Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2004-12-16

Sammanträde 2004-12-16

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Plats och tid för sammanträde

Sammanträdesrummet Bollmora, Sunnangränd 4, 1 tr
Torsdagen den  2004-12-16, klockan 19.00 – 21.35

Utses att justera:     Lennart Jönsson

Enligt personuppgiftslagen får all information i nämndens protokoll inte redovisa på internet. Därför har vi valt att göra ett ta bort delar av protokollet Vill Ni ta del av nämndens fullständiga protokoll kontakta miljö- och  stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 08-742 91 00 vx.


 

Beslutande

Mats Larsson, ordförande (fp)

Olle Chevalier (m)

Sven A Svennberg (m)

Anna Steele Karlström (fp)

Bertil Axelsson (c)
Kjell Andersson (s)

Lennart Jönsson (s)

Bo Lindgren (s)

Roland Pettersson (s)

Ann-Britt Avelin (s)

Per Carlström (m)

                                                           

Ersättare

Björn C Wallin (m)

Ingegerd Lindström (m)

Erik Larsson (fp)

Janis Salts (kd)

Gunnar Frisell (s)

Kurt Thorn (s)

Pia Enman (s)

Björn E Stenström (mp)

§217 Strandskydd och vattenverksamhet

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Planchef C G Hagander på länsstyrelsen informerar om strandskydd.

Björn Sundqvist från miljöskyddsenheten berättar om vattenverksamhet som exempelvis muddring.

_____


§218 Hållande av hästar inom detaljplanerat område - STRAND 1:62, Rotviksvägen 5

Dnr: 2004MB1572

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tyresö kommun medges Maries Hage tillstånd att hålla att hålla fem hästar på fastigheten.

2. Beslutet ersätter miljö- och byggnadsnämndens beslut från den 25 maj 1998, § 58.

3. Avgift: 1 500 kronor.

_____

Ärendebeskrivning

Tidigare hästhållare på fastigheten meddelades den 24 augusti 1992, § 125 tillstånd att hålla tre hästar på fastigheten som är belägen inom detaljplanelagt område.

Genom beslut den 25 maj 1998 § 58 erhöll XX tillstånd att hålla tre hästar på fastigheten.

Nuvarande hästhållare ansöker om tillstånd att hålla fem hästar i ridskoleverksamhet på fastigheten.

Spillningen från hästarna förvaras i öppen container i avvaktan på borttransport. Inga klagomål på störningar har inkommit från de närboende. Verksamheten inspekterades den 29 november 2004. Förhållandena på fastigheten bedömdes inte utgöra risk för störning av de omkringboende.

Ägarna till de tre närmast belägna fastigheterna har tillstyrkt utökningen av antalet hästar.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Rasthagarnas utformning, storlek och placering bedöms vara tillräckliga för att undvika för stort markslitage och störningar för de närboende. Utökningen från tre till fem hästar bedöms inte medföra olägenheter för de omkringboende.

Kommunfullmäktige har den 13 november 2003, § 87, fastställt en taxa för miljö- och byggnadsnämndens arbete med miljöbalken. Enligt § 22 i denna kan avgifter sättas ned om särskilda skäl finns.

Nedsättning av avgiften bedöms vara rimlig eftersom tillstånd för ridskoleverksamhet på fastigheten bedöms i samband med detta ärende. Avgiften föreslås sättas ned till halv ordinarie avgift.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att tillstånd medges till utökad hästhållning samt att avgiften för tillståndet nedsätts till hälften.

_____


§219 Tillstånd för ridskoleverksamhet - Strand 1:62, Rotviks gård

Dnr: 2004MB1641

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av djurskyddslagen medges Maries Hage tillstånd att bedriva ridskoleverksamhet.

2. Avgift: 1 500 kronor.

_____

Ärendebeskrivning

Enligt djurskyddslagens 16 § ska den som använder hästar i ridskoleverksamhet ha tillstånd för verksamheten.

Ansökan om tillstånd för ridskoleverksamhet inkom den 15 november 2004.

Fem ponnyhästar hålls på gården. Tre hästar har boxplatser i stallbyggnad. Två hästar har tillgång till vindskydd.

Barn utbildas i ridning med inriktning på tävling. Cirka 36 elever undervisas per vecka. Även ridläger anordnas.

XX har lång erfarenhet av ridskoleverksamhet och ridträningsverksamhet. Hon har pedagogisk utbildning från gymnasieskolans barn- och ungdomslinje och arbetar även som djurskötare vid en veterinärmottagning.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Fem ponnyhästar hålls i verksamheten. Stallet bedömdes vid inspektion den 29 november 2004 uppfylla djurskyddslagens krav. Hästarna bedömdes få tillräcklig tillsyn, foder och vatten. Fyra hagar om sammanlagt cirka 5 000 kvadratmeter finns på fastigheten vilket bedömdes vara tillräckligt.

Den kunskap som behövs för att sköta djuren enligt djurskyddslagens bestämmelser bedöms finnas i verksamheten.

Kommunfullmäktige har den 13 november 2003, § 87 fastställt en taxa för miljö- och byggnadsnämndens arbete med djurskyddslagen.

Då det även för mindre djurverksamheter efter den 1 januari 2005 krävs tillstånd och djurskyddstaxan inte är avpassad för dessa fall bör timtaxa tillämpas för prövningen, för att avgiften ska stå i god relation till arbetsinsatsen för detta tillståndsärende.

Detta medför att avgiften för handläggningen uppgår till 1 500 kronor (2 tim*750 kr).

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att tillstånd meddelas och att timtaxa skall tillämpas för prövninngen.

_____

§220 Godkännande av verksamhet för förvaring och utfodring av katter - Tyresö 1:575, Nunnestigen 5

Dnr: 2004MB1538

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 16 § djurskyddslagen meddelas Maries Hage tillstånd att förvara och utfodra upp till åtta katter.

2. Avgift: 1 500 kronor.

_____

Ärendebeskrivning

Ansökan gäller tillstånd för förvaring och utfodring av upp till åtta katter.

Enligt djurskyddslagens 16 § ska den som i större omfattning föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur ha tillstånd. Enligt Djurskydds­myndighetens föreskrifter DFS 2004:5 har begreppet “ i större omfattning” vidgats till att bland annat även omfatta förvaring eller utfodring av fyra katter eller fler.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas att den som bedriver verksamheten har den kunskap som behövs för att sköta djuren i enlighet med gällande djurskyddsbestämmelser.

Verksamheten inspekterades den 29 november 2004. I en mindre byggnad på fastigheten finns åtta kattburar samt två inhägnade rastgårdar utomhus.

XX arbetar en dag i veckan som djurskötare vid en veterinärmottagning för mindre sällskapsdjur.

Förslag till beslut har kommunicerats den 25 november 2004. Innehavaren hade ingen erinran mot förslaget.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Verksamheten har inspekterats den 25 november 2004 och har bedömts uppfylla kraven i Jordbruksverkets och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter. Innehavaren bedömdes ha goda insikter i djurskyddslagens bestämmelser och kännedom om kattdjurens beteenden, etologi och krav på omsorg. Tillstånd kan därför medges.

Kommunfullmäktige har den 13 november 2003, § 89 fastställt en taxa för miljö- och byggnadsnämndens arbete med djurskyddslagen. Eftersom djurskyddstaxan inte är avsedd för mindre djurhållningar som denna bör timtaxa tillämpas för prövningen.

Detta medför att avgiften för handläggningen uppgår till 1 500 kronor (2 tim*750 kr).

Ordförandeutlåtande

Med hänvining till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att tillstånd meddelas och att timtaxa ska tillämpas för prövningen.

_____


§221 Godkännande av verksamhet för uppfödning av katter - Gäddan 2, Sikvägen 49

Dnr: 2004MB1561

Miljö- och byggnadsnämndens beslut:

1. Med stöd av 16 § djurskyddslagen meddelas tillstånd att bedriva uppfödning av katter i större omfattning.

2. Avgift: 1 500 kronor.

_____

Ärendebeskrivning

Enligt djurskyddslagens 16 § ska den som i större omfattning föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur ha tillstånd.

Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter DFS 2004:5 har begreppet “ i större omfattning” vidgats till att bland annat även omfatta uppfödning av mer än tre kattkullar per år och försäljning av mer än tre kattkullar per år. Ansökan gäller godkännande av pågående uppfödning och försäljning av mer än tre kattkullar per år i sökandes bostad.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas att den som bedriver verksamheten har den kunskap som behövs för att sköta djuren i enlighet med gällande djurskyddsbestämmelser.

Förslag till beslut har kommunicerats den 25 november 2004. Innehavaren hade ingen erinran mot förslaget. Ärendet har handlagts av miljöinspektör Per Gröning.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Verksamheten har inspekterats den 25 november 2004 och har bedömts uppfylla kraven i Jordbruksverkets och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter. Innehavaren bedömdes ha goda insikter i djurskyddslagens bestämmelser och kännedom om kattdjurens beteenden, etologi och krav på omsorg. Tillstånd kan därför meddelas.

Kommunfullmäktige har den 13 november 2003, § 89 fastställt en taxa för miljö- och byggnadsnämndens arbete med djurskyddslagen. Enligt taxans 4 § är avgiften för prövning av yrkesmässig försäljning av sällskapsdjur 3 000 kronor.

Eftersom djurskyddstaxan inte är avsedd för mindre djurhållningar som denna bör timtaxa tillämpas för prövningen (2 tim * 750 kr).

Ordförandeutlåtande

Med hänvining till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att tillstånd meddelas och att timtaxa ska tillämpas för prövninngen.

_____


§222 Beslut om miljösanktionsavgift - Nyboda 1:13, Granängsringen

Dnr: 2004MB1618

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av miljöbalkens 30 kap 1 §, 2 punkten samt 30 kap 2 § skall XX, betala miljösanktionsavgift om 1 000 kr på grund av att lokal för yrkesmässig hygienisk behandling tagits i bruk innan anmälan gjorts.

___

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden är kommunens tillsynsmyndighet av miljöbalkens regler. Den som avser att driva verksamhet avseende hygienisk behandling är skyldig att till tillsynsmyndigheten anmäla detta skriftligen innan verksamheten startar (38 §, miljöbalkens förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

För verksamhet som bedriver hygienisk behandling uppgår avgiften till 1 000 kr (Förordning (2004:112) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter).

Om verksamhetsutövaren påbörjar verksamhet innan anmälan gjorts skall denne betala miljösanktionsavgift (30 kap 1 §, 2p samt 2 § miljöbalken). Avgiften skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Miljösanktions­avgift skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Avgiften tillfaller staten.

Miljö- och bygglovsavdelningen genomförde den 1 oktober 2004 ett tillsynsbesök på en livsmedelsbutik belägen på Granängsringen. Det kom då till avdelningens kännedom att ett solarium öppnat på Granängsringen. Miljö- och bygglovsavdelningen besökte solariet samma dag. Inspektören kunde vid besöket konstatera att det fanns två solarier. I samband med detta informerades verksamhetsutövaren muntligen om att anmälan måste lämnas in innan lokal för hygienisk behandling tas i bruk. Anmälnings­blankett lämnades till verksamhetsutövaren. Anmälan inkom den 11 oktober 2004. Av anmälan framgår att lokalen togs i bruk i september 2004.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

XX, har innan anmälan inlämnats, tagit lokal för hygienisk behandling i bruk. Detta innebär att en överträdelse har skett och att miljösanktionsavgift skall tas ut.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås miljö- och byggnadsnämnden besluta att påföra miljösanktionsavgift om 1 000 kr.

_____


§223 Beslut om föreläggande med vite

Dnr: 2003MB1235

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. X föreläggs vid vite av 20 000 kr, med stöd av miljöbalkens (MB) 26 kap. 9 §, att senast sju veckor efter mottagande av detta beslut genomföra följande:

a Se till att badbelastningen inte överstiger kapaciteten på reningsanläggningen (MB 2 kap 3 §).

b Lämna in en skriftlig redovisning av antalet badande per dygn till miljö- och bygglovsavdelningen (MB 2 kap. 2 §, 26 kap. 21 §).

c Förse samtliga toalettrum med flytande tvål och handdukar av engångstyp samt ta bort frottéhanddukarna (MB 2 kap. 3 §).

d Utarbeta ett skriftligt egenkontrollprogram för verksamhetens dagliga verksamhet och lämna in det till miljö- och bygglovsavdelningen (MB 26 kap. 19 § samt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll).

e Förbättra rutinen för omhändertagande av avföring i simbassängen så att en god vattenkvalitet säkras för badgästerna. Rutinen skall redovisas skriftligen som en del av egenkontrollprogrammet (MB 2 kap 2-3 §).

f Redovisa rutin för hur produktvalsprincipen tillämpas. Rutinen skall redovisas skriftligen som en del av egenkontrollprogrammet (MB 2 kap. 6 §).

g Förbättra städningen och städrutinerna. Städrutinerna skall redovisas skriftligen som en del i egenkontrollprogrammet (MB 2 kap. 3 §).

2. Avgift för tillsynen debiteras i samband med att ärendet avslutas.

_____

Upplysning

Tillsynsmyndigheten får förelägga verksamhetsutövaren om försiktighetsåtgärder och besluta att undersökningar skall utföras samt att uppgifter skall lämnas om dessa.

Ultraviolett (UV) strålning förknippas med negativa hälsoeffekter bland vilka den allvarligaste är hudcancerformen malignt melanom. UV-strålning från solarier utgör antagligen inget undantag. Därför har Statens strålskyddsinstitut (SSI) utfärdat föreskrifter om solarier och bedriver tillsyn. Tillsynsansvaret har i vissa kommuner övertagits av en kommunal nämnd dock inte i Tyresö. Miljö- och bygglovsavdelningen informerar därför bara om vad som gäller och rapporterar vidare till SSI om råden inte följs.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovsavdelningen inspekterade X den 17 november 2003. Byggnaden ägs av Tyresö kommun. Med vid inspektionen var X samt medarbetare från kommunens fastighetsavdelning. Flera brister framkom vid inspektionen, se inspektionsrapport daterad den 22 december 2003 (aktbilaga).

Verksamhetsutövaren uppmanades att åtgärda bristerna snarast dock senast den 16 februari 2004.

Miljö- och bygglovsavdelningen genomförde en förbokad uppföljande inspektion den 2 november 2004. Med vid inspektionen var medarbetare från fastighetsavdelningen. XX på X var inte närvarande men två andra i personalen fanns på plats. Följande framkom vid inspektionen:

Lokal och rengöring

1. Klinkerplattor på golv och väggar i omklädningsrummen är slitna, särskilt golvet i duschutrymmet.

Delvis åtgärdat. Damernas omklädningsrum var renoverat. Ytskiktet på både väggar och tak var utbytt och nya anslutningar och rördragningar som underlättar rengöring var utförda i damernas omklädningsrum. Herrarnas omklädningsrum skall renoveras under år 2005 enligt uppgift från fastighetsavdelningen.

2. På damernas toalett fanns tygmatta på golvet, detta är opraktiskt, tvätt i snäva intervall krävs för att mattan skall kunna hållas ren.

Åtgärdat. Mattan var borttagen.

3. Takfärgen i damernas och herrarnas duschutrymmen har släppt.

Delvis åtgärdat. I damernas omklädningsrum finns det nya ytskikt. Ytskikten i herrarnas omklädningsrum åtgärdas i samband med renoveringen som fastighet har uppgett skall genomföras under år 2005.

4. Duschutrymmet i herrarnas omklädningsrum har smutsigt tak, bruna droppar hänger ner.

Kvarstår. Taket var inte rengjort.

5. Damernas omklädning och entrén var nedsmutsade av byggdamm eller liknande. Smutsen kan inte härröra från dagens verksamhet.

6. Tvål och pappershanddukar finns på en del toaletter, frottéhanddukar finns på alla toaletterna. Frottéhanddukar får inte användas då de kan sprida smitta vid exempelvis vinterkräksjuka.

Kvarstår. På herrarnas toalett fanns tvålautomat med tvål samt pappershanddukar men även frottéhanddukar. På damernas toalett saknas både hållare för engångshanddukar och tvålautomat.

Kemikalieutrymme/reningsanläggning

7. Vätska för kalibrering av pH-meter finns men utgångsdatumet var passerat redan april 2002.

Åtgärdat. Ny vätska var inköpt av fastighetsavdelningen.

8. Kemikalier förvaras i utrymmet där reningsanläggningen finns. Förteckning över kemikalierna och varuinformationsblad saknas.

Åtgärdat. Pärm med förteckning och varuinformationsblad var upprättad av fastighetsavdelningen.

9. Golvbrunn finns i utrymmet där kemikalier förvaras. Denna golvbrunn måste cementeras igen annars skall kemikalierna förvaras invallade för att säkra att eventuellt läckage inte kommer ut i avloppet. Invallning skall rymma hela volymen av den största behållaren samt 10 % av invallningens övriga behållares samlade volym.

Åtgärdat. Kemikalierna i doseringsutrymmet var placerade i plasttråg. Övriga kemikalier förvarades i ett annat utrymme i ett tråg av metall. För den praktiska haneringen med i och urlyft av kemikaliedunkar hade fastighetsavdelningen köpt en lift.

10. Verksamhetsutövaren visste inte hur många badande det var per dygn, detta är viktigt att veta då vattenreningsanläggningen är dimensionerad för ett max antal badande per dygn.

Delvis åtgärdat. Fastighetsavdelningen kunde uppge hur många badande reningsanläggningen är dimensionerad för men representanter för verksamheten kunde inte redovisa antalet badande per dygn.

Analysresultat

11. Flera av analysresultaten från prov tagna under år 2003 visar på för högt turbiditetsvärde före filter.

Kvarstår. Av totalt åtta provtagningar (kemiska parametrar) under år 2004 visar analysprotokollet från sex av dem anmärkningar. De anmärks främst på COD-Mn (för hög kemisk syreförbrukning), turbiditet (för grumligt före filter), konduktivitet (för hög tillsats av kemikalier eller för låg spädning), kloridhalt (för hög tillsats av kemikalier eller för låg spädning) och pH-värde (förhöjt pH-värde).

Egenkontroll

12. Skriftligt egenkontrollprogram saknas.

Delvis åtgärdat. Fastighetsavdelningen har lämnat in en kopia på egenkontroll­programmet för skötsel av reningsanläggningen. Verksamheten har enligt uppgift inget skriftligt program för hur den dagliga verksamheten skall skötas.

Solarium

13. Dubbla timers/säkerhetsbrytare saknas. Detta skall åtgärdas (SSI FS 1998:2).

14. Skylt som visar om utrustningen är CE-märkt samt/eller ”UV-typ 3”-märkt skall sättas upp på solariebädden. Solarier skall ha en skylt som anger originalrör (fabrikat och referensbeteckning) och vara utrustade med sådana rör. På äldre solarier motsvarar SEMKO:s "S-märke" kategorimärkning UV typ 3, och erbjuder likvärdig strålsäkerhet. Vissa S-märkta solarier kan i efterhand ha godkänts av SEMKO med alternativa rör. Solarieägaren har då möjlighet att skaffa ett intyg på detta från fabrikant, generalagent, importör eller försäljningsorganisation för sin typ av solarieutrustning. Intyget skall ange solarieutrustningen, rören och godkännandebeviset (SSI FS 1998:2).

15. Information om vad man bör tänka på vid solning i solarium samt information om rengöring av bädden före och efter solning skall sättas upp (SSI FS 1998:2).

16. I flaskan som troligtvis är avsedd för rengöring av solariebädden fanns endast vatten. Flaska för rengöring bör innehålla desinfektionsmedel.

Övrigt

17. Produktvalsprincipen tillämpas inte.

Kvarstår. Enligt uppgift görs ingen bedömning enligt miljöbalken vid inköp av kemikalier för den dagliga verksamheten.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Utifrån de inspektioner som miljö- och bygglovsavdelningen gjort gör avdelningen bedömningen att konstaterade brister medför risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Bristerna påpekades första gången den 17 november 2003. Verksamheten uppmanades åtgärda bristerna snarast dock senast den 16 februari 2004. Vid den uppföljande inspektion den 2 november 2004 var endast en av bristerna som X ansvarar för åtgärdad.

De kostnader som kan uppkomma för verksamheten för att åtgärda bristerna är inte oskäliga i förhållande till den risk som finns för olägenhet för människors hälsa. Skälighetsprincipen säger att nyttan av en åtgärd ska stå i relation till kostnaden. Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer att åtgärder ska vidtas i detta fall.

Med hänvisning till ovanstående skall X föreläggas vid vite av 20 000 kr att senast sju veckor efter mottagande av beslutet åtgärda de brister som specificeras av miljö- och bygglovsavdelningen.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås miljö- och byggnadsnämnden besluta att förlägga X vid vite av 20 000 kr att senast sju veckor efter mottagande av beslutet åtgärda de brister som specificeras av miljö- och bygglovsavdelningen.

_____


§224 Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd 2005

Dnr: 2004MB1661

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Förslaget till verksamhetsplan fastställs. Planen ska kompletteras med Agenda 21-mål och miljömål och redovisas på sammanträdet i januari 2005.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden är skyldig att upprätta en tillsynsplan och årligen uppdatera denna. Tillsynen skall planeras utifrån de resurser som finns och utifrån miljö- och byggnadsnämndens prioriteringar.

Nämndens ledamöter och ersättare har under hösten 2004 fyllt i en enkät och lämnat synpunkter på vilka områden som bör prioriteras under 2005. En sammanställning redovisades på nämndens novembersammanträde.

Miljö- och bygglovsavdelningen har upprättat ett förslag till plan för den planerade tillsynen under 2005. Planen bygger bland annat på nämndens förslag till prioriteringar och på de uppgifter som framkommit vid uppföljningen av 2004 års verksamhetsplan. Dokumentet kommer att kompletteras med kopplingar till Agenda 21-mål och miljömål och redovisas på sammanträdet i januari 2005.

Ordförandeutlåtande

Uppföljning av verksamhetsplanen kommer att ske löpande och redovisas för miljö- och byggnadsnämnden efter varje tertial. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås fastställa förslag till verksamhetsplan för år 2005. Planen ska kompletteras med Agenda 21-mål och miljömål och redovisas på sammanträdet i januari 2005.

_____

§225 Budgetuppföljning januari – november 2004

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Inger Carlsson redovisar budgetuppföljningen för perioden januari – november 2004.

____


§226 Uppförande av ett radiotorn och tre teknikbodar för mobiltelefoni (UMTS) samt rivning av befintlig mast - Näsby 65:1, Klintvägen 58

Dnr: 2004MB1595

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för uppförande av ett 28 meter högt radiotorn och tre teknikbodar med en byggnadsarea om 9 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS) under förutsättning att

- befintlig mast med en höjd av 15 meter på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2006-12-16.

2. Rivningslov beviljas för rivning av befintlig mast med en höjd av 15 meter.

3. Avgift: 4 752 kronor.

Ersättaryttrande

Björn E Stenström (mp) lämnar ett skriftligt ersättaryttrande (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-10-21.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för uppförande av ett 28 meter högt radiotorn och tre teknikbodar med en byggnadsarea om 9 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS) samt rivningslov för rivning av befintlig mast med en höjd av 15 meter.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintlig mast med en höjd av 15 meter på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för uppförande av ett 28 meter högt radiotorn och tre teknikbodar med en byggnadsarea om 9 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

Tyresö kommun, ägare till fastigheten Näsby 65:1, kommer att teckna ett arrendeavtal med Vodafone Sverige AB.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 och 16 §§ och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av ett 28 meter högt radiotorn och tre teknikbodar med en byggnadsarea om 9 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS) samt beviljar rivningslov för rivning av befintlig mast med en höjd av 15 meter.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____


§227 Nybyggnad av fritidshus - Brevik 1:554, Riddarstigen 8

Dnr: 2004MB1455

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 samt tak över veranda och entré med en byggnadsarea om 21 m² under förutsättning att köksdelen i komplementbyggnaden tas bort före utfärdande av slutbevis, dock senast 2006-12-16.

2. Avgift: 6 840 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1951-01-05 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en uthusbyggnad med en bruttoarea om 30 m2.

Fastighetens areal är 2 165 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 samt tak över veranda och entré med en byggnadsarea om 21 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 20 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 20 m2

- WC föreslås installeras.

Rivningsförbindelse inlämnad för köksdelen i komplementbyggnaden har inlämnats 2004-12-15.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank slutbesiktigad 1980-05-14 och BDT-avlopp med 700 liters slamavskiljare slutbesiktigad 1979-12-17.

Avloppet uppfyller inte miljö- och byggnadsnämndens riktlinjer. Ett nytt avlopp som uppfyller miljöbalkens krav måste därför anordnas.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.

_____


§228 Olovligt byggd grund och olovligt utförda markförändringar samt ansökan om bygglov för fritidshus, markuppfyllnad mm

Dnr: 2002MB1374

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Då förslaget inte uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och kraven i 3 kap 1 § avslås ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med bruttoarea om 50 m2, öppen veranda med en byggnadsarea om 30 m2 och komplementbyggnad om 30 m2.

2. Då förslaget inte uppfyller plan- och bygglagen 8 kap 18 § och kraven i 3 kap 1, 14, 15 §§ avslås ansökan om lov för uppförande av, i första hand, terrass- och betongplatta om ca 400 m2 jämte därtill hörande markuppfyllnad, trappor, stolpanläggningar, och i andra hand, erforderliga murar med därtill hörande markuppfyllnad, trappor och stolpanläggningar.

3. Avgift för avslag punkt 1 och 2 ovan: 2 880 kronor.

4. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs fastighetsägaren XX en byggnadsavgift på 43 776 kronor (4 x bygglovsavgiften 10 944:- = 43 776:-) för uppförande av

- Markuppfyllningar

- Murar med terrass/betongplatta med byggnadsarea om 400 m2

- Murar och trappor

- Mur- och stolpanläggningar

som uppförts utan bygglov.

5. Med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 250 000 kronor föreläggs fastighetsägaren XX att ta bort följande olovligt utförda anläggningar senast 2005-04-30.

- Markuppfyllningar

- Murar med terrass/betongplatta med byggnadsarea om 400 m2

- Murar och trappor

- Mur- och stolpanläggningar

6. Beslutet enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § skall gälla omedelbart.

___

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1963-09-11 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Tyresö kommun har 2003-03-13 antagit en fördjupad översiktsplan för Östra Tyresö där bland annat nya större byggrätter och bevarande av naturmark föreslås i den kommande detaljplaneringen.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 3 565m2.

Ett skriftligt klagomål 2003-05-22 från fastighetsägarna till grannfastigheterna XX, om att gjutning av betongplatta pågick, föranledde ett tillsynsbesök på fastigheten. Vid tillsynen som gjordes 2003-05-23 av representanter från miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän samt politiker konstaterades att uppförande av en betongplatta med byggnadsarea om 400 m2 pågick på murar av lättklinkerblock som mot norr har en byggnadshöjd om 0,5 meter och mot söder 3,0 meter och har sammanbyggts med trappor och murar till den nedre delen av tomten. Under terrassen/betongplattan har lämnats kryputrymme samt utrymme för en större och en mindre pool. I tomtgränser har mur- och stolpanläggningar utförts utan bygglov.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2003-06-18, § B112, att med stöd av 10 kap 3 §, plan- och bygglagen (PBL), vid vite av 100 000 kronor förbjuda fastighetsägaren XX att fortsätta de olovliga byggnadsarbetena. Fastighetsägaren överklagade 2003-07-07 förbudet samt yrkade att Länsstyrelsen skulle upphäva beslutet. Länsstyrelsen har i beslut 2003-10-01 avslagit yrkandet.

Tidigare lämnade bygglov 1991-10-17, § 165 och 1993-01-22, § 10 för fritidshus och uthus har upphört att gälla. Ny ansökan har inlämnats 2003-06-23 (dnr 2003MB0699). Förslaget redovisade nybyggnad av fritidshus med bruttoarea om 50 m2 och komplementbyggnad om 30 m2 vilka avsågs placeras ovanpå den olovligt uppförda terrassen/betongplattan med byggnadsarea om 400 m2. Sökanden har i skrivelse 2003-09-01 anfört att vid tidigare inspektion av formen för terrassen och grunden, godkändes storleken och det accepterades även att det var kryputrymmen under.

Information om att nämndens politikerberedning föreslagit avslag på ansökan har muntligt kommunicerats med sökanden i december 2003. Därefter har sökanden skriftligen 2004-02-10 informerats om förslag till avslag. Sökanden har därefter 2004-02-26 återkallat ansökan om bygglov

Förslag till beslut angående det olovligt byggda har kommunicerats med fastighetsägaren enligt plan- och bygglagen 8 kap 22 § mellan 2004-08-10 och 2004-09-30.

Yttrande från fastighetsägarens ombud XX har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 2004-09-29 (aktbilaga). Synpunkterna sammanfattas i följande punkter:

1. XX kände inte till att samtliga byggnadsarbeten måste färdigställas inom fem år från beviljat lov och sökte därför inte nytt bygg- och marklov innan de nu aktuella arbetena påbörjades.

2. Sedan XX upplysts om att beviljade lov inte längre gällde lämnade bolaget in en ny ansökan som emellertid avslogs av byggnadsnämnden. XX fick muntligt besked om att nämnden inte skulle bevilja bygglov. Sedan man upplevt att man fått nej i två instanser återkallades ansökan. Handläggarens muntliga ”förhandsutlåtande”, som torde lämnats på eget initiativ, anses ytterst tveksamt då det ger en bild inför allmänheten att ärendet är avgjort innan det föredragits inför den beslutande nämnden.

3. Redan i början av 1990-talet uppfördes en gjuten pool med tillhörande trädäck samt två gjutna husgrunder, allt i enlighet med lämnade bygglov. Efter samråd med byggnadsnämnden och till följd av markens kraftiga sluttning uppfördes trädäcket på plintar för att möjliggöra ett utnyttjande av poolen som i annat fall skulle varit oanvändbar. En pool på den aktuella tomten kräver en väl tilltagen terrass. Redan när XX fick bygglov för poolen måste det stått klart för byggnadsnämnden att ett trädäck och/eller en terrassering skulle behöva utföras. Dessa arbeten har utförts inom den lagstadgade femårsfristen.

4. Områdets karaktär har förändrats från fritidshusområde till villaområde och på flera andra fastigheter har terrasseringar anordnats. Terrass-/byggplattan är således inte så främmande för området.

5. Till tidigare beviljat bygglov måste det ha funnits ett korresponderande marklov för att bygglovet inte skulle bli illusoriskt.

I samma skrivelse ansöktes om bygglov för:

1. bygglov för uppförande av fritidshus om 50 m2, öppen veranda om 30 m2 och fristående förråd om 30 m2 samt

2. marklov för uppförande av, i första hand, terrass- och betongplatta om ca 400 m2 jämte därtill hörande markuppfyllnad. Trappor och stolpanläggningar i enlighet med redan påbörjat utförande, och, i andra hand, erforderliga murar med därtill hörande markuppfyllnad, trappor och stolpanläggningar.

Historik

Byggnadsnämnden beslöt 1991-10-17, § 165 meddela bygglov för ett fritidshus med bruttoarea om 50 m2 samt öppen veranda med tak om 27 m2 sam en fristående förrådsbyggnad om 29,7 m2.

Byggnadsnämnden beslöt 1993-01-22, § 10 bevilja ändring av bygglov för fritidshus och förråd. Ändringen bestod av ändrad placering av byggnaderna och ändrad plan- och fasadlösning. Förrådets bruttoarea ökades från 29,7 m2 till 30 m2 och ytan på taket över den öppna verandan på fritidshuset ökades till 30 m2.

Byggnadsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen av ägaren till grannfastigheterna XX som yrkade på inhibition.

Byggnadsnämnden beslöt 1993-05-14, § 65 meddela bygglov för anordnande av en pool med måtten 4 x 8 meter.

Länsstyrelsen beslöt 1993-07-09 avslå yrkandet om inhibition, länsstyrelsens beslut överklagades till kammarrätten av XX.

Kammarrätten delade länsstyrelsen bedömning 1993-08-16 och ändrade inte det överklagade beslutet angående inhibition.

Länsstyrelsen avslog 1994-01-19 XX överklagande av bygglovet.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att uppföra murar enligt 8 kap 2 §, PBL och marklov för att göra uppfyllningar som medför att höjdläget för tomter ändras avsevärt 8 kap 9 §, PBL. Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan skall bifallas om åtgärden bland annat uppfyller kraven i 8 kap 11 § och 3 kap 1, 2 och 10-18 §§, PBL.

Föreslaget fritidshus med bruttoarea om 50 m2 och uthus om 30 m2 avses uppföras ovanpå en terrass/betongplatta med byggnadsarea om 400 m2. Förslaget uppfyller inte kraven i 8 kap 11 §, punkt 3, PBL. Terrassen/betongplattan på murar utförda av lättklinkerblock med 0,5 m byggnadshöjd mot norr och 3,0 meter mot söder samt trappor och murar uppfattas från sjösidan som en grundläggning för en byggnad som avsevärt skiljer sig i storlek från det föreslagna fritidshuset och uthuset. Placeringen av fritidshus och uthus är därför inte lämpliga med hänsyn till landskapsbilden och ger inte heller en god helhetsverkan och uppfyller därför inte kraven i 3 kap 1 §, PBL. Detsamma gäller för uppförande av terrass- och betongplattan med markuppfyllnad, murar, trappor samt mur- och stolpanläggningar. Dessutom har tomten anordnats på ett olämpligt sätt med hänsyn till landskapsbilden och till naturvärdena vilket strider mot 3 kap 15 § PBL.

Primärkarta över Tyresö Brevik från 60-talet redovisar marknivåer på Trinntorp 1:54 som avsevärt skiljer sig från marknivåer på primärkarta upprättad från ortofotobilder över norra delen av Tyresö kommun från år 2001. Flygfotografier från åren 1977, 1983, 1987 och ortofotobilder från 2002 redovisar utförda markförändringar och murarbeten.

Fördjupad översiktsplan för Östra Tyresö (FÖP 2003) innehåller förslag om att större utfyllningar och sprängningsarbeten skall undvikas vid nybyggnation i syfte bevara miljön och naturlandskapet. De markförändringar och uppfyllningar som gjorts är inte förenliga med de förslag om bevarande av naturlandskapet som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö (FÖP) 2003.

Enligt miljö- och byggnadsnämndens praxis har fastighetsägare i Östra Tyresö hittills, på grund av terrängförhållandena på vissa tomter, i anslutning till fritidshuset, kunnat bygga verandor, altaner och terrasser med mätvärde byggnadsarea som anpassats till befintlig terräng. Sammantaget är den utförda terrassen/betongplattan större än de terrasser och altaner som enligt praxis tillåts i Östra Tyresö. Terrass/betongplattans långsida mot söder har byggnadshöjden 3 meter. Den uppförda terrassen/betongplattan kan på grund av sin storlek och sin höjd över marken inte vara förenlig med denna praxis.

Bemötande av XX synpunkter i yttrande som inkom 2004-09-09 om olovligt utförd grund och olovligt utförda markförändringar:

1. I de bygglov som meddelats för byggnation respektive pool framgår att bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om bygglov.

2. Miljö- och byggnadsnämnden hade inte avslagit ansökan. Bygglovshandläggaren meddelade XX att nämndens politikerberedning föreslog avslag. Förslaget kommunicerades även skriftligt.

3. De beviljade byggloven för fritidshus och pool innefattar inte förändringar av markens nivå.

4. Fortfarande är området planlagt för fritidsbebyggelse. De kommande detaljplanerna kommer att reglera uppfyllnader m.m. för att skydda den känsliga skärgårdsnaturen. En genom åren stegvis förändring av marknivån på XX fastigheter på X har skett vilket fått till följd att karaktären just i detta område kraftigt förändrats. Terrass- och betongplattan utgör ändå ett främmande inslag i området.

5. Något marklov har inte meddelats.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap 5 §, skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 43 776 kronor (4 x bygglovsavgiften 10 944 = 43 776).

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 14 § får miljö- och byggnadsnämnden förelägga ägaren av den fastighet som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. Följs inte föreläggandet, får miljö- och byggnadsnämnden begära handräckning.

Då förslaget inte uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och kraven i 3 kap 1 § föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med bruttoarea om 50 m2, öppen veranda med en byggnadsarea om 30 m2 och komplementbyggnad om 30 m2.

Då förslaget inte uppfyller plan- och bygglagen 8 kap 18 § och kraven i 3 kap 1, 14, 15 §§ föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om lov för uppförande av, i första hand, terrass- och betongplatta om ca 400 m2 jämte därtill hörande markuppfyllnad, trappor, stolpanläggningar, och i andra hand, erforderliga murar med därtill hörande markuppfyllnad, trappor och stolpanläggningar.

Eftersom markuppfyllnader, murar med terrass/betongplatta, murar och trappor samt mur- och stolpanläggningar uppförts utan marklov eller bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra fastighetsägaren XX en byggnadsavgift om 43 776 kronor (4 x bygglovsavgiften 10 944 kronor) för uppförande av

– Markuppfyllningar

– Murar med terrass/betongplatta med byggnadsarea om 400 m2

– Murar och trappor

– Mur- och stolpanläggningar

som utförts utan bygglov

2. Med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 250 000 kronor förelägga fastighetsägaren XX att ta bort följande olovligt utförda anläggningar snarast, dock senast 2005-04-30.

– Markuppfyllningar

– Murar med terrass/betongplatta med byggnadsarea om 400 m2

– Murar och trappor

– Mur- och stolpanläggningar

3. Beslutet enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § skall gälla omedelbart.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§229 Tillbyggnad av förråd - Trinntorp 1:293, Flugsnappevägen 9

Dnr: 2004MB1567

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av förrådsbyggnad med en bruttoarea om 10 m2 till total bruttoarea 40 m2.

2 Avgift: 2 736 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1932-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 27 m2, en förrådsbyggnad med en bruttoarea om 30 m2 samt en friggebod.

Fastighetens areal är 3 405 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad med en bruttoarea om 10 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med 900 liters slamavskiljare slutbesiktigat 2003-11-20.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad med en bruttoarea om 10 m2 till totalt 40 m2.

_____


§230 Nybyggnad av fritidshus och inredning av källarförråd samt utvändig ändring av befintlig komplementbyggnad - Tyresö 1:715, Bergslänten 6

Dnr: 2004MB1236

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus i en våning med en bruttoarea om 71 m2, inredning av källarförråd med en bruttoarea om 71 m2 under fritidshuset, altan med en byggnadsarea om 60 m2 ihopbyggt med fritidshuset samt utvändig ändring av befintlig komplementbyggnad under förutsättning att

- köksinredning i befintlig komplementbyggnad på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2006-12-16.

2. Avgift: 9 648 kronor.

Reservation

Lennart Jönsson (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1951-12-12 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en komplementbyggnad med en bruttoarea om 40 m2.

Fastighetens areal är 2 479 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i en våning med en bruttoarea om 71 m2, inredning av källarförråd med en bruttoarea om 71 m2 under fritids­huset, altan med en byggnadsarea om 60 m2 ihopbyggt med fritidshuset samt utvändig ändring av befintlig komplementbyggnad.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 102 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 92 m2

- största tillåtna bruttoarea för befintlig komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- källare föreslås anordnas.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att köksinredning i befintlig komplementbyggnad på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus samt utvändig ändring av befintlig komplementbyggnad.

Ansökan om WC till tank har inlämnats 2004-12-06. Ansökan om BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har inlämnats 2004-09-24.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus i en våning med en bruttoarea om 71 m2, källarförråd med en bruttoarea om 71 m2 under fritidshuset, altan med en byggnadsarea om 60 m2 ihopbyggt med fritidshuset samt utvändig ändring av befintlig komplementbyggnad.

_____

§231 Inredning av källarförråd i fritidshus - Ällmora 1:122, Noretvägen 44

Dnr: 2004MB1440

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för inredning av källarförråd i fritidshus med en bruttoarea om 67 m2.

2. Avgift: 5 472 kronor.

Reservation

Lennart Jönsson (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1938-07-14 samt ändrade planbestämmelser fastställda 19991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2.

Fastighetens areal är 5 630 m2.

Ansökan avser bygglov för inredning av källarförråd i fritidshus med en bruttoarea om 67 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 82 m2.

- källare föreslås anordnas.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med 2 000 liters slamavskiljare slutbesiktigat 1994-12-29.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för inredning av källareförråd i fritidshus.

_____


§232 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

_____

§233 Meddelanden

- Revisionsrapport (2004-10-25) från Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskning av attestrutiner och förtroendekänsliga poster.

- Länsstyrelsens beslut 2004-11-15, bet 4032-03-25799, överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2003-03-06, § 27 gällande tidsbegränsat bygglov (till 2008-03-06) för snötipp och beviljat marklov för parkmodulering på fastigheten Bollmora 2:1. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Länsstyrelsens beslut 2004-11-17, bet 4032-04-58189, överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2003-03-06, § 34 och 2003-10-30, § 157 att beviljat tillfälligt åtgärd avseende en förskolepaviljong på fastigheten Opalen 41 t o m 2006-06-30. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Länsstyrelsens beslut 2004-11-17, bet 4032-04-66244, överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-09-15, § 179 att beviljat bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten X, X. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

_____


§234 Uppförande av ett radiotorn och fyra teknikbodar för mobiltelefoni (UMTS) Dyvik 1:1, Dyviksuddsvägen

Dnr: 2004MB1645

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för uppförande av ett 24 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 6 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

2. Avgift: 4 752 kronor.

Ersättaryttrande

Björn E Stenström (mp) lämnar ett skriftligt ersättaryttrande (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-10-21.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för uppförande av ett 24 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 6 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Tyresö kommun, ägare till fastigheten Dyvik 1:1, kommer att teckna ett arrendeavtal med Hi3G Access AB.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av ett 24 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 6 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____


§235 Uppförande av ett radiotorn och fyra teknikbodar för mobiltelefoni (UMTS) - Hanviken 1:1, Mediavägen

Dnr: 2004MB1644

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för uppförande av ett 36 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 8 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

2. Avgift: 9 792 kronor.

Ersättaryttrande

Björn E Stenström (mp) lämnar ett skriftligt ersättaryttrande (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-09-30.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade (2004-03-04 § 32) bygglov för tillfällig åtgärd, i avvaktan på ny detaljplan, för uppförande av en teknikbod (8 m2) med ett 6 meter högt torn på taket för mobiltelefoni (UMTS) att gälla längst till 2005-06-30.

Ansökan avser bygglov för uppförande av ett 36 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 8 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Tyresö kommun, ägare till fastigheten Hanviken 1:1, kommer att teckna ett arrendeavtal med Hi3G Access AB.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av ett 36 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 8 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____


§236 Uppförande av ett radiotorn och fyra teknikbodar för mobiltelefoni (UMTS) - Raksta

Dnr: 2004MB1646

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för uppförande av ett 48 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 6 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

2. Avgift: 4 752 kronor.

Ersättaryttrande

Björn E Stenström (mp) lämnar ett skriftligt ersättaryttrande (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-10-21.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för uppförande av ett 48 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 6 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

En skrivelse från ägarna till fastigheter Raksta X, Raksta X, Raksta X, Raksta X och Raksta X har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-14 angående vad som händer vid ett blixtnedslag i masten samt begäran att opartisk mätning utförs av den ökade strålning de kommer att utsättas för. (Aktbilaga)

Skrivelse har kommunicerats med sökande och ett svar via mail har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-14 där Hi3G Access AB kommenterar skrivelse samt försäkrar att masterna är försedda med ett fullgott åskskydd. (Aktbilaga)

XX, ägare till fastigheten, kommer att teckna ett arrendeavtal med Hi3G Access AB.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av ett 48 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 6 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____


§237 Uppförande av ett radiotorn och fyra teknikbodar för mobiltelefoni (UMTS) - Trinntorp 1:1, Talgoxevägen

Dnr: 2004MB1643

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för uppförande av ett 42 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 6 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

2. Avgift: 4 752 kronor.

Ersättaryttrande

Björn E Stenström (mp) lämnar ett skriftligt ersättaryttrande (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-10-21.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för uppförande av ett 42 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 6 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Tyresö kommun, ägare till fastigheten Trinntorp 1:1, kommer att teckna ett arrendeavtal med Hi3G Access AB.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av ett 42 meter högt radiotorn och fyra teknikbodar med en byggnadsarea om 6 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS).

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____


§238 Nybyggnad av fritidshus och inredning av källarförråd samt tak över altan och entré - Brevik 1:506, Öringhamnsvägen 20

Dnr: 2004MB0998

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus i en våning med med en bruttoarea om 70 m2 och inredning av källarförråd med bruttoarea om 70 m2 samt tak över altan med en byggnadsarea om 17 m2 och tak över entrè om 4 m2.

2. Avgift: 10 944 kronor.

Reservation

Lennart Jönsson (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1949-02-16 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett befintligt fritidshus med källare som avses rivas och en garagebyggnad med en bruttoarea om 22 m2. Fastighetens areal är 5 430 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i en våning med en bruttoarea om 70 m2 och inredning av källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 samt tak över altan med en byggnadsarea om 17 m2 och tak över entré om 4 m2. Det föreslagna fritidshuset avses uppföras i samma läge som befintligt äldre fritidshus.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 82 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- källarförråd föreslås anordnas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 1974-05-20. Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare har meddelats 1974-08-12.

Ansökan om WC till tank och BDT-avlopp har inlämnats 2004-12-14.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus i en våning med med en bruttoarea om 70 m2 och inredning av källarförråd med bruttoarea om 70 m2 samt tak över altan med en byggnadsarea om 17 m2 och tak över entrè om 4 m2.

_____


§239 Nybyggnad av fritidshus och inredning av källarförråd samt rivning av befintligt fritidshus - Tyresö 1:760, Brakmarsvägen 5

Dnr: 2004MB0891

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 67 m2 och inredning av källarförråd med en bruttoarea om 67 m2.

2. Rivningslov beviljas för befintligt fritidshus.

3. Avgift: 9 576 kronor.

Reservation

Lennart Jönsson (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-02-16 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 67 m² och inredning av källarförråd med en bruttoarea om 67 m² samt rivning av befintligt fritidshus.

Fastighetens areal är 2 313 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 54 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 84 m2

- källarförråd föreslås anordnas

- WC föreslås installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt fritidshus på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning av befintligt fritidshus.

Ansökan om WC till tank och BDT-avlopp har inlämnats 2004-12-16.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 67 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 67 m2 och rivning av befintligt fritidshus.

_____


§240 Ändring av 2004-06-10 § 134, beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus och ombyggnad till enbostadshus samt nybyggnad av garage - Strand 1:299, Sjöbacken 3

Dnr: 2004MB1560

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till bygglovshandläggaren Ulla Wildsjö att besluta om ändringslov när ärendet kompletterats med grannegodkännanden.

_____

Planförhållande

Länsstyrelsen har 1991-01-17 beslutat upphäva tidigare gällande detaljplan.

Fastigheten är belägen utanför planlagt område. Kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området för permanent bebyggelse.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med källare under del av huset med en byggnadsarea om 58 m2 och en gäststuga/friggebod.

Fastighetens areal är 2 335 m2.

Ansökan avser bygglov för ändring av 2004-06-10 § 134, beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus och ombyggnad till enbostadshus. Ändringen avser ändrad utformning samt minskning av byggnadsarean från 158 m2 till 134 m2. Nybyggnad av garage ändras till nybyggnad av carport/förråd med samma byggnadsarea som i det beviljade bygglovet (40 m2).

Ordförandeutlåtande

Föreslås att miljö- och byggnadsnämnden delegerar till bygglovshandläggaren Ulla Wildsjö att besluta om ändringslov för om- och tillbyggnad av fritidshus till enbostadshus för permanentboende med den nya byggnadsarean 134 m2 samt nybyggnad av garage vilket ändras till carport/förråd med en byggnadsarea om 40 m2.

_____


§241 Problem med dricksvatten på Brevikshalvön

Miljö och byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet kommer att tas upp på nästa sammanträde.

_____

Ärendebeskrivning

Sven A Svennberg (m) meddelar att problemet med förorenat dricksvatten på fastigheten X som startade i mitten på år 2003 ännu inte har behandlats av nämnden. Med anledning av detta yrkas att ärendet tas upp på nästa sammanträde.

_____


§242 Avslutning

Ordföranden Mats Larsson avslutar årets sista sammanträde och tackar för det gångna året. Vidare önskas alla ledamöter, ersättare och personal en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Kjell Andersson framför sitt tack från s-gruppen och önskar alla en trevlig jul och ett gott nytt år.