fler att fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Genomlysningen visade att anledningarna till att förtroendevalda lämnat sina uppdrag i Tyresö varierar och att det delvis varit svårt att dra några generella slutsatser. Frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag är dock fortsatt aktuell. Det är därför viktigt att vi nu på politisk nivå funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina uppdrag i förtid och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala förtroendeuppdrag i vår kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
Redovisningen av uppdraget noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 105.pdf
Enkätresultat PG.pdf
20210125 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20201012 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20201126 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20210301 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20210419 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
Redaktionskommittens sammanställning 20210423.pdf

§12 Redovisning av uppdrag om ökad medborgardialog

Diarienummer 2020/KS 0175 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
1. Den politiska ledningen, representanter från oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter ska vara med och träffa intresserade medborgare.
2. En informationsplan ska upprättas och alla informationskanaler ska övervägas.
3. Redovisningen av uppdraget noteras.
Särskilt yttrande
Mats Fält (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni beslut om bredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att utreda samt ta fram ett förslag till hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras samt formerna för dessa. Utöver formerna för mötena ska utredningen ange en ungefärlig kostnadsberäkning.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande: "Medborgardialogen behöver stärkas i Tyresö. Det politiska samtalet är idag begränsat till sociala medier och dialoger kring enskilda sakfrågor med sakägare. För att kunna bygga en starkare medborgardialog behöver kommunen hitta nya sätt att möta medborgare.

Ett sådant sätt skulle kunna vara att kontinuerligt anordna så kallade Townhall-möten, där politiker och tjänstemän kan möta medborgare. Townhallmöten kan arrangeras kring kommunens verksamhet mer allmänt eller kring övergripande sakfrågor i kommunens styre. Sådana typer av möten kan ha olika målgrupper eller inriktningar, beroende på intresseområden och vilka kommunen önskar engagera i samtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1.Den politiska ledningen, representanter från oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter ska vara med och träffa intresserade medborgare.
2. En informationsplan ska upprättas och alla informationskanaler ska övervägas.
3. Redovisningen av uppdraget noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller förslagen till beslut. Ordföranden finner att beredningen bifaller förslagen till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 106.pdf
Medborgardialo. Townhalls möte.pdf
Town hall kalkyl.xlsx

§13 Statistik från kommunikation gällande temadagar

Diarienummer 2021/KS 0180 010

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar statistik från föregående digitala temadagar.

Bilagor
Statistik från kommunikation.pdf

§14 Information om kommande temadagar

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förste vice ordförande Vasilis Mavroudis (MP) informerar muntligen att BMI vill uppmärksamma Demokratidagen den 15 september genom att dela material från SKR.

§15 Extra ärende planeringsdagen 16 september

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Ärendet ska tas upp som ett extraärende
2. Planeringsdagen kommer att genomföras 2021-09-16 kl 9-16.

Beskrivning av ärendet
BMI ska ha sin planeringsdag den 16 september 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration ska besluta att:
1. Ärendet ska tas upp som ett extraärende.
2. Planeringsdagen kommer att genomföras 2021-09-16 kl 9-16.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

§16 Extra ärende inbjudan till beredningen för medborgardialog och integration sammanträde för kommunstyrelsens presidie

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Ärendet tas upp som ett extraärende
2. Kommunstyrelsens presidie bjuds in till sammanträdet den 16 september.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens presidie skall bjudas in till sammanträdet den 16 september.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extraärende
2. Kommunstyrelsens presidie bjuds in till sammanträdet den 16 september.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.