Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2005-04-07

Sammanträde 2005-04-07

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§62 Redovisning av tillsynsprojekt inomhusmiljön i äldreomsorgen

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljöinspektör Christer Svensson redovisar tillsynsprojektet inomhusmiljön i äldreomsorgen (bilaga).

Inventering av inomhusmiljön i har utförts under hösten år 2004. Det är fem äldreboende som inspekterats. Björkbacken, Björkdalen, Björkebo och Ängsgården vilka drivs i kommunal regi samt Trollängen som drivs i privat regi.

§63 Godkännande av verksamhet för uppfödning av katter Bollmora 2:130

Dnr: 2005MB0341

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Ärendet återremitteras.

§64 Utökning av kvarteret Solsäter (A) med tillhörande vattenområde vid Långsjövägen

Dnr 2005MB0314

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Kvarteret Solsäter med tillhörande vattenområde utökas med området (A).

2. Namnet skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

_____

Ärendebeskrivning

Det föreligger behov av att utöka ett kvarter med tillhörande vattenområde inom föreslagen detaljplan för område vid Långsjövägen (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

- Kvarteret Solsäter med tillhörande vattenområde utökas med området (A).

- Namnet skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____


§65 Namnsättning av ett kvarter för bostads­bebyggelse vid Trädgårdsvägen f.d. Handelsträdgård

Dnr 2005MB0315

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Kvarteret tilldelas namnet Trädgårdsbruket.

2. Namnet skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ärendebeskrivning

Det föreligger behov av att namnsätta ett kvarter inom föreslagen detaljplan för bostadsbebyggelse vid Trädgårdsvägen f.d. Handelsträdgård (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

- Kvarteret (A) tilldelas namnet Trädgårdsbruket.

- Namnet skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

§66 Namnsättning av ett kvarter vid Siklöjevägen

Dnr 2005MB0316

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Kvarteret tilldelas namnet Pigghajen.

2. Namnet skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

_____

Ärendebeskrivning

Det föreligger behov av att namnsätta ett kvarter inom föreslagen detaljplan för Siklöjevägen (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

- Kvarteret (A) tilldelas namnet Pigghajen.

- Namnet skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____


§67 Utökning av kvarteret Dopfunten samt namnsättning av två kvarter inom föreslagna detalj­planer för Vitsippevägen och Ljungvägen

Dnr 2005MB0318

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Kvarteret Dopfunten utökas med området (A).

2. Kvarteret (B) tilldelas namnet Törnrosen.

3. Kvarteret (C) tilldelas namnet Vildrosen.

4. Namnen skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

_____

Ärendebeskrivning

Det föreligger behov av att utöka ett kvarter samt namnsätta två kvarter inom föreslagna detaljplaner för Vitsippevägen och Ljungvägen (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

- Kvarteret Dopfunten utökas med området (A).

- Kvarteret (B) tilldelas namnet Törnrosen.

- Kvarteret (C) tilldelas namnet Vildrosen.

- Namnen skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____


§68 Namnsättning av fyra kvarter (A), (B), (C) och (D) inom föreslagen detaljplan för Vitsippevägen

Dnr 2005MB0319

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Kvarteret (A) tilldelas namnet Strandastern.

2. Kvarteret (B) tilldelas namnet Luktviolen.

3. Kvarteret (C) tilldelas namnet Aklejan.

4. Kvarteret (D) tilldelas namnet Orkidén.

5. Namnen skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

_____

Ärendebeskrivning

Det föreligger behov av att utöka fyra kvarter inom föreslagen detaljplan för Vitsippevägen (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

- Kvarteret (A) tilldelas namnet Strandastern.

- Kvarteret (B) tilldelas namnet Luktviolen.

- Kvarteret (C) tilldelas namnet Aklejan.

- Kvarteret (D) tilldelas namnet Orkidén.

- Namnen skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____


§69 Namnsättning av ett kvarter (A) inom föreslagen detaljplan för Ljungvägen

Dnr 2005MB0320

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Kvarteret (A) tilldelas namnet Ljungen.

2. Namnet skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

_____

Ärendebeskrivning

Det föreligger behov av att namnsätta ett kvarter inom föreslagen detaljplan för Ljungvägen (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

- Kvarteret (A) tilldelas namnet Ljungen.

- Namnet skall tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____


§70 Ändring av delegationsordningen

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande förslag till revidering av delegationsordningen godkänns.

_____

Ärendebeskrivning

Sven Fernqvist på utvecklingsförvaltningen kommer att ta över tillsynen av skyddsrum efter Åge Holmen. Med anledning av detta måste delegationsförordningen revideras.

_____


§71 Budgetuppföljning januari – mars år 2005

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisning noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar budgetuppföljningen för perioden januari – mars år 2005.

_____


§72 Tillfälligt bygglov för uppställning av lagertält, Bagaren 5, Radiovägen 23

Dnr: 2004MB1592

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Lov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan t o m 2009-01-31 för tillfällig uppställning av lagertält med en byggnadsarea om 120 m2

2. Avgift: 8 496 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens (lagertältets) läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1992-10-12.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en industribyggnad med en byggnadsarea om 5 195 m2.

Fastighetens areal är 8 782 m2.

Ansökan avser lov för tillfällig uppställning av lagertält med en byggnadsarea om 120 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- lagertältet placeras till en del på mark som inte får bebyggas

- byggnaden placerats närmare gräns mot gata än 6,0 m

- den sammanlagda bebyggelsen inklusive föreslaget lagertält överskrider tillåten byggnadsarea (60 % av fastighetens areal) med 46 m2.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar lov för tillfällig uppställning av lagertält med en byggnadsarea om 120 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar lov för tillfällig uppställning av lagertält med en byggnadsarea om 120 m2.

_____


§73 Tillbyggnad (uterum) av enbostadshus/radhus, Bollmora 2:535, Myggdalsvägen 87

Dnr: 2005MB0168

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad (uterum) av enbostadshus/radhus med en byggnadsarea om 19 m2.

2. Avgift: 2 160 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1963-04-08.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus/radhus med förråd med en byggnadsarea om 132 m2. Fastighetens areal är 353 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad (uterum) av enbostadshus/radhus med en byggnadsarea om 19 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- tillbyggnaden placerats på mark som inte får bebyggas

- tillbyggnaden placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats 2005-02-07.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad (uterum) av enbostadshus/radhus med en byggnadsarea om 19 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad (uterum) av enbostadshus/radhus med en byggnadsarea om 19 m2.

_____


§74 Hanviken 2:110, Uddbyvägen 14 A. Tillbyggnad av enbostadshus

Dnr: 2004MB1750

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus (garage med förråd) med en byggnadsarea om 30 m2 till en total byggnadsarea om 187 m2.

2. Avgift: 4 104 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av tillbyggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1954-06-12.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med garage med en byggnadsarea om 157 m2. Fastighetens areal är 996 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (garage med förråd) med en byggnadsarea om 30 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- tillbyggnaden placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/7 del av tomtens area = 142 m2) med 45 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (garage med förråd)med en byggnads­area om 30 m2 till en total byggnadsarea om 187 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (garage med förråd)med en byggnadsarea om 30 m2 till en total byggnadsarea om 187 m2.

_____


§75 Nybyggnad av enbostadshus, Kumla 3:831, Furuvägen 4

Dnr: 2004MB0110

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus i en våning med vind och suterrängvåning med en byggnadsarea om 132 m2 under förutsättning

- att färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av

+ 44,2.

2. Avgift: 16 416 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett äldre fritidshus som rivs. Fastighetens areal är 939 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med vind och suterrängvåning i samma läge som befintligt fritidshus som avses rivas. Byggnadsarean är 132 m2. I suterrängvåning har redovisats en inomhuspool.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Tidigare inlämnad ansökan om nybyggnad av enbostadshus stred mot gällande detaljplan bl.a. att takkupa överskred högsta tillåtna byggnadshöjd och att byggrätten överskreds. Fastighetsägarna till Kumla 3:1439 och Kumla 3:1630 motsatte sig förslaget. Sökanden har ändrat huset efter klagandenas önskningar och har därefter lämnat in reviderade ritningar där föreslagen nybyggnad av enbostadshuset stämmer med gällande detaljplan.

Fastighetsägaren till Kumla har lämnat synpunkter även på det nya förslaget, de anser att bostadshuset är för högt och att ett läge längre bak på tomten är bättre. Den eftermiddagssol som de nu har på en uteplats bakom garaget kommer att försvinna med det nya husets placering.

Sökanden har lämnat in reviderade handlingar med sänkt +höjd till +44,2 samt en minskning av invändiga höjder så att den slutliga föreslagna totala höjden därmed ändras med 0,7 m.

Bygganmälan har inlämnats 2004-01-30.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus en våning med vind och suterrängvåning med byggnadsarea om 132 m².

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med vind och suterrängvåning med byggnadsarea om 132 m².

_____


§76 Nybyggnad av enbostadshusm Kumla 3:1331, Johan Mickels Väg 3

Dnr: 2005MB0173

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea om 171 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av +37,5

2. Avgift: 12 888 kronor.

Reservation

Gunnar Frisell (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt över beslutet (bilaga).

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 1 059 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea om 171 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/7 del av tomtens area 1059/7= 151) med 20 m2

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Bygganmälan har inlämnats 2005-02-08.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea om 171 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea om 171 m2.

_____


§77 Anordnande av parkeringsplats, Näsby 4:1469, Uddbyvägen 47

Dnr: 2004MB1473

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för anordnande av parkeringsplats för fem bilar.

2. Avgift: 1 296 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Utstakning av parkeringsplatsens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Planförhållande

För området gäller detaljplan 1990-03-27.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 5 431 m2.

Ansökan avser bygglov för anordnande av parkeringsplats för fem bilar.

Enligt gällande planbestämmelser är området utlagt som naturmark.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- områdets/byggnadens användning avviker från gällande ändamål

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har upprättats med kommunen som fastighetsägare.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för anordnande av parkeringsplats för fem bilar.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för anordnande av parkeringsplats för fem bilar.

_____


§78 Bygglov för mur och marklov i efterhand för uppfyllnader mm, Näsby 96:1, Näsbyvägen 24 C

Dnr: 2001MB0980

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för murar.

2. Marklov i efterhand beviljas för uppfyllnad integrerad med murar samt för anordnande av pool.

3. Avgift: 2 880 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Efter slutfört arbete skall byggherren skriftligen intyga att arbetet utförts enligt beviljat marklov.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus. Fastighetens areal är 1 038 m2.

Ansökan avser bygglov för murar och marklov i efterhand för uppfyllnad integrerad med murar samt för anordnande av pool.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2002-03-21 § B51, bevilja bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för mur i tomtgräns. Uppfyllnad integrerad med murar finns redovisad på ritningen men inte i bygglovsprotokollet.

Fastighetsägarna till X, XX och, överklagade beslutet. De anser att de inte blivit tillfrågade om upphöjningen av marken på punktprickat område och att de berörs negativt från deras uteplatser på grund av upphöjningen.

Länsstyrelsen har i beslut 2005-01-26 upphävt miljö- och byggnadsnämndens i Tyresö kommun beslut och återförvisat ärendet till nämnden för erforderlig handläggning. Den i ärendet aktuella muren är i huvudsak placerad på mark som inte får bebyggas. Muren står således i strid med den gällande planen. Eftersom det meddelade beslutet strider mot planen har nämnden varit skyldig att höra alla gränsgrannar.

Sökanden hemställer 2005-02-25 i skrivelse genom ombud, Advokatfirman W&Ö, att kommunen omgående tar upp ärendet till fortsatt handläggning och inhämtar grannyttrande från ägarna till fastigheten X.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att murar samt uppfyllnad integrerad med murar placerats på mark som inte får bebyggas

Förslaget har mellan 2005-02-16 och 2005-03-10 kommunicerats med alla berörda sakägare. Erinran från två fastighetsägare har inkommit.

Fastighetsägarna till X, XX och XX motsätter sig åtgärden. De anför att de inte har något att erinra mot muren i tomtgräns mellan fastigheterna X och Näsby X men anser att markarbeten och höga murar på X förstör möjligheterna att använda deras egen fastighet på ett naturligt sätt och hänvisar till i skrivelsen sex bilagda bilder.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

De föreslagna åtgärderna bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att marklov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 18 § sista stycket får marklov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för murar och marklov i efterhand för uppfyllnad integrerad med murar samt för anordnande av pool.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att

miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för murar och marklov i efterhand för uppfyllnad integrerad med murar samt för anordnande av pool.

_____


§79 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage), Sanden 1, Strandallén 55 A

Dnr: 2005MB0063

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 126 m2 och en komplementbyggnad (garage) med en byggnadsarea om 34 m2 under förutsättning att

- byggnadsarbeten inte påbörjas förrän gatukostnadsersättning betalats eller godtagbar säkerhet för ersättningen lämnats

- färdigt golv i huvudbyggnadens entréplan placeras på en höjd av + 2,0

- färdigt golv i komplementbyggnad placeras på en höjd av + 1,7.

2. Avgift: 39 780 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

VA-ledningarna skall isoleras och kan anslutas till kommunens ledningar

tidigast 2005-05.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart.

Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan och fastighetsplan som vunnit laga kraft

2004-01-29.

Ärendebeskrivning

Fastigheten är obebyggd. Fastighetens areal är 1 511 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 126 m2 och en komplementbyggnad (garage) med en byggnadsarea om 34 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- komplementbyggnaden placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m

Berörda sakägare till fastigheten X har fått tillfälle att yttra sig över förslaget och motsätter sig åtgärden med hänvisning till att man skall följa planbestämmelser.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med de-taljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 126 m2 och en komplementbyggnad (garage) med en byggnadsarea om 34 m².

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett enbostads-hus i två våningar med en byggnadsarea om 126 m2 och en komplementbyggnad (garage) med en byggnadsarea om 34 m².

_____


§80 Ändring av 2004-12-14 § B305 beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Smaragden 1, Öringe Strandväg 24b

Dnr: 2005MB0253

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändring av 2004-12-14, § B305 beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage avseende takkupa på enbostadshuset.

2. Avgift: 2 520 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggsamråd har ägt rum 2005-04-06.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1977-12-02.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 2 220 m2.

Ansökan avser bygglov för ändring av 2004-12-14, § B305 beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Ändringen avser påbyggnad med en takkupa.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- högsta tillåtna byggnadshöjd (4,5 m) överskrids med 1,5 m vad gäller takkupan.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Bygganmälan har inlämnats 2004-11-02 .

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av 20041214 §B305 beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med påbyggnad med en takkupa.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av 20041214 § B305 beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med påbyggnad med en takkupa.

_____


§81 Tillbyggnad av enbostadshus, Staffliet 48, Scheffers Gränd 6

Dnr: 2004MB1361

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 12 m2 till en total byggnadsarea om 114 m2.

2. Avgift: 3 096 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1993-03-09.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 102 m2.

Fastighetens areal är 448 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 12 m2.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Skriftligt godkännande till förslaget från Trädgårdshöjdens samfällighetsförening har inlämnats.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Eftersom förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 12 m².

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 12 m2.

_____


§82 Anordnande av infartsparkering och rivningslov, Strand 1:364, Videvägen 61

Dnr: 2005MB0339

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov för tillfällig åtgärd beviljas för infartsparkering med 62 parkeringsplatser att gälla längst till 2015-04-07.

2. Rivningslov beviljas för befintliga byggnader.

3. Avgift: 10 080 kronor.

Protokollsanteckning

Mats Larsson (fp) och Lennart Jönsson (s) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Rivningsanmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av infartsparkeringens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Rivningsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Krav på oljeavskiljare krävs ur miljösynpunkt.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1994-01-12.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för tillfällig åtgärd för infartsparkering med 62 parkeringsplatser samt rivningslov för befintlig bebyggelse.

Fastighetens areal är 2 862 m2.

Det långsiktiga behovet av infartsparkeringar kommer att utredas i det pågående översiktsplanearbetet.

Enligt gällande detaljplan är området utlagt för bostäder, handel, kontor och småindustri som ej stör omgivningen.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- områdets/byggnadens användning avviker från gällande ändamål.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Negativa synpunkter har inkommit från samtliga berörda grannar boende på Videvägen och Videbacken. En protestlista med 47 namnunderskrifter har också inlämnats.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Infartsparkeringen bedöms inte bli mer störande än de verksamheter som är tillåtna enligt planbestämmelserna.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen i inlämnad ansökan kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § saknas därmed men med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 14 § föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillfällig åtgärd för infartsparkering med 62 parkeringsplatser att gälla längst till 2015-04-07.

Eftersom förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 16 § föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för befintliga byggnader.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att

miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillfällig åtgärd för infartsparkering med 62 parkeringsplatser att gälla längst till 2015-04-07 samt rivningslov för befintliga byggnader.

_____


§83 Brevik 1:24, Maruddsvägen 4. Ändring av 2004-06-10 § 108 beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Dnr: 2005MB0141

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för ändring av 2004-06-10 § 108 beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med utvändig ändring av ett fönster samt för anordnande av 2 takfönster.

2. Avgift: 1 440 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggsamråd har skett.

Planförhållande

Området är inte planlagt.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 3 324 m2.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att 2004-06-10 § 108 bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 70 m2 i en våning med vind till total en byggnadsarea om 117 m2.

Därefter har sökanden lämnat in reviderad fasadritning för utvändig ändring av ett fönster samt för anordnande av 2 takfönster.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 12 § första stycket 4 skall beträffande en- eller tvåbostadshus ansökningar om bygglov till kompletteringsåtgärder som anges i 13 § bifallas, om åtgärden uppfyller kraven i första stycket 4.

Förslaget uppfyller kraven 8 kap 12 § första stycket 4 och strider inte mot riktlinjerna för Breviksmaren.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för ändring av 2004-06-10 § 108 beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med utvändig ändring av ett fönster samt för anordnande av 2 takfönster.

_____


§84 Nybyggnad av garage, Raksta 1:42, Myggvägen 1

Dnr: 2005MB0424

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

2. Avgift: 2 952 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1956-06-09 samt ändrade planbestäm-

melser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2005-03-03, § 61 bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m² och källarförråd med en bruttoarea om 70 m² samt installation av wc samt rivningslov för befintligt fritidshus.

Fastighetens areal är 2 619 m2.

Nu inkommen ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 100 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna har placerats närmare varandra än 9,0 m.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Ansökan om WC till tank har inlämnats 2005-01-25.

Ansökan om BDT-avlopp med slamavskiljare har inlämnats 2005-01-25.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

_____


§85 Nybyggnad av fritidshus och rivning av befintligt fritidshus, Raksta 1:55, Ullbergsvägen 26

Dnr: 2004MB1640

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 samt balkong med en byggnadsarea om 37 m2.

2. Rivningslov beviljas för befintligt fritidshus.

3. Avgift: 10 944 kronor.

Reservation

Kjell Andersson (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt över beslutet (bilaga).

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1956-06-09 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett garage med en bruttoarea om 30 m2 och ett äldre fritidshus som rivs då det nya delvis är placerat på samma plats.

Fastighetens areal är 2 306 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 samt balkong med en byggnadsarea om 37 m2 samt rivning av befintligt fritidshus.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 90 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- källare föreslås anordnas

- WC föreslås installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till 3 m3 tank.

Tillstånd för BDT-avlopp har meddelats 2005-01-18.

Bygg- och rivningsanmälan har inlämnats 2004-12-03.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källar-förråd med en bruttoarea om 70 m2 samt balkong med en byggnadsarea om 37 m2 samt rivning av befintligt fritidshus.

_____


§86 Nybyggnad av garage, Raksta 1:153, Rakstavägen 15

Dnr: 2005MB0152

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

2. Avgift: 2 592 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av garagets läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1956-06-09 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med bruttoarea om 70 m2.

Fastighetens areal är 2 683 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 2°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 30 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns BDT-avlopp med 2000 liters slamavskiljare slutbesiktigad 1989-04-26. Fastighetsägaren avser att använda förmultningstoalett.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med bruttoarea om 40 m2.

_____


§87 Nybyggnad av fritidshus, gäststuga och carport, Ällmora 1:76, Klubbgärdesvägen 6

Dnr: 2005MB0423

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för

- nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 och vidbyggd altan om 27 m2

- nybyggnad av gäststuga med en bruttoarea om 30 m2

- nybyggnad av carport med en byggnadsarea 18 m2

2. Rivningslov beviljas för befintlig bebyggelse.

3. Avgift: 11 808 kronor.

Protokollsanteckning

Olle Chevalier (m) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Reservation

Kjell Andersson (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt över beslutet, bilaga.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygg- och rivningsanmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1935-09-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 3 275 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 och vidbyggd altan om 27 m2, nybyggnad av gäststuga med en bruttoarea om 30 m2 och nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 18 m2 samt rivningslov för befintligt bebyggelse.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 90 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (en komplementbyggnad) överskrids med en komplementbyggnad

- fritidshuset och carporten avses placeras närmare varandra än 9,0 m

- källare föreslås anordnas

- WC föreslås installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns BDT-avlopp med 2 000 l slamavskiljare slutbesiktigat 1996-08-29.

Ansökan om BDT-avlopp och anmälan om WC till tank har inlämnats

2005-03-22.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åt-

gärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 och vidbyggd altan om 27 m2, nybyggnad av gäststuga med en bruttoarea om 30 m2 och nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 18 m2 samt rivningslov för befintlig bebyggelse.

_____


§88 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§89 Meddelanden

- Länsstyrelsens meddelande 2005-03-08, gällande att överklagande av länsstyrelsens beslut med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet vid Gimmersta pistolskyttebana på fastigheten Uddby 3:1 har överklagats i rätt tid. Skrivelse med överklagande samt prövade handlingar överlämnas till miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt.

- Kammarrättens protokoll 2005-03-09, mål nr 1278-05. Gällande överklagande av länsstyrelsens beslut avseende avslag för överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X.

Kammarrätten finner inte att skäl att meddela prövningstillstånd framkommit.

_____


§90 Nybyggnad av transformatorstation, Bollmora 2:1, Granängsvägen

Dnr: 2005MB0288

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea om 17 m2 under förutsättning att

- befintlig transformatorstation på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-04-07

2. Avgift: 4 032 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1966-12-14.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation med en byggnads­area om 17 m2. Transformatorstationen är en ersättningsstation för befintlig station (68 m2) vilken skall rivas.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden förlagts på allmän platsmark.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintlig transformatorstation på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygg­lov för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea om 17 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea om 17 m2.

_____


§91 Anordnande av parkeringsplats, Tyresö 1:454, 1:780, 1:823,

Dnr: 2005MB0340

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för anordnande av parkeringsplats med 37 parkeringsplatser

2. Avgift: 14 400 kronor.

Protokollsanteckning

Mats Larsson (fp) och Lennart Jönsson (s) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning parkeringens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplaner fastställda 2004-10-21 och 1994-03-03 .

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för anordnande av 37 parkeringsplatser.

Parkeringen föreslås placeras över gränsen mellan två olika detaljplaner.

Den största delen av parkeringen ligger på mark som enligt gällande detaljplan är avsedd för parkering.

En mindre del av parkeringen strider mot gällande detaljplan genom

- att marken i gällande plan är avsedd för gata för lokaltrafik.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats 2005-03-03.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för anordnande av parkeringsplats.

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 11 § får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och bygglov kan beviljas för parkering med 37 parkeringsplatser.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för anordnande av parkering med 37 parkeringsplatser.

_____