Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2005-06-15

Sammanträde 2005-06-15

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§111 Detaljplan för område vid Persuddevägen, Näset 1:80

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande förslag till detaljplan för område vid Persuddevägen, Näset 1:80, antas.

_____

Ärendebeskrivning

Ägarna till fastigheten Näset 1:80 på Persudde inkom våren 2003 till Tyresö kommun med en förfrågan om att få avstycka sin fastighet i två delar. Det har tidigare gjorts likartade avstyckningar på tomter söder om den aktuella fastigheten. För att göra avstyckningen möjlig krävs en ny detaljplan för fastigheten Näset 1:80. Miljö- och byggnadsnämnden gav därför 2004-01-29 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga för detta ändamål. Planarbetet sker med enkelt förfarande.

Förslaget till ny detaljplan var ute på samråd 13 april till och med den 4 maj 2004 och miljö- och byggnadsnämnden beslutade att anta planen den 10 juni 2004.

Två sakägare överklagade kommunens beslut. Länsstyrelsen beslutade den 29 oktober 2004 att upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen. Motiveringen till beslutet var att kommunen inte skickat någon underrättelse till sakägarna före antagandet av detaljplanen, enligt 5 kap. 28 § andra stycket plan- och bygglagen.

Kommunen gjorde således om detaljplaneprocessen i och med samråd nr 2, som hölls från och med den 21 februari 2005 till och med den 14 mars 2005. Ändringarna till samråd 2 kvarstår då kommunen anser att den har gått grannarna till mötes i den utsträckning som är möjlig.

Inför samråd 2 ändrades planhandlingarna enligt följande;

Planbestämmelserna har förtydligats genom att inordna flera bestämmelser under en beteckning för vardera fastigheten, e1 respektive e2;

E1 beskriver minsta tillåtna tomtstorlek, fastighetens maximala byggnadsarea, att uthus får byggas samman med huvudbyggnad, att vind ej får inredas samt att souterränghus får anordnas på den västra ”nya” fastigheten. (De tre sistnämnda är de före detta bestämmelserna p1, v1 och v2).

E2 beskriver minsta tillåtna tomtstorlek, fastighetens maximala byggnadsarea och att vind inte får inredas på den östra ”befintliga” fastigheten.

Även bestämmelserna för markens anordnande, n1 och n2, har samlats under en gemensam bestämmelse, n1; ”Schaktnings-, sprängnings- och utfyllnadsarbeten för att ändra markens topografi skall i största möjliga mån undvikas. Höjdskillnader får tas upp med hjälp av stödmur i anslutning till fastighetsgräns”.

Till ärendet hörande handlingar:

Redogörelse av samråd (aktbilaga).

Plankarta med bestämmelser (aktbilaga).

Antagandehandling tillhörande detaljplan för område vid Persuddevägen, Näset 1:80.

Genomförande beskrivning tillhörande detaljplan för område vid Persuddevägen, Näset 1:80.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till de ändringar som gjorts efter samrådet bedöms de fram­förda synpunkter inte vara av sådan karaktär att de förhindrar ett antagande av föreliggande förslag till detaljplan.

_____


§112 Redovisning från Förbundet Sveriges Byggnadsinspektörers (FSB) konferens

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Inger Carlsson lämnar en redovisning från Förbundet Sveriges Byggnadsinspektörers (FSB) konferens.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§113 Föreläggande med vite enligt livsmedelslagen, Strömfallet 5, Strömfallsvägen 39

Dnr: 2005MB0732

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Tyresö kött och vilt förpacknings AB (org. nr. 556558-4629) föreläggs vid vite av 7 000 kr med stöd av 25 § livsmedelslagen (1971:511), med hänvisning till 12 § Statens livs­medelsverks föreskrifter och allmänna råd (SLV FS 1993:16) om djupfrysta livsmedel att:

- senast fyra veckor efter mottagandet av detta beslut förse frysrummet med mätutrust­ning som kontinuerligt registrerar den lufttemperatur som livsmedlen utsätts för samt dokumentera, datera och arkivera dessa mätresultat.

2. Tyresö kött och vilt förpacknings AB (org. nr. 556558-4629) föreläggs vid vite av 5 000 kr med stöd av 25 § livsmedelslagen (1971:511), med hänvisning till 1b och 2 §§ Livs­medelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1990:10) om livsmedelstillsyn m.m. att:

- senast fyra veckor efter mottagandet av detta beslut lämna in en tid­plan för revidering av egenkontrollprogrammet utifrån HACCP-principer till miljö- och byggnadsnämnden.

3. Tyresö kött och vilt förpacknings AB (org. nr. 556558-4629) föreläggs vid löpande vite av 15 000 kr per tillfälle som tillsynsmyndigheten konstaterar överträdelse, med stöd av 25 § livsmedelslagen (1971:511), med hänvisning till 2 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1990:10) om livsmedelstillsyn m.m. att:

- följa egenkontrollprogram fastställt 1999-05-07.

4. Tyresö kött och vilt förpacknings AB (org. nr. 556558-4629) föreläggs vid löpande vite av 5 000 kr per tillfälle som tillsynsmyndigheten konstaterar överträdelse, med stöd av 25 § livsmedelslagen (1971:511), med hänvisning till 7 § livsmedelsförordningen (1971:807) att:

- inte använda träpallar i anslutning till oförpackad vara.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovsavdelningen besökte den 11 maj 2005 Tyresö kött och vilt produktions AB. Vid besöket kunde konstateras att flera brister som tidigare konstaterats i företagets verksamhet trots uppmaningar från miljö- och bygglovsavdelningen inte åtgärdats. Följande brister konstaterades:

1. Kontinuerlig övervakning av temperaturen i frysrummet saknas.

Enligt uppgift har företaget en temperaturlogger i frysrummet men den kan inte avläsas efter ett datahaveri som skedde år 2003. Programvaran finns men har inte installerats på den nya datorn. Frysrum större än 10 m3 skall ha registrerande kontinuerlig övervakning. Resultaten skall sparas minst ett år. Detta påpekades vid en inspektion i februari 2004 och har fortfarande inte åtgärdats. Stefan Lagnebjörk anser dock inte att någon datalogger är nödvändig då alla utleveranser kontrolleras avseende temperatur.

2. Det förekommer träpallar i styckningslokalen.

Dessa pallar ingår i transportsystem och förvaras då på ett sådant sätt att de lätt kan för­orenas av både smuts och skadedjur. De är inte lätt rengörbara och får därför inte för­varas i samma utrymme där hantering av oförpackad vara sker, då det är stor risk att varan förorenas. Företaget förfogar över särskilt inköpta plastpallar, men dessa används inte fullt ut utan står lagrade innanför lastkajen.

3. Företagets egenkontrollprogram följs inte.

Företagets egenkontrollprogram fastställdes 1999-05-07. Detta följs inte, speciellt skriftlig dokumentation är bristfällig. Vid inspektion den 28 november 2003 konstaterades flertalet brister i egenkontrollen exempelvis i ankomst- respektive leveranskontroll, provtagning och utbildning. Även vid senare inspektioner har bris­ter i egenkontrollen konstaterats och påpekats.

4. Företagets egenkontrollprogram är inte anpassat efter verksamheten.

Företagets egenkontrollprogram fastställdes 1999-05-07 och är i behov av revi­dering. Företaget har under flera år uppmanats att revidera egenkontroll­programmet, alternativt skicka in förslag till tidplan för att ta fram ett egenkontroll­program baserat på HACCP- principerna. Trots flertalet påpekanden har inget av det ovanstående gjorts.

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 27 maj - 13 juni 2005. Vid telefonsamtal den 10 juni 2005 framförde företagets VD, att han anser att miljö- och bygglovsavdelningen missuppfattat honom i fråga om dokumentation av temperaturkontroll i frysrummet. Han framförde att företaget vid varje utleverans på följesedeln noterar vilken temperatur varorna i frysrummet har.

Företaget inkom den 13 juni 2005 med skriftligt yttrande. Yttrandet innehöll en offert samt orderbekräftelse på att AnalyCen skall utföra provtagning enligt uppgjort schema. Det framgår inte av yttrandet hur detta schema ser ut. Även ett undertecknat intygande om att möte om HACCP skall ske fanns med i yttrandet.

Lagrum

Livsmedelslagen (1971:511) 25 §

Tillsynsmyndighet får meddela föreläggande eller förbud som uppenbart behövs för att lagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-för­ordningar som kompletteras av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan till­synsmyndighet utsätta vite.

Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom enligt denna lag, de före­skrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-för­ordningar som kompletteras av lagen eller enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten besluta om rättelse på hans bekostnad.

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1990:10) om livsmedelstillsyn m.m.

1 b § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet i vilken livsmedelhanteras skall iden­tifiera de steg i verksamheten som är kritiska frånlivsmedelshygienisk synpunkt och tillämpa erforderliga säkerhetsförfaranden för att eliminera eventuella risker. Detta förebyggande arbete skall ha sin utgångspunkt i följande principer:

- identifiering av de led i hanteringen där livsmedelshygieniska risker kan uppstå och en värdering av dessa risker,

- bedömning av vilka av dessa led som kan styras (kritiska styrpunkter), så att tänkbara risker kan elimineras eller reduceras,

- effektiv övervakning vid dessa kritiska styrpunkter.

- fastställande av åtgärdsgränser vid de kritiska styrpunkterna och vilka åtgärder som skall vidtas om avvikelser konstateras.

En översyn skall fortlöpande ske av tänkbara livsmedelshygieniska risker, kritiska styr­punkter och övervakningen vid dessa punkter. Sådan översyn skall också göras när verksamheten ändras.

Allmänna råd

De principer som anges i paragrafen har använts vid utarbetande av HACCP (HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points).

2 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet i vilken livsmedel hanteras är skyldig att utöva egentillsyn som är anpassad efter verksamhetens omfattning och art. Syftet med egentillsynen skall vara både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redlig­heten. Egentillsynen skall i fråga om livsmedelshygienen så långt det är möjligt ansluta till de principer som anges i 1 b §.

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet i vilken livsmedel hanteras är vidare skyl­dig

- att efter uppmaning från tillsynsmyndigheten komma in med förslag till program för egentillsynen (kontrollprogram),

- att följa fastställt kontrollprogram och

- att dokumentera sådana resultat i egentillsynen som följer av provtagning, mätning, registrering, avläsning eller annan kontroll.

Allmänna råd

Enligt 2 och 3 §§ är egentillsyn obligatoriskt för många verksamheter. Vid

denna egentillsyn och vid utarbetandet av kontrollprogram bör de principer som anges i 1 b § vara styrande. De kontrollprogram som nu tillämpas torde inom många branscher redan ha HACCP-principerna som grund. I de fall HACCP-principerna ännu inte tillämpas bör kontrollprogrammen successivt anpassas till de nya reglerna.

Statens livsmedelsverks föreskrifter och allmänna råd (SLV FS 1993:16) om djupfrysta livsmedel

12 § Utrymmen för transport, lagring och förvaring av djupfrysta livsmedel skall, med de undantag som framgår av 13 §, vara försedda med mätutrustning som registrerar den lufttemperatur som livsmedlen utsätts för. Registrering av temperaturen skall ske med för utrymmet relevanta tidsintervall. Mätresultaten skall dokumenteras, dateras och arkiveras minst ett år.

Allmänna råd

I andra frysutrymmen än de som avses i 13 § skall temperaturen mätas med temperatur­registreringsutrustning. I utrymmen som är indelade i skilda avdelningar registreras temperaturen i varje avdelning. Temperaturregistreringsutrustning kan vara mekanisk eller elektronisk mätapparatur, som registrerar lufttemperaturen antingen kontinuerligt eller med lämpliga intervall. Den registrerade temperaturen skrivs ut och dokumen­teras. Temperaturen bör registreras minst var 30:e minut i transportmedel och minst var 4:e timme i andra frysutrymmen.

Livsmedelsförordningen (1971:807)

7 § Material för förpackning av livsmedel eller maskin, redskap, kärl eller annan utrust­ning för hantering av livsmedel får ej ha sådan beskaffenhet att genom dess användning fara uppkommer för att livsmedlet tillförs främmande ämne, förorenas eller blir otjän­ligt till människoföda.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Tyresö kött och vilt förpacknings AB har vid ett flertal tillfällen uppmanats att åtgärda ovanstående redovisade brister. Halvhjärtade eller inga åtgärder har vidtagits. Exempel­vis har plastpallar har införskaffats men används endast ibland. Miljö- och bygglovs­avdelningen bedömer att föreläggande med vite behövs för att få företaget att följa de lagstadgade krav som finns.

Informationen i yttrandena från företaget uppfyller inte till fullo någon av de punkter i förslaget till beslut som kommunicerats. Yttrandena ger därför ingen anledning till ändring av miljö- och bygglovs­avdelningen bedömning.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt följande:

1. Tyresö kött och vilt förpacknings AB (org. nr 556558-4629) föreläggs vid vite av 7 000 kr med stöd av 25 § livsmedelslagen (1971:511), med hänvisning till 12 § Statens livs­medelsverks föreskrifter och allmänna råd (SLV FS 1993:16) om djupfrysta livsmedel att:

- senast fyra veckor efter mottagandet av detta beslut förse frysrummet med mätutrust­ning som kontinuerligt registrerar den lufttemperatur som livsmedlen utsätts för samt dokumentera, datera och arkivera dessa mätresultat.

2. Tyresö kött och vilt förpacknings AB (org. nr. 556558-4629) föreläggs vid vite av 5 000 kr med stöd av 25 § livsmedelslagen (1971:511), med hänvisning till 1b och 2 §§ Livs­medelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1990:10) om livsmedelstillsyn m.m. att:

- senast fyra veckor efter mottagandet av detta beslut lämna in en tidplan för revidering av egenkontrollprogrammet utifrån HACCP-prin­ciper till miljö- och byggnadsnämnden.

3. Tyresö kött och vilt förpacknings AB (org. nr. 556558-4629) föreläggs vid löpande vite av 15 000 kr per tillfälle som tillsynsmyndigheten konstaterar överträdelse, med stöd av 25 § livsmedelslagen (1971:511), med hänvisning till 2 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1990:10) om livsmedelstillsyn m.m. att:

– följa egenkontrollprogram fastställt 1999-05-07.

4. Tyresö kött och vilt förpacknings AB (org. nr. 556558-4629) föreläggs vid löpande vite av 5 000 kr per tillfälle som tillsynsmyndigheten konstaterar överträdelse, med stöd av 25 § livsmedelslagen (1971:511), med hänvisning till 7 § livsmedelsförordningen (1971:807) att:

– inte använda träpallar i anslutning till oförpackad vara.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____

§114 Föreläggande med vite med anledning av klagomål på mögel, Pluto

Dnr: 2004MB0979

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. HSB Brf Pluto i Tyresö (org. nr. 712400-2309) föreläggs vid vite av 40 000 kronor, med stöd av miljöbalkens 26 kap ­9 § med hänvisning till 2 kap 3 §, 9 kap. 3 §, 26 kap. 21 § och förordning (1998:899) 33 §, att senast inom åtta veckor efter mottagandet av beslutet genomföra följande åtgärder:

- Provtagning i badrummet skall utföras för att fastställa om det finns en förhöjd relativ fuktighet i badrummets bjälklag. Badrummet skall plastas in och undertryckventileras vid provtagningen samt fram till dess att badrummet städats och hålen förseglats.

- Provtagning av väggarna som omsluter klädkammaren samt undersökning av om erforderliga tätningar och korrekt konstruktion är gjord av det ventilerade golvet skall utföras. Klädkammaren skall plastas in och ventileras vid provtagningen samt fram till dess att rummet städats och hålen förseglats.

- Resultatet från provtagningen i badrum och klädkammare samt resultatet från undersökningen av det undertrycksventilerade golvet skall skriftligen redovisas till miljö- och bygglovsavdelningen.

- Förslag på åtgärder, i form av en skriftlig tids- och åtgärdsplan skall lämnas in om resultatet från undersökningen eller provtagningen visar att det finns brister i inomhusmiljön.

___

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovsavdelningen mottog den 16 juli 2004 klagomål från XX, boende på X. Klagomålet gällde fukt, mögel och dålig lukt i bostaden. XX har varit i kontakt med XX, HSB Brf Förvaltning. Efter denna kontakt utförde Kungsfiskaren Bygg & Fastighet AB (Kungsfiskaren) en besiktning den 1 juli 2004. Vid besiktningen konstateras att fuktnivån i badrummets betongplatta var förhöjd. Företaget påpekade också att fuktskadan i betongvalvet kunde hade samma orsak som föregående fuktskada (avslutat ärende).

Den 21 juli 2004 skickade miljö- och bygglovsavdelningen en skrivelse till bostadsrättsföreningen. Föreningen uppmanades att undersöka klagomålet och därefter lämna in en redogörelse över vad man kommit fram till och eventuell tids- och åtgärdsplan för att åtgärda problemen. Den 13 augusti 2004 lämnade föreningen, genom HSB Stockholm, in en skrivelse där de påpekade att de inte ansåg att Kungs­fiskarens slutsats om orsaken till problemet var sannolik. En fastighets­besiktning har utförts i juni 2004 och vid den kontrollen hade det visat sig att just det hus som XX bor i hade den torraste husgrunden och betongplattan i hela området. HSB framförde även att man ansåg att inomhus­miljön inte kan vara skadlig för familjen Folkeryd samt att det är familjens eget ansvar att renovera badrummet och att de nog inte gjort det på länge.

Miljö- och bygglovsavdelningen inspekterade XX lägen­het den 23 augusti 2004. Inga synliga sprickor eller läckage kunde konstateras inne i badrummet men avdelningen kunde inte utesluta förekomst av fuktskada.

Miljö- och bygglovsavdelningen uppmanade den 1 september 2004 HSB:s Brf Pluto i Tyresö att anlita ett ackrediterat företag alternativt ett företag med mycket god kunskap inom fukt- och mögelområdet för undersökning av fuktskadan. Undersökningen skulle främst ge svar på följande två frågor:

1. Vad är ursprunget till fuktskadan, beror skadan på bristande inre underhåll eller bristande yttre underhåll eller konstruktionsfel?

2. Innebär skadan någon risk för hälsan finns tillväxt av hälsofarliga bakterier eller sporer?

Bostadsrättsföreningen skulle även redovisa vilka eventuella åtgärder som planerades göras tillsammans med en tidplan.

Den 30 september 2004 meddelade föreningen genom HSB att man kommer att ta prover på badrumsgolvet. För detta arbete kommer Carl Bro Barab AB (Barab) att anlitas.

Den 18 oktober 2004 genomförde Barab en undersökning av XX lägenhet. Miljö- och bygglovsavdelningen var närvarande vid tillfället. Rapport från undersökningen inkom den 4 november 2004. Barab fram­för bland annat följande i rapporten:

”Inga direkta skador hittades i lägenheten. Dock bör man närmare undersöka orsaken till den avvikande lukten i klädkammaren, då denna lukt tyder på att det finns en skada i konstruktionen eller en felkonstruering av det undertrycks­ventilerade golvet. Denna undersökning förutsätter provtagning i väggarna vilka omsluter klädkammaren samt en kontroll med fabrikanten av Nybogolv för att säkerhetsställa att erforderliga tätningar är gjorda i det ventilerade golvet.

För att med säkerhet kunna avgöra om det finns en förhöjd relativ fuktighet i badrummets bjälklag eller skador efter mattlimsnedbrytning under plastmattan, måste förstörande provtagning göras i badrummet.

Då lägenhetsinnehavaren är orolig för sin hälsa ville denne inte att någon provtagning skulle göras vid undersökningstillfället när hon var närvarande i lägenheten. Denne vill att åtgärder skulle vidtas vid provtagning för att damm etc. inte skall spridas i lägenheten. Detta går att lösa genom inplastning och ventilering av de rum där provtagning görs.”

Med rapporten inkom även en skrivelse från HSB där företaget meddelar att de kommer att kontakta Nybo-Verken för kontroll av ventilationen i klädkammaren. Den 19 november 2004 återkom HSB och meddelade att en firma anlitats som skall kontrollera och åtgärda eventuella fel på det undertrycksventilerade golvet. Arbetet skall utföras under vecka 48. Efter att detta arbete utförts anser HSB att Brf Pluto fullgjort sina förpliktelser mot XX.

Den 23 november 2004 besökte, enligt uppgift, en tekniker XX men han visste inte vad han kunde göra åt den lukt som finns i klädkammaren. Varken noggrann undersökning eller åtgärder vidtogs enligt uppgift. Ingen redogörelse över vad teknikern kom fram till har lämnats in till miljö- och bygglovsavdelningen trots att HSB muntligen uppmanats att lämna in det.

Enligt uppgift har XX son drabbats av hälsoproblem som enligt medicinsk expertis kan ha sin orsak i inomhusmiljön. En medicinskutredning kring detta pågår.

Förslaget till beslut har kommunicerats från den 31 mars 2005 till och med den 27 april 2005. Under tiden för kommunicering lämnade bostadsrättsföreningen in dokumentation som visade att föreningen anlitat CarlBro Barab för den undersökning som miljö- och bygglovsavdelningens förslag till beslut föreskrev. Undersökningen har skjutits upp ett flertal gånger och är ännu inte genomförd. Indikation om att undersökningen inte kommer att utföras enligt förslaget till beslut har också kommit till miljö- och bygglovsavdelningens kännedom.

Lagrum

Miljöbalken (MB) 2 kap. 3 §

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

MB 9 kap. 9 §

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

MB Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 §

I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;
1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
3. medge tillräckligt dagsljus,
4. hållas tillfredsställande uppvärmd,
5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

MB 26 kap. 9§

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

MB 26 kap. 21 §

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Två konsultföretag har undersökt om det finns en fuktskada i klagandens badrum. Det ena företaget har dragit slutsatsen att det finns en fuktskada i badrummets bjälklag. Vid den undersökning som gjordes av det andra företaget indikerades lokalt några förhöjda värden i badrummets bjälklag. Företaget bedömde att prov måste tas för att en säker slutsats skall kunna ges om huruvida det finns en förhöjd relativ fuktighet eller inte i bjälklaget. Miljö- och bygglovsavdelningen har också inspekterat klagandens badrum och kunde inte utesluta fuktskada.

I klädkammaren finns en lukt som påminner om ”källarlukt”. Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer denna lukt som avvikande varför orsaken till denna skall utredas. Lukten kan tyda på en skada i konstruktionen eller en felkonstruktion av det undertrycksventilerade golvet men kan även vara en följd av att gammal mögellukt ”satt” sig i väggarna i klädkammaren.

Miljö- och bygglovsavdelningen samt konsultföretaget Barab bedömer att eventuell fukt inte torde ha kommit inifrån badrummet. Ytskiktet i badrummet var helt och satt tätt mot golv. Ansvaret för yttre underhåll i en bostadsrätt har bostadsrättsföreningen, inte den enskilde bostadsrättsägaren.

För att kunna ta ett korrekt beslut i ärendet, bedömer miljö- och bygglovsavdelningen att beslutsunderlaget måste kompletteras med följande:

- Provtagning i badrummet skall utföras för att fastställa om det finns en förhöjd relativ fuktighet i badrummets bjälklag. Badrummet skall plastas in och undertryckventileras vid provtagningen samt fram till dess att badrummet städats och hålen förseglats.

- Provtagning av väggarna som omsluter klädkammaren samt undersökning av om erforderliga tätningar och korrekt konstruktion är gjord av det ventilerade golvet skall utföras. Klädkammaren skall plastas in och ventileras vid provtagningen samt fram till dess att rummet städats och hålen förseglats.

- Resultatet från provtagningen i badrum och klädkammare samt resultatet från undersökningen av det undertrycksventilerade golvet skall lämnas in skriftligen till miljö- och bygglovsavdelningen.

- Förslag på åtgärder, i form av en skriftlig tids- och åtgärdsplanskall också lämnas in om resultatet från undersökningen och/eller provtagningen visar att det finns brister i inomhusmiljön.

Förslaget till beslut förenades med vite eftersom att bostadsrättsföreningen tidigare sagt att den inte kommer att utföra några fler undersökningar i klagandens lägenhet. Under tiden för kommunicering lämnade bostadsrättsföreningen in uppgifter om att undersökning enligt föreskrivet förslag till beslut skulle genomföras. Miljö- och bygglovsavdelningen avvaktade med beslutet om föreläggande med vite eftersom föreningen tydligt redovisat att den avsåg att genomföra det som föreskrevs utan att något beslut behövde tas. Tidpunkten för undersökningen har skjutits upp ett flertal gånger och undersökningen är ännu inte genomförd. Enligt klagande avser inte heller föreningen att följa förslaget till beslut.

Miljö- och bygglovsavdelningen föreslår att föreläggandet skall förenas med vite för att ytterligare försening av undersökningen skall undvikas.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§115 Beslut om miljösanktionsavgift för köldmedie­hantering åren 2000 och 2003, Bagaren 5, Radiovägen 23

Dnr: 2005MB0650

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och bilaga till förordning (1998:950) punkt 5.6 om miljösanktionsavgift skall Annas Pepparkakor (org. nr. 556149-9145) betala en miljösanktionsavgift på sammanlagt 20 000 kr på grund av att:

- företaget inte har genomfört den återkommande kontrollen för år 2000 (5 000 kr).

- företaget inte har genomfört den återkommande kontrollen för år 2001 (5 000 kr).

- företaget inte har genomfört den återkommande kontrollen för år 2002 (5 000 kr).

- företaget inte har genomfört den återkommande kontrollen för år 2003 (5 000 kr).

2. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att företaget inte anmält sin köldmedieanläggning till tillsynsmyndigheten i enlighet med 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3).

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovsavdelningen tog den 1 februari 2005 emot kontrollrapporten för år 2004 gällande köldmedieanläggningen på Annas Pepparkakor. Enligt rapporten finns tre aggregat installerade med sammanlagt 52,5 kg köldmedium.

Miljö- och bygglovsavdelningen har inte tidigare fått kännedom om att verksamheten har installerat aggregat med mer än 10 kg köldmedium.

Vid kontakt med XX på Annas Pepparkakor framkom att aggregaten installerades år 1998 och att inga årliga kontroller har utförts och redovisats.

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 30 april - 24 maj 2005. Inga synpunkter har inkommit.

Bakgrund

Syfte

Uttunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljön. Utsläpp av köldmedier påverkar ozonlagret. Kontrollerna och rapporteringen av köldmedieanläggningar sker för att vi skall ha kontroll över och kunna reglera användningen av köldmedier. Syftet är att Sverige skall ha avvecklat samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.

Anmälan före nyinstallation

Enligt 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) skall anmälan göras i god tid till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) före nyinstallation av aggregat. Enligt Naturvårdsverket innebär begreppet ”i god tid” minst sex veckor före nyinstallation. Anmälningsplikten har funnit sedan år 1988 (SNFS 1988:2).

Återkommande kontroll

Enligt 11 § köldmediekungörelsen, skall återkommande kontroll genomföras av ackrediterat kontrollorgan minst en gång per kalenderår. Krav på återkommande kontroll har funnits sedan år 1988 (SNFS 1988:2). Den återkommande kontrollen kallades då för förebyggande underhåll och reparation och skulle utföras minst en gång per kalenderår.

Rapporteringsskyldighet

Enligt 16 § köldmediekungörelsen skall resultaten från den återkommande kontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporteringsplikt gäller bara för de anläggningar där köldmediemängden överstiger 10 kg. Rapporteringsplikten trädde i kraft år 1992 (SNFS 1992:16).

Miljösanktionsavgifter

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken skall näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken betala miljösanktionsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt. Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift skall näringsidkare som:

- inte genomfört den återkommande kontrollen betala 5 000 kr,

- inkommer med årsrapporten för sent, dvs. efter den 31 mars efterföljande år betala 1 000 kr. Fram till den 31 mars 2004 var denna avgift 5 000 kr.

Förordningen om miljösanktionsavgift gäller sedan den 1 januari 1999. Enligt 30 kap 6 § får miljösanktionsavgift inte beslutas om det har gått mer än fem år från det att överträdelsen skett tills det att den anspråket riktar sig mot fått tillfälle att yttra sig.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Återkommande kontroller har inte utförts på anläggningen under åren 2000 – 2003. Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer utifrån miljöbalkens bestämmelser att företaget skall betala en miljösanktionsavgift på 20 000 kr och att beloppet inte är uppenbart oskäligt.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____

§116 Beslut om miljösanktionsavgift för köldmedie­hantering år 2004, Tyresö 1:7, Tyresö Slott

Dnr: 2005MB0197

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och bilaga till förordning (1998:950) punkt 5.6 om miljösanktionsavgift skall JKL Restaurang AB (org. nr. 556634-2407) betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kr på grund av att företaget inte genomfört den återkommande kontrollen för år 2004. Avgiften är dubbel på grund av upprepad överträdelse.

_____

Ärendebeskrivning

Köldmedierapporter som avser år 2004 skall vara inskickade till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2005. Kontrollrapport för år 2004 gällande JKL Restaurangs köldmedieanläggning på Tyresö slott har inte inkommit till miljö- och bygglovsavdelningen. JKL Restaurang AB har tidigare fått miljösanktionsavgift på grund av att kontrollen för år 2003 inte har utförts. Eftersom överträdelsen upprepas inom 2 år från beslut om miljösanktionsavgift skall avgiften tas ut med dubbla beloppet.

Förslaget till beslut har kommunicerats under tiden 30 april – 24 maj 2005. Inga synpunkter har inkommit.

Bakgrund

Syfte

Uttunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljön. Utsläpp av köldmedier påverkar ozonlagret. Kontrollerna och rapporteringen av köldmedieanläggningar sker för att vi skall ha kontroll över och kunna reglera användningen av köldmedier. Syftet är att Sverige skall ha avvecklat samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.

Anmälan före nyinstallation

Enligt 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) skall anmälan göras i god tid till tillsynsmyndigheten (miljö- och bygglovsavdelningen) före nyinstallation av aggregat. Enligt Naturvårdsverket innebär begreppet ”i god tid” minst sex veckor före nyinstallation. Anmälningsplikten har funnits sedan år 1988 (SNFS 1988:2).

Återkommande kontroll

Enligt 11 § köldmediekungörelsen, skall återkommande kontroll genomföras av ackrediterat kontrollorgan minst en gång per kalenderår. Krav på återkommande kontroll har funnits sedan 1988 (SNFS 1988:2). Den återkommande kontrollen kallades då för förebyggande underhåll och reparation och skulle utföras minst en gång per kalenderår.

Rapporteringsskyldighet

Enligt 16 § köldmediekungörelsen skall resultaten från den återkommande kontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporteringsplikt gäller bara för de anläggningar där köldmediemängden överstiger 10 kg. Rapporteringsplikten trädde i kraft 1992 (SNFS 1992:16).

Miljösanktionsavgifter

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken skall näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken betala miljösanktionsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt. Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift skall näringsidkare som:

- inte genomfört den återkommande kontrollen betala 5 000 kr,

- inkommer med årsrapporten för sent, dvs. efter den 31 mars efterföljande år betala 1 000 kr.

Förordningen om miljösanktionsavgift gäller sedan den 1 januari 1999. Enligt 30 kap 6 § får miljösanktionsavgift inte beslutas om det har gått mer än fem år från det att överträdelsen skett tills det att den anspråket riktar sig mot fått tillfälle att yttra sig.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

På grund av att JKL Restaurang AB inte fullgjort rapporteringsskyldigheten avseende år 2004 bedömer miljö- och bygglovsavdelningen att återkommande kontroll inte har utförts på anläggningen under året. Eftersom överträdelsen upprepas inom två år från det tidigare beslutet om miljösanktionsavgift tas avgiften ut med dubbelt belopp.

Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer utifrån miljöbalkens bestämmelser att företaget skall betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kr och att beloppet inte är uppen­bart oskäligt.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§117 Beslut om miljösanktionsavgift för köldmedie­­hantering år 2004, Köksmästaren 6, Mediavägen 10

Dnr: 2005MB0200

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och bilaga till förordning (1998:950) punkt 5.6 om miljösanktionsavgift skall KPK Entreprenader (org. nr 556101-7238) betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr på grund av att företaget inte genomfört den återkommande kontrollen för år 2004.

_____

Ärendebeskrivning

Köldmedierapporter som avser år 2004 skall vara inskickade till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2005. KPK Entreprenader kontaktade miljö- och bygglovsavdelningen den 16 februari 2005 och meddelade att det under år 2004 inte har utförts någon kontroll av köldmedieanläggning på Mediavägen 10.

Förslaget till beslut har kommunicerats under tiden 24 april – 20 maj 2005. Inga synpunkter har inkommit.

Bakgrund

Syfte

Uttunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljön. Utsläpp av köldmedier påverkar ozonlagret. Kontrollerna och rapporteringen av köldmedieanläggningar sker för att vi skall ha kontroll över och kunna reglera användningen av köldmedier. Syftet är att Sverige skall ha avvecklat samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.

Anmälan före nyinstallation

Enligt 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) skall anmälan göras i god tid till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) före nyinstallation av aggregat. Enligt Naturvårdsverket innebär begreppet ”i god tid” minst sex veckor före nyinstallation. Anmälningsplikten har funnit sedan år 1988 (SNFS 1988:2).

Återkommande kontroll

Enligt 11 § köldmediekungörelsen, skall återkommande kontroll genomföras av ackrediterat kontrollorgan minst en gång per kalenderår. Krav på återkommande kontroll har funnits sedan år 1988 (SNFS 1988:2). Den återkommande kontrollen kallades då för förebyggande underhåll och reparation och skulle utföras minst en gång per kalenderår.

Rapporteringsskyldighet

Enligt 16 § köldmediekungörelsen skall resultaten från den återkommande kontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporteringsplikt gäller bara för de anläggningar där köldmediemängden överstiger 10 kg. Rapporteringsplikten trädde i kraft 1992 (SNFS 1992:16).

Miljösanktionsavgifter

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken skall näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken betala miljösanktionsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt. Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift skall näringsidkare som:

- inte genomfört den återkommande kontrollen betala 5000 kr,

- inkommer med årsrapporten för sent, dvs. efter den 31 mars efterföljande år betala 1 000 kr.

Förordningen om miljösanktionsavgift gäller sedan den 1 januari 1999. Enligt 30 kap 6 § får miljösanktionsavgift inte beslutas om det har gått mer än fem år från det att överträdelsen skett tills det att den anspråket riktar sig mot fått tillfälle att yttra sig.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

På grund av att företaget inte har utfört den återkommande kontrollen bedömer Miljö- och bygglovsavdelningen utifrån miljöbalkens bestämmelser att företaget skall betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr och att beloppet inte är uppenbart oskäligt.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____

§118 Beslut om miljösanktionsavgift för köldmediehantering år 2004, Bollmora 2:589, Siklöjevägen 1

Dnr: 2005MB0237

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och bilaga till förordning (1998:950) punkt 5.6 om miljösanktionsavgift skall McDonald’s (org. nr. 556101-2297), betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr på grund av att företaget inte genomfört den återkommande kontrollen för år 2004.

_____

Ärendebeskrivning

Köldmedierapporter som avser år 2004 skall vara inskickade till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2005. Kontrollrapport för år 2004 gällande McDonald’s köldmedieanläggning på Siklöjevägen 1 har inte inkommit till miljö- och bygglovsavdelningen.

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 24 april – 20 maj 2005. Inga synpunkter har inkommit.

Bakgrund

Syfte

Uttunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljön. Utsläpp av köldmedier påverkar ozonlagret. Kontrollerna och rapporteringen av köldmedieanläggningar sker för att vi skall ha kontroll över och kunna reglera användningen av köldmedier. Syftet är att Sverige skall ha avvecklat samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.

Anmälan före nyinstallation

Enligt 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) skall anmälan göras i god tid till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) före nyinstallation av aggregat. Enligt Naturvårdsverket innebär begreppet ”i god tid” minst sex veckor före nyinstallation. Anmälningsplikten har funnit sedan år 1988 (SNFS 1988:2).

Återkommande kontroll

Enligt 11 § köldmediekungörelsen, skall återkommande kontroll genomföras av ackrediterat kontrollorgan minst en gång per kalenderår. Krav på återkommande kontroll har funnits sedan år 1988 (SNFS 1988:2). Den återkommande kontrollen kallades då för förebyggande underhåll och reparation och skulle utföras minst en gång per kalenderår.

Rapporteringsskyldighet

Enligt 16 § köldmediekungörelsen skall resultaten från den återkommande kontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporteringsplikt gäller bara för de anläggningar där köldmediemängden överstiger 10 kg. Rapporteringsplikten trädde i kraft 1992 (SNFS 1992:16).

Miljösanktionsavgifter

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken skall näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken betala miljösanktionsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt. Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift skall näringsidkare som:

- inte genomfört den återkommande kontrollen betala 5 000 kr,

- inkommer med årsrapporten för sent, dvs. efter den 31 mars efterföljande år betala 1 000 kr.

Förordningen om miljösanktionsavgift gäller sedan den 1 januari 1999. Enligt 30 kap 6 § får miljösanktionsavgift inte beslutas om det har gått mer än fem år från det att överträdelsen skett tills det att den anspråket riktar sig mot fått tillfälle att yttra sig.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

På grund av att McDonald’s inte fullgjort rapporteringsskyldigheten avseende år 2004 bedömer miljö- och bygglovsavdelningen att återkommande kontroll inte utförts på anläggningen under året.

Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer utifrån miljöbalkens bestämmelser att företaget skall betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr och att beloppet inte är uppenbart oskäligt.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____

§119 Beslut om miljösanktionsavgift för köldmediehantering år 2004, Bagaren 3, Radiovägen 5

Dnr: 2005MB0214

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och bilaga till förordning (1998:950) punkt 5.6 om miljösanktionsavgift skall Prebaked Scandinavia AB (org. nr. 556484-9098) betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr på grund av att företaget inkommit för sent med kontrollrapporten för år 2004.

_____

Ärendebeskrivning

Köldmedierapporter som avser år 2004 skall vara inskickade till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2005. Kontrollrapport för år 2004 gällande Prebaked Scandinavias köldmedieanläggning på Radiovägen 5 har inte inkommit till miljö- och bygglovsavdelningen.

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 23 april – 20 maj 2005.

XX på Prebaked Scandinavia hörde av sig till miljö- och bygglovsavdelningen den 27 april 2005 och meddelade att de utfört kontrollen år 2004 men att de inte fått rapporten från kylföretaget. Kontrollrapporten från Prebaked Scandinavia avseende år 2004 inkom till miljö- och bygglovsavdelningen den 2 maj 2005.

Bakgrund

Syfte

Uttunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljön. Utsläpp av köldmedier påverkar ozonlagret. Kontrollerna och rapporteringen av köldmedieanläggningar sker för att vi skall ha kontroll över och kunna reglera användningen av köldmedier. Syftet är att Sverige skall ha avvecklat samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.

Anmälan före nyinstallation

Enligt 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) skall anmälan göras i god tid till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) före nyinstallation av aggregat. Enligt Naturvårdsverket innebär begreppet ”i god tid” minst sex veckor före nyinstallation. Anmälningsplikten har funnit sedan år 1988 (SNFS 1988:2).

Återkommande kontroll

Enligt 11 § köldmediekungörelsen, skall återkommande kontroll genomföras av ackrediterat kontrollorgan minst en gång per kalenderår. Krav på återkommande kontroll har funnits sedan år 1988 (SNFS 1988:2). Den återkommande kontrollen kallades då för förebyggande underhåll och reparation och skulle utföras minst en gång per kalenderår.

Rapporteringsskyldighet

Enligt 16 § köldmediekungörelsen skall resultaten från den återkommande kontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporteringsplikt gäller bara för de anläggningar där köldmediemängden överstiger 10 kg. Rapporteringsplikten trädde i kraft 1992 (SNFS 1992:16).

Miljösanktionsavgifter

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken skall näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken betala miljösanktionsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt. Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift skall näringsidkare som:

- inte genomfört den återkommande kontrollen betala 5 000 kr,

- inkommer med årsrapporten för sent, dvs. efter den 31 mars efterföljande år betala 1 000 kr.

Förordningen om miljösanktionsavgift gäller sedan 1 januari 1999. Enligt 30 kap 6 § får miljösanktionsavgift inte beslutas om det har gått mer än fem år från det att överträdelsen skett tills det att den anspråket riktar sig mot fått tillfälle att yttra sig.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Prebaked Scandinavia AB har utfört kontrollen och kontrollrapporten gällande år 2004 inkom till miljö- och bygglovsavdelningen den 2 maj 2005. Detta föranleder att förslaget till beslut ändras till att näringsidkaren är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen (16 § Köldmediekungörelsen).

Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer utifrån miljöbalkens bestämmelser att företaget skall betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr och att beloppet inte är uppenbart oskäligt.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§120 Ändrad användning för del av industrilokal till ungdoms­diskotek, Kopparen 14, Vintervägen 10

Dnr: 2005MB0760

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1959-06-11.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 16 680 m2.

Ansökan avser bygglov för ändrad användning del av industrilokal med en bruttoarea om 645 m2 till ungdomsdiskotek.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att del av byggnadens användning avviker från gällande industriändamål.

Ordförandeutlåtande

Då handlingar i ärendet saknas föreslås miljö- och byggnadsnämnden besluta att återremittera ärendet.

_____


§121 Förnyelse av 1990-06-13, § 166, och 2000-01-19, § 16, beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och carport samt utökning av carport

Dnr: 2004MB1564

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om bygglov för förnyelse av 1990-06-13, § 166, och 2000-01-19, § 16, beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 31,3 m2 samt carport om 35 m2 avslås.

2. Avgift: 1 008 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1970-03-06.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus, ett garage samt en carport under uppförande.

Byggnadsnämnden beslöt 1990-06-13, § 166, bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 31,3 m2 samt nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 30 m2. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2000-01-19, § 16, bevilja förnyat bygglov med en utökning av carportens byggnadsarea från 30 m2 till 35 m2.

Sökanden har 2004-11-11 anhållit om förnyat bygglov.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att huvudbyggnaden och carporten placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m.

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden mellan 2005-05-31 och 2005-06-14. Sökanden har i telefonkontakt den 28 april 2005 informerats om att förslag till avslagsbeslut kommer att behandlas av miljö- och byggnadsnämnden.

Sökanden har inkommit med yttrande, aktbilaga.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt gällande planbestämmelser får fastigheten bebyggas med en huvudbyggnad och ett uthus. Tillåten byggnadsarea är 1/5 av fastighetens area, vilket i detta fall blir 245 m2. Byggnad får uppföras i en våning med tillåten byggnadshöjd om 4,5 meter.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 33 § upphör bygglov att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Det 1990-06-13, § 166, beviljade bygglovet avsåg tillbyggnad av enbostadshus och sammanbyggnad med garage samt nybyggnad av carport. Bygglov beviljat 2000-01-19, § 16, avsåg förnyelse av bygglovet samt en utökning av carporten.

Planbestämmelserna tillåter en huvudbyggnad och ett uthus varför sammanbyggnaden av enbostadshus och garage var en förutsättning för att bygglov för nybyggnad av carport 1990-06-13 skulle beviljas.

Då tillbyggnaden av enbostadshuset 15 år efter beviljat bygglov ännu inte påbörjats och carporten inte färdigställts bedömer miljö- och bygglovsavdelningen att någon förnyelse av bygglov inte skall lämnas.

Befintlig bebyggelse på fastigheten avviker från planbestämmelserna när det gäller antalet byggnader. Frågan om borttagande av carporten kommer att hanteras av miljö- och byggnadsnämnden som separat ärende.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§122 Om- och tillbyggnad av industribyggnad, Köksmästaren 3, Mediavägen 4 A

Dnr: 2005MB0717

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas, med avvikelse från gällande detaljplan, för om- och tillbyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 515 m2.

2. Avgift: 23 616 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1979-01-09.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en industribyggnad med en byggnadsarea om 1 736 m2. Fastighetens areal är 3 537 m2 .

Ansökan avser bygglov för ombyggnad med nya personalutrymmen i en entresolvåning, ny personalentré och tillbyggnad med pumphus med byggnads­area om 23 m2 samt tillbyggnad och sammanbyggnad med industri­byggnad på fastig­heten Köksmästaren 2 med en byggnadsarea om 492 m2 till en total byggnadsarea om 2 235 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- en mindre tillbyggnad placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (60 % av tomtens area) med 113 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för om och tillbyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 515 m2.

_____


§123 Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintligt uthus, Lindalen 1:28, Kulvägen 6

Dnr: 2005MB0564

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 39 m2 under förutsättning att

- befintligt uthus på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-06-15

- färdigt golv i komplementbyggnad placeras på en höjd av +46,2.

2. Rivningslov beviljas för rivning av befintligt uthus.

3. Avgift: 2 736 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1970-06-17.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 259 m2 och ett uthus med en byggnadsarea om 23 m2. Fastighetens areal är 1 558 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 39 m2 samt rivningslov för rivning av befintligt uthus med en byggnadsarea om 23 m2 .

Den sammanlagda bebyggelsen underskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/5 del av tomtens area = 312 m2) med 14 m2. Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt uthus på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 och 16 §§ och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 39 m2 samt rivningslov för rivning av befintligt uthus.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov samt rivningslov.

_____

§124 Nybyggnad av garage, Strand 1:449, Tjärnstigen 23

Dnr: 2005MB0585

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 40 m2.

2. Avgift: 1 500 kronor.

_____

Planförhållande

Länsstyrelsen har 1991-01-17 beslutat upphäva tidigare gällande detaljplan.

Fastigheten ligger utanför planlagt område. Arbete med detaljplanering av området pågår. Planförslaget är utställt under tiden 7 juni – 4 juli 2005.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 145 m2. Fastighetens areal är 3 135 m2.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 1998-04-08, § 86, bygglov för tillbyggnad av fritidshus och ombyggnad till enbostadshus samt nybyggnad av garage. Bygglovet för garaget har upphört att gälla då åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Ansökan har inkommit 2005-04-18 om förnyelse av bygglov för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 40 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten är belägen inom etapp 6 i Tyresö strand och utanför det kommunala va-verkets verksamhetsområde.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning.

Miljö- och bygglovavdelningens bedömning

Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer att förslaget kan ses som en kompletteringsåtgärd.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 40 m2.

_____

§125 Strandskyddsdispens för anordnande av brygga för funktions­­hindrade samt marklov för parkering, Tyresö 1:544, Gimmerstavägen

Dnr: 2004MB1406

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddet, enligt miljöbalken 7 kap 16 §, meddelas för anordnande av förbindelsebrygga om 20 m2 och en plattform om 12 m2 anpassad för funktionshindrade. Tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av bryggan.

2. Marklov beviljas för parkeringsplats.

3. Avgift: 720 kronor.

_____

Upplysning

Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem är förrän den dag då beslutet vann laga kraft.

Byggnadsarbeten bör inte påbörjas innan besvärstiden för Statens naturvårdsverk löpt ut (tre veckor efter deras mottagande av beslutet).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1998-12-03 och fastighetsplan fastställd 1997-05-15.

Ärendebeskrivning

Området ägs av Tyresö kommun. Strandskydd råder i vattenområde.

Ansökan avser dispens från strandskydd för anordnande av förbindelse­brygga om 20 m2 och en plattform om 12 m2 anpassad för funktions­hindrade. Föreningens avsikt är att efter meddelat strandskydd undersöka förutsättningarna för anskaffning av en specialutrustad båt. Vidare ansöks om marklov för att iorningställa en parkeringsplats.

Markavdelningen har i skrivelse tillstyrkt förslaget.

Planeringsavdelningens kommunekolog har inget att erinra mot förslaget.

Miljö- och byggnadsnämnden har delegation att meddela dispens från strandskydd. Syftet med strandskydd är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Särskilda skäl för dispensen är att göra det möjligt för funktionshindrade att bedriva fiske dels från bryggan och dels från en specialutrustad båt. Åtkomligheten till stranden och möjligheten att anordna parkeringsplats i närheten av bryggan har haft betydelse för bedömningen av platsen. Föreslagen brygga ligger på mark som inte är ianspråktagen som tomtmark varför allmänheten har tillträde. Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och livsvillkoren för djur och växtliv bedöms inte påverkas negativt. Därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden meddelar dispens från strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 16 § samt att tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av bryggan samt att marklov beviljas för parkeringsplats.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till ovanstående föreslås miljö- och byggnadsnämnden meddelar dispens från strandskydd, enligt miljöbalken 7 kap 16 §, för anordnande av brygga för funktionshindrade och att tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av bryggan samt att marklov beviljas för parkeringsplats.

_____


§126 Tillfällig åtgärd för skolpaviljong, Tyresö 1:545, Tyresövägen 6

Dnr: 2005MB0655

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Lov för tillfällig åtgärd beviljas för skolpaviljong med en byggnads­area om 257 m2 med rätt att låta skolpaviljongen kvarstå längst till 2007-12-31.

2. Avgift: 29 160 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1999-10-07.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns Tyresö skola med skolbyggnader. Fastighetens areal är 32 045 m2.

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong med en byggnads­area om 257 m2. Paviljongen skall under en övergångstid ta emot elever som senare skall nyttja Breviksskolans lokaler.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att byggnaden till en mindre del placerats på mark som inte får bebyggas

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Bygganmälan har inlämnats 2005-04-27.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Föreslagen placering är redovisad till en mindre del över ett gångstråk på skoltomten.

Marklov för ny idrottshall har lämnats. I samband med nybyggnad av idrottshall kommer den befintliga gymnastiksalen att rivas.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen i inlämnad ansökan kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § saknas därmed men med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 14 § föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillfällig åtgärd för skol­paviljong att gälla längst till 2007-12-31.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillfällig åtgärd för skolpaviljong att gälla längst till 2007-12-31.

_____


§127 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, broanläggning , murar, terasser, garage samt marklov, Våren 7 (och 8), Slumnäsvägen 53B (och B)

Dnr: 2005MB0818

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av enbostadshus i en våning med suterrängvåning och vind med en byggnadsarea om 160 m2 och garage med suterrängvåning med en byggnadsarea om 40 m2, broanläggning 20 meter placerad över fastighetsgränsen till Våren 8, terasser och murar samt bevilja marklov för släntutfyllnad och för anordnande av parkeringsplats under förutsättning att

- färdigt golv i huvudbyggnadens suterrängvåning placeras på en höjd av +41,7

- färdigt golv i garagets suterrängvåning placeras på en höjd av + 26,3

- färdig mark på parkeringsplats anläggs på en höjd av + 33,0

- val av kulör på huvudbyggnadens och garagets fasader skall ske i samråd med bygglovsarkitekten

- val av takmaterial skall ske i samråd med bygglovsarkitekten

- val av kulör på putsen till sockelvåningar och murar skall ske i samråd med bygglovsarkitekten

2. Avgift: 47 952 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan och fastighetsplan som vunnit laga kraft

1993-12-16.

Ärendebeskrivning

Fastigheten är obebyggd. Fastighetens areal är 2 547 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med suterrängvåning och vind samt för garage med broanläggning 20 meter placerad över fastighetsgränsen till Våren 8 (fastigheten ägs av sökanden), terasser och murar samt marklov för släntutfyllnad och anordnande av parkeringsplats.

Föreslagen broanläggning skall överbrygga den mark med öppet dike som enligt detaljplanebestämmelserna inte får fyllas upp mer än en högsta mark­höjd +26.

Förslaget strider mot gällande planbestämmelser genom att mur i tomtgräns mot Slumnäsvägen placerats på mark som inte får bebyggas.

Skriftligt godkännande till föreslagen mur från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att mur i tomtgräns mot Slumnäsvägen placerats på mark som inte får bebyggas och åtgärden med broanläggning på fastigheten innebär en betydande förändring i landskapsbilden. Garage skall utföras med putsad sockelvåning och broanläggningen skall ges ett lätt och luftigt utseende med ljusa färger och räcken i smidesjärn. Miljö- och bygglovsavdelningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för enbostadshus, garage, broanläggning, terrasser och murar samt beviljar marklov för släntutfyllnad och parkeringsplats.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en­bostadshus i en våning med suterrängvåning och vind med en byggnads­area om 160 m2 för garage med suterrängvåning med en byggnadsarea om 40 m2 och broanläggning 20 meter över fastighetsgränsen till Våren 8, terasser och murar samt marklov för släntutfyllnad och för anordnande av parkeringsplats under förutsättning att

- färdigt golv i huvudbyggnadens suterrängvåning placeras på en höjd av +41,7

- färdigt golv i garagets suterrängvåning placeras på en höjd av + 26,3

- val av kulör på huvudbyggnadens och garagets fasader skall ske i samråd med bygglovsarkitekten

- val av takmaterial skall ske i samråd med bygglovsarkitekten

- val av kulör på putsen till sockelvåningar och murar skall ske i samråd med bygglovsarkitekten

_____


§128 På- och ombyggnad av tak på fritidshus, Brevik 1:492, Öringhamnsvägen 14

Dnr: 2005MB0657

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas, med avvikelse från gällande detaljplan, för på- och ombyggnad av tak på fritidshus.

2. Avgift: 8 856 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1949-02-16 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 81 m2 och ett ut-

hus om 40 m2. Fastighetens areal är 2 710 m2.

Ansökan avser bygglov för på- och ombyggnad av tak på fritidshus.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 41 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 31 m2

- byggnaderna har placerats närmare varandra än 9,0 m

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns BDT-avlopp med 700 liters slamavskiljare och förmultningstoalett. Vid inspektion 2005-06-20 konstaterades inga synliga brister.

Förbindelse om slamsugning minst två gånger per år har inlämnats

2005-06-15.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för på- och ombyggnad av tak på fritidshus.

_____


§129 Nybyggnad av fritidshus och rivningslov för befintligt fritidshus, Brevik 1:522, Tegelbruksvägen 13

Dnr: 2005MB0663

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas, med avvikelse från gällande detaljplan, för ny­byggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 samt en öppen altan med en byggnadsarea om 16 m2 och en balkong om 34 m2 under förutsättning att nu befintligt fritidshus tas bort före utfärdande av slutbevis, dock senast 2007-06-15.

2. Rivningslov beviljas för befintligt fritidshus.

3. Avgift: 11 808 kronor.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1948-12-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus som avses att rivas samt ett garage om 40 m² och en friggebod. Fastighetens areal är 2 297 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 samt en altan med en byggnadsarea om 16 m2 och en balkong med en byggnadsarea om 34 m2. Rivningslov för befintligt fritidshus.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med xx m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (1 komplementbyggnad) överskrids med 1 komplementbyggnad

- byggnaderna har placerats närmare varandra än 9,0 m

- källare föreslås anordnas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivningslov för befintligt fritidshus.

WC till tank har slutbesiktigats 1992-06-24.

Ansökan om förbättring av BDT-avlopp har inlämnats 2005-06-03.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för

åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygg­lov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källar­förråd med en bruttoarea om 70 m2 samt en altan med en byggnadsarea om 16 m2 och en balkong med en byggnadsarea om 34 m2. Vidare beviljas rivningslov för befintligt fritidshus.

_____


§130 Nybyggnad av förråd, Dyvik 1:287, Dyviksstigen 3

Dnr: 2005MB0613

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av förråd med en bruttoarea om 34 m2.

2. Avgift: 2 952 kronor.

Protokollsanteckning

Bo Lindgren (s) på grund av jäv deltar inte i behandlingen av ärendet.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1957-03-12 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 150 m2, en vedbod med en bruttoarea om 4 m² och en friggebod.

Fastighetens areal är 2 418 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av förråd med en bruttoarea om 34 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 108 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 8 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (1 komplementbyggnad) överskrids med 1 komplementbyggnad

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns biologiskt reningsverk och 3-kammarbrunn samt infiltrationsanläggning enligt fastighetsägaren.

Vid inspektion 2005-06-15 konstaterades inga synliga brister.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av förråd med en bruttoarea om 34 m2.

_____


§131 Nybyggnad av växthus och bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus, Raksta 1:8, Ullbergsvägen 2

Dnr: 2005MB0411

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas, med avvikelse från gällande detaljplan, för nybyggnad av fristående växthus med en bruttoarea om 21 m2

2. Bygglov beviljas i efterhand för tillbyggnad av fritidshus med 23 m2 till totalt 58 m2

3. Avgift: 5 909 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1956-06-09 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 45 m², bygglov beviljat 1957-09-05. Tillbyggnad om 23 m² har därefter gjorts för mer än tio år sedan utan lov så att fritidshusets totala bruttoarea är 58 m2.

Fastighetens areal är 3 619 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av växthus med en bruttoarea om 21 m2 samt bygglov i efterhand för befintlig tillbyggnad med bruttoarea om 23 m2 till totalt 58 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) på växthuset överskrids med 10 grader

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 8 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns TC men inget avlopp.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av växthus med en bruttoarea om 21 m² samt bygglov i efterhand för befintlig tillbyggnad med bruttoarea om 23 m2 till totalt 58 m².

_____

§132 Nybyggnad av garage, Raksta 1:71, Ullbergsvägen 33

Dnr: 2005MB0674

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas, med avvikelse från gällande detaljplan, för ny­byggnad av garage med en bruttoarea om 40 m² under förutsättning att befintligt uthus på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-06-15.

2. Avgift: 2 952 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1956-06-09 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 57 m² samt ett uthus om cirka 20 m2 som avses att rivas. Fastighetens areal är 3 154 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placerats närmare gräns mot gata än 6,0 m

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 17 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna har placerats närmare varandra än 9,0 m

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt uthus på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast två år efter beviljat bygglov för nybyggnad av garage.

Ansökan om BDT-avlopp har inlämnats 2005-04-01.

Bygganmälan har inlämnats 2005-05-02.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med en bruttoarrea om 40 m2.

_____


§133 Ändring av 2004-04-01, § 71, beviljat bygglov för ny­byggnad av fritidshus med källarförråd, Tyresö 1:639, Vallvägen 32

Dnr: 2003MB1345

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för ändring av 2004-04-01, § 71, beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus med källarförråd. Ändringen avser ändrat läge samt mindre fasadändring, bygglov beviljas under förutsättning att befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-06-15.

2. Avgift: 1 440 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1952-03-13 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 3 086 m2.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2004-04-01, § 71, bevilja bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus i en våning med bruttoarea om 70 m² och källarförråd om 70 m² under förutsättning att befintliga byggnader på tomtplatsen togs bort före utfärdande av slutbevis, dock senast 2006-04-01. Därefter har sökanden lämnat in reviderade ritningar med ändrat läge och mindre fasadändringar eftersom det föreslagna husets källargolv skulle ligga under grundvattennivån. Ändringen av läget medför att huset placeras längre från strandlinjen och att källarförrådet kommer att ligga över befintlig grundvattennivå.

Skriftligt godkännande till förslagets nya läge från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten skall tas bort före utfärdande av slutbevis, dock senast två år efter beviljat bygglov för ändringslovet.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 2003-12-30. Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare har meddelats 2003-12-30.

Bygganmälan har inlämnats 2005-04-20.

Ordförandeutlåtande

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 12 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av 2004-04-01, § 71.

_____


§134

Nybyggnad av fritidshus och rivning av befintligt fritidshus, Tyresö 1:672, Berglänken 2

Dnr: 2004MB1638

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas, med avvikelse från gällande detaljplan, för ny­byggnad av fritidshus med en bruttoarea om 69 m2 och inredning av källarförråd med en bruttoarea om 69 m² under förutsättning att befintligt fritidshus med vidbyggt mindre förråd på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-06-15.

2. Rivningslov beviljas för befintligt fritidshus.

3. Avgift: 9 576 kronor.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1951-12-12 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett äldre fritidshus som avses rivas samt ett uthus med en bruttoarea om 23 m2. Fastighetens areal är 3 062 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 69 m2 och inredning av källarförråd med en bruttoarea om 69 m2 samt rivning av befintligt fritidshus med vidbyggt mindre förråd.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 81 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 88 m2

- byggnaden har förlagts närmare befintligt uthus än tillåtna 9,0 meter (c:a 2 meter)

- källare föreslås anordnas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt äldre fritidshus med vidbyggt mindre förråd på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast två år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning av befintligt fritidshus.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 slutbesiktigat 2000-07-07.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 69 m2 och inredning av källarföråd med en bruttoarea om 69 m2 samt rivningslov för befintligt fritidshus vidbyggt mindre förråd.

_____

§135 Ändring av 2002-01-17, § B 10 beviljat bygglov för carport/garage, Tyresö 1:681, Berghöjdsvägen 16

Dnr: 2001MB0981

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas, med avvikelse från gällande detaljplan, för ändring av 2002-01-17, § B 10 beviljat bygglov för nybyggnad av carport/garage. Ändringen beror på att garage med vidbyggd carport utgår och ersätts med nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

2. Avgift: 1 500 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1951-01-17 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2. Fastighetens areal är 3 115 m2.

Ansökan avser bygglov för ändring av 2002-01-17 § B 10, beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/garage. Ändringen beror på att carport/garage utgår och ersätts med nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 30 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns BDT-avlopp med 800 liters slamavskiljare slutbesiktigat 2002-02-25.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygg­­lov för ändring av beviljat bygglov för carport/garage utgår och ersätts med nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m².

_____


§136 Delegering av beslutanderätt för beviljande av bygglov och standskyddsdispen på fastigheten Vissvass 4:1

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till ordförande Mats Larsson (fp) eller vid dennes frånvara vice ordförande Olle Chevalier (m) att i förening med ledamoten Kjell Andersson (s) eller vid dennes frånvaro ledamoten Lennart Jönsson (s) rätten att besluta om:

- bygglov för nybyggnad av bastu, tvätt och duschstuga och meddela dispens meddelas från strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 16 § på fastigheten Vissvass 4:1.

- meddela dispens från strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 16 § meddelas för utökning av befintlig brygganläggning med pontonbrygga med plats för 40 småbåtar på fastigheten Vissvass 4:1.

_____

Planförhållande

Fastigheten ligger i Tyresta naturreservat utanför planlagt område och berörs av strandskydd.

Ärendebeskrivning

På fastigheten som ägs av Stockholms Stad finns en båtklubb med småbåtshamn, Åva båtsällskap, med 16 pontonbryggor fördelade på 4 stycken brygganläggningar med plats för 312 småbåtar. Vidare finns en mastkran, mastskjul och klubbhus samt förrådsbyggnader. Vattenområdet i Vissvassfjärden utanför fastigheten ägs enligt Lantmäteriet av familjen Lagergren.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av bastu, tvätt och duschstuga med en byggnadsarea om 12 m2 och dispens från strandskydd samt dispens från strandskydd för en utökning av befintlig brygganläggning med pontonbrygga med plats för 40 småbåtar. Befintlig hamn avses minskas med 40 platser varvid platserna breddas till bredare båtar. Totala antalet båtplatser kommer inte att utökas.

Planeringsavdelningens kommunekolog har inget att erinra mot förslaget.

På fastigheten finns 15 m3 WC-tank och BDT-avlopp med slamavskiljare enligt uppgift från fastighetsägaren. Vid inspektion 2005-05-02 konstaterades inga synliga brister.

Fastigheten omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 16 §. Syftet med strandskydd är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtlivet.

Miljö- och byggnadsnämnden har, i beslut meddelat av Länsstyrelsen 1995-10-31, delegation att meddela dispens från strandskyddsförordnande. Förordnandet gäller dock inte för bl.a. byggande av båtanläggning/brygga som är att jämställa med marina eller mindre båthamn och med plats för mer än 20 båtar eller en väsentlig utbyggnad av befintlig båtanläggning/brygga.

Bygganmälan har inlämnats 2004-04-16.

Ärendet har kommunicerats med berörda sakägare samt remitterats till Stiftelsen Tyrestaskogen och länsstyrelsen i Stockholms län.

XX, delägaren av Vissvass X, godkänner inte förslaget utan att lämna någon motivering.

XX, delägaren av Vissvass X, godkänner inte förslaget. Strandskydd! Vad händer med avloppsvattnet?

XX, delägaren av Vissvass X, godkänner inte förslaget då denne är mycket tveksam till vidare exploatering av området.

XX, delägaren av Vissvass X, godkänner förslaget.

XX, delägaren av Vissvass X, godkänner förslaget.

Stockholms stad, fastighetskontoret delägaren av Vissvass 4:1, godkänner förslaget när Stiftelsen Tyrestaskogen informerats.

XX, delägaren av Vissvass X, godkänner förslaget.

XX, delägaren av Vissvass X, godkänner förslaget med motiveringen att det är bra när naturen används vettigt.

XX för Stiftelsen Tyrestaskogen har i e-postmeddelande daterat den 30 maj 2005 meddelat att svar kommer. Svar har inte inkommit den 15 juni 2005.

Länsstyrelsen i Stockholms län har på telefon meddelat att de inkommer med ett skriftligt yttrande. Yttrande har inte inkommit den 15 juni 2005.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Föreslagen bastu/tvätt/duschstuga betraktas som en kompletteringsåtgärd.

Särskilda skäl för att meddela dispens för byggnaden är att området disponeras av en båtklubb, att allmänheten har tillträde och att förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte påverkas negativt av åtgärden

Enligt PBL 8 kap 2 §, 10 krävs bygglov ifråga om andra anläggningar (småbåtshamn) än byggnader för att väsentligt ändra anläggningen som avses. Föreslagen utökning av befintlig brygganläggning är inte att betrakta som väsentlig utbyggnad av båtanläggning varför bygglov inte krävs.

Särskilda skäl för att meddela dispens för brygganläggning är att föreslagen pontonbrygga kan betraktas som en mindre utökning av befintlig båtanläggning/brygga eftersom inga nya båtplatser tillskapas. Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och för djur- och växtlivet bedöms inte påverkas negativt av åtgärden.

För att inte fördröja ett beslut i ärendet föreslås att miljö- och byggnadsnämnden delegerar till ordförande Mats Larsson (fp) eller vice ordförande Olle Chevalier (m) att tillsammans med ledamoten Kjell Andersson (s) eller Lennart Jönsson (s) att bevilja bygglov för ny­byggnad av bastu/tvätt/duschstuga med en byggnadsarea om 12 m2 samt med­delar dispens från strandskydds­bestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap 16 § för byggnaden och för en utökning av befintlig brygganläggning med ponton­brygga med plats för 40 småbåtar samt att tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av byggnaden och pontonbryggan.

En förutsättning för att bygglov och dispens skall meddelas är att länsstyrelsen är positivt inställd till ansökan.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till ovanstående föreslås att miljö- och byggnadsnämnden delegerar till ordförande Mats Larsson (fp) eller vice ordförande Olle Chevalier (m) att tillsammans med ledamoten Kjell Andersson (s)eller Lennart Jönsson (s) rätten att bevilja bygglov och meddelar dispens enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§137 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§138 Meddelanden

- Länsstyrelsens beslut 2005-05-10, bet 4032-04-17245, gällande XX. Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-01-29, § 25, att avslå bygglov för nybyggnad av förråd. Länsstyrelsen avslår överklagande.

- Tillsynsrapport avseende kommunernas och länsstyrelsens djurskyddstillsyn under år 2004.

- Brev från X och XX gällande beviljade bygglov på fastighen XX, aktbilaga.

_____


§139 Uppföljning av verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar uppföljning av verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd för januari – maj 2005.

_____


§140 Budgetuppföljning januari – maj 2005

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar budgetuppföljningen för perioden januari – maj år 2005.

_____


§141 Nybyggnad av förråd, Brevik 1:477, Björndalsringen 25

Dnr: 2005MB0147

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas, med avvikelse från gällande detaljplan, för ny­byggnad av förrådsbyggnad med en bruttoarea om 40 m2 under förutsättning att befintlig förrådsbyggnad på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-06-15

2. Avgift: 2 376 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1940-11-25 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 58 m2, ett uthus med bruttoarea om 26 m2 som avses rivas och en friggebod.

Fastighetens areal är 2 840 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett förråd med en bruttoarea om 40 m2 .

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 18 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 8 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna placerats närmare varandra än 9,0 m.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Skriftligt intyg att på tomtplatsen nu befintligt förråd om 26 m2 tas bort före utfärdande av slutbevis, dock senast två år efter beviljat bygglov för nybyggnad av förråd.

På fastigheten finns BDT-avlopp med 700 liters slamavskiljare slutbesiktigat 198210-07 samt separerande wc anslutet till BDT-avlopp enligt fastighetsägaren.

Ansökan om andring av wc-avloppet till tank har inkommit 2005-06-15.

Sökanden har skriftligen 2005-06-14 förbundit sig om slamsugning 2 ggr/år.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en förrådsbyggnad med en bruttoarea om 40 m2.


§142 Nybyggnad av fritidshus, Tyresö 1:643, Bergsvängen 13

Dnr: 2005MB0794

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas, med avvikelse från gällande detaljplan, för ny­byggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och 70 m2 i källarvåningen

2. Avgift: 11 808 kronor.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1951-12-12 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett uthus med bruttoarea om 14 m2.

Fastighetens areal är 2 447 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea 70 m2 och 70 m2 i källarvåning.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 76 m2

- avståndet mellan byggnaderna understiger 9 meter

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- källare föreslås anordnas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 2004-09-16. Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats 2004-09-16.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och 70 m2 i källarvåning.

_____


§143 Ändring av 2004-12-16 § 226 beviljat bygglov för upp­förande av ett radiotorn och tre teknikbodar för mobil­telefoni (UMTS) samt rivning av befintlig mast, Näsby 65:1, Klintvägen 58

Dnr: 2004MB1595

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för ändring av 2004-12-16, § 226, beviljat bygglov vad gäller att uppföra en teknikbod, för flera operatörer, med en byggnadsarea om 19 m2 för mobiltelefoni (UMTS) istället för tre teknikbodar med en byggnadsarea om 9 m2 vardera.

2. I övrigt skall beslut 2004-12-16 § 226 gälla oförändrad.

3. Avgift: 1 440 kronor.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov, 2004-12-16 § 226, för uppförande av ett 28 meter högt radiotorn och tre teknikbodar med en byggnadsarea om 9 m2 vardera för mobiltelefoni (UMTS) under förut­sättning att befintlig mast med en höjd av 15 meter på fastigheten skulle ha tagits bort innan slutbevis hade utfärdats, dock senast 2006-12-16. Vidare beviljade nämnden även rivningslov för rivning av befintlig mast med en höjd av 15 meter.

Vodafone Sverige AB har inkommit med en ansökan om ändring av 2004-12-16 § 226 beviljat bygglov vad gäller att uppföra en teknikbod, för flera operatörer, med en byggnadsarea om 19 m2 för mobiltelefoni (UMTS) istället för tre teknikbodar med en byggnadsarea om 9 m2 vardera.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Tyresö kommun, ägare till fastigheten Näsby 65:1, kommer att teckna ett arrendeavtal med Vodafone Sverige AB.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar ändring av 2004-12-16 § 226 beviljat bygglov vad gäller att uppföra en teknikbod, för flera operatörer, med en byggnadsarea om 19 m2 för mobiltelefoni (UMTS) istället för tre teknikbodar med en byggnadsarea om 9 m2 vardera. Vidare föreslås till nämnden att i övrigt skall beslut 2004-12-16 § 226 gälla oförändrad.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§144 Tillbyggnad av gäststuga, Raksta 1:98, Rakstaringen 11

Dnr: 2005MB0790

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas, med avvikelse från gällande detaljplan, för till­byggnad av gäststuga (om 14 m2) med 26 m2 till en total bruttoarea om 40 m2.

2. Avgift: 2 952 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1956-06-09 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 60 m och ett uthus med en bruttoarea om 14 m2. Fastighetens areal är 2 398 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av gäststuga (om 14 m2) med 26 m2 till en total bruttoarea om 40 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden är placerad närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 5°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 20 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med 1 100 liters slamavskiljare slutbesiktigat 1979-08-16. Vid inspektion 2005-05-27 konstaterades inga synliga brister.

Bygganmälan har inlämnats 2005-05-24.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av gäststuga (om 14 m2) med 26 m2 till en total bruttoarea om 40 m2.

_____