Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2021-09-16

Sammanträde 2021-09-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Samråd med Kommunstyrelsens presidium

Ärende 1

Samråd med Kommunstyrelsens presidium

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens presidium deltar i mötet och dialog förs kring beredningen för medborgardialog och integrations uppdrag.

2 Uppdrag om ökat valdeltagande i Tyresö

Dnr: 2020/KS 0174 001

Ärende 2
Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut


Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
1. Beredningens återrapportering noteras
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna
3. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka med en röstningslokal för förtidsröstning

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration gavs i uppdrag av kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Som en del i arbetet anordnas en workshop.
Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ökat valdeltagande.pdf
Återrapportering av uppdrag om ökat valdeltagande.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 107.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration 2020-08-18 § 6.pdf

3 Meddelande till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr: 2021/KS 0060 001

Ärende 3

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar aktiviteterna från de senaste temadagarna muntligen.

§17 Samråd med kommunstyrelsens presidium

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens presidium deltar i mötet och dialog förs kring beredningen för medborgardialog och integrations uppdrag.

§18 Uppdrag om ökat valdeltagande i Tyresö

Diarienummer 2020/KS 0174 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
1. Beredningens återrapportering noteras
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna
3. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka med en röstningslokal för förtidsröstning

Reservation
Jörgen Nilsson (SD) hänvisar till Per Carlbergs (SD) reservation från kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-22 §107 (bilaga)

Särskilt yttrande
Mats Fält (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration gavs i uppdrag av kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Som en del i arbetet anordnas en workshop.
Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Beredningens återrapportering noteras
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna
3. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka med en röstningslokal för förtidsröstning

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ökat valdeltagande.pdf
Återrapportering av uppdrag om ökat valdeltagande.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 107.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration 2020-08-18 § 6.pdf

§19 Meddelande till beredningen för medborgardialog och integration

Diarienummer 2021/KS 0060 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar muntligt aktiviteterna från de senaste temadagarna, Pride och Demokratidagen.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20210916.pdf (89 kb)